Top 3 # Xem Nhiều Nhất Thu Tuc An Hoi Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Bai Giang Dien Tu Bai 7 Thu Tuc Vao Ra

GV Hoa Oải HươngNhiệt liệt chào mừng các quý thầy cô về dự giờ thăm lớp

GV Hoa Oải Hương

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là :A. abs(x);

B. Sqr(x);

C. Sqrt(x);

D. Exp(x);GV Hoa Oải Hương

KIỂM TRA BÀI CŨCâu 2: Biểu thức số học nào sau đây là hợp lệ trong pascal ? X*y(x+y); B. {a + b}*c; 5a + 7b + 8c; 5*a + 7*b + 8*c;GV Hoa Oải Hương

KIỂM TRA BÀI CŨCâu 3: Để thực hiện gán giá trị 10 cho biến X. Phép gán nào sau đây là đúng ? A. X =: 10; B. X := 10; C. X = 10; D. X : = 10;GV Hoa Oải Hương

KIỂM TRA BÀI CŨCâu 4: Hãy chọn phương án ghép đúng. Biểu thức : 25 div 3 + 5 / 2 * 3 có giá trị là :

A. 15.5; 8.5; C. 8.0; D. 15.0;GV Hoa Oải Hương 4. Tổ chức vào ra đơn giản 3. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán 1. Cấu trúc chương trình2. Một số kiểu dữ liệu đơn giản và khai báo biến 5. Soạn thảo, dịch, thực hiện chương trìnhCHỦ ĐỀ 2: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢNGV Hoa Oải HươngBài toán đặt vấn đề?Viết chương trình tính chu vi (CV) và diện tích (S) của hình chữ nhật, biết chiều dài a = 12, chiều rộng b = 8.Bài toánHãy khai báo các biến cần dùng trong chương trình? Var a,b,CV,S : byte;Viết lệnh gán tính chu vi, diện tích hình chữ nhật? a:=12; b:=8; CV:=(a+b)*2; S:=a*b;GV Hoa Oải HươngNhập a,bXuất S, CV S:=a*b;CV:=2*(a+b);Xác định bài toán:– Input: a, b.– Output: S, CVViết chương trình tính và in ra màn hình chu vi (CV) và diện tích (S) của hình chữ nhật, với chiều dài a và chiều rộng b bất kì ?

Xác định Input, Output của bài toán trên?Để giải quyết bài toán trên các ngôn ngữ lập trình cung cấp các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản.* Khi giải quyết một bài toán, ta phải đưa dữ liệu vào máy tính xử lí. – Việc đưa dữ liệu bằng lệnh gán sẽ làm cho chương trình chỉ có tác dụng với một dữ liệu cố định. Để chương trình giải quyết được bài toán tổng quát hơn, ta phải sử dụng thủ tục nhập, xuất dữ liệu. GV Hoa Oải HươngReadlnReadWritelnWriteGV Hoa Oải Hương 4. Tổ chức vào ra đơn giản 3. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán 1. Cấu trúc chương trình2. Một số kiểu dữ liệu đơn giản và khai báo biến 5. Soạn thảo, dịch, thực hiện chương trìnhCHỦ ĐỀ 2: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢNGV Hoa Oải Hương1.Nhập dữ liệu vào từ bàn phím1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phímCú pháp:Cú pháp:Read(); Readln(); Ý nghĩa:Ý nghĩa:Cho phép nhập dữ liệu vào từ bàn phím.Danh sách biến vào: là một hay nhiều biến đơn, trường hợp nhiều biến đơn phải viết cách nhau bởi dấu phẩy ‘,’.Ví dụ 1: Hãy nhập vào bán kính R của đường tròn? Read (R); 100 Readln(R); Ví dụ 2: Nhập dữ liệu từ bàn phím để giải phương trình ax+b=0? Read (a,b); 10 20 Readln(a,b);TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢNGV Hoa Oải Hương1.Nhập dữ liệu vào từ bàn phím1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phímCú pháp:Cú pháp:Read(); Hoặc Readln(); Ý nghĩa:Ý nghĩa:Cho phép nhập dữ liệu vào từ bàn phím.Danh sách biến vào: là một hay nhiều biến đơn, trường hợp nhiều biến đơn phải viết cách nhau bởi dấu phẩy ‘,’.Khi nhập giá trị cho nhiều biến thì những giá trị này gõ cách nhau 1 dấu cách (Space) hoặc 1 lần nhấn Enter và nhập xong ta nhấn Enter để kết thúc nhập.TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢNGV Hoa Oải HươngReadln(a); Ví dụ 3: Viết thủ tục nhập vào chiều dài a, chiều rộng b của HCN?Readln(b);Write(‘Nhap chieu dai a:’); Write(‘Nhap chieu rong b:’); Readln(a,b);Cách 1:Write(‘nhap chieu dai, chieu rong a, b:’); Cách 2:4Nhap chieu dai a:4Nhap chieu rong b:Hoặc1.Nhập dữ liệu vào từ bàn phím__Readln(a); Readln(b);* Để việc nhập dữ liệu cho biến được dễ dàng hơn ta sử dụng thêm thủ tục:Write(‘thong bao’);GV Hoa Oải HươngRead(a); Read(a,b);Read(a=b); Readln(a-b);Readln(a,b); Em hãy chỉ ra các câu lệnh bị lỗiABCDECDGV Hoa Oải Hương1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phímCú pháp:Ý nghĩa:TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN2. Đưa dữ liệu ra màn hình2. Đưa dữ liệu ra màn hìnhCú pháp:Cú pháp:Write(); Hoặc Writeln();Ý nghĩa: Ý nghĩa: Cho phép xuất dữ liệu ra màn hình.Danh sách kết quả có thể là tên biến, biểu thức, hàm chuẩn hoặc hằng số, (Các hằng xâu thường được dùng để đưa ra chú thích hoặc để tách các kết quả).Các thành phần trong kết quả được viết cách nhau bởi dấu phẩy.GV Hoa Oải Hương1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phímCú pháp:Ý nghĩa:TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN2. Đưa dữ liệu ra màn hình2. Đưa dữ liệu ra màn hìnhCú pháp:Ý nghĩa: Write(‘Chieu dai, rong va dien tich HCN la : ‘, a, b, a*b);Ví dụ 4:HằngBiếnBiểu thứcEm hãy chỉ ra tên biến, biểu thức, hằng trong câu lệnh trên?Chieu dai, rong va dien tich HCN la : 8 6 48 GV Hoa Oải HươngTheo em sự khác nhau giữa thủ tục Write và Writeln này là gì?GV Hoa Oải HươngThủ tục write: sau khi đưa kết quả ra màn hình thì con trỏ không xuống dòng.Thủ tục writeln: sau khi đưa kết quả ra màn hình thì con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo.Thủ tục writeln không có tham số dùng để xuống dòng.Write(‘Lop 11A8’);Write(‘hoc tot’);Lop 11A8 hoc totWriteln(‘Lop 11A8’);Writeln(‘hoc tot’);Lop 11A8 hoc tot__Write(‘Lop 11A8’);writeln;Write(‘hoc tot’);Lop 11A8hoc tot_Ví dụ 5:GV Hoa Oải HươngVí dụ 6: Gán a: = 8; b: = 16; x : = 22.2222;Write( a:5 , b:4 , a+b:3);Write( a:7:2 );Write( x:8:3 );Write( ‘Hello’:6 );Trong thủ tục Write hoặc Writeln sau mỗi kết quả ra (biến, hằng, biểu thức) có thể có thêm quy cách ra. Quy cách ra có dạng: + Kết quả thực : : + Kết quả khác : _ _ _ _8 _ _ 16 _ 24

_ _ _8.00

_ _22.222

HelloGV Hoa Oải Hương*** Một số ví dụProgram VD_1;Var N: Byte;BEGINWrite(‘ Lop ban co bao nhieu nguoi: ‘);Readln(N);Writeln(‘ That the a! Vay la ban co ‘,N-1,’ nguoi ban trong lop ‘);Writeln(‘ Go Enter de ket thuc chuong trinh.’);Readln;END. Phần khai báoPhần thân chương trìnhThủ tục nhập dữ liệu từ bàn phímThủ tục in kết quả ra màn hìnhVí dụ 1: Hãy nêu tên các thành phần và các thủ tục trong chương trình sau:GV Hoa Oải Hương1. Nhập dữ liệu vào từ bàn phímCú pháp:Ý nghĩa:TỔ CHỨC VÀO RA ĐƠN GIẢN2. Đưa dữ liệu ra màn hìnhCú pháp:Ý nghĩa: Hãy nhớ!1. Thủ tục nhập từ bàn phím.Read();Readln();2. Thủ tục đưa ra màn hìnhWrite();Writeln();GV Hoa Oải HươngBài 1: Viết chương trình hiển thị ra màn hình kết quả sau?a. b. 1 * 121 ***12321 *****a. Begin Writeln(‘1’:3); Writeln(‘121’:4); Writeln(‘12321’:5); Readln;End.b.Begin Writeln(‘*’:3); Writeln(‘***’:4); Writeln(‘*****’:5); Readln;End.Bài tập :GV Hoa Oải HươngBài 2: Lập chương trình tính diện tích của hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh a,b nhập vào từ bàn phímGợi ý:Cần khai báo những biến nào?Nhập vào từ bàn phím cái gì?Viết ra màn hình cái gì?GV Hoa Oải Hương Tiết học đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh !!!

To Trinh Xin Kinh Phi To Chuc Dai Hoi Lđ

Ngày đăng: 14/04/2017, 08:25

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LĐ TRƯỜNG TH HƯƠNG TRẠCH  -Số: 04/KH-LĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hương Trạch, ngày 17 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH Dự trù kinh phí tổ chức Đại hội Liên Đội năm học 2016 – 2017 Kính gửi: Chi ủy Chi bộ, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hương Trạch Tôi tên là: Lê Hồ Phương Chức vụ: Tổng phụ trách Đội Thực chương trình công tác Đội phong trào Thiếu nhi năm học 2016 2017 Hội đồng đội huyện Hương Khê; Căn kế hoạch năm học 2016 – 2017 Trường Tiểu học Hương Trạch; Căn kế hoạch hoạt động Liên Đội Trường Tiểu học Hương Trạch; Được trí cấp ủy Chi bộ, BGH nhà trường, Ban chấp hành Đoàn xã; Để ổn định tổ chức, sớm vào hoạt động có hiệu chương trình công tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017 Liên Đội Trường Tiểu học Hương Trạch tổ chức Đại hội Liên Đội vào ngày 21 tháng 10 năm 2016 Để đại hội tổ chức thành công tốt đẹp, Ban tổ chức dự trù nguồn kinh phí để tổ chức Đại hội sau: – Dự kiến kinh phí đại hội Liên Đội: + Trang trí đại hội: 200.000đ + Thuê trang phục truyền thống, văn nghệ: 15 x 30.000đ = 450.000đ + Nước uống thời gian tập luyện Đại hội: 100.000đ + Mua pin mic: cặp x 25.000đ = 50.000đ + Mua khăn quàng đỏ: 30 x 5.000đ = 150.000đ + Mua bánh kẹo HS, hoa đại biểu, GV, HS: 650.000đ + Liên hoan nhẹ cho CB – GV – NV nhà trường: 54 người x 50.000đ/ người = 2.700.000đ + Đại biểu Huyện đoàn, Phòng GD: người x 200.000đ = 400.000đ Tổng cộng: 4.700.000đ (Bốn triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn) Vậy, viết tờ trình kính trình lên Chi ủy Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường Kính mong Chi ủy Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường xem xét, giải quyết, tạo điều kiện duyệt chi kinh phí cho Đại hội Liên Đội tổ chức thành công tốt đẹp Tôi xin chân thành cảm ơn! DUYỆT CỦA CHI ỦY – BGH TM/ LIÊN ĐỘI TPT Lê Hồ Phương ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LĐ TRƯỜNG TH HƯƠNG TRẠCH  -Số: 03/KH-LĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hương Trạch, ngày 16 tháng 10 năm 2016 THAM MƯU KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI Năm học: 2016 – 2017 Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hương Trạch Thực kế hoạch công tác Đội phong trào Thiếu nhi năm học 2016 – 2017 Hội đồng Đội cấp; Thực kế hoạch năm học 2016 – 2017 trường Tiểu học Hương Trạch TPT tham mưu với BGH kế hoach tổ chức Đại hội Liên đội sau: NỘI DUNG: I Thời gian: 01 buổi chiều ngày 21/10/2016 II Địa điểm: Tại sân trường TH Hương Trạch III Thành phần: + Khách mời: – Đại biểu Huyện đoàn, Phòng GD – Đại biểu HĐĐ xã – TPT Đội THCS Hương Trạch – Đại diện Chi bộ, BGH, Công đoàn nhà trường – Tất huynh trưởng, GV – NV nhà trường – 250 em Đội viên – Sao nhi đồng (Đại diện cho 625 HS toàn Liên đội) IV Nội dung – Chương trình: Gồm có phần: * Phần thứ nhất: Chào cờ, phút sinh hoạt truyền thống Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký lên điều hành Đại hội Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu * Phần thứ 2: Đọc báo cáo kết công tác Đội phong trào Thiếu nhi năm học 2015 – 2016 Đọc dự thảo phương hướng công tác Đội phong trào Thiếu nhi năm học 2016 – 2017 Đọc báo cáo kiểm điểm BCH Liên đội năm học 2015 – 2016 Các ý kiến tham luận Ý kiến Đại biểu dự Đại hội Công tác khen thưởng Đại hội bầu BCH Liên đội cho năm học 2016 – 2017 8 BCH Liên đội đọc lời hứa tâm, mắt Đại hội Thông qua Nghị Đại hội * Phần thứ 3: – Bế mạc Đại hội V Phân công nhiệm vụ công tác chuẩn bị thực hiện: + TPT làm tốt công tác tham mưu với Chi bộ, BGH nhà trường, HĐĐ xã Kết hợp với BCH Liên đội lâm thời làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội: Tập duyệt văn nghệ, tập kịch Đại hội, chuẩn bị văn báo cáo, Đại hội trù bị (trước 01 ngày) + Phối hợp với Đoàn niên, tổ hành chính, GV Mĩ thuật: Trang trí chuẩn bị sở vật chất (Loa máy, Ma két, hoa tươi, bánh kẹo, nước uống, tiếp đón khách) Trên kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội trường Tiểu học Hương Trạch năm học 2016 – 2017 DUYỆT BGH NHÀ TRƯỜNG HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Văn Phương T/M BCH LIÊN ĐỘI Tổng phụ trách Lê Hồ Phương …ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LĐ TRƯỜNG TH HƯƠNG TRẠCH  -Số: 03/KH-LĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hương Trạch,… trường – Tất huynh trưởng, GV – NV nhà trường – 250 em Đội viên – Sao nhi đồng (Đại diện cho 625 HS to n Liên đội) IV Nội dung – Chương trình: Gồm có phần: * Phần thứ nhất: Chào cờ, phút sinh hoạt

Đơn Xin Vào Hội Người Cao Tuổi Don Xin Vao Hoi Nguoi Cao Tuoi Docx

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

………….., ngµy ……….th¸ng …. n¨m 201…….

vµo héi ng­êi cao tuæi viÖt nam

– Ban chÊp hµnh héi Ng­êi cao tuæi x· Tam H­ng

Tªn t”i lµ: …………………………………………………………………………

Sinh ngµy: ………………………………………………………………………..

Tró qu¸n: ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Qua viÖc nghiªn cøu ®iÒu lÖ héi Ng­êi cao tuæi ViÖt Nam vµ c¸c ph­¬ng tiÖn th”ng tin ®¹i chóng, t”i nhËn thÊy:

Héi ng­êi cao tuæi ViÖt Nam lµ mét tæ chøc nh”m môc ®Ých ®oµn kÕt tËp hîp réng r·i ng­êi cao tuæi vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho ng­êi cao tuæi sèng vui, sèng kháe, sèng cã t×nh nghÜa, sèng cã v¨n hãa, sèng cã Ých cho gia ®×nh vµ x· héi gãp phÇn tham gia vµo sù nghiÖp c”ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc v× môc tiªu: d©n giµu n­íc m¹nh, x· héi c”ng b”ng d©n chñ v¨n minh.

T”i t×nh nguyÖn lµm ®¬n xin vµo héi Ng­êi cao tuæi ViÖt Nam.

1. ChÊp hµnh ®iÒu lÖ héi, c¸c nghÞ quyÕt vµ chØ thÞ cña héi, sinh ho¹t, ho¹t ®éng tèt.

2. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc trong gia ®×nh vµ ngoµi x· héi vÒ lßng yªu n­íc, ®¹o lý vµ nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc.

3. G­¬ng mÉu chÊp hµnh ®­êng lèi chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc, c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ, v¨n hãa x· héi, c¸c quy chÕ, quy ­íc cña ®Þa ph­¬ng vµ vËn ®éng nh©n d©n cïng thùc hiÖn.

4. §ãng héi phÝ vµ ch©n quü ®Çy ®ñ.

Ng­êi lµm ®¬n

Đơn Xin Thu Thập Số Liệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2020

ĐƠN XIN THU THẬP SỐ LIỆU

Kính gửi: –  Ban giám đốc Bệnh viên nhi Trung ương

Hội đồng khoa học Bệnh viện nhi Trung ương

Tôi tên là: LÊ THUÝ HIỀN                                           Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1999            Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

Là sinh viên năm tư của Trường Đại học Y Hà Nội

Mã số sinh viên: 4928290       Lớp: 4928                      Khoá: K50          

Hiện nay tôi đang trong thời gian thực hiện nghiên cứu khoa học với nội dung như sau:

Đề tài nghiên cứu: Đặc điểm của trẻ mắc Hội chứng Alagille (HCA) tại Bệnh viện nhi Trung ương

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các kiểu đột biến gen trẻ mắc hội chứng Alagille.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên tất cả bệnh nhi mắc hội chứng Alagille được điều trị.

Thời gian thu thập số liệu: từ ngày 1/10/2020 đến ngày 1/6/2021

Địa điểm thu thập số liệu: Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện nhi Trung ương

Để hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học theo đúng thời gian, kính mong Ban Giám đốc bệnh viện, Hội đồng khoa học bệnh viện nhi Trung ương tạo điều kiện cho tôi được thu thập số liệu nghiên cứu tại bệnh viện trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2020 đến ngày 1/6/2021.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 (Ký, ghi rõ họ tên)

LÊ THUÝ HIỀN

TỔNG ĐÀI LUẬT SƯ 1900 0191 – GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ MỌI LÚC MỌI NƠI

Trong mọi trường hợp do tính cập nhật của văn bản biểu mẫu pháp luật và sự khác nhau của từng tình huống, việc tự áp dụng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn. Để được tư vấn hướng dẫn trực tiếp cho tất cả các vướng mắc, đưa ra lời khuyên pháp lý an toàn nhất, quý khách vui lòng liên hệ Luật sư – Tư vấn pháp luật qua điện thoại 24/7 (Miễn phí) số:

1900.0191

để gặp Luật sư, Chuyên viên tư vấn pháp luật.