Top 6 # Xem Nhiều Nhất Viết Đơn Xin Kết Nạp Đội Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Đơn Xin Kết Nạp Đoàn? Thủ Tục Làm Lễ Kết Nạp Đoàn

BTV/ Sức Khỏe Cộng Đồng

Đơn xin kết nạp Đoàn là bước đầu tiên của Thủ tục làm lễ kết nạp đoàn. Chúng tôi xin gửi đến bạn hướng dẫn từng bước của một lễ kết nạp đoàn viên đầy đủ nhất để bạn tham khảo.

1, Đơn xin kết nạp Đoàn

ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN

Kính gửi: -…………………………………………………..

-…………………………………………………

Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:……………………………………………………………………………………………………….

Đang học lớp:………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………….

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện ở tại:…………………………………………………………………………………………………….

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tôi thấy:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị, luôn thể hiện tính tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động. Là tổ chức kế cận hậu bị của Đảng, là nơi để tuổi trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh và phát triển.

Đoàn là nơi tập hợp những thanh niên tiên tiến, là nơi đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ.

Vì vậy tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được vào Đoàn tôi xin hứa:

1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!

2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn, luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh!

3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam!

Người viết đơn (ký tên)

2. Thủ tục làm lễ kết nạp đoàn

Thủ tục làm lễ kết nạp đoàn gồm các bước như sau

Thủ tục kết nạp đoàn viên

– Thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với chi đoàn, chi đoàn cơ sở.

– Được tìm hiểu Điều lệ Đoàn và trang bị những kiến thức cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp.

– Được một đoàn viên hoặc một đảng viên (với những nơi chưa có tổ chức Đoàn) giới thiệu. Đoàn viên hoặc đảng viên giới thiệu phải là người cùng công tác, lao động hoặc học tập với người được giới thiệu ít nhất 3 tháng liên tục.

+ Đối với đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do tập thể chi đội giới thiệu.

+ Đối với hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam do tập thể chi hội giới thiệu.

+ Đối với hội viên Hội Sinh viên Việt Nam do ban chấp hành chi hội giới thiệu.

– Hội nghị chi đoàn xét kết nạp từng người một với sự biểu quyết tán thành của trên một phần hai số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y (nếu là chi đoàn cơ sở thì nghị quyết kết nạp đoàn viên có hiệu lực ngay).

Trường hợp đặc biệt ở vùng cao, vùng sâu, các đơn vị công tác phân tán không có điều kiện họp được toàn thể chi đoàn, nếu được đoàn cấp trên đồng ý thì việc xét kết nạp đoàn viên do ban chấp hành chi đoàn xét và đoàn cấp trên trực tiếp chuẩn y.

– Trường hợp thanh niên đang học bậc trung học phổ thông nơi chưa có tổ chức chi đoàn thì việc kết nạp đoàn viên do ban chấp hành đoàn trường thực hiện.

3, Lễ kết nạp đoàn viên

Mẫu biên bản lễ kết nạp đoàn viên.

Sau khi đoàn cấp trên có quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới, trong vòng một tháng kể từ ngày ký quyết định, chi đoàn có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp cho đoàn viên. Để tiến hành buổi Lễ kết nạp đoàn viên, Ban Chấp hành chi đoàn cần thực hiện các thủ tục:

– Thông báo đến đoàn viên chi đoàn và phân công chuẩn bị lễ kết nạp.

– Mời dự lễ kết nạp: đoàn viên, thanh niên được kết nạp (có thể mời thêm gia đình, bạn thân của người được kết nạp cùng dự), cấp ủy chi bộ, lãnh đạo khu phố, tổ dân phố, Đoàn cấp trên.

* Chương trình lễ kết nạp đoàn viên mới:

– Văn nghệ.

– Chào cờ, hát quốc ca, Đoàn ca.

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– Bí thư (phó bí thư) chi đoàn báo cáo việc xét kết nạp đoàn viên mới. Nêu ngắn gọn về quá trình rèn luyện phấn đấu, những ưu điểm và hạn chế cơ bản của người được kết nạp. Đọc nghị quyết chuẩn y kết nạp, quyết định trao Thẻ đoàn của Đoàn cấp trên (người được kết nạp đứng lên).

– Đại diện Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy Đảng trao quyết định, Thẻ đoàn viên và Huy hiệu cho đoàn viên mới (trường hợp không có cấp ủy đảng và đoàn cấp trên cùng dự thì bí thư hoặc phó bí thư chi đoàn thực hiện)

.- Đoàn viên mới đọc lời hứa: “Được vinh dự trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trước toàn thể các đồng chí, tôi xin hứa:

+ Luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Gương mẫu chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.

+ Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

+ Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các thành viên khác của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên. Xin hứa!

– Người giới thiệu thanh niên vào Đoàn phát biểu hứa tiếp tục giúp đỡ đoàn viên mới.- Đại diện Đoàn cấp trên hoặc cấp ủy phát biểu.

– Chào cờ bế mạc.

Lưu ý: Lễ kết nạp đoàn viên phải được tổ chức một cách có ý nghĩa, tạo được dấu ấn tình cảm tốt trong đoàn viên; khuyến khích tổ chức lễ kết nạp đoàn viên tập thể. Khi tổ chức kết nạp nhiều người thì Bí thư chi đoàn đọc nhận xét từng người và giới thiệu những thanh niên đó rồi đọc nghị quyết kết nạp. Sau đó các đoàn viên đứng lên, đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) trao quyết định, Thẻ đoàn viên và gắn huy hiệu cho từng người. Một người thay mặt đọc lời hứa, sau khi đọc xong, tất cả những người được kết nạp cùng hô: Xin hứa!

Mẫu: Đơn Xin Kết Nạp Hội Liên Hiệp Vhnt Nghệ An

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Na

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN KẾT NẠP

  VÀO HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

Kính gửi : Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Nghệ An

Tên tôi là :

Bút danh :

Sinh ngày: Quê quán :

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại :

Email:

Nghề nghiệp:

Qua nghiên cứu  Điều lệ của Hội LHVHNT Nghệ An, tôi xét thấy mình có đủ năng lực để gia nhập Hội, Hội tổ chức rất cần thiết và phù hợp với nguyện vọng muốn được góp phần cống hiến vào hoạt động văn học nghệ thuật của tôi.

Vậy, tôi làm đơn này gửi đến BCH Hội mong được xem xét, kết nạp vào Hội. Nếu được kết nạp, tôi xin hứa sẽ phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của hội viên, thi hành nghiêm chỉnh những điều khoản có trong Điều lệ, Quy chế của Hội.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban chấp hành. Trân trọng cảm ơn!

                                                                     Nghệ An, ngày…. tháng….năm……                                                                                                                                  

                                                                                 NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                   …………………….

             

NGƯỜI  GIỚI THIỆU THỨ NHẤT                      NGƯỜI  GIỚI THIỆU THỨ HAI                                  

Ý KIẾN CỦA CHI HỘI CƠ SỞ (Nơi có thành lập Chi hội)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mẫu Đơn Xin Vào Đảng, Xin Kết Nạp Đảng Mới Nhất 2022

Mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất 2019

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kính gửi: Chi uỷ:…………………………………………

Đảng uỷ:………………………………………………

Tôi là:…………………………………….

Sinh ngày……..tháng………năm………..

Nơi sinh:………………………………………

Quê quán:……………………………………………

Dân tộc:……………………………….Tôn giáo………………………..

Trình độ học vấn:…………………………………..

Nơi ở hiện nay:………………………………….

Nghề nghiệp: …………………………………

Đơn vị công tác:………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………………………………………..

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày……..tháng…….năm……….tại………………

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày……….tháng…………năm……..tại chi bộ………………

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

– Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.

– Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

– Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

– Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

– Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.

– Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Nay tôi viết đơn này kính gửi chi ủy ……….. Đảng ủy xã ……….. Xét cho tôi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

*** Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

– Tuyệt đối trung thành với mục đích, lí tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lức công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, phục tùng kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, làm công tác phát triển Đảng viên, sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí theo quy định.

……….., ngày…tháng…năm….

NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ và tên)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:…………………………………………..

Đảng uỷ:……………………………………………

Tôi là:……………………………….

Sinh ngày……..tháng………năm………..

Nơi sinh:………………………………………

Quê quán:…………………………………..

Dân tộc:………………………….. Tôn giáo………………………..

Trình độ học vấn:……………………………………………..

Nơi ở hiện nay:………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………………………..

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày……..tháng…….năm……….tại………………

Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày……….tháng…………năm……..tại chi bộ………………

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

– Tự ý thức là một cán bộ công chức luôn luôn phấn đấu, rèn luyện xây dựng cho bản thân một động cơ đúng đắn, một mục đích là góp công sức vào mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đề ra. Bên cạnh đó, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, gương mẫu trong mọi công việc.

– Với nguyện vọng là được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để góp công sức nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước, xây dựng sự nghiệp cách mạng trong thời kì mới.

– Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống trong sáng, lành mạnh, tác phong đúng mực, tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành mọi nghị quyết của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước.

– Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.

– Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

– Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng là Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Đảng là tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng.

– Vai trò, trách nhiệm của Đảng là cầm quyền trong hệ thống chính trị và trong mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

– Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn thế giới.

– Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

*** Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

1. Tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2. Luôn có tinh thần Quốc tế Vô sản trong sáng, cao quý, Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết.

3. Luôn học tập để nâng cao trình độ, luôn dựa vào quần chúng, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn.

4. Luôn luôn đấu tranh, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân, bè phái và những kẻ cơ hội mượn danh Đảng để làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong lòng quần chúng.

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

……………, ngày…….tháng…….năm 20……

NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ và tên)

Một số lưu ý khi viết đơn xin vào Đảng

– Mẫu đơn xin vào Đảng được xem là một dạng văn bản hành chính. Do đó, đảng viên cần tham khảo mẫu có sẵn theo đúng chuẩn, khuôn mẫu.

– Mẫu đơn xin vào Đảng có thể đánh máy hoặc viết tay. Về mặt giá trị, chúng đều ngang nhau.

– Phần lý lịch của bản thân đảng viên cần đảm bảo sự chính xác và chi tiết.

– Phần nội dung của mẫu đơn xin vào Đảng, cần thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng khi trở thành một Đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

– Chú ý, phần nội dung của mẫu đơn xin vào Đảng cần viết ngắn gọn nhưng súc tích, dễ hiểu và đảm bảo đầy đủ yếu tố quan trọng và đầy thuyết phục.

Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Vào Đảng Và Thủ Tục Kết Nạp Đảng Viên Mới Nhất

Đơn xin vào Đảng là văn bản biểu mẫu được sử dụng phổ biến. Đặc biệt là đối với những đối tượng đang đi học cảm tình Đảng và có nguyện vọng kết nạp Đảng cần chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết để xin vào Đảng

I. Định nghĩa đơn xin vào Đảng theo mẫu K1-KNĐ

Đơn xin vào Đảng theo mẫu 1-KNĐ là một trong những mẫu đơn rất cần thiết cho những bạn đang có nguyện vọng trở thành Đảng viên, những ai sắp được trở thành một đảng viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đối với những người đã hoàn thành chương trình của lớp cảm tình Đảng, đã đủ điều kiện xác nhận vào hàng ngũ của Đảng thì chắc chắn các bạn không thể bỏ qua mẫu đơn này. Những đơn xin vào Đảng thể hiện nguyện vọng cũng như niềm tin tuyệt đối vào Đảng và mong muốn kết nạp và trở thành thành viên trong hàng ngũ Đảng.

123job xin được giới thiệu tới bạn mẫu đơn xin vào Đảng bản mới nhất hiện nay với những nội dung chi tiết và đầy đủ nhất. Mẫu đơn xin vào Đảng cũng như những thủ tục cần thiết để trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

Trên thực tế, không phải đối tượng nào cũng có đủ năng lực cũng như điều kiện để kết nạp vào Đảng. Đội ngũ những người Đảng viên không chỉ cần có trí lực mà còn cần có lối sống, phẩm chất tốt. Đơn xin vào Đảng được sử dụng khi những người con ưu tú đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng và có quá trình rèn luyện tốt nhất.

II. Tổng hợp mẫu đơn xin vào Đảng phổ biến nhất

1. Mẫu đơn xin vào Đảng viết tay chuẩn nhất

Đơn xin kết nạp vào Đảng là một trong những mẫu đơn có ý nghĩa và là niềm tự hào rất lớn đối với những Đảng viên. Chính vì vậy, khi biết đơn xin vào Đảng bạn phải tuân thủ theo những quy định chung. Thông thường, đơn xin vào Đảng cần có những nội dung cơ bản như: Phần kính gửi, giới thiệu, trình bày ngắn gọn bản thân, nhận thức bản thân về điều lệ Đảng, cuối cùng là cam kết và lời hứa của bản thân khi được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Mẫu đơn xin vào Đảng viết tay chuẩn nhất hiện nay:

2. Mẫu đơn xin vào Đảng theo mẫu K1-KNĐ

Phần kính gửi: Bao gồm 2 nội dung chính là chi ủy và đảng ủy. Chi ủy chính là cơ quan đã giới thiệu, bổ nhiệm vào hàng ngũ Đảng và cũng chính là nơi mà bạn sẽ sinh hoạt Đảng hàng tháng. Cấp cao hơn là cơ sở Đảng ủy, chi ủy là cơ quan được quản lý trực tiếp tại điều hành và quản lý mọi hoạt động. Mỗi Đảng ủy sẽ có nhiều chi ủy phân bố ở các khu vực.

Phần nhận thức về điều lệ Đảng: Nội dung này chính là yếu tố quyết định việc bạn có được kết nạp vào Đảng hay không, chính vì vậy, cần phải chú ý để có được nội dung hoàn chỉnh nhất. Ở phần này, bạn phải nêu bật được Đảng là gì? Đảng là tổ chức như thế nào? … Bên cạnh đó, cũng cần phải nêu được những mục tiêu, nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của đảng viên và của Đảng đối với xã hội, … Phần nội dung này cần được trình bày ngắn gọn nhưng cũng phải thật đầy đủ và ấn tượng.

Phần lời hứa và cam kết của bản thân khi được kết nạp vào Đảng: Những lời hứa và cam kết đó phải mang tính chân thật và tuyệt đối trung thành. Tránh việc sử dụng những ngôn từ với sự sáo rỗng. Trong lời cam kết cần thấy rõ được sự quyết tâm sắt đá khi tham gia vào Đảng.

III. Hướng dẫn các thủ tục kết nạp Đảng viên mới nhất

Thủ tục kết nạp Đảng viên được quy định tại Điều 4 trong Điều lệ Đảng.

Căn cứ theo điều lệ Đảng, một số thủ tục cơ bản cần phải thực hiện như sau:

Người làm đơn xin vào Đảng:

Làm đơn xin vào Đảng – đơn tự nguyện vào Đảng (Mẫu 1-KNĐ, Mẫu 2 – Mẫu viết tay, hoặc Mẫu 3)

Khai báo lý lịch trung thực và phải được thẩm tra kỹ bởi đảng ủy cơ sở.

Đảng viên được giới thiệu bởi 2 Đảng viên chính thức

Nơi có tổ chức Đoàn, người xin vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành đoàn công sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Người giới thiệu Đảng viên:

Là đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất 1 năm

Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Có điều gì chưa rõ ràng thì báo cáo rõ để chi bộ và cấp trên xem xét.

Với chi bộ và cấp ủy:

Trước khi chi bộ xét đề nghị kết nạp đảng viên, chi ủy kiểm tra lại điều kiện của người xin vào Đảng và tiến hành lấy ý kiến của tổ chức đoàn thể nơi mà người đó sinh hoạt.

Về lịch sử chính trị của người xin vào Đảng phải thực hiện theo đúng quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

Chi bộ xét và đề nghị kết nạp từng người một, khi nhận được ít nhất 2/3 số phiếu tán thành của Đảng viên chính thức thì đề nghị lên cấp ủy cấp trên. Chi bộ tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên sau khi nhận được quyết định của cấp ủy cấp trên.

Đảng ủy cơ sở xét, nếu đạt ít nhất 2/3 số cấp ủy viên tán thành kết nạp thì đề nghị lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức đảng hoặc cấp ủy cơ sở được ủy quyền xét, quyết định kết nạp từng người một.

Nơi chưa có đảng viên hoặc đảng viên chưa đủ điều kiện giới thiệu: Cấp ủy cấp trên trực tiếp cử đảng viên về làm công tác tuyên truyền, xem xét, giới thiệu kết nạp Đảng. Các trường hợp hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quy định.

Thủ tục pháp lý xem xét kết nạp đảng viên:

Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (lớp cảm tình đảng): Đây là thủ tục đầu tiên mà bạn cần hoàn thành để trở thành Đảng viên. Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được cấp giấy chứng nhận.

Nộp đơn xin vào Đảng: Sau khi được cấp chứng nhận hoàn thành lớp cảm tình đảng, người xin vào đảng chủ động viết đơn xin vào đảng theo mẫu chuẩn ở phía trên.

Đơn xin vào Đảng phải là văn bản hành chính và được trình bày theo mẫu chuẩn có sẵn, bạn cần phải tuân thủ theo đúng những yêu cầu và mẫu chuẩn. Đối với đơn xin vào đảng thì dù là đơn xin vào đảng viết tay hay đơn xin vào đảng đánh máy cũng đều có giá trị như nhau. Tùy vào điều kiện, bạn có thể lựa chọn cách viết đơn xin vào đảng bằng cách viết tay hay đánh máy đều được công nhận như nhau.

Nội dung phần giới thiệu bản thân phải được trình bày rõ ràng và có độ chính xác cao nhất. Các phần nội dung trọng tâm chính là phần 3 và 4. Các nội dung trong đơn xin vào Đảng phải được trình bày ngắn gọn, khoa học, xúc tích, sử dụng ngôn ngữ, văn phong chuẩn, lịch sự, … Tránh sử dụng các câu dài, tránh lặp lại nghĩa ở nhiều câu.

IV. Kết luận