Top 6 # Xem Nhiều Nhất Đơn Xin Sao Chụp Hồ Sơ Vụ Án Dân Sự Mới Nhất 2/2023 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Mẫu Đơn Xin Sao Chụp Hồ Sơ Vụ Án Hình Sự

Mẫu đơn xin sao chụp tài liệu, chứng cứ vụ án hình sự

Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN SAO CHỤP HỒ SƠ VỤ ÁN

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện………………………

Tôi là ……………………………, Luật sư Công ty………….., thuộc Đoàn Luật sư………………

Theo yêu cầu của gia đình em ….là người tham gia trong vụ án t…xảy ra trên địa bàn huyện …, tôi được mời tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết toàn bộ vụ án để bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho em ….

Tôi làm đơn này, kính đề nghị Tòa án Nhân dân huyện chúng tôi tôi sao chụp toàn bộ hồ sơ vụ án [một phần thì liệt kê các tài liệu cần thiết] để tôi có điều kiện nghiên cứu hồ sơ vụ án, thực hiện trách nhiệm của mình đúng theo quy định pháp luật về hành nghề Luật sư.

Tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về việc sao chụp hồ sơ vụ án.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

…….., ngày…….tháng…….năm 20…

Người làm đơn

Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự

Mẫu Đơn Xin Sao Chụp Hồ Sơ Vụ Án Hình Sự Mới Nhất Năm 2022

Khoản 3 Điều 309 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định như sau:

3. Quyết định đình chỉ vụ án khi đương sự có đơn bãi nại của người bị hại?

Mong luật sư tư vấn cho tôi: Tôi bị X đánh, chém dẫn đến thương tích khá nặng, tôi đã trình báo Công an và Công an cũng đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên sau đó, X và gia đình đến thương lượng và chủ động bồi thường cho tôi một khoản tiền mong tôi không truy xét nữa.

Tôi và X đã thỏa thuận được với nhau và tôi đồng ý, sau đó tôi làm đơn yêu cầu đình chỉ vụ án. Nhưng hôm sau, cơ quan Công an vẫn gọi và yêu cầu tôi phải đi giám định vết thương, vậy tôi có bắt buộc phải đi không?

Theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015, các trường hợp khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại:

Điều 155. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại Khoản 1 các Điều 134, 135, 136, 138,139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ Luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết. 2. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.3. Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

Cũng theo quy định tại Bộ Luật tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp ( Điều 230)

a) Có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 và Điều 157 của Bộ luật này hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 của Bộ luật hình sự;b) Đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm.

Như vậy, Cơ quan điều tra chỉ ra quyết định đình chỉ vụ án khi người yếu cầu rút đơn đối với tội phạm quy định tại Khoản 1 Điều 134: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Do đó nếu tội phạm thuộc các tội quy định từ Khoản 2 Điều 134 trở đi thì mặc dù người yêu cầu rút đơn thì vụ án cũng không bị đình chỉ do không thuộc trường hợp đình chỉ vụ án đối với vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại.

4. Hỏi cung bị can là gì? Pháp luật quy định như thế nào về việc hỏi cung bị can?

Trả lời:

Điều 182 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về hỏi cung bị can như sau:

1. Việc hỏi cung bị can do Điều tra viên tiến hành ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can. Có thể hỏi cung bị can tại nơi tiến hành điều tra hoặc tại nơi ở của người đó. Trước khi hỏi cung bị can, Điều tra viên phải thông báo cho Kiểm sát viên và người bào chữa thời gian, địa điểm hỏi cung. Khi xét thấy cần thiết, Kiểm sát viên tham gia việc hỏi cung bị can. 2. Trước khi tiến hành hỏi cung lần đầu, Điều tra viên phải giải thích cho bị can biết rõ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 60 của Bộ luật này. Việc này phải ghi vào biên bản. Trường hợp vụ án có nhiều bị can thì hỏi riêng từng người và không để họ tiếp xúc với nhau. Có thể cho bị can viết bản tự khai của mình. 3. Không hỏi cung bị can vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản. 4. Kiểm sát viên hỏi cung bị can trong trường hợp bị can kêu oan, khiếu nại hoạt động điều tra hoặc có căn cứ xác định việc điều tra vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp khác khi xét thấy cần thiết. Việc Kiểm sát viên hỏi cung bị can được tiến hành theo quy định tại Điều này. 5. Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên bức cung, dùng nhục hình đối với bị can thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự. 6. Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Việc hỏi cung bị can tại địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Hỏi cung bị can là hoạt động điều tra theo tố tụng (trong khoa học điều tra hình sự gọi là biện pháp điều tra), do Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định.

Hỏi cung bị can có ý nghĩa lớn trong việc điều tra, xác định sự thật khách quan của vụ án. Do đó, về thời gian, việc hỏi cung bị can do Điều tra viên tiến hành ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can. Về địa điểm, có thể hỏi cung bị can tại nơi tiến hành điều tra hoặc tại nơi ở của người đó.

Sự có mặt của kiểm sát viên khi hỏi cung

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có quy định: Điều tra viên phải thông báo cho Kiểm sát viên và người bào chữa thời gian, địa điểm hỏi cung.

Khi xét thấy cần thiết, Kiểm sát viên tham gia việc hỏi cung bị can. Quy định này, một mặt vừa đảm bảo hoạt động hỏi cung bị can được kiểm sát chặt chẽ bởi Viện kiểm sát, mặt khác bảo đảm quyên bào chữa của bị can.

Sự có mặt của kiểm sát viên và người bào chữa sẽ tránh được những vi phạm quyền của bị can.

Bảo đảm quyền lợi của bị can

Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải báo trước một thời gian hợp lí cho người bào chữa về thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động tố tụng (bao gồm hoạt động hỏi cung bị can) mà họ có quyền tham gia.

Điều luật cho thấy quan điểm của nhà làm luật hướng đến bảo đảm quyền của bị can. Thời gian hợp lí nên hiểu là khoảng thời gian nhằm đảm bảo cho người bào chữa cố thể thu xếp, chuẩn bị tham gia hoạt động hỏi cung bị can, bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lí, trợ giúp pháp lí tốt nhất cho bị can.

Quy định này sẽ phát huy tác dụng, thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự của Nhà nước Việt Nam khi được thi hành đúng đắn, công tâm.

Các nguyên tắc và thủ tục

Trước khi tiến hành hỏi cung lần đầu, Điều tra viên phải giải thích cho bị can biết rõ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 60 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Việc này phải ghi vào biên bản.

Trường hợp vụ án có nhiều bị can thì hỏi riêng từng người và không để họ tiếp xúc với nhau. Có thể cho bị can viết bản tự khai của mình.

Không hỏi cung bị cạn vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản. Đêm được tính từ 22 giờ đên 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Trường hợp Kiểm sát viên hỏi cung bị can

– Bị can kêu oan, khiếu nại hoạt động điều tra;

– Có căn cứ xác định việc điều ưa vi phạm pháp luật

– Trong trường hợp khác khi xét thấy cần thiết.

5. Việc ghi lời khai khi hỏi cung bị can được quy định như thế nào?7

Thưa luật sư, tôi có thắc mắc như sau: Trong quá trình hỏi cung bị can thì việc ghi chép lời khai của bị can được quy định như thế nào? Bị can có quyền kiểm tra lại nội dung trong biên bản hỏi cung không?

Trả lời:

Biên bản hỏi cung bị can là nguồn chứng cứ giúp chứng minh vụ án khách quan, toàn diện và đầy đủ. Điều luật quy định mỗi lần hỏi cung bị can đều phải lập biên bản.

Biên bản hỏi cung là một trong các biên bản điều tra. Vì vậy, biên bản hỏi cung bị can được lập theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 phải ghi đầy đủ lời trình bày của bị can, các câu hỏi và câu trả lời.

Nghiêm cấm Điều tra viên, Cán bộ điều fra tự mình thêm, bớt hoặc sửa chữa lời khai của bị can.

Mỗi nội dung trong biên bản hỏi cung đều vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến các tình tiết của vụ án, ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án.

Do đó, việc hỏi cung, ghi và thể hiện nội dung cuộc hỏi cung trong biên bản cần phải tuyệt đổi chính xác, khách quan và công tâm.

Sau khi hỏi cung, Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải đọc biên bàn cho bị can nghe hoặc để bị can tự đọc.

Điều 184 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có quy định về Biên bản hỏi cung bị can như sau:

1. Mỗi lần hỏi cung bị can đều phải lập biên bản. Biên bản hỏi cung bị can được lập theo quy định tại Điều 178 của Bộ luật này; phải ghi đầy đủ lời trình bày của bị can, các câu hỏi và câu trả lời. Nghiêm cấm Điều tra viên, Cán bộ điều tra tự mình thêm, bớt hoặc sửa chữa lời khai của bị can. 2. Sau khi hỏi cung, Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải đọc biên bản cho bị can nghe hoặc để bị can tự đọc. Trường hợp bổ sung, sửa chữa biên bản thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra và bị can cùng ký xác nhận. Nếu biên bản có nhiều trang thì bị can ký vào từng trang biên bản. Trường hợp bị can viết bản tự khai thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra và bị can cùng ký xác nhận vào bản tự khai đó. 3. Trường hợp hỏi cung bị can có người phiên dịch thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải giải thích quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch, đồng thời giải thích cho bị can biết quyền yêu cầu thay đổi người phiên dịch; người phiên dịch phải ký vào từng trang của biên bản hỏi cung. Trường hợp hỏi cung bị can có mặt người bào chữa, người đại diện của bị can thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải giải thích cho những người này biết quyền và nghĩa vụ của họ trong khi hỏi cung bị can. Bị can, người bào chữa, người đại diện cùng ký vào biên bản hỏi cung. Trường hợp người bào chữa được hỏi bị can thì biên bản phải ghi đầy đủ câu hỏi của người bào chữa và trả lời của bị can. 4. Trường hợp Kiểm sát viên hỏi cung bị can thì biên bản được thực hiện theo quy định của Điều này. Biên bản hỏi cung bị can được chuyển ngay cho Điều tra viên để đưa vào hồ sơ vụ án.

Theo quy định nêu trên, sau khi hỏi cung, Điều tra viên, Cán bộ điều tra phải đọc biên bản cho bị can nghe hoặc để bị can tự đọc. Trường hợp bổ sung, sửa chữa biên bản thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra và bị can cùng ký xác nhận. Nếu biên bản có nhiều trang thì bị can ký vào từng trang biên bản. Trường hợp bị can viết bản tự khai thì Điều tra viên, Cán bộ điều tra và bị can cùng ký xác nhận vào bản tự khai đó.bị can hoàn toàn có quyền kiểm tra lại nội dung trong biên bản hỏi cung

6. Luật sư tư vấn, tranh tụng trong lĩnh vực hình sự;

Mẫu Đơn Xin Sao Chụp Tài Liệu Vụ Án Hành Chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …. tháng … năm … ĐƠN XIN SAO CHỤP TÀI LIỆU

(Trong vụ án hành chính……)

Kính gửi: Ông /Bà…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tôi là luật sư ………………………………………… Thuộc ……………………………………………..

Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho …………………. …………………………………

………………………………………………trong vụ án: …………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Vụ án hiện đang được thụ lý giải quyết tại:…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin thanh toán đầy đủ lệ phí pho tô hồ sơ tài liệu theo quy định.

Nơi nhận: Trân trọng cảm ơn!

– Như trên; Người làm đơn

– Lưu VP, HSVA

Mẫu Đơn Phản Tố Trong Vụ Án Dân Sự

Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Thời hạn phản tố

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc thụ lý vụ án, bị đơn phải nộp cho Tòa án văn bản nêu ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và yêu cầu phản tố.

Bị đơn được phép đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Thủ tục xử lý yêu cầu phản tố của bị đơn được thực hiện tương tự như đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Lưu ý, nếu yêu cầu phản tố của bị đơn không được Tòa án chấp nhận giải quyết, xét xử trong cùng một vụ án thì bị đơn có quyền khởi kiện tại vụ án khác theo quy định tại khoản 6 Điều 172 BLTTDS 2015.

Chi phí thuê luật sư

Khi thuê luật sư tham gia giải quyết vụ án chi phí sẽ khác nhau:

Phí cố định: sẽ được thanh toán theo từng tiến độ giải quyết vụ việc.

Phí kết quả: thanh toán theo mức độ kết quả mà luật sư thực hiện được.

Bài viết trên là nội dung về mẫu đơn phản tố trong vụ án dân sự của chúng tôi. Trường hợp quý bạn đọc có thắc mắc, chưa hiểu về thời hạn phản tố, nhu cầu tư vấn luật dân sự vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được TƯ VẤN chi tiết. Xin cảm ơn.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 4.8 (19 votes)

Với 9 năm kinh nghiệm hành nghề “Luật sư tư vấn pháp luật”, “Luật sư bào chữa”, “tham gia tố tụng”, “tranh tụng”, “lặp hồ sơ khởi kiện”…. Tôi đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng. Bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho nhiều có nhân, gia đình, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.