Top 16 # Xem Nhiều Nhất Mẫu Đơn Xin Gia Nhập Công Đoàn Tập Thể / 2023 Mới Nhất 12/2022 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Mẫu Đơn Xin Gia Nhập Công Đoàn Của Cá Nhân Và Tập Thể Người Lao Động. / 2023

MẪU ĐƠN CÁ NHÂN (Nhấn tải về)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Kính gửi: – BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

Tôi tên: ………………………………….Giới tính: Nam, Nữ …………………

Ngày sinh:     … / … /…… Dân tộc : …………… Tôn giáo: …………………

Hiện ngụ tại: ………………………………………………………………………

Hộp thư (email): ………………………………Điện thoại: …………………….

Trình độ Học vấn: ………..………………….. – Chuyên môn: …………………

Tin học: ………………………………………… – Ngoại ngữ :  ….………………

Nghề nghiệp – Chức vụ:  ………………………………………………………..

Tên đơn vị:   ……………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi hoàn toàn tán thành và tự nguyện làm đơn này gửi đến Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 11 để xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn.

Sau khi được kếp nạp đoàn viên công đoàn, tôi sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên Công đoàn.

Kính mong được chấp thuận của tổ chức Công đoàn.

Chân thành cám ơn !

Quận 11, ngày ….. tháng ….  năm 20 …

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

MẪU ĐƠN TẬP THỂ (Nhấn tải về)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

CỦA TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG

CTY ……………………………………………………………

Kính gửi: BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chúng tôi tập thể ……………. người lao động (theo danh sách đính kèm),

của công ty …………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

Tán thành và tự nguyện làm đơn gởi đến Liên đoàn Lao động quận 11 để đề nghị được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Sau khi được kết nạp đoàn viên công đoàn, chúng tôi sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người Đoàn viên Công đoàn.

Kính mong được chấp thuận của tổ chức Công đoàn.

Chân thành cám ơn.

Quận 11, ngày ….. tháng … năm 20….

Đại diện người lao động

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

1.B/ Mẫu Đơn Xin Gia Nhập Công Đoàn Của Cá Nhân Và Tập Thể Người Lao Động. / 2023

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN Kính gửi : – BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11

Tôi tên: ………………………………….Giới tính: Nam, Nữ …………………

Ngày sinh: … / … /…… Dân tộc : …………… Tôn giáo: …………………

Hiện ngụ tại: ………………………………………………………………………

Hộp thư (email): ………………………………Điện thoại: …………………….

Trình độ Học vấn: ……………………………. – Chuyên môn: …………………

Tin học: ………………………………………… – Ngoại ngữ : ………………….

Nghề nghiệp – Chức vụ: ………………………………………………………..

Tên đơn vị: ……………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi hoàn toàn tán thành và tự nguyện làm đơn này gửi đến Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 11 để xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn.

Sau khi được kếp nạp đoàn viên công đoàn, tôi sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên Công đoàn.

Kính mong được chấp thuận của tổ chức Công đoàn.

Chân thành cám ơn !

MẪU ĐƠN TẬP THỂ (Nhấn tải về) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN CỦA TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG CTY ……………………………………………………………

Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chúng tôi tập thể ……………. người lao động (theo danh sách đính kèm),

của công ty …………………………………………………………

Tán thành và tự nguyện làm đơn gởi đến Liên đoàn Lao động quận 11 để đề nghị được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Sau khi được kết nạp đoàn viên công đoàn, chúng tôi sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người Đoàn viên Công đoàn.

Kính mong được chấp thuận của tổ chức Công đoàn.

Chân thành cám ơn.

Quận 11, ngày ….. tháng … năm 20….

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn Xin Gia Nhập Công Đoàn Mới Nhất Năm 2022 / 2023

Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện và hoạt động vì lợi ích của giai cấp công nhân và người lao động.

Tổ chức công đoàn thực hiện các hoạt động của mình thông qua việc Tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương; tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động; Đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ.

Theo quy định của điều lệ công đoàn Việt Nam năm 2013 thì lao động Việt Nam không phân biệt ngành nghề, giới tính, tín ngưỡng nếu tán thành điều lệ, tự nguyện đóng đoàn phí và sinh hoạt trong một tổ chức thì có thể gia nhập công đoàn.

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Kính gửi: Ban chấp hành Công Đoàn………………………………

Tên tôi là:………………………………

Sinh ngày:……………………………….

Giới tính: ………………………………

Dân tộc ………………………………Tôn giáo:………………………………

Quê quán:………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………

Trình độ học vấn:………………………………Chuyên môn: ……………

Nghề nghiệp:………………………………

Đơn vị làm việc:………………………………

Ngày bắt đầu làm việc:………………………………

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi thấy rằng Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, tầng lớp tri thức và người lao động, tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Vì vậy, tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tự nguyện làm đơn này kính mong Ban chấp hành Công đoàn…………….. cho phép tôi được gia nhập tổ chức Công đoàn.

Nếu được chấp thuận, tôi xin hứa sẽ làm tròn 04 nhiệm vụ của người đoàn viên:

Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết của Công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt Công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân.

Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả; cùng nhau chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết đơn xin gia nhập công đoàn

Cần viết tên Ban chấp hành công đoàn doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc địa phương nơi sinh sống;

Trình độ học vấn cao nhất hiện có: cử nhân, thạc sĩ…

Nghề nghiệp hiện tại: Nhà báo, công nhân…

Cần ghi chi tiết bộ phận và tên cơ quan, doanh nghiệp nơi đang làm việc

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Cập nhật ngày 12/01/2021

Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật Miễn Phí Đội Ngũ Luật Sư

Luật sư Nguyễn Anh Văn thuộc đoàn luật sư Hà Nội, với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, hôn nhân, doanh nghiệp, đầu tư, dân sự, hình sự, sở hữu trí tuệ…, là Thành viên sáng lập và Giám đốc điều hành tại công ty Luật Nhân Dân. Luật sư Nguyễn Anh Văn sẽ chia sẻ đến bạn những kiến thức hữu ích về pháp luật thông qua các bài viết. Hotline liên hệ: 0966.498.666

Mẫu Đơn Xin Gia Nhập Công Đoàn Mới Nhất Năm 2022 / 2023

Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện và hoạt động vì lợi ích của giai cấp công nhân và người lao động.

Tổ chức công đoàn thực hiện các hoạt động của mình thông qua việc Tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương; tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động; Đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ.

Theo quy định của điều lệ công đoàn Việt Nam năm 2013 thì lao động Việt Nam không phân biệt ngành nghề, giới tính, tín ngưỡng nếu tán thành điều lệ, tự nguyện đóng đoàn phí và sinh hoạt trong một tổ chức thì có thể gia nhập công đoàn.

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Kính gửi: Ban chấp hành Công Đoàn………………………………

Tên tôi là:………………………………

Sinh ngày:……………………………….

Giới tính: ………………………………

Dân tộc ………………………………Tôn giáo:………………………………

Quê quán:………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………

Trình độ học vấn:………………………………Chuyên môn: ……………

Nghề nghiệp:………………………………

Đơn vị làm việc:………………………………

Ngày bắt đầu làm việc:………………………………

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi thấy rằng Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, tầng lớp tri thức và người lao động, tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Vì vậy, tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tự nguyện làm đơn này kính mong Ban chấp hành Công đoàn…………….. cho phép tôi được gia nhập tổ chức Công đoàn.

Nếu được chấp thuận, tôi xin hứa sẽ làm tròn 04 nhiệm vụ của người đoàn viên:

Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết của Công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt Công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân.

Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả; cùng nhau chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Hướng dẫn viết đơn xin gia nhập công đoàn

Cần viết tên Ban chấp hành công đoàn doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc địa phương nơi sinh sống;

Trình độ học vấn cao nhất hiện có: cử nhân, thạc sĩ…

Nghề nghiệp hiện tại: Nhà báo, công nhân…

Cần ghi chi tiết bộ phận và tên cơ quan, doanh nghiệp nơi đang làm việc

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Luật sư Nguyễn Anh Văn thuộc đoàn luật sư Hà Nội, với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn luật trong các lĩnh vực đất đai, hôn nhân, doanh nghiệp, đầu tư, dân sự, hình sự, sở hữu trí tuệ…, là Thành viên sáng lập và Giám đốc điều hành tại công ty Luật Nhân Dân.