Bai Giang Dien Tu Bai 7 Thu Tuc Vao Ra

--- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Cưới Hỏi 2 Lần Của Người Việt Nam
 • Thủ Tục Chuộc Nhà Khi Mượn Tuổi Mà Gia Chủ Cần Biết
 • Hướng Dẫn Khai Báo Tên Miền Quốc Tế Sau Khi Đăng Ký
 • Ceh Là Gì? Hướng Dẫn Làm Thủ Tục Đăng Ký Thi Chứng Chỉ Ceh
 • Thủ Tục Làm Work Permit Cho Người Nước Ngoài
 • GV Hoa Oải Hương

  Nhiệt liệt chào mừng các quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

  GV Hoa Oải Hương

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  Câu 1: Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là :

  A. abs(x);

  B. Sqr(x);

  C. Sqrt(x);

  D. Exp(x);

  GV Hoa Oải Hương

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  Câu 2: Biểu thức số học nào sau đây là hợp lệ trong pascal ?

  X*y(x+y);

  B. {a + b}*c;

  5a + 7b + 8c;

  5*a + 7*b + 8*c;

  GV Hoa Oải Hương

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  Câu 3: Để thực hiện gán giá trị 10 cho biến X. Phép gán nào sau đây là đúng ?

  A. X =: 10;

  B. X := 10;

  C. X = 10;

  D. X : = 10;

  GV Hoa Oải Hương

  KIỂM TRA BÀI CŨ

  Câu 4: Hãy chọn phương án ghép đúng. Biểu thức : 25 p 3 + 5 / 2 * 3 có giá trị là :

  A. 15.5;

  8.5;

  C. 8.0;

  D. 15.0;

  GV Hoa Oải Hương

  4. Tổ chức vào ra đơn giản

  3. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

  1. Cấu trúc chương trình

  2. Một số kiểu dữ liệu đơn giản và khai báo biến

  5. Soạn thảo, dịch, thực hiện chương trình

  CHỦ ĐỀ 2:

  CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

  GV Hoa Oải Hương

  Bài toán đặt vấn đề

  ?

  Viết chương trình tính chu vi (CV) và diện tích (S) của hình chữ nhật, biết chiều dài a = 12, chiều rộng b = 8.

  Bài toán

  Hãy khai báo các biến cần dùng trong chương trình?

   Var a,b,CV,S : byte;

  Viết lệnh gán tính chu vi, diện tích hình chữ nhật?

   a:=12; b:=8;

  CV:=(a+b)*2;

  S:=a*b;

  GV Hoa Oải Hương

  Nhập a,b

  Xuất S, CV

  S:=a*b;

  CV:=2*(a+b);

  Xác định bài toán:

  – Input: a, b.

  – Output: S, CV

  Viết chương trình tính và in ra màn hình chu vi (CV) và diện tích (S) của hình chữ nhật, với chiều dài a và chiều rộng b bất kì ?

  Xác định Input, Output của bài toán trên?

  Để giải quyết bài toán trên các ngôn ngữ lập trình cung cấp các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản.

  * Khi giải quyết một bài toán, ta phải đưa dữ liệu vào máy tính xử lí.

  – Việc đưa dữ liệu bằng lệnh gán sẽ làm cho chương trình chỉ có tác dụng với một dữ liệu cố định. Để chương trình giải quyết được bài toán tổng quát hơn, ta phải sử dụng thủ tục nhập, xuất dữ liệu.

  GV Hoa Oải Hương

  Readln

  Read

  Writeln

  Write

  GV Hoa Oải Hương

  4. Tổ chức vào ra đơn giản

  3. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

  1. Cấu trúc chương trình

  2. Một số kiểu dữ liệu đơn giản và khai báo biến

  5. Soạn thảo, dịch, thực hiện chương trình

  CHỦ ĐỀ 2:

  CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

  GV Hoa Oải Hương

  1.Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  Cú pháp:

  Cú pháp:

  Read();

  Readln();

  Ý nghĩa:

  Ý nghĩa:

  Cho phép nhập dữ liệu vào từ bàn phím.

  Danh sách biến vào: là một hay nhiều biến đơn, trường hợp nhiều biến đơn phải viết cách nhau bởi dấu phẩy ‘,’.

  Ví dụ 1: Hãy nhập vào bán kính R của đường tròn?

  Read (R);

  100

  Readln(R);

  Ví dụ 2: Nhập dữ liệu từ bàn phím để giải phương trình ax+b=0?

  Read (a,b);

  10 20

  Readln(a,b);

  TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN

  GV Hoa Oải Hương

  1.Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  Cú pháp:

  Cú pháp:

  Read();

  Hoặc Readln();

  Ý nghĩa:

  Ý nghĩa:

  Cho phép nhập dữ liệu vào từ bàn phím.

  Danh sách biến vào: là một hay nhiều biến đơn, trường hợp nhiều biến đơn phải viết cách nhau bởi dấu phẩy ‘,’.

  Khi nhập giá trị cho nhiều biến thì những giá trị này gõ cách nhau 1 dấu cách (Space) hoặc 1 lần nhấn Enter và nhập xong ta nhấn Enter để kết thúc nhập.

  TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN

  GV Hoa Oải Hương

  Readln(a);

  Ví dụ 3: Viết thủ tục nhập vào chiều dài a, chiều rộng b của HCN?

  Readln(b);

  Write(‘Nhap chieu dai a:’);

  Write(‘Nhap chieu rong b:’);

  Readln(a,b);

  Cách 1:

  Write(‘nhap chieu dai, chieu rong a, b:’);

  Cách 2:

  4

  Nhap chieu dai a:4

  Nhap chieu rong b:

  Hoặc

  1.Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  _

  _

  Readln(a);

  Readln(b);

  * Để việc nhập dữ liệu cho biến được dễ dàng hơn ta sử dụng thêm thủ tục:

  Write(‘thong bao’);

  GV Hoa Oải Hương

  Read(a); Read(a,b);

  Read(a=b); Readln(a-b);

  Readln(a,b);

  Em hãy chỉ ra các câu lệnh bị lỗi

  A

  B

  C

  D

  E

  C

  D

  GV Hoa Oải Hương

  1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  Cú pháp:

  Ý nghĩa:

  TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN

  2. Đưa dữ liệu ra màn hình

  2. Đưa dữ liệu ra màn hình

  Cú pháp:

  Cú pháp:

  Write();

  Hoặc Writeln();

  Ý nghĩa:

  Ý nghĩa: Cho phép xuất dữ liệu ra màn hình.

  Danh sách kết quả có thể là tên biến, biểu thức, hàm chuẩn hoặc hằng số, (Các hằng xâu thường được dùng để đưa ra chú thích hoặc để tách các kết quả).

  Các thành phần trong kết quả được viết cách nhau bởi dấu phẩy.

  GV Hoa Oải Hương

  1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  Cú pháp:

  Ý nghĩa:

  TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN

  2. Đưa dữ liệu ra màn hình

  2. Đưa dữ liệu ra màn hình

  Cú pháp:

  Ý nghĩa:

  Write(‘Chieu dai, rong va dien tich HCN la : ‘, a, b, a*b);

  Ví dụ 4:

  Hằng

  Biến

  Biểu thức

  Em hãy chỉ ra tên biến, biểu thức, hằng trong câu lệnh trên?

  Chieu dai, rong va dien tich HCN la : 8 6 48

  GV Hoa Oải Hương

  Theo em sự khác nhau giữa thủ tục Write và Writeln này là gì?

  GV Hoa Oải Hương

  Thủ tục write: sau khi đưa kết quả ra màn hình thì con trỏ không xuống dòng.

  Thủ tục writeln: sau khi đưa kết quả ra màn hình thì con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.

  Thủ tục writeln không có tham số dùng để xuống dòng.

  Write(‘Lop 11A8’);

  Write(‘hoc tot’);

  Lop 11A8 hoc tot

  Writeln(‘Lop 11A8’);

  Writeln(‘hoc tot’);

  Lop 11A8

  hoc tot

  _

  _

  Write(‘Lop 11A8’);writeln;

  Write(‘hoc tot’);

  Lop 11A8

  hoc tot

  _

  Ví dụ 5:

  GV Hoa Oải Hương

  Ví dụ 6: Gán a: = 8; b: = 16; x : = 22.2222;

  Write( a:5 , b:4 , a+b:3);

  Write( a:7:2 );

  Write( x:8:3 );

  Write( ‘Hello’:6 );

  Trong thủ tục Write hoặc Writeln sau mỗi kết quả ra (biến, hằng, biểu thức) có thể có thêm quy cách ra. Quy cách ra có dạng:

  + Kết quả thực : :

  + Kết quả khác :

  _ _ _ _8 _ _ 16 _ 24

  _ _ _8.00

  _ _22.222

  Hello

  GV Hoa Oải Hương

  *** Một số ví dụ

  Program VD_1;

  Var N: Byte;

  BEGIN

  Write(‘ Lop ban co bao nhieu nguoi: ‘);

  Readln(N);

  Writeln(‘ That the a! Vay la ban co ‘,N-1,’ nguoi ban trong lop ‘);

  Writeln(‘ Go Enter de ket thuc chuong trinh.’);

  Readln;

  END.

  Phần khai báo

  Phần thân chương trình

  Thủ tục nhập dữ liệu từ bàn phím

  Thủ tục in kết quả ra màn hình

  Ví dụ 1: Hãy nêu tên các thành phần và các thủ tục trong chương trình sau:

  GV Hoa Oải Hương

  1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phím

  Cú pháp:

  Ý nghĩa:

  TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN

  2. Đưa dữ liệu ra màn hình

  Cú pháp:

  Ý nghĩa:

  Hãy nhớ!

  1. Thủ tục nhập từ bàn phím.

  Read();

  Readln();

  2. Thủ tục đưa ra màn hình

  Write();

  Writeln();

  GV Hoa Oải Hương

  Bài 1: Viết chương trình hiển thị ra màn hình kết quả sau?

  a. b.

  1 *

  121 ***

  12321 *****

  a.

  Begin

  Writeln(‘1’:3);

  Writeln(‘121’:4);

  Writeln(‘12321’:5);

  Readln;

  End.

  b.

  Begin

  Writeln(‘*’:3);

  Writeln(‘***’:4);

  Writeln(‘*****’:5);

  Readln;

  End.

  Bài tập :

  GV Hoa Oải Hương

  Bài 2: Lập chương trình tính diện tích của hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh a,b nhập vào từ bàn phím

  Gợi ý:

  Cần khai báo những biến nào?

  Nhập vào từ bàn phím cái gì?

  Viết ra màn hình cái gì?

  GV Hoa Oải Hương

  Tiết học đến đây là kết thúc

  Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh !!!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trang Tin Điện Tử Hiệp Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
 • Quy Trình Đánh Giá Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Kiểm Toán
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Vay Vốn Kinh Doanh Ngân Hàng Agribank
 • Quy Trình, Thủ Tục, Hồ Sơ Vay Thế Chấp Ngân Hàng
 • Thủ Tục Vay Thế Chấp Tài Sản Tại Các Ngân Hàng
 • .:: Trang Tin Tuc Vovinam Viet Vo Dao

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Báo Đại Hội Và Kỳ Thi Thăng Đẳng Cấp Lần Thứ Ii, 2013
 • Làm Đơn Xin “xã Hội Đen” Đi Dạy Học
 • Một Số Mẫu Đơn Xin Phép, Đơn Xin Tường Trình
 • 10 Điều Không Nên Xuất Hiện Trong Đơn Xin Việc Nếu Bạn Không Muốn Bị Loại Từ ‘vòng Gửi Xe’
 • 5 Điều Cần Lưu Ý Khi Viết Cv Xin Việc Lái Xe Cho Tài Xế
 • Hội Việt Võ Đạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành điều lệ khóa thi thăng cấp khóa 39 như sau:

  Điều 1. Thời gian và địa điểm thi:

  Khóa thi được tổ chức vào lúc 07g30 Chủ nhật ngày 09/12/2012 tại Nhà thi đấu TDTT Quận 8, số 302 Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, chúng tôi

  Điều 2. Chương trình và nội dung thi :

  Khóa thi lên cấp Huyền đai; Hoàng đai 1, 2 và 3 cấp, áp dụng theo chương trình thi hiện hành của Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo với các nội dung thi:

  – Võ thuật: Đòn căn bản, đơn luyện, song luyện, giao đấu

  – Thi vấn đáp võ đạo: Chương trình lý thuyết võ đạo Môn phái theo từng cấp và kiến thức Việt Võ Đạo.

  Dành cho các môn sinh đã học hết chương trình, có đủ sức khỏe, đủ niên hạn và chuyên môn theo quy định, không vi phạm đạo đức tác phong, quy chế võ vật chúng tôi đang theo tập và sinh hoạt Vovinam Việt Võ Đạo tại các Câu lạc bộ thuộc quận huyện, ban ngành trong và ngoài thành phố, phải được sự đồng ý và giới thiệu của HLV Trưởng và đơn vị chủ quản, nộp đầy đủ hồ sơ dự thi. Khi dự thi, các môn sinh phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy khóa thi. *

  Hồ sơ thi lên Hoàng đai (tên gọi cũ là Huyền đai), các đơn vị phải nộp biên bản tổ chức, quyết định kết quả khóa thi, đóng lệ phí thi cấp cơ sở, có xác nhận của Hội Việt Võ Đạo chúng tôi và đơn vị chủ quản.

  * Hồ sơ dự thi gồm có:

  – Bảng tổng hợp danh sách thí sinh dự thi của đơn vị.

  – Đơn xin thi thăng cấp theo mẫu, có xác nhận của đơn vị, kèm thẻ đẳng cấp hiện nay (bản chính).

  – Bản sao giấy khai sinh hoặc CMND có thị thực.

  – Kèm 02 ảnh 3×4 (ảnh mới chụp, đẹp, rõ ràng).

  – Giấy chứng nhận hoặc quyết định đẳng cấp hiện nay (nếu có).

  – Nộp lệ phí thi: 250.000 đồng (đã bao gồm phí làm thẻ chuyên môn của Liên đoàn Vovinam Việt Nam).

  – Các hồ sơ kèm theo (đối với thí sinh dự thi lên Hoàng đai).

  * Hạn chót nộp hồ sơ: từ 08g00 đến 09g00 Thứ Bảy ngày 01/12/2012 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố (số 3 Phan Văn Đạt, Quận 1).

  * Họp lãnh đội, duyệt hồ sơ thi: 09g30 Thứ Bảy ngày 01/12/2012 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố (số 3 Phan Văn Đạt, Quận 1).

  – Lưu ý: Ban tổ chức không nhận hồ sơ không đúng thủ tục và trễ hạn.

  Để đảm bảo cho khóa thi được tổ chức thành công, đề nghị các Chi hội, bộ môn Vovinam Việt Võ Đạo quận huyện, ban ngành chuẩn bị tốt chương trình thi với chất lượng chuyên môn cao và triển khai tốt tinh thần điều lệ này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Lệ Thi Thăng Cấp Cao Đẳng Vovinam Việt Võ Đạo Năm 2013
 • Vụ Dùng Xăng “thiêu Sống” Vợ: “ra Viện Sẽ Viết Đơn Xin Giảm Tội Cho Chồng”
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Điện Chiếu Sáng, Sinh Hoạt, Sản Xuất, Gia Đình, Điều Hòa
 • Ftu Là Trường Nào? Giải Mã Cơn Sốt Ftu Chưa Bao Giờ Giảm Sức Hút
 • Hanu Là Tên Viết Tắt Của Trường Nào? Học Phí, Điểm Chuẩn Của Trường Hanu
 • Huong Dan Lam Visa New Zealand

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Quy Trình Nộp Đơn Xin Visa Du Học New Zealand
 • Hướng Dẫn Điền Đơn Xin Visa Du Lịch New Zealand
 • Hướng Dẫn Điền Mẫu Đơn Visa New Zealand Online
 • Nộp Đơn Xin Visa New Zealand Ở Đâu? Lệ Phí Xin Visa Bao Nhiêu?
 • Hồ Sơ Xin Visa Du Lịch New Zealand
 • Hướng dẫn quy trình nộp đơn xin visa du học New Zealand

  Có thể bao gồm các đối tượng có mong muốn đi du lịch đến New Zealand để học tập nghiên cứu, những người muốn ở lại tạm thời ở New Zealand để học tập, và những người đã ở đây dựa theo các loại Visa nhập học tạm thời, những người muốn du học New Zealand toàn thời gian.

  Các bước qúa trình ứng tuyển xin Visa Du hoc New Zealand Hãy chắc chắn rằng bạn nộp tất cả mọi thứ được yêu cầu, bao gồm cả phí

  In và hoàn thành mẫu đơn Student Visa Application (INZ 1012). Ngoài ra cũng có sẵn mẫu Student Visa Guide (INZ 1013), sẽ giúp bạn trong việc nộp hồ sơ xét tuyển xin Visa Du hoc New Zealand. Nếu bạn không thể in các mẫu đơn và hướng dẫn, chúng có sẵn từ chi nhánh xuất nhập cảnh gần nhất tại New Zealand.

  Cùng với hoàn thành các mẫu đơn của bạn (đã ký), bạn cũng sẽ cần phải cung cấp tất cả các thông tin được liệt kê ở mặt sau của mẫu đơn và lệ phí một cách chính xác. Nếu bạn không gửi thông tin yêu cầu với đơn ứng tuyển của bạn, yêu cầu của bạn sẽ không được chấp nhận để xử lý.

  Hãy chắc chắn rằng bạn đáp ứng yêu cầu sức khỏe được yêu cầu

  Những gì bạn có để cung cấp phụ thuộc vào việc bao lâu bạn sẽ ở lại New Zealand.

  Du hoc New Zealand từ 6 tháng đến 1 năm?

  Bạn cũng cần phải nộp một giấy tờ mẫu Temporary Entry X-ray Certificate (INZ 1096) để giới thiệu cho các bạn đã được sàng lọc bệnh lao.

  Du hoc New Zealand hơn 1 năm?

  Bạn sẽ cần phải hoàn thành một cuộc kiểm tra y tế và giấy chứng nhận y tế và x-quang.

  Phụ nữ mang thai và trẻ em ở độ tuổi dưới 11 tuổi không phải nộp giấy chứng nhận x-quang, trừ khi có một báo cáo đặc biệt được yêu cầu.

  Hãy chắc chắn rằng bạn đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được đưa ra

  Nếu bạn đang Du hoc New Zealand hơn 2 năm, bạn cũng sẽ phải cung cấp giấy chứng nhận cảnh sát, không quá 6 tháng, từ đất nước của công dân và từ bất kỳ quốc gia nào mà bạn đã sống một năm hoặc nhiều hơn một năm kể từ khi bạn 17 tuổi.

  Nộp đơn xét tuyển xét tuyển xin Visa Du hoc New Zealand

  Nếu bạn đang xét tuyển xin Visa Du hoc New Zealand từ bên ngoài lãnh thổ New Zealand, đơn ứng tuyển của bạn phải được thực hiện và phê duyệt trước khi bạn có thể đi du lịch đến New Zealandđể du hoc New Zealand. Tìm hiểu nơi để nộp hồ sơ xin Visa Du hoc New Zealand của bạn.

  Đã ở đây?

  Nếu bạn cần phải nộp đơn xét xin gia hạn Visa Du hoc New Zealand để hoàn thành khoá học của bạn, bạn vẫn sẽ cần phải trải qua quá trình nộp hồ sơ xin Visa Du hoc New Zealand.

  Hoặc bạn có thể muốn thay đổi các điều kiện Visa Du hoc New Zealand của bạn nếu:

  * Là một loại Visa Du hoc New Zealand khác và muốn học bán thời gian

  * Là một Visa Du hoc New Zealand và muốn thay đổi các khóa học hoặc trường khác, hoặc

  * Bạn muốn vừa làm vừa học.

  Mọi thông tin Quý khách cần tư vấn làm visa định cư New Zealand diện doanh nhân/đầu tư xin liên hệ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Điền Đơn Xin Visa New Zealand
 • Hướng Dẫn Điền Đơn Xin Visa New Zealand 2022
 • Cơ Bản Về Biểu Mẫu W
 • Sự Khác Nhau Giữa Mẫu Tờ Khai Thuế W
 • Hoa Trang Đỏ ( Hoa Mẫu Đơn )
 • Cách Mở Thẻ Ngân Hàng Yucho Tại Nhật Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Đăng Ký Internetbanking Ngân Hàng Yucho
 • Cách Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Ở Nhật
 • Cách Nạp Tiền Giấy Vào Thẻ Yucho Khi Du Học Nhật Bản
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Đúng, Đầy Đủ, Thông Dụng Nhất Hiện Nay
 • Tổng Hợp Các Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Đầy Đủ Và Thuyết Phục Nhất
 • Sơ lược về ngân hàng Yucho

  Ở Nhật Bản, một vài ngân hàng lớn như Tokyo, UFJ, Sumotomo sẽ từ chối mở thẻ ngân hàng nếu bạn không trả lời được những câu hỏi giao dịch viên đưa ra. Những câu hỏi này không phức tạp mà khó khăn nằm ở việc các bạn chưa thông thạo tiếng, nên không hiểu người ta đang hỏi gì.

  Yucho được xem là ngân hàng phổ biến nhất, có mặt tại hầu hết các địa phương trên cả nước. Ưu điểm của ngân hàng này là bạn không mất bất kì khoản phí nào khi giao dịch bao gồm rút tiền, gửi tiền và chuyển khoản trong cùng hệ thống. Đối với giao dịch ngoài hệ thống sẽ tính phí tùy thời điểm.

  Khi du học Nhật Bản, hầu hết du học sinh tại nhật bản đều chọn mở thẻ ngân hàng Yucho vì tính tiện lợi, giấy tờ không rườm rà, không phân biệt đối tượng. Đây được xem là ngân hàng thân thiện nhất với các du học sinh.

  Nếu đã sinh sống tại Nhật thì việc mở thẻ cực kì đơn giản. bạn chỉ cần mang theo một vài giấy tờ đến chi nhánh bưu điện gần nhất.

  Hồ sơ mở thẻ ngân hàng Yucho

  Thẻ ngân hàng Yucho tại Nhật Bản

  Nếu đã sinh sống tại Nhật thì việc mở thẻ cực kì đơn giản. bạn chỉ cần mang theo một vài giấy tờ đến chi nhánh bưu điện gần nhất.

  • Con dấu (nếu chưa có con dấu, có thể thay thế bằng chữ kí)

  Sau khi chuẩn bị những giấy tờ trên, mang đến ngân hàng, lấy phiếu chờ, và thực hiện giao dịch.

  Thời gian làm thẻ

  Thời gian làm thẻ rất nhanh, chỉ tầm 20 đến 30 phút. Sau đó, đợi thêm tầm 1 tuần thẻ sẽ được gửi về địa chỉ nhà mà bạn đã đăng kí.

  Tương tự như các ngân hàng khác của Việt Nam, Yucho cũng có ứng dụng Internet banking. Bạn nên đăng kí sử dụng dịch vụ này sẽ tiện hơn trong các hoạt động giao dịch.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Tại Nhật Bản
 • Cách Gửi Tiền Vào Thẻ Yucho Nhanh Chóng, Chuẩn Xác
 • Trình Tự, Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Tại Nhật Bản
 • Hướng Dẫn Cách Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Tại Nhật
 • Thủ Tục Hiến Xác Cho Y Học Và Địa Chỉ Tiếp Nhận
 • Khói Vương Nắng Ấm Ngọc Lam Điền (Hạ)

  --- Bài mới hơn ---

 • Đọc Truyện Hậu Cung Chân Hoàn Truyện 7
 • Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Mẫu Đơn Ta Cho Hoa Nở Quanh Năm
 • Hoa Cẩm Tú Cầu Nở Và Ra Hoa Vào Mùa Nào? Tháng Mấy Hoa Đẹp Nhất
 • Cách Cắt Tỉa Cây Hoa Mẫu Đơn Giữ Cho Cây Luôn Khỏe Mạnh
 • Hoa Đồng Tiền Nở Vào Tháng Mấy?
 • Minh uyển còn được gọi là Ngự uyển, nằm cách Tử Áo Thành hai mươi dặm, ở ngay đối diện với đỉnh Lăng Vân nơi ngoại thành. Năm Bảo Bình thứ nhất, Thái Tông sai mấy vạn binh sĩ xây dựng Minh uyển, nuôi các loài muông thú bên trong, mỗi dịp xuân thu, hoàng đế lại dẫn theo các vị tông thân tới săn bắn. Trong Minh uyển còn có vô số đình đài lầu các, đầm hồ giả sơn, hai bên trồng đầy tùng bách, chính giữa thì là các vườn hoa quả như vườn lựu, vườn anh đào, còn có cả vườn nho được mang giống về từ Tây Vực và một vườn trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo ở phương Nam như giềng, vải, cau, trám… Giữa hồ thì có những con thuyền rồng lớn, thường xuyên có cung nữ chèo thuyền ra giữa hồ, kéo cao lọng phượng, giương cờ phấp phới, sau đó gảy đàn ca hát, khiến người ta nghe mà bất giác đắm say. Ngoài ra còn có những nơi như Tẩu Cẩu quán, Tẩu Mã quán, Ngư Điểu quán, Quan Tượng quán, Bạch Lộc quán và Sư Hổ viên, thực là nhiều không kể xiết, đâu đâu cũng là cảnh đẹp.

  Ngoài tôi và Ngọc Nhiêu, Huyền Lăng lần này còn dẫn theo Hồ Uẩn Dung, Chu Bội và Diệp Lan Y, mấy vị Vương gia cũng đi theo cùng. Khi đoàn người rầm rộ kéo đến Minh uyển thì đã là gần trưa, mọi người nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó liền kéo nhau tới Quan Võ đài xem cưỡi ngựa, bắn cung.

  Thời tiết hôm nay rất đẹp, những làn gió thổi về phía Quan Võ đài ấm lạnh đan xen, chiếc áo lụa mỏng trên người lất phất tung bay khẽ cọ vào da thịt làm tôi có cảm giác như được một bàn tay non nớt, mềm mại của trẻ con mơn trớn. Trên Quan Võ đài, Huyền Lăng và tôi ngồi sánh vai nhau, Diệp Lan Y và Hồ Uẩn Dung chia ra ngồi hai bên bên cạnh, Chu Bội và Ngọc Nhiêu thì ngồi cách xa hơn một chút, lặng lẽ nhìn các vị Vương gia lần lượt bước tới.

  Diệp Lan Y tự tìm niềm vui riêng cho mình, xòe bàn tay trắng nõn ra, lát sau, một con chim tước đã sà xuống lòng bàn tay nàng ta. Mẫn Phi vốn xuất thân từ gia đình quý tộc, chẳng lạ gì Minh uyển, sau khi ngó quanh một chút liền quay qua mỉm cười, nói với Diệp Lan Y: “Tiểu nghi ngày trước từng huấn luyện thú ở đây, nhất định là mười phần quen thuộc Minh uyển, không ngờ ngay đến côn trùng, chim thú cũng đều gần gũi với Tiểu nghi như thế.”

  Diệp Lan Y khẽ cười hờ hững. “Đúng thế, ta ở nơi này chỉ thấy các loài muông thú, thỉnh thoảng có người lui tới thì đều là hạng xiêm y lòe loẹt, đôi lúc mắt mờ còn ngỡ rằng trong Ngự uyển vừa mới nuôi thêm loài trân cầm dị thú nào ấy chứ.” Nói xong liền chẳng để ý tới Mẫn Phi đang hơi cau mày, tiếp tục chơi đùa với chú chim tước trên tay.

  Ba vị Vương gia chia ra ngồi ở hai bên, cách khá xa ghế của các phi tần. Kỳ Sơn Vương Huyền Tuân là huynh trưởng, ngồi riêng một bàn, bên cạnh có mấy mỹ nhân xinh đẹp, náo nhiệt vô cùng. Huyền Lăng bất giác cười, nói: “Đại ca đúng là có diễm phúc, người khác dù có ước ao thèm muốn thì cũng chẳng thể nào học theo được.”

  Huyền Tuân vừa nhấp một ngụm rượu nho mà mỹ nhân bên cạnh đưa tới bên miệng vừa chỉ tay vào một nữ tử khác, nói: “Hoàng thượng nói đùa rồi, bọn họ làm sao xứng với hai vị nương nương Thục phi và Mẫn Phi đây. Cứ như thần thấy chỉ riêng cô nương áo xanh bên cạnh hai vị nương nương đã hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần rồi.”

  Huyền Lăng đưa mắt nhìn Hoán Bích, cười nói: “Đó là thị nữ hầu cận của Thục phi, có phải đại ca đã nhìn trúng muốn cưới về làm thị thiếp không?”

  Tôi nói bằng giọng giận dỗi: “Hoàng thượng.”

  Huyền Lăng cười vang vui vẻ. “Được rồi, được rồi, Thục phi không vừa ý rồi kìa, vả lại thị cũng đã có ý trung nhân. Ngày mai có một số cung nữ đến tuổi được đưa ra khỏi cung, đại ca nếu thích ai thì cứ việc chọn mang về.”

  Huyền Tuân cười rộ, nói: “Thần phải nói thực một câu thế này, cung nữ trong Tử Áo Thành dù có đẹp đến mấy thì cũng chỉ là hạng mỹ nhân gỗ đá mà thôi, đều đã bị quy củ làm cho gò bó quá mức rồi, làm sao so được với thị nữ trong Minh uyển, nhìn từ xa thôi cũng đã thấy tha thướt, phong lưu. Nếu không phải thế thì sao Hoàng thượng lại thích Diệp Tiểu nghi chứ!”

  Huyền Tuân là con trưởng của tiên đế, hoàng tử của tiên đế đến bây giờ còn lại bốn người, mà y trước giờ vẫn luôn chẳng để tâm tới chính sự, mỗi ngày chẳng qua chỉ lên triều cho đủ mặt, khi rảnh rỗi thì chỉ ham rượu ngon gái đẹp, đua ngựa chọi gà, do đó rất được Huyền Lăng ân sủng, thậm chí là đã đến mức dung túng. Bình thường thân vương của triều Đại Chu có một chính phi, hai trắc phi, bốn thứ phi, còn về cơ thiếp thì không có giới hạn, thế mà đến giờ Huyền Lăng đã ban cho y mười mấy tú nữ đã thông qua kỳ tuyển tú được chọn vào cung để làm thứ phi rồi.

  Lúc này trong Minh uyển, ánh dương rạng rỡ, gió thổi vi vu, ngồi trên Quan Võ đài nhìn ra xa có thể thấy cỏ xanh bát ngát, liễu rủ um tùm, cành lá rậm rạp chạm gần tới đất, xa thêm chút nữa thì có những cây lựu đang nở hoa đỏ rực, yến lượn oanh bay, thực là đẹp mắt vô cùng.

  Huyền Lăng đưa mắt nhìn những cành liễu um tùm, chắp tay sau lưng cười, nói: “Đoan Ngọ đã qua, vừa hay tới lúc bắn liễu rồi.”

  Bắn liễu ở đây là chỉ việc chọn lấy một nhành liễu cành lá rậm rạp trên cây liễu, những người tham gia bắn xếp thứ tự dựa theo tuổi tác hoặc thân phận, mỗi người tự buộc tín vật của mình lên cành liễu làm ký hiệu, sau đó đứng cách xa cành liễu đó chừng trăm bước chân, sau khi dùng tên bắn đứt cành liễu nhất định phải lập tức phi ngựa tới dưới gốc liễu đón lấy cành liễu gãy vào tay, không đón được hoặc không bắn trúng mục tiêu thì bị tính là thua cuộc. Cành liễu vốn mỏng manh, mềm mại, muốn bắn trúng ở khoảng cách trăm bước chân chẳng dễ dàng gì, đã thế sau khi bắn gãy còn phải đón lấy, lại không được phép làm rơi tín vật, do đó tuy bề ngoài là so tài bắn tên nhưng thực chất là tỷ thí về lực đạo và sự khéo léo khi cưỡi ngựa bắn cung, thậm chí là cả về năng lực điều khiển ngựa, nếu không tinh thông tất thảy thì khó mà giành phần thắng.

  Huyền Lăng cười, nói: “Huynh đệ chúng ta hôm nay tất nhiên đều phải tỷ thí với nhau một phen rồi.” Dứt lời bèn sai Lý Trường đi dắt ngựa của mọi người tới, sắp thành một hàng ở dưới đài. Huyền Lăng có thân phận tôn quý nhất, trên người mặc một bộ đồ bó sát màu đỏ sậm, trên hai tay và trước ngực đều có hoa văn hình rồng thêu bằng chỉ vàng, dưới ánh mặt trời rực rỡ trông có vẻ bắt mắt nhất. Kế đến là Huyền Tuân mặc một bộ đồ màu đỏ tươi, bên trên thêu hoa văn hình con ly; tiếp nữa là Huyền Thanh mặc đồ màu trắng, bên trên không có hoa văn; cuối cùng là Huyền Phần vận đồ màu xanh phỉ thúy thêu hoa văn gợn sóng, trông cũng khá anh tuấn, bất phàm.

  Tôi ngoảnh đầu đi, cố đè nén tâm trạng xao xuyến không cho phép mình nhìn về phía Thanh, cầm chén rượu Lê Hoa Bạch lên uống một hơi cạn sạch, nhưng lại chỉ thấy có một dòng dịch thể mát rượi chảy qua cổ họng, căn bản chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Hoán Bích đưa mắt nhìn qua, dường như đã trở nên ngơ ngẩn, căn bản không thể dời ánh mắt đi chỗ khác.

  Mẫn Phi cười lên một tiếng giòn tan, bàn tay thon dài, trắng nõn cầm một cây quạt tròn vẽ hình hoa mẫu đơn nhẹ nhàng phe phẩy, nói: “Hoàng thượng và ba vị Vương gia đứng chung một chỗ với nhau, quả là ai ai cũng giống như cây ngọc đón gió, chẳng trách Hoán Bích ngươi lại nhìn đến ngây ra như vậy.”

  Hoán Bích đỏ mặt tía tai, cúi đầu rót thêm chút rượu cho tôi, lúng túng nói: “Nô tỳ chỉ đợi xem bắn liễu đấy thôi.”

  Chu Bội cũng cười, nói: “Bích cô nương hiếm hoi lắm mới có một lần ngẩn ngơ như vậy, Mẫn Phi nương nương chớ nên trêu chọc người ta nữa.”

  Mẫn Phi mỉm cười, phất nhẹ chiếc khăn tay, trỏ lên trời, nói: “Bản cung đâu có trêu chọc gì ai, chẳng qua chỉ cười con chim nhạn ngốc nghếch vừa bay qua trên trời, nhìn thấy dưới này có người sắp bắn liễu thì liền quên cả vỗ cánh.”

  Dưới đài chợt vang lên tiếng trống, Mẫn Phi liền thôi không nói đùa nữa. Huyền Lăng cưỡi một con Đại Uyển bảo mã phi lên đầu tiên, lật tay rút ra một mũi tên đuôi vàng lắp lên cây cung sừng tê được sơn màu đỏ, “chíu” một tiếng bắn vút về phía xa, cành liễu có buộc một chiếc khăn màu đỏ lập tức lắc lư dữ dội, khi rơi xuống thì đã lọt vào tay Huyền Lăng. Một mảng cát bụi bốc lên, Huyền Lăng thúc ngựa quay trở về, tất thảy mọi người có mặt đều đồng thời vỗ tay vang dội. Hồ Uẩn Dung lớn tiếng cười vang đầu tiên, vừa vỗ tay vừa nói: “Tài cưỡi ngựa bắn tên của biểu ca chẳng hề thua kém năm xưa, thậm chí còn có phần tiến bộ.”

  Chu Bội cũng cười, nói: “Đây mới là lần đầu bọn tần thiếp được thấy Hoàng thượng cưỡi ngựa bắn tên như vậy, thực là chẳng thể so sánh với Mẫn Phi nương nương.”

  Huyền Tuân xưa nay vốn chẳng giỏi ngón này, khi phát lực bắn về phía cành liễu có buộc chiếc hà bao ngũ sắc thì đầu mũi tên hơi chệch đi một chút, nhưng cũng bắn trúng được một cành liễu kế bên, do đó không tính là quá mất mặt.

  Kế đó là đến lượt Huyền Thanh, y dường như có vẻ hơi say, thân hình cứ lắc lư, lảo đảo. Hoán Bích không kìm được lo lắng nói: “Căn bệnh của Vương gia lần trước tuy đã khỏi rồi nhưng thân thể dù sao cũng chưa khỏe hẳn, lẽ nào hôm nay lại cảm nắng rồi?”

  Tôi lặng im không nói, chỉ thấy y kéo căng dây cung, đột ngột buông ra, mũi tên liền bay vút đi, nhưng lại chệch khỏi mục tiêu tới bốn, năm bước chân. Hồ Uẩn Dung hơi ngoảnh đầu qua một bên, để lộ mấy phần khinh miệt. “Trước đây công phu cưỡi ngựa, bắn tên của lục biểu ca không kém chút nào, nhưng những năm nay cứ đắm đuối vào thơ từ âm nhạc, thành ra đã thua cả đại biểu ca rồi.” Không, không phải vậy.

  Còn nhớ trong khu nhà nhỏ trên đỉnh Lăng Vân năm nào, không biết có một con chim oanh từ đâu bay đến làm rơi một sợi lông vũ rất đẹp trên ngọn cây đào ngoài sân, tôi thấy thế thì rất thích, nhưng lại nghĩ bụng không thể bảo Thanh trèo lên cây lấy nó xuống cho tôi được, bởi lúc đó cây đào đang nở hoa rực rỡ, cánh hoa đào lại rất nhẹ, chỉ cần có người trèo lên cây là sẽ rụng lả tả ngay. Cuối cùng y cũng nghĩ ra một cách, đó là bôi chút mật ong vào đầu mũi tên rồi đứng ra xa mấy trăm bước chân, chọn một chỗ có thể tránh bắn trúng vào cành đào, mượn sức dính của mật ong để kéo sợi lông vũ đó ra khỏi ngọn cây. Rất nhanh sau đó y đã mang được sợi lông vũ về cho tôi chỉ bằng một mũi tên, thậm chí còn chẳng làm rụng cánh hoa đào nào.

  Lòng tôi bất giác trầm xuống, lời dặn phải “ẩn giấu tài năng” của thái phi vẫn còn văng vẳng bên tai, khi nhìn về phía y lần nữa, những giọt nước mắt liền chực trào dâng bất cứ lúc nào.

  Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, một tiếng hú dài đã chợt vang lên, một mũi tên từ trong tay Huyền Phần bay đi vun vút như tia sáng, trúng ngay vào cành liễu có buộc một lọ thuốc hít to bằng ngón tay cái. Y thúc nhẹ hai chân, con tuấn mã đang cưỡi lập tức phi nhanh về phía trước. Bỗng có cơn gió nhẹ nổi lên, cành liễu vừa bị bắn gãy kia hình như rơi nhanh hơn hẳn nhưng Huyền Phần vẫn chẳng hề nôn nóng, lại rút ra một mũi tên nữa bắn đi, làm đà rơi của nó chậm lại. Y giục ngựa chạy thêm một quãng rồi tung mình nhảy lên cao mấy thước, ung dung đón cành liễu gãy vào tay, lọ thuốc hít nhỏ kia vẫn ở nguyên bên trên không hề rơi mất, hơn nữa sợi dây đỏ buộc lọ thuốc đó còn nằm ngay chính giữa cành liễu ngắn ngủn. Mười hai hồi trống đắc thắng lập tức vang lên “tùng tùng” rầm rĩ, Lý Trường mừng rỡ hô vang: “Hoàng thượng và cửu Vương gia đại thắng.”

  Diệp Lan Y không kìm được cất tiếng khen: “Cửu Vương gia đúng là thiếu niên anh hùng, cưỡi ngựa bắn tên đều giỏi cả.”

  Hồ Uẩn Dung chậm rãi cầm chén rượu lên nhấp một ngụm, hơi cau đôi mày được dùng Loa tử đại vẽ thành hình núi xa. “Cưỡi ngựa bắn tên đều giỏi thì sao chứ, xuất thân thấp kém bày ra đó, rốt cuộc vẫn chẳng thể làm nên chuyện gì.” Nói xong liền như vô tình như hữu ý liếc qua phía Diệp Lan Y, rồi lại ngoảnh đầu nhìn Huyền Phần dù vừa giành phần thắng cũng chẳng hề tỏ ra vui mừng. “Chẳng trách tiên đế lại không thích thân mẫu của y, nghe đâu cả hai mẹ con tính cách đều lập dị thế này.”

  Kế đó mọi người đều quay trở về chỗ ngồi, Diệp Lan Y chỉ nói một câu “nóng quá” rồi đứng dậy đi thay xiêm y. Thường ngày nàng ta chỉ thích mặc xiêm y màu xanh, bây giờ lại đổi sang mặc một chiếc áo mỏng màu trắng, bên trên thêu hình hoa hợp hoan bằng chỉ vàng rất mảnh, phía dưới là một chiếc váy lụa thêu hoa văn hình gợn sóng, dáng vẻ lạnh lùng, diễm lệ khi trước thay đổi hoàn toàn, còn toát ra mấy tia nhu mì, ấm áp. Huyền Lăng không kìm được chăm chú nhìn một lát rồi cười, nói: “Thường ngày cứ ngỡ nàng mặc đồ màu xanh đã là đẹp nhất rồi, không ngờ hôm nay ăn mặc thế này cũng có những nét rất riêng.”

  Diệp Lan Y hơi nghiêng đầu, đôi bông tai hình lá liễu làm bằng ngọc phỉ thúy khẽ đung đưa. “Thần thiếp rất thích bộ đồ này.”

  Huyền Lăng chỉ tay vào chỗ cạnh mình, bảo Diệp Lan Y ngồi xuống, ngoảnh đầu qua nhìn Huyền Phần vẻ vui mừng. “Lão cửu ngày càng tiến bộ hơn rồi.” Dứt lời liền mỉm cười, chỉ Huyền Thanh. “Đệ thì ngày càng tệ đấy, còn chẳng bằng cả lúc bảy, tám tuổi.” Dừng một chút lại nói tiếp: “Thuật cưỡi ngựa bắn cung của đệ là do phụ hoàng tự tay dạy dỗ, bây giờ xem ra đã quên hết cả rồi.”

  Huyền Thanh chỉ cười hờ hững, thần sắc vẫn bình thản không thay đổi chút nào. “Uống rượu ngâm thơ nhiều quá, thành ra mấy việc này bỏ bê hết cả. Rốt cuộc vẫn là hoàng huynh cần mẫn, tài cưỡi ngựa bắn cung chỉ tăng chứ không hề suy giảm.”

  Huyền Tuân vỗ đùi cười, nói: “Lão lục bây giờ hãy còn chưa thành thân đấy, đợi thành thân rồi khéo lại tay lẩy bẩy, chân mềm nhũn cũng chưa biết chừng.”

  Các phi tần thấy y nói năng chẳng kiêng kỵ gì như vậy, nhất thời đều không tiếp lời. Huyền Thanh uống cạn liền ba chén rượu, sau đó mới uể oải nói: “Sớm biết vậy thì trước khi tỷ thí đã bớt uống chút rượu, vừa rồi còn chưa bắn tên mà đã thấy say rồi.”

  Hồ Uẩn Dung hơi nghiêng người tựa vào vai Huyền Lăng, cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán cho y, cười tủm tỉm, nói: “Biểu ca trời sinh thần lực, hãy tặng chiếc khăn vừa rồi cho thần thiếp đi.” Huyền Lăng tiện tay đưa chiếc khăn đỏ vừa được buộc lên cành liễu cho nàng ta khiến khuôn mặt nàng ta càng lộ rõ nét vui mừng.

  Huyền Tuân đưa tay giữ cằm mỹ nhân bên cạnh, cười hà hà, nói: “Mẫn Phi nương nương được tặng quà liền vui mừng như thế, đủ thấy trời sinh thần lực rốt cuộc vẫn là chuyện của nam nhân, nữ nhân chỉ cần đứng một bên cổ vũ trợ uy là được rồi.”

  Đang khi trò chuyện, Ngọc Nhiêu chợt chậm rãi đứng lên. “Ai cũng bảo bắn liễu là việc của nam nhi, hôm nay chi bằng hãy xem thử bản lĩnh của nữ nhi được chăng?”

  Tôi hơi cau mày đưa tay kéo Ngọc Nhiêu, ý bảo muội ấy ngồi xuống. Huyền Lăng đưa mắt nhìn qua vẻ thích thú. “Trẫm chỉ từng được thấy hoàng tỷ Chân Ninh Trưởng công chúa bắn liễu, nhưng cũng mấy năm rồi không gặp, thành ra đã lâu chưa thấy nữ tử nào làm được như vậy rồi.”

  Ngọc Nhiêu thoáng lộ vẻ tức giận, chẳng nhìn gì tôi, chỉ nói: “Dân nữ từng sống tại vùng Xuyên Thục hoang vu một thời gian dài, để phòng thân cũng có học qua loa cưỡi ngựa bắn tên, thực không dám so sánh với Trưởng công chúa, mong Hoàng thượng chớ cười chê.”

  Huyền Lăng nhìn vẻ kiêu ngạo thấp thoáng lộ ra trên khuôn mặt thanh tú của Ngọc Nhiêu, mỉm cười, nói với Tiểu Hạ Tử: “Đi dắt con ngựa của Trưởng công chúa tới đây.”

  Ngọc Nhiêu nói: “Dân nữ không xứng cưỡi ngựa của Trưởng công chúa.” Rồi bèn ngoảnh đầu nhìn qua phía Huyền Thanh. “Vừa rồi lục Vương gia không may bị thua, dân nữ muốn cưỡi con ngựa của lục Vương gia, lỡ như có bắn chẳng ra gì thì cũng không đến nỗi mất mặt quá.”

  Huyền Thanh nhìn lướt qua khuôn mặt tôi, đoạn mỉm cười, nói: “Tam tiểu thư cứ tự nhiên.”

  Ngọc Nhiêu hôm nay vốn mặc áo bó tay, thành ra động tác cũng khá gọn gàng. Muội ấy vứt chiếc khăn lụa quàng trên tay qua một bên, tiện tay hái một bông hoa hồng đang nở rộ bên cạnh xuống đưa cho Hoa Nghi, khẽ dặn dò: “Ngươi đi buộc nó lên cành liễu giúp ta.” Dứt lời bèn đi xuống dưới đài, tung mình nhảy lên ngựa, tư thế nhẹ nhàng như chim én. Chu Bội thấy thế thì vừa tò mò vừa tức cười, bèn hỏi tôi: “Mọi người trong nhà Thục phi đều tinh thông cưỡi ngựa bắn tên ư? Tam tiểu thư trông cũng ra dáng quá.”

  Tôi thấy Hồ Uẩn Dung đưa quạt che mặt, thoáng lộ vẻ xem thường, bất giác cười, nói: “Cưỡi ngựa thì ba tỷ muội bọn ta đều biết, từ nhỏ đã theo gia huynh học rồi. Còn về bắn tên…” Tôi khẽ lắc đầu, nói tiếp: “Nhị muội của bản cung vốn yếu ớt khỏi cần nói tới, mà bản cung thì cũng chẳng hơn gì.”

  Hồ Uẩn Dung che miệng cười khẽ, mấy chiếc móng tay được nhuộm màu đỏ tươi nhìn hệt như những bông tường vi nở rộ. “Biết một chút võ vẽ cũng là việc tốt, dù sao cũng mới mẻ hơn người nào đó nhảy múa giữa trời tuyết lạnh căm.”

  Ngọc Nhiêu ung dung cầm cung lên kéo mấy cái để thử sức cung, sau đó thúc ngựa lao vọt đi, được chừng năm mươi bước chân thì Huyền Tuân liền khẽ lắc đầu. “Sao còn chưa bắn tên? Chẳng lẽ muốn để chúng ta xem nàng ta cưỡi ngựa ư?”

  Lời còn chưa dứt, chợt thấy Ngọc Nhiêu vứt cây cung trong tay đi, bất ngờ phát lực ném mũi tên về phía cành liễu có buộc bông hoa hồng ở cách đó mấy chục bước chân. Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng vang lên, cành liễu đó lập tức đứt lìa. Hành động này thực nằm ngoài ý liệu của tất cả mọi người, Chu Bội kinh ngạc thốt lên: “Không phải là bắn tên ư? Cớ gì mà tam tiểu thư lại ném tên như thế?”

  Ngọc Nhiêu thừa dịp cành liễu bị mũi tên đẩy bay lên mà thúc mạnh một cái vào bụng ngựa, giục ngựa lao nhanh về phía trước. Nhưng cành liễu rơi quá nhanh, khi muội ấy tới gần thì nó đã chỉ còn cách mặt đất chừng hơn một tấc. Ngọc Nhiêu thấy thế liền vội vã khom người xuống với, động tác nhẹ nhàng như vớt trăng nơi đáy nước, chiếc váy dài màu ngọc bị gió thổi làm phồng lên, nhìn hệt như một bông Quảng ngọc lan đang nở rộ. Đợi khi Ngọc Nhiêu xoay người lại, chỉ thấy cành liễu gãy đã được muội ấy cầm trên tay, còn bông hoa hồng kia thì được ngậm trên miệng. Lúc này ánh dương rạng rỡ tựa những hạt vàng từ trên cao chiếu xuống, Ngọc Nhiêu miệng ngậm bông hồng đứng một mình giữa khoảng trống mênh mang, nhất thời khó có thể phân biệt được là người với hoa bên nào hơn phần kiều diễm. Huyền Tuân lộ vẻ không vui, còn tỏ ra có chút thất vọng; Huyền Thanh vẫn điềm nhiên như cũ, chỉ là nơi đáy mắt có thêm một nét âu lo; Huyền Phần hơi nhếch khóe môi cười mỉm, thoáng tỏ vẻ khen ngợi; còn Huyền Lăng thì sớm đã ngây người đờ đẫn từ lâu. Lòng tôi thầm tán thưởng, nhất thời quên cả reo hò hoan hô, nhưng khi ngoảnh đầu qua nhìn thấy thần sắc của Huyền Lăng như vậy, lại vừa khéo bắt gặp cặp mắt của Hồ Uẩn Dung nữa, trái tim liền trầm hẳn xuống.

  Ngọc Nhiêu còn chưa phát giác ra điều gì, xách váy chạy nhanh trở lại, khuôn mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi trông lại càng xinh tươi, diễm lệ. Muội ấy tiện tay vứt bông hồng tới, vừa hay rơi xuống bàn của Huyền Phần, sau đó bèn dừng chân, hờ hững nói: “Vương gia đếm đi, có thiếu cánh hoa nào không?”

  Huyền Phần không cầm lên, chỉ liếc qua một chút thấy bông hoa vẫn hoàn chỉnh, thậm chí còn không có cánh nào bị nát, bèn gật đầu nhìn qua phía Huyền Tuân, nói: “Không thiếu cánh nào.”

  Ngọc Nhiêu hơi khom người. “Đã khiến Huyền Tuân đại Vương gia chê cười rồi.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoa Mẫu Đơn (Diễm Quán Quần Phương)
 • Hậu Cung Chân Hoàn Truyện Quyển 7
 • Nhà Ta Vườn Bách Thú Thông Đại Đường
 • Peony Ito Lai Vỏ Cây Mô Tả. Hoa Mẫu Đơn Nổi Tiếng Nhất Ito
 • Ý Nghĩa Tranh Hoa Mẫu Đơn Và Cách Treo Hợp Phong Thủy
 • Cách Đăng Ký Internetbanking Ngân Hàng Yucho

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Ở Nhật
 • Cách Nạp Tiền Giấy Vào Thẻ Yucho Khi Du Học Nhật Bản
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Đúng, Đầy Đủ, Thông Dụng Nhất Hiện Nay
 • Tổng Hợp Các Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Đầy Đủ Và Thuyết Phục Nhất
 • Đơn Xin Gia Nhập Vào Fdsa
 • Hôm nay chủ nhật, có chút thời gian hướng dẫn cho một số bạn mới sang cách đăng ký internetbanking của ngân hàng yucho (ngân hàng bưu điện mà đa số các bạn dhs hoặc tns Việt Nam sử dụng nhiều nhất) ở bên nhật được gọi là yucho direct

  Đầu tiên: truy cập vào trang web của yucho direct YUCHO DIRECT

  Ở màn hình tiếp theo các bạn điền đầy đủ thông tin, khớp với thẻ yucho cũng như trên thẻ ngoại kiều (在留カード).

  • 記号番号: tương đương số tài khoản – có trên thẻ hoặc sổ yucho mà bạn đang sở hữu
  • 氏名(カナ): tên katakana trên sổ yucho
  • 生年月日 ngày tháng năm sinh
  • 連絡先電話番号: số điện thoại liên lạc, cái này cần thiết nên ai không có thì có thể dùng điện thoại bạn vì sau này sẽ đổi được
  • メールアドレス: địa chỉ mail
  • メールアドレス(確認用): gõ lại mail
  • 1日の送金限度額: giới hạn số tiền gửi trong 1 ngày.(đơn vị tính bằng man)

  rồi tiếp tục tới màn hình xác nhận

  nhập rồi bấm tiếp tục

  ở màn hình tiếp theo là màn hình xác nhận, các bạn kiểm tra lại thông tin rồi bấm 次へ

  màn hình tiếp theo là màn hình xác nhận địa chỉ gửi về ( là địa chỉ bạn đăng ký lúc tạo tài khoản) và cũng là địa chỉ mà ngân hàng sẽ gửi thông tin về, token,…. Nếu chưa thay đổi thì bạn bấm 次へ còn nếu không thì bạn sẽ phải ra ngân hàng làm đơn đổi địa chỉ.

  Màn hình cuối cùng chính là mã số đăng nhập của bạn dùng để đăng nhập.

  THÊM 1 CHÚ Ý NỮA LÀ SAU KHI ĐĂNG KÝ XONG YUCHO SẼ CHO BẠN 1 ID ĐỂ ĐĂNG NHẬP NÓ LÀ お客様番号 HÃY LƯU LẠI SỐ NÀY ĐỂ ĐĂNG NHẬP NHÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Vậy là bạn đã gần hoàn thành xong rồi. tiếp theo là đăng nhập lại 1 lần

  VẬY LÀ CẦN CHÚ Ý LÀ ID VÀ CÂU HỎI BÍ MẬT CÁC BẠN CẦN PHẢI LƯU LẠI NHÉ.

  Sau khi kết thúc đăng ký các bạn có thể ngay lập tức vào kiểm tra tài khoản. Và sau 1 thời gian ( khoảng 1 tuần) bạn có thể chuyển khoản( dưới 5man) Nếu muốn hơn thì sử dụng máy token mình sẽ hướng dẫn ở bài khác.

  Sử dụng yucho direct( internetbaking yucho) cực kỳ đơn giản và tiện lợi.

  Thank for read

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Mở Thẻ Ngân Hàng Yucho Tại Nhật Bản
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Tại Nhật Bản
 • Cách Gửi Tiền Vào Thẻ Yucho Nhanh Chóng, Chuẩn Xác
 • Trình Tự, Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Tại Nhật Bản
 • Hướng Dẫn Cách Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Tại Nhật
 • Hướng Dẫn Cách Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Tại Nhật

  --- Bài mới hơn ---

 • Trình Tự, Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Tại Nhật Bản
 • Cách Gửi Tiền Vào Thẻ Yucho Nhanh Chóng, Chuẩn Xác
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Tại Nhật Bản
 • Cách Mở Thẻ Ngân Hàng Yucho Tại Nhật Bản
 • Cách Đăng Ký Internetbanking Ngân Hàng Yucho
 • Ngân hàng bưu điện Yucho (ゆうちょ銀行) là một trong những ngân hàng phổ biến nhất tại Nhật với hệ thống chi nhánh đặt tại nhiều nơi. Do đó, đa số người Việt khi sang Nhật định cư đều lựa chọn mở tài khoản ngân hàng này.

  Trong thời đại công nghệ bùng nổ như hiện nay, đặc biệt, với một đất nước phát triển mạnh mẽ như Nhật Bản thì việc giao dịch qua thẻ ngân hàng đã trở nên rất phổ biến. Các khoản như tiền nhà, tiện điện nước, học phí, tiền lương,… đều được thanh toán một cách nhanh chóng, thuận tiện qua thẻ.

  Vậy nên, mở thẻ ngân hàng yucho (ゆうちょう銀行) là thủ tục bạn cần làm ngay khi vừa sang Nhật. Tuy ở Nhật có rất nhiều ngân hàng nhưng trong đó, Yucho được ưa chuộng nhiều hơn cả.

  Cách mở tài khoản ngân hàng Yucho tại Nhật

  Cách mở tài khoản ngân hàng Yucho tại Nhật bao gồm những bước nào, nên điền thông tin ra sao? Những ai lần đầu mở thẻ ngân hàng đều có những thắc mắc này. Để giúp thủ tục mở thẻ của bạn nhanh chóng hơn, hãy lưu ý 4 bước làm sau:

  Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết.

  Trước hết, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ tùy thân sau:

  ❖ Thẻ cư trú hay thẻ gai (在留カード- Zairyu Card)

  ❖ Hộ chiếu hoặc bằng lái xe tại Nhật (hãy chọn giấy tờ nào có ảnh và thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân của bạn)

  Điểm thuận tiện khi mở tài khoản ngân hàng Yucho tại Nhật là bạn không cần phải có con dấu mà có thể đăng ký bằng chữ ký.

  Bước 2: Lấy phiếu chờ

  Giao dịch tại Yucho hay bất kỳ ngân hàng nào cũng vậy, bạn đều phải lấy phiếu chờ. Rút phiếu chờ từ máy, trên phiếu có số thứ tự, bạn ngồi chờ đến khi nghe nhân viên gọi đến số thứ tự của mình thì lại quầy mở thẻ.

  Thông thường, thời gian chờ sẽ khoảng 20 phút. Khi đến lượt mình, hãy nói với nhân viên rằng bạn muốn mở tài khoản để được cấp một mẫu đơn.

  Bước 3: Điền đơn mẫu đơn mở tài khoản yucho

  Mục điền đơn có khá nhiều mục thông tin và đòi hỏi bạn cần điền chính xác, tránh những rắc rối sau này:

  ❖ Mục (0): Loại tài khoản muốn mở, bạn chọn một trong hai loại tài khoản sau:

  + 通常 (つうじょう) – 1: Tài khoản bình thường, có thể gửi/rút tiền bất cứ lúc nào.

  + 貯蓄 (ちょちく) – 2: Tài khoản tiết kiệm, chỉ được rút tiền sau một khoản thời gian nhất định.

  ❖ Mục (1): Giới hạn tiền trữ trong tài khoản: Tài khoản ngân hàng luôn cần một khoản tiền trữ và nếu sau này, số tiền bạn trữ vượt qua giới hạn ban đầu, bạn sẽ được hưởng lợi tức. Phần này, bạn chỉ cần điền một con số đại khái là được và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

  ❖ Mục (2): Tiền nạp lần đầu tiên: Nếu muốn nạp tiền ngay lúc tạo tài khoản, bạn điền số tiền muốn vào mục này và trao số tiền đó cho nhân viên ngân hàng. Còn nếu không muốn nạp, bạn có thể điền 0 yên. Tuy nhiên, sẽ có một số nơi yêu cầu khách hàng nạp ít nhất 1.000 yên vào tài khoản ngay, vậy nên, tốt nhất, bạn nên mang theo một khoản tiền khi đi mở thẻ.

  ❖ Mục (3): Số bưu điện của địa chỉ nhà: Phần này, bạn có thể đưa địa chỉ nhà cho nhân viên để được hỗ trợ tra số bưu điện.

  ❖ Mục (4): Số điện thoại liên lạc.

  ❖ Mục (5): Địa chỉ nhà. Điền đầy đủ địa chỉ nhà bạn đang sống bằng Kanji ở hai hàng dưới và phiên âm cách đọc (Hiragana) ở hàng trên.

  ❖ Mục (6): Họ tên: Tương tự như phần địa chỉ, bạn điền tên không dấu ở hàng dưới và phiên âm ở hàng trên.

  ❖ Mục (7): Ngày tháng năm sinh: Bạn điền theo thứ tự “niên hiệu, năm, tháng, ngày” theo năm của Nhật.

  ❖ Mục (8): Những lựa chọn đi kèm khi bạn mở thẻ ATM.

  ❖ Mục (9): Đóng dấu hoặc ký tên.

  ❖ Mục (10): có thể điền số 9.

  ❖ Mục (11): Giới tính: Nam số 1, nữ số 2.

  ❖ Mục (12): Mục đích sử dụng thẻ: Bạn có thể điền 貯蓄(ちょちく).

  Bước 4: Tạo mật khẩu, chọn mẫu sổ

  Sau khi đơn mở thẻ của bạn được duyệt, nhân viên ngân hàng sẽ đưa bạn một chiếc máy để tạo mật khẩu (暗証番号 (あんしょうばんごう)). Mật khẩu bao gồm 4 số và không được trùng với ngày tháng năm sinh hoặc số điện thoại của bạn.

  Tiếp đó, nhân viên sẽ đưa các mẫu sổ ngân hàng để bạn lựa chọn. Ngoài màu xanh lá truyền thống, hiện nay, Yucho phát hành thêm hai mẫu sổ mới màu đen và màu hồng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

  Hoàn tất các bước trên, bạn đã có thể nhận sổ ngay sau đó ít phút. Còn thẻ ngân hàng sẽ được chuyển đến bạn theo đường bưu điện, từ 7 đến 10 ngày kể từ ngày mở thẻ.

  Ngoài ra, bạn có thể đăng ký thêm dịch vụ ゆうちょダイレクト để quản lý thẻ Yucho trực tuyến, rất tiện lợi nhất là với người bận rộn.

  Vì sao nên mở tài khoản ngân hàng Yucho?

  ❖ Nhiều chi nhánh vô cùng thuận tiện: Ngân hàng bưu điện Yucho Ginko Nhật Bản – ゆうちょう銀行 là một trong những ngân hàng phổ biến nhất tại Nhật. Chi nhánh ngân hàng Yucho được đặt ở hầu hết các nơi nên rất tiện để bạn mở thẻ hoặc thực hiện các giao dịch khác.

  ❖ Hệ thống ATM dày đặc: Để đáp ứng nhu cầu rút tiền của lượng lớn khách hàng, ngân hàng Yucho trang bị rất nhiều cây ATM mang đến sự tiện lợi nhất cho người dùng. Với những ai mới sang Nhật sinh sống, học tập còn nhiều bỡ ngỡ thì việc lựa chọn mở thẻ tại một ngân hàng phổ biến như Yucho sẽ dễ dàng hơn.

  ❖ Liên kết với nhiều hệ thống ngân hàng khác: Ngân hàng Yucho liên kết với nhiều ngân hàng khác nên bạn có thể rút, gửi tiền trong tài khoản Yucho ngay tại cây ATM đặt ở các siêu thị tiện lợi (コンビニ) hoặc ATM của những ngân hàng rất thuận tiện. Mức phí giao dịch tùy thuộc vào ngân hàng liên kết và thời điểm giao dịch.

  ❖ Không mất phí duy trì tài khoản hàng năm: Mở tài khoản tại ngân hàng Yucho đồng nghĩa với việc bạn có thể tiết kiệm được khoản phí này.

  ❖ Người mới qua Nhật có thể đăng ký ngay: Ngân hàng Yucho không yêu cầu khách hàng phải có thời gian đã sống tại Nhật mới cho phép mở tài khoản, do đó, đây được xem là một trong những ngân hàng “thân thiện” nhất với người nước ngoài tại Nhật.

  Với những ưu điểm trên, ngân hàng bưu điện Yucho chính là gợi ý hợp lý dành cho những ai đang có ý định mở thẻ ngân hàng để bắt đầu cuộc sống tại Nhật.

  ……

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Hiến Xác Cho Y Học Và Địa Chỉ Tiếp Nhận
 • Thủ Tục Xin Cấp Phép Phát Hành Game Online Tại Việt Nam
 • Tất Tần Tật Về Caf
 • Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài Theo Quy Định Việt Nam
 • Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Xuất Khẩu Lao Động Năm 2022
 • Cách Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Ở Nhật

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Nạp Tiền Giấy Vào Thẻ Yucho Khi Du Học Nhật Bản
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Đúng, Đầy Đủ, Thông Dụng Nhất Hiện Nay
 • Tổng Hợp Các Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Đầy Đủ Và Thuyết Phục Nhất
 • Đơn Xin Gia Nhập Vào Fdsa
 • Mẫu Đơn Xin Lắp Điện 3 Pha Thủ Tục Chi Phí Lắp Công Tơ Điện 3 Pha
 • Đăng ký mở tài khoảng ngân hàng yucho ở đâu?

  Việc mở một tài khoản tại Yucho rất đơn giản, chỉ cần đến chi nhánh bưu điện gần nhất để mở và thủ tục chỉ mất khoảng từ 20 đến 30 phút (5 phút điền mẫu đăng ký và khoảng 20 phút chờ). Cần lưu ý là có một vài chi nhánh bưu điện nhỏ không có dịch vụ ngân hàng Yucho, vì vậy các bạn cần đến những chi nhánh có đặt biển hiệu ゆうちょ銀行 màu xanh lá cây ở ngoài cửa như hình sau:

  GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ

  LẤY PHIẾU CHỜ Ở BƯU ĐIỆN

  Khi nộp giấy tờ, bạn chú ý là lấy phiếu để chờ, bởi người đến mở tài khoản là rất đông, nên bạn cần ngồi đợi. Mỗi người sẽ có một phiếu chờ được đánh số thứ tự, đến lượt ai thì nhân viên sẽ gọi người đó.Sau khi được gọi đến lượt mình, bạn hãy nói với nhân viên bưu điện rằng bạn muốn mở tài khoản. Có thể sử dụng mẫu câu sau:

  ĐIỀN THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀO GIẤY ĐĂNG KÝ

  (0) LOẠI TÀI KHOẢN MUỐN LẬP:

  通常 (つうじょう) – 1: Tài khoản bình thường, có thể gửi/rút tiền bất cứ lúc nào.

  貯蓄 (ちょちく) – 2: Tài khoản tiết kiệm, chỉ được rút tiền sau một khoản thời gian nhất định.

  ※THÔNG THƯỜNG CHỌN SỐ 1

  (1) Giới hạn tiền trữ trong tài khoản: Nói ngắn gọn, thông thường khi bạn trữ tiền trong tài khoản, tuy ít nhưng vẫn có lợi tức theo thời gian, vượt quá giới hạn này sẽ không được hưởng lợi tức. Phần này không quan trọng, viết đại khái 500000 vào là được. Con số này bạn có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

  (2) Tiền nạp lần đầu tiên: Bạn có thể nạp tiền ngay lúc tạo tài khoản, điền số tiền bạn muốn vào đây và trao số tiền đó cho nhân viên ngân hàng, nếu không muốn bạn có thể điền 0 Yên vào đây (tùy nơi, sẽ có nơi yêu cầu bạn nạp ít nhất 1000 yên vào tài khoản ngay lúc này nên hãy cầm theo 1 ít tiền cho chắc chắn).

  (3) Số bưu điện (của địa chỉ nhà): Nếu bạn không rõ số bưu điện có thể đưa địa chỉ nhà cho nhân viên và nhờ tra cứu giùm.

  (4) Số điện thoại liên lạc (chưa có thì có thể để trống).

  (5) Địa chỉ: Địa chỉ đầy đủ bằng Kanji ở hai hàng dưới và phiên âm cách đọc (Hiragana) ở hàng trên.

  (6) Họ tên của bạn: Điền tên theo tiếng anh ở hàng dưới và phiên âm ở hàng trên.

  (7) Điền theo thứ tự “niên hiệu, năm, tháng, ngày” theo năm của Nhật với bảng tra cứu sau đây:

  (8) Những lựa chọn đi kèm khi bạn tạo thẻ ATM. Nếu không rõ, bạn có thể điền theo thứ tự 1,9,9,9.

  (9) Đóng dấu ( hoặc ký tên ) vào ô này.

  (10) Không rõ có thể điền số 9.

  (11) Giới tính: Nam số 1, nữ số 2.

  (12) Mục đích sử dụng: Có thể điền 貯蓄(ちょちく).

  THIẾT LẬP MẬT KHẨU CHO TÀI KHOẢN

  Sau khi nhân viên kiểm tra đơn đăng ký của bạn và không có chỉnh sửa gì, bạn sẽ được đưa một chiếc máy để bấm 4 số mật khẩu (暗証番号 -あんしょうばんごう). Mật khẩu này sẽ được sử dụng khi bạn muốn thao tác tại máy ATM sau này vì vậy bạn phải ghi nhớ nó. Mật khẩu không được trùng với ngày tháng năm sinh hay số điện thoại của bạn.

  LỰA CHỌN MẪU MÃ SỔ NGÂN HÀNG

  Từ ngày 1 tháng 2 năm 2013, đối với sổ ngân hàng, ngoài màu xanh lá cây truyền thống từ trước đến nay, ngân hàng Yucho đã có thêm 2 mẫu mới nên bạn có thể chọn 1 trong 3 mẫu là xanh lá cây, đen và hồng như hình dưới. Sau khi hoàn tất các thủ tục, nhân viên bưu điện sẽ yêu cầu bạn lựa chọn mẫu sổ mà bạn muốn.

  NHẬN SỔ NGÂN HÀNG VÀ THẺ

  • Sau khi thủ tục hoàn tất bạn có thể nhận sổ ngay khoảng 20 đến 30 phút sau đó, và thẻ ATM (キャッシュカード) sẽ được gửi đến nhà bạn từ 7 đến 10 ngày sau đó.
  • Giống như các thẻ ngân hàng ở việt nam, bạn nên đăng ký chuyển tiền trực tuyến (ゆうちょダイレクト), bởi chỉ cần một thao tác trên máy tính là bạn có thể chuyển tiền tới các số tài khoản khác mà không cần phải ra ngân hàng hay ra cây ATM.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Đăng Ký Internetbanking Ngân Hàng Yucho
 • Cách Mở Thẻ Ngân Hàng Yucho Tại Nhật Bản
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Tại Nhật Bản
 • Cách Gửi Tiền Vào Thẻ Yucho Nhanh Chóng, Chuẩn Xác
 • Trình Tự, Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Tại Nhật Bản
 • Cách Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Tại Nhật Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Mẫu Đơn Xin Thôi Học, Nghỉ Học
 • Đơn Xin Cấp Điện Sinh Hoạt Hộ Gia Đình, Mua Điện, Đóng Điện, Chiếu Sáng
 • Đơn Xin Nhờ Dạy Thay
 • Badboys] Đơn Xin Vào Fdsa
 • Dọn Dẹp Trang Cá Nhân Facebook Để Ghi Điểm Với Nhà Tuyển Dụng
 • Lịch sử hình thành ngân hàng 

  Ngân hàng Yucho – hay còn gọi là Hệ thống tiết kiệm bưu điện ở Nhật Bản được thành lập vào năm 1875 bởi Maejima Hisoka, người được mệnh danh là “cha đẻ của hệ thống bưu chính Nhật Bản”. Năm 1871, Maeijima nhờ quan sát hệ thống bưu chính của Vương quốc Anh và bị ấn tượng bởi việc cung cấp các dịch vụ tiết kiệm qua bưu điện nên đã thực hiện loại hình ngân hàng này tại Nhật Bản và được công chúng tin dùng rất nhanh với 10.000 khách hàng trong vòng ba năm đầu hoạt động. 

  Sau Thế chiến thứ hai, hệ thống tiết kiệm bưu điện được khởi động lại thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông mới được thành lập. Năm 2001, hệ thống tiết kiệm bưu điện thuộc quyền quản lý của Cơ quan Dịch vụ Bưu điện, cơ quan này sớm được tổ chức lại thành Bưu điện Nhật Bản vào năm 2003. Năm 2006, Japan Post Holdings được thành lập như một công ty mẹ (tập đoàn) thuộc sở hữu của chính phủ đã đứng ra tại tổ chức lại Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản Yucho Ginko.

  Sự phân bố ngân hàng tại Nhật 

  Ngân hàng Yucho ở Nhật là một tổ chức tài chính lớn có lịch sử lâu đời khi bắt đầu hoạt động vào năm 1875 như một hệ thống tiết kiệm bưu điện. Bưu điện này quản lý hơn 205 nghìn tỷ yên tài sản và cung cấp dịch vụ tại gần 24.000 chi nhánh trên khắp Nhật Bản và đã có những thời điểm trong lịch sử mà Yucho trở thành tổ chức tài chính lớn nhất trên thế giới. Ngân hàng Yucho đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ kinh tế cho người dân ở Nhật Bản và đầu tư cho sự phát triển kinh tế và công nghiệp của đất nước. 

  Thủ tục đơn giản, nhanh chóng 

  Yucho Ginko là một ngân hàng rất được người nước ngoài đến Nhật ưa thích vì đây một trong những ngân hàng phổ biến nhất, có chi nhánh ở hầu hết các nơi tại Nhật Bản nên việc thực hiện các giao dịch qua ngân hàng vô cùng tiện lợi và trong tầm tay. Ngoài ra Yucho còn liên kết với nhiều ngân hàng và các cửa hàng tiện lợi khác giúp khách hàng không phải lo lắng khi giao dịch giữa các ngân hàng và khi dùng ngân hàng yucho để mua sắm. Đặc biệt việc mở một tài khoản Yucho vô cùng đơn giản và nhanh chóng khi thủ tục chỉ mất khoảng 20 đến 30 phút chờ đợi mà không mất nhiều ngày chờ như những ngân hàng khác.

  Hoàn toàn miễn phí khi rút, gửi tiền hoặc chuyển khoản trong cùng hệ thống ngân hàng

  Điều khiến khách hàng yêu thích Yucho hơn cả đó là tiết kiệm chi phí khi giao dịch nhờ vào quyền loại hoàn toàn miễn phí khi rút, gửi tiền và chuyển khoản sang tài khoản tên khác trong cùng hệ thống ngân hàng bưu điện Yucho.

  Chuẩn bị giấy tờ

  Để mở tài khoản ngân hàng Yucho, bạn chỉ cần mang theo giấy tờ tuỳ thân như thẻ căn cước, bằng lái xe, passport, … miễn là có hình ảnh và tên tuổi trên thẻ để xác định nhân dạng.

  Lấy phiếu chờ 

  Sau khi nộp giấy tờ, bạn sẽ lấy phiếu chờ có đánh số thứ tự. Khi đến lượt bạn sẽ được hân viên hướng dẫn tận tình để thực hiện các thủ tục mở tài khoản ngân hàng Yucho Nhật Bản theo nhu cầu cá nhân.

  Điền mẫu hồ sơ 

  Bạn sẽ được nhân viên đưa cho một tờ hồ sơ để điền nhu cầu mở tài khoản. Bao gồm những thông tin cần bạn điền như loại tài khoản muốn lập (tài khoản gửi/rút hay tài khoản tiết kiệm); số tiền nạp lần đầu (thông thường sẽ yêu cầu bạn nạp ít nhất 1000 yên); số bưu điện của địa chỉ nhà; số điện thoại liên lạc; địa chỉ; họ tên; giới tính, mục đích mở thẻ.

  Nhận sổ và thẻ 

  Sau khi thủ tục làm thẻ ngân hàng Yucho / mở sổ tiết kiệm hoàn tất bạn có thể nhận sổ tiết kiệm khoảng 20 đến 30 phút sau đó, còn với thẻ ATM thì bạn sẽ được gửi đến sau 7 đến 10 ngày. Bạn có thể đăng ký thêm dịch vụ chuyển tiền trực tuyến – hay internet banking để tiện hơn trong giao dịch.

  Nơi làm thẻ: làm tại chi nhánh có đặt biển hiệu ゆうちょ銀行 màu xanh lá cây ở ngoài cửa

  Để tránh phải hỏi thăm nhiều lần, bạn cần lưu ý rằng có nhiều chi nhánh bưu điện không có dịch vụ ngân hàng Yucho. Vì thế khi đến các bưu điện mở tài khoản bạn cần lưu ý bưu điện phải có để bảng hiệu ゆうちょ銀行 màu xanh lá cây phía trước cửa. 

  Lượng người Việt Nam tại Nhật có xu hướng tăng nhanh, dẫn đến số người Việt Nam phạm tội cũng tăng theo… 

  Để đảm bảo an toàn trong việc xem xét hồ sơ chủ tài khoản, với những bạn không may có tên trùng với tên người trong danh sách phạm tội có thể sẽ bị giữ lại sổ lâu hơn mà không được cấp ngay sau khi đăng kí khoảng 20-30 phút như đã nói ở trên.

  Do số lượng dân nhập cư tăng cao, trong đó người Việt Nam chiếm một số lượng rất lớn. Đôi khi vì cuộc sống quá khó khăn mà một số người đã phạm tội và bị bắt. Thường người Việt sẽ hay có tên bị trùng nhau, nhất là những họ phổ biến. Vì thế nếu tên bạn không may trùng với tên người trong danh sách phạm tội, thời gian kiểm duyệt dành cho bạn sẽ lâu hơn thông thường, bạn sẽ phải chịu khó chờ đợi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Từ A~Z Thủ Tục Mở/đóng Tài Khoản Ngân Hàng Tại Nhật Bản Dành Cho Người Nước Ngoài
 • Hướng Dẫn Đầy Đủ Nhất Về Cách Xin Caf – Vfe – Vietnam France Exchange
 • Dịch Vụ Tư Vấn Thủ Tục Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài
 • Quy Trình Cấp Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
 • Visa Cho Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
 • Cách Gửi Tiền Vào Thẻ Yucho Nhanh Chóng, Chuẩn Xác

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Tại Nhật Bản
 • Cách Mở Thẻ Ngân Hàng Yucho Tại Nhật Bản
 • Cách Đăng Ký Internetbanking Ngân Hàng Yucho
 • Cách Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Ở Nhật
 • Cách Nạp Tiền Giấy Vào Thẻ Yucho Khi Du Học Nhật Bản
 • Thẻ Yucho là một loại thẻ thanh toán khá phổ biến tại Nhật Bản. Bài viết này sẽ hướng dẫn mọi người cách gửi tiền vào thẻ Yucho chính xác nhất.

  Tuy nhiên, nếu không quen sử dụng thì việc gửi tiền vào thẻ Yucho cũng khiến nhiều người gặp rắc rối. Bài viết này sẽ hướng dẫn mọi người giải quyết rắc rối đó.

  Giới thiệu sơ qua về ngân hàng Yucho

  Yucho là một trong những ngân hàng phổ biến và được tin dùng nhất tại đất nước Nhật Bản. Do độ phổ biến của nó nên bạn có thể thấy Yucho ở khắp mọi nơi rải rác trên cả nước.

  Không những thế, Yucho còn có hệ thống liên kết với nhiều ngân hàng khác của Nhật nên việc rút và chuyển tiền từ thẻ YuCho thông qua các hệ thống ngân hàng khác rất dễ dàng.

  Ngoài ra, Yucho còn được người dùng Nhật Bản đánh giá là một trong những ngân hàng rất “dễ tính”, thủ tục khi làm việc với ngân hàng này vô cùng đơn giản, không rắc rối, không cứng nhắc như những ngân hàng khác.

  Cách gửi tiền vào thẻ Yucho

  1. Gửi tiền trực tiếp tại ngân hàng Yucho

  Cũng giống như nhiều ngân hàng tại Việt Nam, khi đến ngân hàng Yucho, bạn cũng cần lấy số thứ tự để chờ đến lượt mình làm việc với giao dịch viên.

  Sau khi đến lượt mình làm việc, giao dịch viên ngân hàng sẽ đưa bạn một tờ phiếu để điền thông tin gửi tiền vào. Ở tờ phiếu này, bạn cần điền thông tin số tài khoản, chi nhánh ngân hàng và số tiền mà mình muốn gửi.

  ➤ Muốn chuyển tiền vào thẻ nhanh nhất có thể hãy tìm hiểu những cách này.

  2. Gửi tiền vào thẻ Yucho từ ngân hàng khác

  Thông thường thì với ngân hàng bưu điện Yucho, nếu gửi tiền trong cùng một hệ thống ngân hàng thì chỉ cần biết số tài khoản và số chi nhanh là được. Nhưng nếu muốn gửi tiền vào thẻ Yucho từ ngân hàng khác thì hơi rắc rối một chút.

  Sau khi lấy mã số thứ tự và đến lượt bạn giao dịch thì phía ngân hàng đối tác sẽ đưa cho bạn một mẫu phiếu yêu cầu bạn điền: tên ngân hàng, tên chi nhánh, loại tài khoản, số tài khoản, tên chủ tài khoản thụ hưởng…

  Trên phiếu khai báo đó, ở mục tên ngân hàng ( 銀行名), bạn điền tên đầy đủ của ngân hàng bưu điện Yucho – ゆうちょ銀行, mục tên chi nhánh ( 支店名 ) thì có hai trường hợp:

  Nếu tài khoản thẻ Yucho mở ở chi nhánh có mã số bắt đầu là ” 1 ” thì bạn lấy 2 chữ số phía sau số 1 rồi điền thêm chữ số 8 vào đó.

  Còn nếu mã chi nhánh mở thẻ Yucho có mã số bắt đầu bằng chữ số ” 0 ” thì bạn thêm số 9 vào.

  Ở mục ” Loại tài khoản ngân hàng – 貯金種目 “, tùy thuộc vào thẻ Yucho của bạn là loại gì thì bạn điền vào loại đó, thường thì người Việt Nam sống và làm việc tại Nhật Bản hay tạo loại thẻ thông thường, nên bạn có thể điền vào đó là 普通 ( thẻ thường ).

  Đối với mục số tài khoản và tên chủ tài khoản, bạn điền số tài khoản thẻ Yucho và tên của người thụ hưởng vào. Lưu ý nhỏ là với số tài khoản thẻ Yucho có chữ số cuối cùng là ” 1 ” thì bạn bỏ chữ số 1 này đi, các chữ số khác vẫn điền đầy đủ.

  Nói thì rắc rối như vậy, nhưng khi làm thì khá đơn giản. Nếu chưa rành, bạn có thể nhờ giao dịch viên tư vấn hộ.

  3. Gửi tiền vào thẻ Yucho từ máy ATM

  Khi gửi tiền vào thẻ từ máy ATM, nếu có nhầm lẫn thì mọi nhầm lẫn này bạn phải chịu trách nhiệm, ngân hàng không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cho sự nhầm lẫn này của bạn.

  Các máy ATM Yucho ở Nhật đều dùng tiếng Nhật để hiển thị. Do khác biệt về ngôn ngữ nên rất dễ xảy ra những sai lầm không đáng có. Vì vậy, khuyến khích mọi người không nên gửi tiền vào thẻ Yucho qua máy ATM nếu chưa rành tiếng Nhật và chưa có kinh nghiệm gửi tiền trước đây.

  Trường hợp nếu bạn gửi tiền từ nước ngoài vào thẻ Yucho, để chống tình trạng rửa tiền phi pháp, ngân hàng bắt buộc vào yêu cầu người thụ hưởng đến chi nhánh gần nhất để xác nhận nhận tiền. Đây là quy định bắt buộc của đất nước Nhật Bản, bạn không thể làm trái được.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trình Tự, Thủ Tục Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Tại Nhật Bản
 • Hướng Dẫn Cách Mở Tài Khoản Ngân Hàng Yucho Tại Nhật
 • Thủ Tục Hiến Xác Cho Y Học Và Địa Chỉ Tiếp Nhận
 • Thủ Tục Xin Cấp Phép Phát Hành Game Online Tại Việt Nam
 • Tất Tần Tật Về Caf
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100