Top 6 # Xem Nhiều Nhất Mẫu Đơn Đề Nghị Mua Hóa Đơn Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Đơn Đề Nghị Mua Hóa Đơn

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Đơn đề nghị mua hóa đơn là giấy tờ cần thiết khi các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi muốn mua hoá đơn, biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 01/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn cơ quan thuế phát hành

1. Đơn đề nghị mua hóa đơn là gì?

Đơn đề nghị mua hóa đơn là yêu cầu buộc phải có với các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành và phải kèm theo các giấy tờ khác, bao gồm:

Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật.

Văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập của các cơ quan có thẩm quyền.

Hiện nay, mẫu đơn đề nghị để mua hóa đơn mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, ban hành ngày 31/3/2014.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng khi đến mua hóa đơn, các tổ chức, doanh nghiệp mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm bằng cách ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn.

2. Các trường hợp được mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế

Theo quy định tại điểm đ và điểm e, khoản 2 Điều 5 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì các trường hợp sau được mua hóa đơn:

– Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án); hộ, cá nhân kinh doanh; tổ chức và doanh nghiệp khác không thuộc trường hợp được tự in, đặt in hóa đơn mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế.

– Các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật đáp ứng đủ điều kiện tự in hướng dẫn nhưng không tự in hóa đơn thì được tạo hóa đơn đặt in hoặc mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế.

3. Trách nhiệm của tổ chức, hộ, cá nhân được mua hóa đơn

Theo khoản 2 Điều 12, Thông tư 39/2014/TT-BTC thì tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hoá đơn phải có đơn đề nghị mua hoá đơn, kèm theo các giấy tờ sau:

– Người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy CMND còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy CMND.

– Tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn.

Tuy nhiên, mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn này chỉ được dùng cho đến hết ngày 31/10/2020, vì theo quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC, từ ngày 01/11/2020 các tổ chức, hộ, cá nhân sẽ chuyển sang dùng hóa đơn điện tử.

4. Đơn đề nghị mua hóa đơn

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị mua hóa đơn: ………, ngày……… tháng……… năm……… ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

Kính gửi: …………………………………………………………………………

I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn: …………………………………………….

1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………………

2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):……………………………………………

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):…………………………………

5. Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………….

+ Cố định: ………………………………………………………………………………………..

+ Di động: ………………………………………………………………………………………..

6. Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế):……………………………………….

7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):………………………………………………………

8. Số lượng lao động: …………………………………………………………………………

9. Tên người mua hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh

doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền):…………….

Số CMND người đi mua hóa đơn: ………………………………………………………….

II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua:

Ngày cấp:…………………………………………… Nơi cấp:……………………………………………….

Đơn vị tính: Số Tôi xin cam kết:

Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:

Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Quản lý và sử dụng hoá đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục nhé.

Mẫu Đơn Đề Nghị Mua Hóa Đơn Theo Thông Tư 39/2014/Tt

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Kính gửi:………………………………………………I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn:……………………………1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):………………2. Mã số thuế:…………………………………………3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):………………….4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):…………..5. Số điện thoại liên hệ:…………………………………+ Cố định:…………………………………….+ Di động:…………………………………………….6. Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế):……………7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):……………………8. Số lượng lao động:……………………..9. Tên người mua hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền):…….Số CMND người đi mua hóa đơn:………………….. Ngày cấp:……………….. Nơi cấp:…………………………

II. Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua: Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:

Tôi xin cam kết: Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ. Quản lý và sử dụng hoá đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mẫu Phiếu Đề Nghị Mua Vật Tư Hàng Hóa

Nhu cầu mua bán hàng hóa trên thị trường hiện nay bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19. Các loại hàng hóa được tập trung nhiều nhất vào các mặt hàng y tế như Khẩu trang, nước sát khuẩn, thuốc phòng chữa bệnh, … và một số thực phẩm đồ khô, đồ chế biến sẵn.

Sau dịch bệnh được kiểm soát tốt tại Việt Nam tình hình kinh tế xuất nhập, khẩu hàng hóa có phần tiến triển hơn. Người dân tiến hành công việc và phát triển kinh tế nên nhu cầu trao đổi hàng hóa tăng vượt bậc.

Các công ty doanh nghiệp sau dịch đã hoạt động trở lại nhiều hơn và tăng năng suất sản xuất và quản lý. Nhu cầu cấp thiết mua bán hàng hóa đã hoạt động mạnh mẽ và nhu cầu cao. Khi đề xuất mua vật tư hàng hóa cho hoạt động kinh doanh của mình cần phải có các loại phiếu đề nghị mua vật tư hàng hóa.

Vì vậy phiếu đề nghị mua vật tư hàng hóa là gì? cấu trúc của nó ra sao? Bạn có thể tìm hiểu trong bài viết này và có cái nhìn dễ dàng để có thể giúp quá trình kinh doanh cho công ty mình trở nên hiệu quả hơn.

✅✅Các nội dung bạn nên đọc:

Mẫu giấy đề nghị cung cấp văn phòng phẩm

20 mẫu thiết kế cửa hàng văn phòng phẩm đẹp nhất hiện nay

Cấu trúc, nội dung của mẫu phiếu đề nghị mua vật tư hàng hóa

Bảng kê mua vật tư hàng hóa hiện nay gồm 2 loại theo thông tư 200 và 133. Đây là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ trên thị trường tư do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa.

Quản lý quy trình mua hàng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp. Lập bảng đề nghị và kê khai mua hàng sẽ giúp các doanh nghiệp quản lý

Lập bảng kê khai mua hàng này sẽ không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT). Vì vậy để thực hiện lập bảng kê bạn phải thực hiện các bước như sau:

Bảng kê mua vật tư hàng hóa được thực hiện in trên giấy A4. Bộ phận lập bảng kê phải đóng thành quyển và ghi số quyển trong vòng 1 năm.

Phía trên giấy cột bên trái ghi rõ tên đơn vị mua hàng, thông tin công ty và bộ phận mua hàng. Phía bên phải ghi rõ phiếu mua hàng theo thông tư bao nhiêu hoặc đia chỉ công ty.

Ghi rõ tên thông tin người trực tiếp mua hàng

Bảng kê mua hàng hóa bao gồm các cột như: Số thứ tự, tên hàng hóa, quy cách, thông tin hàng hóa, địa chỉ mua hàng và đơn vị tính của từng thứ tự hàng hóa.

Cột 1: Người mua vật tư thực hiện ghi số lượng vật tư hàng hóa cần mua.

Cột 2: Ghi đơn giá các loại sản phẩm, vật tư cần mua

Cột 3: Ghi số tiền các loại hàng hóa vật tư cần mua bằng cột 1 x cột 2, ra tổng tiền.

Sau khi hoàn thành xong người thu mua sẽ đưa giấy quyết định cho kế toán trưởng xét duyệt. Người mua hàng phải chuyển bảng kê mua hàng phải chuyển cho giám đốc hoặc người ủy quyền làm thủ tục nhập kho.

Tải mẫu phiếu đề nghị mua vật tư hàng hóa

sẽ giới thiệu các bạn An Lộc Việtmẫu phiếu đề nghị mua vật tư và mẫu phiếu đề nghị mua hàng hóa cho doanh nghiệp.

Mẫu phiếu nhằm mục đích mua thêm hàng hóa kinh doanh cho doanh nghiệp hoặc cung cấp các trang thiết bị vật tư phục vụ hoạt động làm việc của công ty để đạt được hiệu quả tốt hơn.

Trước khi mua hàng hóa nhập vật tư bạn cần làm phiếu đề nghị để cấp trên duyệt và có thể quản lý vật tư thông qua giấy tờ dễ dàng hơn.

Bạn có thể tải mẫu phiếu yêu càu mua vật tư hàng hóa

Biểu Mẫu Đề Nghị Sử Dụng Hóa Đơn Gtgt Đặt In

Trước khi làm thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu, các bạn phải làm đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in, tự in mẫu 3.14 ( Ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính ) để gửi lên cơ quan thuế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***** Bắc Ninh, ngày ……. tháng …….năm ……. ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN GTGT ĐẶT IN (tự in, đặt in)

Kính gửi: ….( Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)…….

Tên người nộp thuế:………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế) ……………….. (Ghi theo đăng ký thuế)…………….. Số điện thoại liên hệ: + Cố định:

+ Di động: ……………… Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế)……………….. Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: …………… Đao tạo kế toán thực tế và cung cấp dịch vụ kế toán…..

Qua nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hóa đơn, chúng tôi nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn chúng tôi đặt in Chúng tôi đề nghị … (. tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) chấp thuận cho chúng tôi sử dụng hóa hóa đơn chúng tôi đặt in. Chúng tôi cam kết sử dụng hóa đơn chúng tôi đặt in theo đúng quy định. Nếu vi phạm, tổ chức xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.