Bai Giang Dien Tu Bai 7 Thu Tuc Vao Ra

--- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Cưới Hỏi 2 Lần Của Người Việt Nam
 • Thủ Tục Chuộc Nhà Khi Mượn Tuổi Mà Gia Chủ Cần Biết
 • Hướng Dẫn Khai Báo Tên Miền Quốc Tế Sau Khi Đăng Ký
 • Ceh Là Gì? Hướng Dẫn Làm Thủ Tục Đăng Ký Thi Chứng Chỉ Ceh
 • Thủ Tục Làm Work Permit Cho Người Nước Ngoài
 • GV Hoa Oải Hương

  Nhiệt liệt chào mừng các quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

  GV Hoa Oải Hương

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  Câu 1: Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là :

  A. abs(x);

  B. Sqr(x);

  C. Sqrt(x);

  D. Exp(x);

  GV Hoa Oải Hương

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  Câu 2: Biểu thức số học nào sau đây là hợp lệ trong pascal ?

  X*y(x+y);

  B. {a + b}*c;

  5a + 7b + 8c;

  5*a + 7*b + 8*c;

  GV Hoa Oải Hương

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  Câu 3: Để thực hiện gán giá trị 10 cho biến X. Phép gán nào sau đây là đúng ?

  A. X =: 10;

  B. X := 10;

  C. X = 10;

  D. X : = 10;

  GV Hoa Oải Hương

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  Câu 4: Hãy chọn phương án ghép đúng. Biểu thức : 25 p 3 + 5 / 2 * 3 có giá trị là :

  A. 15.5;

  8.5;

  C. 8.0;

  D. 15.0;

  GV Hoa Oải Hương

  4. Tổ chức vào ra đơn giản

  3. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

  1. Cấu trúc chương trình

  2. Một số kiểu dữ liệu đơn giản và khai báo biến

  5. Soạn thảo, dịch, thực hiện chương trình

  CHỦ ĐỀ 2:

  CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

  GV Hoa Oải Hương

  Bài toán đặt vấn đề

  ?

  Viết chương trình tính chu vi (CV) và diện tích (S) của hình chữ nhật, biết chiều dài a = 12, chiều rộng b = 8.

  Bài toán

  Hãy khai báo các biến cần dùng trong chương trình?

   Var a,b,CV,S : byte;

  Viết lệnh gán tính chu vi, diện tích hình chữ nhật?

   a:=12; b:=8;

  CV:=(a+b)*2;

  S:=a*b;

  GV Hoa Oải Hương

  Nhập a,b

  Xuất S, CV

  S:=a*b;

  CV:=2*(a+b);

  Xác định bài toán:

  – Input: a, b.

  – Output: S, CV

  Viết chương trình tính và in ra màn hình chu vi (CV) và diện tích (S) của hình chữ nhật, với chiều dài a và chiều rộng b bất kì ?

  Xác định Input, Output của bài toán trên?

  Để giải quyết bài toán trên các ngôn ngữ lập trình cung cấp các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản.

  * Khi giải quyết một bài toán, ta phải đưa dữ liệu vào máy tính xử lí.

  – Việc đưa dữ liệu bằng lệnh gán sẽ làm cho chương trình chỉ có tác dụng với một dữ liệu cố định. Để chương trình giải quyết được bài toán tổng quát hơn, ta phải sử dụng thủ tục nhập, xuất dữ liệu.

  GV Hoa Oải Hương

  Readln

  Read

  Writeln

  Write

  GV Hoa Oải Hương

  4. Tổ chức vào ra đơn giản

  3. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

  1. Cấu trúc chương trình

  2. Một số kiểu dữ liệu đơn giản và khai báo biến

  5. Soạn thảo, dịch, thực hiện chương trình

  CHỦ ĐỀ 2:

  CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

  GV Hoa Oải Hương

  1.Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  Cú pháp:

  Cú pháp:

  Read();

  Readln();

  Ý nghĩa:

  Ý nghĩa:

  Cho phép nhập dữ liệu vào từ bàn phím.

  Danh sách biến vào: là một hay nhiều biến đơn, trường hợp nhiều biến đơn phải viết cách nhau bởi dấu phẩy ‘,’.

  Ví dụ 1: Hãy nhập vào bán kính R của đường tròn?

  Read (R);

  100

  Readln(R);

  Ví dụ 2: Nhập dữ liệu từ bàn phím để giải phương trình ax+b=0?

  Read (a,b);

  10 20

  Readln(a,b);

  TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN

  GV Hoa Oải Hương

  1.Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  Cú pháp:

  Cú pháp:

  Read();

  Hoặc Readln();

  Ý nghĩa:

  Ý nghĩa:

  Cho phép nhập dữ liệu vào từ bàn phím.

  Danh sách biến vào: là một hay nhiều biến đơn, trường hợp nhiều biến đơn phải viết cách nhau bởi dấu phẩy ‘,’.

  Khi nhập giá trị cho nhiều biến thì những giá trị này gõ cách nhau 1 dấu cách (Space) hoặc 1 lần nhấn Enter và nhập xong ta nhấn Enter để kết thúc nhập.

  TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN

  GV Hoa Oải Hương

  Readln(a);

  Ví dụ 3: Viết thủ tục nhập vào chiều dài a, chiều rộng b của HCN?

  Readln(b);

  Write(‘Nhap chieu dai a:’);

  Write(‘Nhap chieu rong b:’);

  Readln(a,b);

  Cách 1:

  Write(‘nhap chieu dai, chieu rong a, b:’);

  Cách 2:

  4

  Nhap chieu dai a:4

  Nhap chieu rong b:

  Hoặc

  1.Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  _

  _

  Readln(a);

  Readln(b);

  * Để việc nhập dữ liệu cho biến được dễ dàng hơn ta sử dụng thêm thủ tục:

  Write(‘thong bao’);

  GV Hoa Oải Hương

  Read(a); Read(a,b);

  Read(a=b); Readln(a-b);

  Readln(a,b);

  Em hãy chỉ ra các câu lệnh bị lỗi

  A

  B

  C

  D

  E

  C

  D

  GV Hoa Oải Hương

  1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  Cú pháp:

  Ý nghĩa:

  TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN

  2. Đưa dữ liệu ra màn hình

  2. Đưa dữ liệu ra màn hình

  Cú pháp:

  Cú pháp:

  Write();

  Hoặc Writeln();

  Ý nghĩa:

  Ý nghĩa: Cho phép xuất dữ liệu ra màn hình.

  Danh sách kết quả có thể là tên biến, biểu thức, hàm chuẩn hoặc hằng số, (Các hằng xâu thường được dùng để đưa ra chú thích hoặc để tách các kết quả).

  Các thành phần trong kết quả được viết cách nhau bởi dấu phẩy.

  GV Hoa Oải Hương

  1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  Cú pháp:

  Ý nghĩa:

  TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN

  2. Đưa dữ liệu ra màn hình

  2. Đưa dữ liệu ra màn hình

  Cú pháp:

  Ý nghĩa:

  Write(‘Chieu dai, rong va dien tich HCN la : ‘, a, b, a*b);

  Ví dụ 4:

  Hằng

  Biến

  Biểu thức

  Em hãy chỉ ra tên biến, biểu thức, hằng trong câu lệnh trên?

  Chieu dai, rong va dien tich HCN la : 8 6 48

  GV Hoa Oải Hương

  Theo em sự khác nhau giữa thủ tục Write và Writeln này là gì?

  GV Hoa Oải Hương

  Thủ tục write: sau khi đưa kết quả ra màn hình thì con trỏ không xuống dòng.

  Thủ tục writeln: sau khi đưa kết quả ra màn hình thì con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.

  Thủ tục writeln không có tham số dùng để xuống dòng.

  Write(‘Lop 11A8’);

  Write(‘hoc tot’);

  Lop 11A8 hoc tot

  Writeln(‘Lop 11A8’);

  Writeln(‘hoc tot’);

  Lop 11A8

  hoc tot

  _

  _

  Write(‘Lop 11A8’);writeln;

  Write(‘hoc tot’);

  Lop 11A8

  hoc tot

  _

  Ví dụ 5:

  GV Hoa Oải Hương

  Ví dụ 6: Gán a: = 8; b: = 16; x : = 22.2222;

  Write( a:5 , b:4 , a+b:3);

  Write( a:7:2 );

  Write( x:8:3 );

  Write( ‘Hello’:6 );

  Trong thủ tục Write hoặc Writeln sau mỗi kết quả ra (biến, hằng, biểu thức) có thể có thêm quy cách ra. Quy cách ra có dạng:

  + Kết quả thực : :

  + Kết quả khác :

  _ _ _ _8 _ _ 16 _ 24

  _ _ _8.00

  _ _22.222

  Hello

  GV Hoa Oải Hương

  *** Một số ví dụ

  Program VD_1;

  Var N: Byte;

  BEGIN

  Write(‘ Lop ban co bao nhieu nguoi: ‘);

  Readln(N);

  Writeln(‘ That the a! Vay la ban co ‘,N-1,’ nguoi ban trong lop ‘);

  Writeln(‘ Go Enter de ket thuc chuong trinh.’);

  Readln;

  END.

  Phần khai báo

  Phần thân chương trình

  Thủ tục nhập dữ liệu từ bàn phím

  Thủ tục in kết quả ra màn hình

  Ví dụ 1: Hãy nêu tên các thành phần và các thủ tục trong chương trình sau:

  GV Hoa Oải Hương

  1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  Cú pháp:

  Ý nghĩa:

  TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN

  2. Đưa dữ liệu ra màn hình

  Cú pháp:

  Ý nghĩa:

  Hãy nhớ!

  1. Thủ tục nhập từ bàn phím.

  Read();

  Readln();

  2. Thủ tục đưa ra màn hình

  Write();

  Writeln();

  GV Hoa Oải Hương

  Bài 1: Viết chương trình hiển thị ra màn hình kết quả sau?

  a. b.

  1 *

  121 ***

  12321 *****

  a.

  Begin

  Writeln(‘1’:3);

  Writeln(‘121’:4);

  Writeln(‘12321’:5);

  Readln;

  End.

  b.

  Begin

  Writeln(‘*’:3);

  Writeln(‘***’:4);

  Writeln(‘*****’:5);

  Readln;

  End.

  Bài tập :

  GV Hoa Oải Hương

  Bài 2: Lập chương trình tính diện tích của hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh a,b nhập vào từ bàn phím

  Gợi ý:

  Cần khai báo những biến nào?

  Nhập vào từ bàn phím cái gì?

  Viết ra màn hình cái gì?

  GV Hoa Oải Hương

  Tiết học đến đây là kết thúc

  Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh !!!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trang Tin Điện Tử Hiệp Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
 • Quy Trình Đánh Giá Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Kiểm Toán
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Vay Vốn Kinh Doanh Ngân Hàng Agribank
 • Quy Trình, Thủ Tục, Hồ Sơ Vay Thế Chấp Ngân Hàng
 • Thủ Tục Vay Thế Chấp Tài Sản Tại Các Ngân Hàng
 • .:: Trang Tin Tuc Vovinam Viet Vo Dao

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Báo Đại Hội Và Kỳ Thi Thăng Đẳng Cấp Lần Thứ Ii, 2013
 • Làm Đơn Xin “xã Hội Đen” Đi Dạy Học
 • Một Số Mẫu Đơn Xin Phép, Đơn Xin Tường Trình
 • 10 Điều Không Nên Xuất Hiện Trong Đơn Xin Việc Nếu Bạn Không Muốn Bị Loại Từ ‘vòng Gửi Xe’
 • 5 Điều Cần Lưu Ý Khi Viết Cv Xin Việc Lái Xe Cho Tài Xế
 • Hội Việt Võ Đạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành điều lệ khóa thi thăng cấp khóa 39 như sau:

  Điều 1. Thời gian và địa điểm thi:

  Khóa thi được tổ chức vào lúc 07g30 Chủ nhật ngày 09/12/2012 tại Nhà thi đấu TDTT Quận 8, số 302 Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, chúng tôi

  Điều 2. Chương trình và nội dung thi :

  Khóa thi lên cấp Huyền đai; Hoàng đai 1, 2 và 3 cấp, áp dụng theo chương trình thi hiện hành của Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo với các nội dung thi:

  – Võ thuật: Đòn căn bản, đơn luyện, song luyện, giao đấu

  – Thi vấn đáp võ đạo: Chương trình lý thuyết võ đạo Môn phái theo từng cấp và kiến thức Việt Võ Đạo.

  Dành cho các môn sinh đã học hết chương trình, có đủ sức khỏe, đủ niên hạn và chuyên môn theo quy định, không vi phạm đạo đức tác phong, quy chế võ vật chúng tôi đang theo tập và sinh hoạt Vovinam Việt Võ Đạo tại các Câu lạc bộ thuộc quận huyện, ban ngành trong và ngoài thành phố, phải được sự đồng ý và giới thiệu của HLV Trưởng và đơn vị chủ quản, nộp đầy đủ hồ sơ dự thi. Khi dự thi, các môn sinh phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy khóa thi. *

  Hồ sơ thi lên Hoàng đai (tên gọi cũ là Huyền đai), các đơn vị phải nộp biên bản tổ chức, quyết định kết quả khóa thi, đóng lệ phí thi cấp cơ sở, có xác nhận của Hội Việt Võ Đạo chúng tôi và đơn vị chủ quản.

  * Hồ sơ dự thi gồm có:

  – Bảng tổng hợp danh sách thí sinh dự thi của đơn vị.

  – Đơn xin thi thăng cấp theo mẫu, có xác nhận của đơn vị, kèm thẻ đẳng cấp hiện nay (bản chính).

  – Bản sao giấy khai sinh hoặc CMND có thị thực.

  – Kèm 02 ảnh 3×4 (ảnh mới chụp, đẹp, rõ ràng).

  – Giấy chứng nhận hoặc quyết định đẳng cấp hiện nay (nếu có).

  – Nộp lệ phí thi: 250.000 đồng (đã bao gồm phí làm thẻ chuyên môn của Liên đoàn Vovinam Việt Nam).

  – Các hồ sơ kèm theo (đối với thí sinh dự thi lên Hoàng đai).

  * Hạn chót nộp hồ sơ: từ 08g00 đến 09g00 Thứ Bảy ngày 01/12/2012 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố (số 3 Phan Văn Đạt, Quận 1).

  * Họp lãnh đội, duyệt hồ sơ thi: 09g30 Thứ Bảy ngày 01/12/2012 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố (số 3 Phan Văn Đạt, Quận 1).

  – Lưu ý: Ban tổ chức không nhận hồ sơ không đúng thủ tục và trễ hạn.

  Để đảm bảo cho khóa thi được tổ chức thành công, đề nghị các Chi hội, bộ môn Vovinam Việt Võ Đạo quận huyện, ban ngành chuẩn bị tốt chương trình thi với chất lượng chuyên môn cao và triển khai tốt tinh thần điều lệ này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Lệ Thi Thăng Cấp Cao Đẳng Vovinam Việt Võ Đạo Năm 2013
 • Vụ Dùng Xăng “thiêu Sống” Vợ: “ra Viện Sẽ Viết Đơn Xin Giảm Tội Cho Chồng”
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Điện Chiếu Sáng, Sinh Hoạt, Sản Xuất, Gia Đình, Điều Hòa
 • Ftu Là Trường Nào? Giải Mã Cơn Sốt Ftu Chưa Bao Giờ Giảm Sức Hút
 • Hanu Là Tên Viết Tắt Của Trường Nào? Học Phí, Điểm Chuẩn Của Trường Hanu
 • Cách Hỏi Và Nói Giờ Trong Tiếng Pháp – Datnuocphap.com

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ
 • Hướng Dẫn Viết Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ – Luật Nam Hải
 • Mẫu Xác Nhận Công Nợ Và Cam Kết Trả Nợ
 • Mẫu Giấy Vay Tiền Cá Nhân Viết Tay Ngắn Gọn 2022
 • Mẫu Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập
 • HƯỚNG DẪN CÁCH HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ GIỜ TRONG TIẾNG PHÁP

  Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy tín chất lượng nhất hiện nay. Với các khóa học nổi tiếng như:

  Tiếng pháp cơ bản

  Tiếng pháp giao tiếp

  Học tiếng pháp miễn phí

   

  Bài học hôm nay của chúng ta, cùng Học Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu về cách hỏi và trả lời về giờ trong Tiếng Pháp. Để hỏi và trả lời về giờ, chúng ta dùng mẫu câu:

  • Câu hỏi: Quelle heure est-il ?/ Vous avez l’heure, s’il vous plaît ?
  • Câu trả lời: Il est + l’heure

  Ex:

  • Quelle heure est-il ? (Bây giờ là mấy giờ ?)
  • Il est neuf heures dix. (Bây giờ là 9 giờ 10 phút)

  Một số chú ý:

  • Trong tiếng Pháp có hai cách nói về giờ : heure officielle formelle (giờ trong ngữ cảnh trang trọng) et heure dans la conversation (giờ trong ngữ cảnh giao tiếp thông thường/hằng ngày)
  • Khi nói về giờ trong ngữ cảnh trang trọng, người ta sử dụng khung giờ 24 tiếng

  Ex: Il est 20 heures. (Bây giờ là 20 giờ)

   

  • Trong văn nói, người ta sử dụng khung giờ 12 tiếng:

  Ex: Il est 8 heures (du soir). (Bây giờ là 8 giờ tối)

  • Khi nói về 12 giờ trưa và 0 giờ sáng, người ta dùng « midi » và « minuit »

  Ex:

  Il est midi. (Bây giờ là giữa trưa)

  Il est minuit. (Bây giờ là nửa đêm)

  • Khi nói về:

  + Thời gian chính xác, người ta dùng: à

  Ex: Le matin, à 7h30, les enfants pnnent le petit déjeuner devant le petit écran.

  (Buổi sáng, lúc 7 giờ, bọn trẻ ăn sáng trước màn hình ti vi)

  + Thời gian tương đối: vers

  Ex: Je me réveille vers 6 heures. (Tôi thức dậy tầm/khoảng 6 giờ)

  + Thời gian tới hạn ; người ta dùng: jusqu’à

  Ex:Les enfants regardent une émission pour les jeunes jusqu’à 8 heures.

  (Bọn trẻ xem chương trình dành cho thiếu nhi đến gần 8 giờ)

  + Khoảng thời gian, người ta dùng: de … à …

  Ex:Les horaires d’ouverture : le matin de 9 heures et demie à midi et l’après-midi, de 3 heures à 5 heures.

  (Thời gian mở cửa : buổi sáng từ 9h30 đến 12h30 và buổi chiều, từ 3h đến 5h)

  Tags: hoi va noi gio trong tieng phap , hoc tieng phap, hoc tieng phap mien phi, tieng phap co ban, day tieng phap, tieng phap giao tiep

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Nói Thời Gian Bằng Tiếng Nhật
 • Giờ/phút/giây/? Tiếng Nhật Là Gì?→時,分,秒 Cách Đọc【Ngữ Pháp N5】
 • Am Và Pm Là Gì? Cách Tính Giờ Am Và Pm Chính Xác Nhất?
 • Giờ Am Và Pm Là Gì ? – Du Lịch Châu Âu
 • Cách Nói Thời Gian Trong Tiếng Trung
 • Thư Xin Lỗi Người Yêu Theo Form Văn Bản Hành Chính Khiến Dân Mạng “chào Thua”

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Mẫu Đơn Xin Visa Hàn Quốc Ở Đâu?
 • Lưu Ý Về Mẫu Đơn Xin Visa Tây Ban Nha Và Các Giấy Tờ Kèm Theo
 • Công Ty Luật Hà Nội Giới Thiệu Mẫu Đơn Xin Hồi Hương
 • Download Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Tiếng Anh 2022
 • Hướng Dẫn Xin Giấy Miễn Thị Thực Việt Nam
 • Trong tình yêu, mỗi khi giận dỗi các cặp đôi đòi chia tay là chuyện trở nên quá bình thường. Nhưng khi cơn giận đã đi qua, nhiều bạn lại hối hận và tìm nhiều cách khác nhau để xin lỗi người yêu của mình.

  Mới đây, hình ảnh về bức thư xin lỗi viết tay theo phong cách văn bản hành chính của chàng sinh viên tên có tên là Đoàn Đình Đạt, gửi đến bạn gái tên Huyền sau khi đăng tải đã thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

  Sau phần quốc hiệu, tiêu ngữ ở đầu, Đạt nhận lỗi trước những hành động sai trái đã làm trong lúc giận của mình và ngỏ lời xin tha thứ. Tiếp theo, để tăng tính thuyết phục, chàng trai khéo léo lập luận: “Anh biết em là người con gái mạnh mẽ, có bản lĩnh. Người mạnh mẽ thường rất bao dung. Người quyết đoán sẽ không chậm trễ trong quyết định tha thứ cho anh”.

  Tỏ rõ lòng thành của mình, Đình Đạt cũng xin bù đắp cả tinh thần và vật chất bằng “một nụ hôn, một bông hồng và hai vé xem phim” gửi đến người yêu mình. Ở phần kết cũng như bao văn bản hành chính khác, chàng trai ghi rõ thời gian, ký và nghi rõ họ tên mình.

  Bạn Phạm Thế Vinh viết tiếp câu chuyện: “Sau một thời gian nhận được thư của Đạt nhưng Huyền cứ im hơi lặng tiếng mà không thấy hồi âm. Đạt tỏ ra thất vọng vì tưởng Huyền sẽ không chấp nhận tình cảm nên Đạt quyết định từ bỏ. Tuy nhiên, vì trong lòng ấm ức nên anh chàng quyết định điều tra xem vì sao Huyền không hồi âm bức thư của Đạt. Cuối cùng Đạt đã hiểu rằng Huyền không biết chữ nên không hồi âm được”.

  Không biết Đạt có nhận được sự tha thứ từ Huyền hay không, nhưng bức thư đầy sáng tạo này cũng là một gợi ý không tồi cho các chàng trai nếu lỡ buông lời chia tay bạn gái mình.

  Tác giả: YÊN DU (NGUỒN: BÁCH KINH XÂY CONFESSIONS)

  Nguồn tin: chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tháng 5, Thời Cấp 3 Với Bao Ước Hẹn Dở Dang Và Kỉ Niệm Tuyệt Đẹp Giữa Bạn Và Tôi… Xin Tạm Biệt Ở Đây Nhé!
 • Mẫu Đơn Ly Hôn, Hướng Dẫn Cách Soạn Đơn Ly Hôn, Đơn Xin Ly Hôn
 • Mẫu Đơn Phổ Biến Đăng Ký Quốc Tịch Định Cư Mỹ
 • Sở Gd&đt An Giang Nói Về Tờ Đơn ‘xin Ở Lại Lớp’
 • Đơn Xin Đề Nghị Nghiệm Thu Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy
 • Thẩm Quyền Xác Nhận Tình Trạng Hôn Nhân Và Thủ Tuc Đăng Kí Kết Hôn Khi Chuyển Khẩu ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Cắt Khẩu Và Chuyển Khẩu Khi Vợ Chồng Ly Hôn ?
 • Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Cho Người Khác Tỉnh Như Thế Nào
 • Hướng Dẫn Làm Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Từ A
 • Những Điều Cần Biết Về Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Khác Tỉnh
 • Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Khác Tỉnh Năm 2022
 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

  Hỏi: Em muốn đăng ký kết , mà gia đình em đã chuyển hộ khẩu về một nơi khác, thẩm quyền tình trạng là ở đâu? Về thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với trường hợp chuyển hộ khẩu thường trú được quy định như thế nào? Đề nghị Luật sư . (Thu Giang – Hải Phòng)

  Luật gia Nguyễn Thanh Thu – Tổ tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

  “1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn “.

  Như vậy, bạn có thể đến UBND nơi một trong hai bên đang cư trú để đăng ký kết hôn.

  Hồ sơ, thủ tục đăng ký kết hôn:

  + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

  + Chứng minh thư

  + Khi đăng kí kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt, đại diện Ủy ban nhân dân xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý thì cán bộ tư pháp sẽ ghi vào sổ đăng kí kết hôn và giấy chứng nhận đăng kí kết hôn. Hai bên nam, nữ kí vào Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn và sổ đăng kí kết hôn. công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

  – Điều 21 nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:

  “1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

  Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.”…

  – Khoản 4 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:

  “4. Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.”

  Bạn cần chứng minh tình trạng hôn nhân của mình tại những nơi đã từng đăng ký thường trú thì mới được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn.

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn
 • Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Có Yếu Tố Nước Ngoài
 • Đăng Ký Kết Hôn Có Yếu Tố Nước Ngoài
 • Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Với Người Trung Quốc Tại Cơ Quan Của Việt Nam
 • Thay Đổi Trong Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Với Người Trung Quốc
 • Đơn Xin Việc Thu Ngân

  --- Bài mới hơn ---

 • Bí Quyết Giúp Bạn Viết Thư Xin Việc Chuyên Nghiệp Thuyết Phục Nhà Tuyển Dụng
 • Cách Viết Hồ Sơ Xin Việc Trái Ngành
 • Mẫu Email Xin Việc, Thư Xin Việc
 • Mẹo Viết Đơn Xin Việc Trình Dược Viên Hút Hồn Nhà Tuyển Dụng
 • Cách Điền Đơn Xin Việc Trong Bộ Hồ Sơ Chuẩn Nhất Hiện Nay
 • 1. Tại sao cần có đơn xin việc thu ngân?

  Có rất nhiều bạn nghĩ rằng đơn xin việc với vị trí thu ngân đâu quan trọng gì? Điều này là hoàn toàn sai lầm, thông qua đơn xin việc, dù thông tin ngắn gọn nhưng cũng thể hiện được mong muốn và thái độ tôn trọng của ứng viên với vị trí thu ngân và với nhà tuyển dụng.

  Đơn xin việc thu ngân thể hiện sự tự nguyện của bản thân khi đánh giá mình có những khả năng và tố chất phù hợp với vị trí này khiến bạn nộp đơn xin việc được vào làm tại công ty, cửa hàng nào đó. Thông tin trong đơn xin việc cũng giúp nhà tuyển dụng hiểu được đơn giản bạn có những gì và những thứ đó có phù hợp với vị trí thu ngân mà bạn ứng tuyển hay.

  Đặc biệt đơn xin việc thu ngân còn có công sức lớn lao giúp nhà tuyển dụng đánh giá bạn có thái độ tích cực và là người nghiêm túc khi ứng tuyển vào công việc này. Hơn thế nữa với đơn xin việc cho vị trí thu ngân, toàn bộ nội dung đều đề cập để làm nổi bật lên được bạn phù hợp với công việc đó và có thể mạnh hơn các ứng viên khác, điều này sẽ tạo lợi thế và đánh bật các ứng viên cho bạn trên con đường “chạy đua” ứng tuyển vào vị trí thu ngân hiện nay.

  Đơn xin việc mẫu

  2. Nội dung chính cần có trong đơn xin việc thu ngân

  Trong đơn xin việc, nội dung đầy đủ rất quan trọng và đặc biệt để tạo ra chất lượng giúp bản thân tỏa sáng với các thông tin cung cấp và đề cập đến trong đơn xin việc thu ngân bạn cần viết những nội dung nào nên đưa vào đơn xin việc ứng tuyển vị trí thu ngân như sau:

  2.1. Phần mở đầu của đơn xin việc thu ngân

  Phần đầu tiên rất quan trọng để tạo thiện cảm bảo đầu với nhà tuyển dụng trong đơn xin việc thu ngân bạn gửi đến. Phần đầu của đơn xin việc không phải là những thông tin phức tạp mà chỉ là những thông tin đơn giản nhưng phái chính xác về bản thân.

  Phần đầu này bạn cần đề cập đến quốc hiệu, tiêu đề “đơn xin việc thu ngân”, thông tin cá nhân cơ bản nhất những đặc biệt phải chính xác và có sự thống nhất với thông tin bạn cung cấp trong CV xin việc thu ngân và hồ sơ xin việc thu ngân gửi đến nhà tuyển dụng, tiếp đó là một đoạn nội dung ngắn dẫn vào nội dung chính của bạn đề cập đến thông tin tuyển dụng bạn biết đến từ nguồn nào, đưa ra đánh giá cơ bản để ứng tuyển về vị trí thu ngân tại công ty, cửa hàng đó.

  Với những thông tin cơ bản này, bạn chỉ nên gói gọi dưới 10 – 12 dòng thể hiện trong giấy A4 là chuẩn xác nhất và đảm bảo không quá dài dòng, lan man không vào phần nội dung chính của đơn xin việc thu ngân gửi đến nhà tuyển dụng.

  2.2. Phần chính của đơn xin việc thu ngân

  Sau lời dẫn đánh giá bạn phù hợp với vị trí thu ngân đang được tuyển dụng đó, thì nhiệm vụ chính của bạn trong phần thông tin chính cực kỳ quan trọng này gửi đến nhà tuyển dụng đó chính là đưa ra các luận điểm, dẫn chứng để chứng minh bạn có đủ khả năng, năng lực, tố chất và các kỹ năng cần thiết để trở thành nhân viên thu ngân của công ty.

  Để giúp bạn thân tỏa sáng với phần thông tin chính này, bạn nhất định không thể bỏ qua được một số thông tin đặc biệt quan trọng và có giá trị tác động đến nhà tuyển dụng như sau:

  2.3. Phần kết trong đơn xin việc thu ngân

  Có một phần thông tin chính của đơn xin việc thu ngân hấp dẫn thì bạn còn phải tạo một phần kết đọng lại trong nhà tuyển dụng và gợi mở được cơ hội cho bản thân để tiến đến vòng phỏng vấn tiếp theo để tăng cơ hội trở thành thu ngân của bản thân chứ.

  Những thông tin trong phần kết của đơn xin việc thu ngân bạn cần đề cập đến như sau:

  Kết lại bằng một lời gợi mở về thời gian sớm nhận được phản hồi từ phía công ty, cùng với một lời cảm ơn chân thành cuối là thư để kết lại vấn đề. Cuối cùng là chữ ký của người làm đơn.

  Phần thông tin trong kết rất đơn giản, nhưng phải chú trọng đến gợi mở được cho nhà tuyển dụng sớm liên hệ lại bạn hoặc có câu trả lời tích cực cho bạn về kết quả ứng tuyển vị trí thu ngân tại công ty.

  Tuyển dụng thu ngân

  3. Tạo ấn tượng với đơn xin việc thu ngân cần?

  Để tạo được một đơn xin việc thu ngân đầy ấn tượng và có thiện cảm tốt với nhà tuyển dụng, bạn cần phải quan tâm và lưu ý đến các vấn đề như sau:

  3.1. Quan tâm đến chất lượng nội dung trong đơn xin việc thu ngân

  Quan tâm đến nội dung, để tạo ra được một nội dung chất lượng bạn cần phải chú ý đến các vấn đề như:

  Thứ nhất, viết đầy đủ các thông tin như hướng dẫn trong phần trên của bài viết này. Một thông tin và nội dung đầy đủ các phần sẽ giúp đơn xin việc thu ngân của bạn trở nên trọn vẹn và hoàn hảo nhất.

  Thứ hai, viết nội dung ngắn gọn và xúc tích, toàn bộ những thông tin chi tiết đã được bạn đề cập đến trong CV xin việc thu ngân, chính vì vậy trong đơn xin việc bạn không nên nhắc lại chúng mà cần có sự chọn lọc những tinh hoa khiến bản thân tỏa sáng.

  Thứ ba, thông tin đề cập trong đơn xin việc phải chính xác và có sự thống nhất về nội dung toàn đơn xin việc thu ngân, đặc biệt thống nhất thông tin trong các tài liệu khác như CV xin việc thu ngân và hồ sơ xin việc thu ngân gửi đến nhà tuyển dụng.

  3.2. Quan tâm đến hình thức của đơn xin việc thu ngân

  Hình thức tạo phong thái bắt mắt khiến nhà tuyển dụng thích mê, vậy một hình thức cuốn hút cho đơn xin việc thu ngân như thế nào?

  Đầu tiên phải có sự sắp xếp bố cục khoa học để giúp nhà tuyển dụng, người đọc đơn xin việc của bạn dễ dàng quan sát hơn và đọc nội dung bạn trình bày bên trong đơn xin việc gửi đến nhà tuyển dụng.

  Tiếp đó bạn cần chú ý đến cách sắp xếp nội dung và thứ tự xuất hiện các nội dung lần lượt như thế nào để giúp bản thân có được lợi thế tốt nhất và làm nổi bất nhất với đơn xin việc thu ngân khi gửi đến nhà tuyển dụng.

  Tiếp đến đó là cần lựa chọn hình thức viết tay hay đánh máy cho đơn xin việc thu ngân, tốt nhất hãy chọn hình thức đánh máy để dễ dàng hơn trong việc định dạng phông chữ, chỉnh sửa các phần thông tin khi có nhu cầu muốn sửa đổi hoặc sai sót.

  Chọn màu chữ đơn giản và tốt nhất không chọn định dạng khác màu khiến rối mắt nhà tuyển dụng với đơn xin việc thu ngân bạn gửi đến. Bạn có thể sử dụng các mẫu có sẵn để tận dụng được các phong cách thiết kế bắt mắt và cuốn hút gửi đến nhà tuyển dụng tạo ra sự hấp dẫn cho đơn xin việc của mình.

  3.3. Lựa chọn sử dụng các mẫu đơn xin việc thu ngân chuẩn

  3.4. Sử dụng các mẫu đơn xin việc thu ngân có sẵn chất lượng

  Đây là cách thức được nhiều bạn trẻ hiện nay tận dụng để giảm thời gian tạo đơn xin việc xuống và cũng đảm bảo mang đến một đơn xin việc đúng chuẩn gửi đến nhà tuyển dụng hiện nay cho vị trí thu ngân mà bạn mong muốn. Cách làm thông tin, tiết kiệm thời gian và công sức nhưng vẫn giúp mang đến những lợi ích bất ngờ cho ứng khi khi ứng tuyển vị trí thu ngân tại nhiều công ty khác nhau hiện nay.

  Tìm việc làm

  Qua chia sẻ về đơn xin việc thu ngân trong bài viết này giúp bạn có những thông tin hữu ích cho bản thân, đặc biệt đó chính là biết cách để tạo ra được một đơn xin việc cho vị trí thu ngân ấn tượng cần có gì và cần những gì. Chắc chắn áp dụng bí quyết chia sẻ trong bài viết này bạn sẽ nhanh chóng tiến gần đến vị trí thu ngân như mong muốn của bản thân!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Việc Đơn Giản, Cách Viết Đơn Xin Việc Thu Hút Nhà Tuyển Dụng
 • Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật Trong Hồ Sơ Xin Việc
 • Mẫu Đơn Xin Việc Vào Samsung, Đơn Xin Ứng Tuyển Vào Samsung
 • Đơn Xin Việc Quán Cafe
 • Hướng Dẫn Viết Cv Xin Việc Quán Cafe
 • Đơn Xin Thu Thập Số Liệu

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Đăng Ký Tạm Trú
 • Mẫu Đơn Xin Từ Chức, Xin Thôi Giữ Chức Vụ Năm 2022
 • Visa Nhập Cảnh Nhật Bản
 • Hướng Dẫn Thủ Tục, Hồ Sơ Xin Visa Đi Nhật 2022
 • Tp.hcm : Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Các Quy Định Về Việc Xuất Gia, Tu Học, Quản Lý Tự Viện Tại.
 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2022

  ĐƠN XIN THU THẬP SỐ LIỆU

  Kính gửi: –  Ban giám đốc Bệnh viên nhi Trung ương

  Hội đồng khoa học Bệnh viện nhi Trung ương

  Tôi tên là: LÊ THUÝ HIỀN                                           Giới tính: Nữ

  Sinh ngày: 05/12/1999            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

  Là sinh viên năm tư của Trường Đại học Y Hà Nội

  Mã số sinh viên: 4928290       Lớp: 4928                      Khoá: K50          

  Hiện nay tôi đang trong thời gian thực hiện nghiên cứu khoa học với nội dung như sau:

  Đề tài nghiên cứu: Đặc điểm của trẻ mắc Hội chứng Alagille (HCA) tại Bệnh viện nhi Trung ương

  Mục tiêu nghiên cứu: Xác định đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các kiểu đột biến gen trẻ mắc hội chứng Alagille.

  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên tất cả bệnh nhi mắc hội chứng Alagille được điều trị.

  Thời gian thu thập số liệu: từ ngày 1/10/2020 đến ngày 1/6/2021

  Địa điểm thu thập số liệu: Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện nhi Trung ương

  Để hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học theo đúng thời gian, kính mong Ban Giám đốc bệnh viện, Hội đồng khoa học bệnh viện nhi Trung ương tạo điều kiện cho tôi được thu thập số liệu nghiên cứu tại bệnh viện trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2020 đến ngày 1/6/2021.

  Tôi xin chân thành cảm ơn!

  NGƯỜI LÀM ĐƠN

   (Ký, ghi rõ họ tên)

  LÊ THUÝ HIỀN

  TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 – GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI

  Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.

  Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số:

  1900.0191

  để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Sửa Lại Điểm
 • Những Mẫu Đơn Xin Nghỉ Nhậu Hài Hước【Xem 57,123】, 【3/2021】Đơn Xin Nghỉ Nhậu Hài Hước【Xem 57,123】
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Chuẩn Theo Quy Định Người Lao Động Cần Biết
 • Những Điều Cần Lưu Ý Về Đơn Xin Nghỉ Phép Và Các Mẫu Đơn
 • Đơn Xin Xây Dựng Nhà Tạm Năm 2022
 • Mẫu Cv Xin Việc Thu Ngân

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Anh Đơn Giản Và Hiệu Quả Nhất
 • Mẫu Đơn Xin Việc Tiếng Anh Ngành Cơ Khí
 • Cách Cv Xin Việc Trái Ngành Chi Tiết, Đẩy Đủ Và Hấp Dẫn Nhất
 • Trình Độ Chuyên Môn Là Gì? Cách Trình Bày Trên Cv Hiệu Quả Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Viết Trình Độ Chuyên Môn Trong Đơn Xin Việc
 • Một mẫu cv xin việc thu ngân hấp dẫn là một mẫu cv trình bày đơn giản, nhấn mạnh vào kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết cho vị trí nhân viên thu ngân.

  Cách viết cv xin việc thu ngân

  Thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác, đặc biệt là số điện thoại và email liên lạc.

  Ví dụ:

  • Họ tên: Nguyễn Minh Huế
  • Giới tính: Nữ
  • Ngày sinh: 30/10/1994
  • Tình trạng hôn nhân: Độc thân
  • Địa chỉ: Hải Châu, Đà Nẵng
  • Điện thoại: 09812345xxx
  • Email: [email protected]

  Là một người ham học hỏi, cầu tiến cộng với nền tảng kiến thức và kinh nghiệm thực tế tôi tin rằng mình sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Mục tiêu trong ngắn hạn của tôi là trở thành một giám sát bộ phận thu ngân.

  05/2016 – Hiện tại

  Nhà hàng Ngôi Sao MớiNhân viên thu ngân

  * Thực hiện quy trình mở/ đóng ca làm việc.

  * Thực hiện công việc thanh toán cho khách hàng.

  * Kiểm đếm thu tiền và thối tiền rõ ràng & chính xác, cất vào tủ theo từng loại tiền.

  * Thông báo cho quản lý hoặc nhân viên kỹ thuật khi phát sinh sự cố với phần mềm tính tiền.

  * Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận Kế toán.

  * Phối hợp làm việc với bộ phận phục vụ khi khách hàng yêu cầu tách bàn, ghép bàn, tách doanh thu…

  * Làm những việc khác khi có yêu cầu của quản lý.

  06/ 2014 – 05/ 2022

  Cửa hàng thời trangNhân viên bán hàng

  * Quản lý cửa hàng.

  * Tư vấn, chăm sóc khách hàng.

  * Trưng bày, phân bố sản phẩm.

  * Thu ngân, tổng kết hóa đơn.

  Biết sắp xếp công việc khoa học.

  Luôn hoàn thành tốt nhất công việc được giao.

  Chỉ liệt kê bằng cấp, chứng chỉ cao nhất và đừng quên đề cấp đến giải thưởng, thành tích trong học tập cũng như công tác (nếu có)

  • Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán
  • Trường: Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội
  • Năm 2014 – Loại khá
  • Trình độ ngoại ngữ: Cơ bản
  • Tin học văn phòng: Giỏi
  • Kỹ năng làm việc nhóm.
  • Kỹ năng làm việc độc lập.
  • Khả năng tính toán tốt
  • Phân biệt tiền thật giả.
  • Sử dụng thành thạo các hình thức thanh toán online.
  • Chủ động, quyết định, sáng tạo.
  • Kỹ năng giao tiếp.
  • Du lịch, khám phá.
  • Tìm kiếm thông tin
  • Nghe nhạc, xem phim.
  • Đọc sách, báo

  Chỉ liệt kê những người tham chiếu có quan hệ tốt nhất với bạn.

  Nguyễn Thị Nga

  Kế toán trưởng – Nhà hàng Ngôi sao mới – Điện thoại: 0123456xxx – Email: [email protected]

  Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật!

  Một số lưu ý khi viết cv xin việc thu ngân

  • CV xin việc thu ngân nên trình bày đơn giản, gọn gàng, bắt mắt, màu sắc phù hợp với nội dung.
  • Sử dụng các font chữ tiêu chuẩn, dễ đọc.
  • Độ dài CV dưới 02 trang A4.
  • Kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp.
  • Kiểm tra kỹ phần thông tin liên lạc.
  • Kiểm tra kỹ nội dung CV, vì nhiều khi bạn sử dụng CV để gửi cho nhiều nhà tuyển dụng.

  Download “Mẫu cv xin việc thu ngân” Mau_cv_xin_viec_thu_ngan.docx – Downloaded 1393 times – 100 KB

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hồ Sơ Xin Việc: Bộ Các Mẫu Giấy Tờ Trong Hồ Sơ Xin Việc
 • Hồ Sơ Xin Việc Theo Quy Định Của Luật Lao Động Gồm Những Gì?
 • Mẫu Đơn Xin Việc Trưởng Phòng Thiết Kế Sáng Tạo, Cv Xin Việc Ngành Thi
 • Tổng Hợp Mẫu Đơn Xin Việc Bằng File Word Chuẩn, Sáng Tạo
 • Mẫu Đơn Xin Việc Chuyên Viên Tư Vấn Quản Trị Nhân Sự, Cv Xin Việc Tư V
 • Viet Thu Bang Tieng Anh Theo Chu De

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Một Bức Thư Giao Dịch Bằng Tiếng Anh – Thư Viện Quản Trị Nhân Sự
 • Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu – Email Hỏi Hàng Quốc Tế
 • Viết Thiệp, Một Bức Thư Mời Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh Có Dịch
 • Đơn Xin Nghỉ Phép Tiếng Anh – Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết
 • Mẫu Viết Thư Hỏi Và Trả Lời Bằng Tiếng Anh – Trường Hợp Hỏi Giá Khách Sạn
 • 1.1. Heading

  1.2. Inside address

  – Thông tin người viết: Địa chỉ, điện thoại, fax hay địa chỉ hòm thư (e-mail) được đặt đầu thư, ở chính giữa hoặc bên phải bức thư.Tránh dùng tên riêng của bạn trừ khi đây là thư từ cá nhân vì khi viết thư giao dịch, người viết thường dùng tên công ty.

  – Ngày tháng: Trong tiếng Anh bạn nên chú ý khi viết ngày tháng. Người Anh sẽ viết ngày trước tháng sau (04/ 02/ 2000) còn người Mỹ lại viết tháng trước ngày sau (02/ 04/ 2000). Để tránh hiểu nhầm bạn nên viết đầy đủ thứ ngày tháng năm như: 4 February 2000 hoặc February 2nd, 2000). Cách viết này không chỉ tránh nhầm lẫn mà còn lịch sự hơn cách chỉ dùng số.

  – Cách xưng hô đầu thư: Ví dụ: Dear Mr. Smith Dear Mrs. Smith Dear Miss Smith Dear Ms. Smith Dear Sir Dear Madam Dear Sirs Dear Gentlemen

  1.3. Body

  – Phần thân của bức thư được trình bày thành khối với những đoạn văn mạch lạc , rõ ràng trình bày thông tin mà bạn muốn chuyển tới người đọc. Đầu dòng sẽ bắt đầu từ lề trái, không thụt vào như cách viết thư trước đây.

  1.4. Complimentary close

  – Phần cuối thư nếu giao dịch với những người bạn không quen, người Anh thường dùng những cụm như: Yours sincerely, Yours faithfully, Yours truly.

  – Kèm thêm chữ ký và họ tên đầy đủ của người viết.

  – Trong trường hợp có tài liệu gửi kèm theo thư, bạn có thể viết cuối thư ghi chú về số lượng tài liệu gửi kèm. Ví dụ: Enc: 2..

  2. Một số lưu ý khi viết thư bằng tiếng Anh

  – Không viết tắt: Phải viết đầy đủ I am, I will, I have seen, I do not, … không được viết I’am, I’ll, I don’t, I’ve seen.

  – Không sử dụng từ thông tục, tiếng lóng, các từ thân mật ví dụ như: wanna, kid, dad, mate… trừ các bức thư đã quá thân mật.

  – Hãy lễ độ dù cho đang bực tức: dùng Dear ở đầu thư, và dùng please khi muốn yêu cầu.

  – Hãy viết cho ngắn gọn, nhưng đủ ý. Câu văn cũng vậy, ngắn, không dùng câu phức với 3, 4 mệnh đề (complex sentense). Câu phải có đầy đủ subject, verb, direct object và indirect object nếu có.

  – Hãy nhớ dùng và dùng chính xác các dấu chấm câu: chấm, chấm phẩy, phẩy, dấu hai chấm. nếu 1 ý chính có nhiều ý phụ, dùng dấu gạch đầu dòng. Hạn chế dùng hoặc tuyệt đối không dùng dấu chấm than (!).

  – Cuối thư: Regards, Best Regards, Hai cách này dùng thông dụng trong nhiều tình huống. Sincerely Yours, Dùng trong thư xin việc, thư khiếu nại, thư mời vì mang nghĩa “chân thành”. Faithfully Yours, Dùng trong thư trả lời của nhà cung cấp cho khách hàng, vì mang nghĩa “trung thành”.

  3.1. Viết thư cho 1 người bạn kể về buổi hòa nhạc đi xem tối qua.

  Dear Ha,

  Thank you very much for your letter which arrived a few days ago. It was lovely to hear from you. I am sorry, I haven’t written for you such a long time because I studied hard to pass the final exam. However, I had a great weekend more than every when I went to live concerts last night with my friends. Now, I am writing to tell you how the wonderful concert is.

  It is the beautiful concert I have ever taken part in with many people and the miracle of sound of piano. As you know, my pianist is Yiruma and in last concert I couldn’t believe that he appeared in my eyes and gave me a big hug after his performance. I also listen a soothing music which is played by him and other professional musicians. Only when I heard his song from the stage I feel anythings around me seem to disappear and I can fly with many stars on the sky to forget all my fears which I suffered before. That is amazing.

  Let’s come back to my live concert. It is so cool and until now I can’t forget my feeling about it. Do you often to go live concerts? What kind of music do you like listening to? Who is your favorite singer?

  I am glad if you tell me about it in the next letter.

  I look forward to your reply.

  Your sincerely,

                            Lan

  3.2. Viết thư cho một người bạn kể về kỉ nghỉ của bản thân.

  Dear Linh,

  How are you? I was very happy when I got a letter from you. I am really happy that you spent a wonderful summer holiday in Sa Pa.  And now, I would like to tell you about my summer holiday. Last summer I visited Cua Lo beach with my parents. We went there by car. We stayed in Binh Minh hotel for a week.

  In Cua Lo, we visited a lot of interesting places: Hon Ngu island, Nguyen Su Hoi temple. But the most exciting for me was visiting Hon Ngu island. It  was fantastic and romantic.. Food in Cua Lo is extremely delicious. I especially felt excited with the courses from seafood such as “cua rang me, chao ngao or mam ruoc”

  Cua Lo’s people are very friendly and warm. So, my parents and I felt happy very comfortable like at home. Well, I told you everything about my holiday. Trang, what places do you want to visit on your next holiday? Why?

  I hope to get the answer from you soon.

  Best wishes,

             Mai

  3.3. Viết thư cho 1 người bạn kể về công việc của bạn

  Dear Nam,

  How are you? Thanks for your letter. I am so happy because you always miss and think of me. Now, I am working as a teacher in the military academy logistics. I start my working day at 7 pm every morning and finish it at 5 pm. You know I love this job, right? It has been my dream to become a good teacher for such a long time. I like my job because I can use my ability and knowledge to finish my work the best. Moreover, I can study valuable experience from colleagues not only about work but also about life. Now every day is wonderful day with me. And you, your job is very interesting, isn’t it? Let you tell me about it in the next letter.

  I look forward to hearing from you.

  Love,

  Hang

   

   

  I hope to get the answer from you soon.

            Best wishes

  I hope to get the answer from you soon.

            Best wishes

   

  I hope to get the answer from you soon.

            Best wishes

   

  Dear Trang,

            Best wishes

   

  Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

  Minh Tuyết (Lopngoaingu.com)

  Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

  --- Bài cũ hơn ---

 • ? Cách Viết Email Xin Việc Bằng Tiếng Anh (Có Mẫu)
 • Hướng Dẫn Cụ Thể Cách Viết Tốt Một Email Tiếng Anh
 • Unit Test Là Gì – Jest Testing Nodejs Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Phong Cách Trích Nguồn Harvard – Clb Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học
 • Viết Thư Bằng B2, Mẫu Viết Thư Bằng Tiếng Anh B2, B1, C1
 • Thu Mua Xe Máy Cũ Tại Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Lấy Bằng Lái Xe Máy Dưới 50Cc Ở Nhật
 • Xe Máy Dưới 50Cc Và Xe Đạp Điện Cần Gplx A0 Để Tham Gia Giao Thông
 • Đi Xe Điện, Xe Máy Dưới 50Cc Có Cần Bằng Lái?
 • Thủ Tục Đăng Ký Chính Chủ Xe Máy Đã Qua Sử Dụng, Qua Nhiều Đời Chủ
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Mua Bán Xe Máy Đã Qua Sử Dụng
 • Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ thu mua xe máy cũ tại Hà Nội có uy tín tốt và thu mua xe với giá cao để bán chiếc xe máy cũ? Bạn không biết khi bán xe máy cũ cần chuẩn bị những thủ tục thu mua gì?.

  Với nhiều năm kinh ng hiệm trong ngành thu mua xe máy cũ, đặc biết chuyên thu mua xe SH trung tâm chúng tôi luôn khẳng định vị thế đứng đầu c ủa mình tại thị trường thu mua và buôn bán xe máy cũ Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Đến với trung tâm chúng tôi quý khách hàng sẽ được tiếp đón và tư vấn bởi đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp, nhiệt tình có bề dày kinh nghiệm. Chúng tôi cam kết sẽ không ép giá khách hàng và chiếc xe máy cũ của quý khách sẽ được thu mua với giá cao nhất.

  Otovina là địa chỉ chuyên đi thu mua các loại xe máy cũ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận với giá cao. Hiện trung tâm đang nhận thu mua tất cả các dòng xe và các loại xe như xe máy cũ không chính chủ, xe máy cũ đang trả góp, xe máy cũ không có giấy tờ,….. với mức giá cao hơn từ 10 – 20% so với các cơ sở thu mua xe máy cũ tại Hà Nội khác.

  Lý do nên lựa chọn địa chỉ thu mua xe máy cũ tại Hà Nội uy tín?

  Do phương tiện giao thông chủ yếu được sử dụng tại Việt Nam là xe máy cho nên hiện nay trên thị trường xe cũ có rất nhiều cơ sở mua bán xe máy cũ mọc lên như nấm và không phải cơ sở nào cũng thực sự uy tín.

  Nếu khi đi bán chiếc xe máy cũ bạn không may chọn phải cơ sở thu mua không có uy tín thì cho dù chiếc xe máy cũ của bạn vẫn còn sử dụng tốt thì cũng bị họ nói thành “Đống sắt vụn” và bị ép giá xuống còn chẳng được bao nhiêu tiền. Để tránh trường hợp đó thì quý khách hàng cần phải tìm hiểu và lựa chọn cho mình một địa chỉ chuyên thu mua xe máy cũ tại Hà Nội có uy tín và có những chính sách và cam kết bán hàng rõ ràng.

  Trung tâm chúng tôi là địa chỉ thu mua xe máy cũ tại Hà Nội có uy tín và đáng tin cậy nhất. Đến với trung tâm quý khách hàng sẽ được phục vụ bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thua mua xe cũ.

  Cung cấp các dịch vụ thu mua xe máy cũ uy tín

  Trung tâm Otovina là địa chỉ chuyên thu mua xe máy cũ tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận với giáo cao. chúng tôi luôn lấy chữ “Tín” đặt lên hàng đầu và sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng làm kim chỉ nam để phát triển và khẳng định vị thế của mình trên thị trường thu mua và buôn bán xe máy cũ cả nước.

  Nhờ đó mà những năm gần đây trung tâm Otovina đã trở thành địa chỉ thu mua xe máy cũ có uy tín đứng đầu được mọi người tìm kiếm và sử dụng dịch vụ nhiều nhất tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận khác. Chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây trung tâm đã tiếp nhận và thu mua hơn 3.500 giao dịch thu mua và bán lại xe máy cũ các loại.

  Kiểm tra, định giá chính xác thu mua xe máy cũ với giáo cao

  Khi đi bán xe máy cũ thì mục tiêu khách hàng hướng đến là tìm được địa chỉ thu mua xe máy cũ tại Hà Nội với giá cao. Tuy nhi ên, giá cao được nói đến ở đây chính là việc định giá chính xác giá trị thực tế của chiếc xe máy cũ chứ không phải là “Dìm hàng” rồi ép giá khách hàng để mua lại xe với giá rẻ.

  Nhưng khi tìm được địa chỉ thu mua xe máy cũ với giá cao có uy tín rồi mà địa chỉ thu mua đó lại ở xa,bạn lại không có điều kiện để đến tận nơi thì biết phải làm sao bây giờ?

  Vậy thì Trung tâm chúng tôi sẽ là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Các chuyên gia của trung tâm Otovina sẽ đến tận nơi để kiểm tra xe máy cũ của quý khách một cách công khai và đảm bảo tính trung thực chính xác nhất sau đó các chuyên gia sẽ định giá chiếc xe theo đúng với giá trị thực tế của chiếc xe.

  Trung tâm Otovina xin cam kết là sẽ không bao giờ có tình trạng ép giá và thẩm định sai giá trị chiếc xe máy cũ của khách hàng tại trung tâm chúng tôi, quý khách hàng cũng có thể đưa ra đề xuất giá bán mà mình mong muốn với chúng tôi.

  Thanh toán nhanh chóng minh bạch

  Sau khi thỏa thuận thành công và làm xong các thủ tục thu mua xe máy cũ tại Hà Nội, Otovina sẽ thanh toán hết tất cả chi phí thu mua xe máy cũ cho khách hàng bằng 2 phương thức thanh toán là:

  • Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.
  • Chuyển khoản 24/7 đến số tài khoản của khách hàng.

  Bảng giá thu mua xe máy cũ tại Otovina

  Giá cả luôn được chúng tôi lưu tâm, vì có những người cả đời mới mua được con xe SH hay các loại xe đắt tiền. Chúng tôi Otovina đưa ra bảng báo giá nhằm mục đích cho các bạn tham khảo để biết khoảng bao nhiêu là hợp lý trên thị trường hiện tại năm 2022.

  Lưu ý:

  • Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể lên xuống từ 10-20%.
  • Xe đời cũ quá chúng tôi không thu mua, mà chúng tôi mua theo kg sắt vụn.
  • Xe không giấy tờ hợp pháp, đục lại số khung số máy… cũng không mua.
  • Xe đời 2022 thì giảm trên giá niêm yết của hãng từ 10-20%.
  • Quý khách vui lòng gọi điện để được tư vấn và báo giá trực tiếp!

  Thủ tục thu mua xe máy cũ tại Hà Nội

  Khi khách hàng đi bán xe máy cũ thì trung tâm Otovina sẽ tiến hành kiểm tra, định giá chiếc xe theo tình hình thực tế sau đó sẽ ký kết hợp đồng và làm thủ tục sang tên xe máy cũ sang cho trung tâm.

  Để tiến hành làm các thủ tục sang xe máy cũ một cách nhanh chóng thì quý khách hàng cần chuẩn bị một số loại giấy tờ như sau:

  • Giấy đăng ký xe máy.
  • Bảo hiểm xe máy. (Nếu có)
  • CMND/ thẻ căn cước. (Hoặc bản sao có công chứng trong vòng 6 tháng)
  • Sổ hộ khẩu. (Hoặc bản sao có công chứng trong vòng 6 tháng)

  Quá trình thu mua xe máy cũ của trung tâm chúng tôi sẽ chỉ mất thời gian trong vòng 30 phút là quý khách sẽ nhận được tiền bán xe ngay sau khi ký kết hợp đồng và hoàn tất hồ sơ làm thủ tục thu mua xe máy cũ tại Hà Nội.

  Các loại dịch vụ thu mua xe máy cũ tại Hà Nội của Otovina.net

  Để có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng thì hiện tại trung tâm Otovina đang cung cấp các loại dịch vụ thu mua xe máy cũ tại Hà Nội sau:

  Các loại xe được thu mua

  • Dịch vụ mua xe máy cũ chính chủ.
  • Dịch vụ mua xe máy cũ Không chính chủ.
  • Dịch vụ mua xe máy trả góp.
  • Dịch vụ mua xe máy cũ không có giấy tờ.

  Thu mua xe số, xe tay ga trên khắp Hà Nội

  • Yamaha : Nouvo Nozza Sirius Exciter…
  • SYM : Atila Elizabeth, Victoria, Shark… và Piaggio Vespa LX, GTS…

  Thu mua xe biển số tỉnh, xe không chính chủ: đem xe qua gặp và nói chuyện về nguồn gốc xe. Sau đó sẽ thu mua với giá cao nhất só với của hàng khác.

   Chuyên thu mua xe SH 150 nhập khẩu cũ giá cao tại Hà Nội. Giá thu mua luôn cao hơn giá ngoài thị trường, thủ tục nhanh chóng gọn lẹ, giao tiền ngay sau khi hoàn tất thủ tục, uy tín chất lượng cao, thái độ vui vẻ, thân thiện, không quản ngại đường xa, dù nắng hay mưa vẫn tới đúng hẹn.
  • Honda SH 150, dòng xe SH quốc tế cao cấp dành cho giới thượng lưu tại Việt Nam. SH 150 có thiết kế đậm chất châu Âu, sự thời trang và đẳng cấp được thể hiện rõ qua từng chi tiết. Xe được trang bị động cơ 4 thì 125cc, xy lanh đơn, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 10.7 mã lực và mô men xoắn cực đại 11.2 Nm. Do sử dụng động cơ eSP thông minh thể hệ mới nên SH có mức tiêu thụ nhiên liệu đáng ngạc nhiên: 2.28 lít/100km.
  • Khi dắt xe SH 150 cũ phiên bản quốc tế tới trung tâm của chúng tôi, bạn sẽ không cần phải lo về tình trạng ép giá cũng như là tình trạng “tìm sâu bắt lỗi” như những nơi khác. Ngoài ra, trung tâm của chúng tôi còn đang thu mua tất cả các dòng xe máy thông dụng hiện nay như: Nouvo, Air Blade,Liberty, Vespa,…
  • Hiện nay,Trung tâm mua xe máy cũ Otovina đang cung cấp dịch vụ mua xe SH 150 cũ phiên bản quốc tế giá cao. Tại trung tâm các dòng xe SH 150 chính chủ có giầy tờ đầy đủ của các bạn sẽ được trung tâm thu mua với giá cao hơn giá ngoài thị trường từ 2 – 3 triệu đồng.
  • Để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức, trung tâm của chúng tôi đang cung cấp thêm dịch vụ mua xe máy cũ tại nhà cho những quý khách không có thời gian tới trung tâm. Khi sử dụng dịch vụ này, chiếc xe Honda SH 150 cũ của Quý khách sẽ được thu mua với giá cao chỉ với một cuộc điện thoại.

  Cam kết với khách hàng sử dụng dịch vụ

  Trung tâm Otovina xin ca m kết với khách hàng sử dụng dịch vụ thu mua xe máy cũ tại Hà Nội của trung tâm những điều sau:

  • Thu mua xe máy cũ với giáo cao hơn giá thị trường từ 3 – 5 triệu đồng.
  • Khách hàng được quyền đề xuất giá, trung tâm sẽ không ép giá khách hàng.
  • Đội ngũ nhân viên nhiệt tình của trung tâm sẽ đến tận nơi để kiểm tra và định giá xe, khách hàng không cần mất thời gian di chuyển và tìm kiếm trung tâm.
  • Thanh toán phí thu mua xe máy cũ linh hoạt qua 2 hình thức là trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho khách hàng.
  • Cam kết hướng tới sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của trung tâm.

  Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề thu mua xe máy cũ tại Hà Nội, chúng tôi chắc chắn sẽ khiến quý khách hài lòng tuyệt đối khi sử dụng dịch vụ thu mua xe máy SH của chúng tôi. Nếu quý khách hàng cần hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các loại dịch vụ của chúng tôi thì quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc gửi tin nhắn đến Zalo, Email, Facebook, Website của trung tâm để nhận được câu trả lời chính xác và nhanh chóng nhất.

  Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề Thu mua xe máy cũ tại Hà Nội. Chúng tôi đã tổng hợp và sâu chuỗi được một số câu hỏi hữu ích, xin đưa ra cho các bạn biết hướng giải quyết khi gặp phải như sau:

  Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Cần Thiết Khi Mua Xe Máy Cũ Tại Hà Nội
 • Thủ Tục Đăng Ký Xe Máy Chuyên Dùng
 • Thủ Tục Đăng Ký Xe Máy Cũ
 • Thủ Tục Mua Bán Xe Máy Cũ Không Chính Chủ 1900.6581
 • Thủ Tục Mua Bán Xe Máy Cũ Không Chính Chủ Nhanh Nhất