Bài 1+2+3+4 : Tập Hợp – Phần Tử – Tập Con – Tập Hợp Số Tự Nhiên

--- Bài mới hơn ---

 • Mtm (Vnm) – Đơn Giản Là Track Gangz Lyrics
 • Công Bố Giải Thưởng Hội Thi Làm Tập San Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20
 • Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số Như Thế Nào?
 • Cách Viết Chữ Đẹp Và Nhanh Bằng Bút Bi
 • Chữ Viết Đẹp Trong Tiếng Tiếng Anh
 • bài 1 

  Tập hợp – phần tử của Tập hợp

  –o0o–

  1. Định nghĩa :

  Tập hợp một hay nhiều đối tượng có tính chất đặc trưng giống nhau. Những đối tượng gọi là phần tử.

  2. Kí hiệu :

  Tập hợp được kí hiệu bằng chữ cái in hoa.

  Các phần tử được ghi trong hai dấu ngoặc nhọn {  }, cách nhau bởi dấu , hay ;

  3.  Biểu diển :

  .3.a. Cách liệt kê :

  • Tập hợp nhóm bạn gồm 4 bạn : A = { Long,Nam, Ngọc, Hạnh }.
  • Tập hợp các chữ số tự nhiên : C = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9};
  • Tập hợp số tự nhiên nhỏ hơn 15 và lớn hơn 10: D = {11; 12; 13; 14}.
  • C = Ø :tập rỗng không chứa phần tử nào.

  3.b. Cách tính chất đặc trưng :

  Tập hợp số tự nhiên nhỏ hơn 15 và lớn hơn 10:

  I.4.             Phần tử  thuộc, hay không thuộc Tập hợp con :

  • Phần tử  thuộc :

  kí hiệu : x A ta đọc : phần tử x thuộc tập hợp A

  • Phần tử  không thuộc 

  kí hiệu : x A ta đọc : phần tử x không thuộc tập hợp

  • Tập hợp con : 

  tất cả các phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B, ta gọi tập hợp A  là tập con của B.

  Kí hiệu : A   B

  Phép hợp và phép giao :

  Phép hợp :

  Cho tập hợp A và tập hợp B. tất cả các phần tử của A và B gọi là hợp của A và B.

  Kí hiệu : AB

  Ví dụ : cho A = {1, 2, 3}; B = {2, 4, 5}

  A U B= {1, 2, 3, 4, 5}

  Phép giao :

  Cho tập hợp A và tập hợp B. Các phần tử chung của A và B gọi là giao của A và B.

  Kí hiệu : A ∩ B

  Ví dụ : cho A = {1, 2, 3}; B = {2, 4, 5}

  A ∩ B = {2}

  Tập hợp số tự nhiên :

  Các Định nghĩa :

  Tập hợp các chữ số tự nhiên : A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} gồm 10 phần tử.

  Tập hợp các số tự nhiên : N = {0, 1, 2, . .,10, 11, . . , 100, 101, . . . }

  Tập hợp các số tự nhiên khác không: N* = { 1, 2, . .,10, 11, . . , 100, 101, . . . }

   

  Hệ thập phân :

  Hệ số dùng các chữ số tự nhiên làm kí hiệu gọi là hệ thập phân.( hệ mười).

  Biểu diễn số thập phân :

  Không đơn vị đến chín : 0, 1, 2 , …, 8, 9

  Hàng chục : a: hàng chục; b : hàng đơn vị.

  Ví dụ : 45 = 10.4 + 5 có nghĩa là 4 chục và 5 đơn vị.

  Hàng trăm:  a: hàng trăm b: hàng chục; c : hàng đơn vị.

  II.3.          Hệ la mã :

  Hệ la mã dùng 7 kí hiệu :

  Chữ số

  I

  V

  X

  L

  C

  D

  M

  Giá trị tương ứng trong hệ thập phân

  1

  5

  10

  50

  100

  500

  1000

  Ví dụ :

  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  IV

  V

  VI

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  BÀI 2 TRANG 6 : viết tập hợp các chữ cái trong từ “TOÁN HỌC”

  A = {T, O, A, N, H, C}

  BÀI 6 TRANG 7 :

  a)      Viêt số tự nhiên liền sau mỗi số :

  17 có số số tự nhiên liền sau là : 18.

  99 có số số tự nhiên liền sau là : 100.

  Nhận xét : số số tự nhiên liền sau của a là : a + 1

  b)      Viêt số tự nhiên liền trước mỗi số :

  35 có số số tự nhiên liền trước là : 34

  1000 có số số tự nhiên liền trước là : 999

  b  N* có số số tự nhiên liền trước là : b – 1

  BÀI 7 TRANG 8 : viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử :

  A = {13, 14, 15}

  B = {1, 2, 3, 4}

  C = {13, 14, 15}

  a)      Viết tập hợp A dưới dạng tính chất đặc trưng, tập hợp B dưới dạng liệt kê ?

  b)      Tìm C = A U B và D = A ∩ B .

  BÀI 2 :

  Tìm số tự nhiên có 3 chữ số. biết rằng số ấy gấp 6 lần số được tạo ra do ta bỏ ra chữ số hàng trăm của nó.

  ====================

  BÀI TẬP BỔ SUNG :

  Dạng toán cấu tạo số tự nhiên :

  bài 1 : Điền dấu * biết : số tự nhiên có tổng các chữ số là 12.

  giải

  Theo đề bài, ta có :

  2 + * + 5 = 12

  * + 7 = 12

  * = 12 – 7

  * = 5

  Vậy :  số tự nhiên cần tìm là : 255

  Bài 2 : tìm số tự nhiên có hai chữ số biết : chữ số  hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị và tổng hai chữ số là 9.

  Giải.

  cách 1 :

  Sơ đồ số phần :

  Theo đề bài : tổng hai chữ số là 9.

  Tổng số phần : 2 + 1 = 3 (phần)

  Giá trị một phần : 9 : 3 = 3

  chữ  số  hàng  chục : 3 . 2 = 6

   chữ số hàng đơn vị : 3 . 1 = 3

  Vậy số tự nhiên cần tìm là 63

  cách 2 :

  Gọi x chữ số hàng đơn vị.

  chữ số  hàng chục : 2x.

  theo đề bài : tổng hai chữ số là 9, nên :

  2x + x = 9

  3x = 9

  x = 9 : 3 = 3

  Vậy số tự nhiên cần tìm là 63

  Một số bài nâng cao

  ============

  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

  MÔN TOÁN LỚP 6

  Thời gian: 45 phút

  giải ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 6 :

  bài 1 :

  a) 325 + 138 + 12 +12 =

  =(325 + 25) + (138 + 12 )

  = 372.(36 +63 + 1)

  = 8/19+ 11/19

  = 19/19

  =1

  d)

  = 2,4(1,24 +7,26 ) + 7,6(4,2 + 4,3)

  =8,5.10

  =85

  bài 2 :

  a)

  x = 5678 – 1234

  x= 4444

  b)

  5/6 – x = 3/4

  x = 5/6 – 3/4

  x = 1/12

  c)

  x(2,5 + 1,5) = 100

  x.4 = 100

  x = 100 : 4

  x = 25

  bài 3 : sơ đồ

  Ban đầu

  sau khi rót hai thùng bằng nhau :

  Giải.

  sau khi rót thùng một sang thùng hai thì tổng số lit dầu của hai thùng không đổi : 92 lít

  tổng số phần : 1 +1 = 2 (phần)

  giá trị một phần : 92 : 2 = 46 (lít)

  số lit dầu của thùng hai: 46 – 3 = 43 (lít)

  số lit dầu của thùng một: 46 = 3 = 49 (lít)

  CÁCH 2 : (dạng tổng – hiệu)

  hiệu số lít dầu của hai thùng là  : 2.3 = 6 lít

  số lit dầu của thùng hai: (92 – 6) : 2 = 43 (lít)

  số lit dầu của thùng một: (92 + 6) : 2 = 49 (lít)

  bài 4 :

  Nhận xet : số gồm ba chữ số 1, 2, 3 và mỗi chữ số dùng một lần là một số được tạo ra từ ba chữ số 1, 2, 3 và mỗi lần hoán đổi ba vị trí sẽ tạo thành một số.

  giải.

  số gồm ba chữ số 1, 2, 3 là

  123

  213

  132

  321

  312

  231

  ——

  1332 (tổng)

  ============================================================

  Văn ôn  – Võ luyện :

  BÀI 1 : Cho hình bên :

  1. Tìm Tập hợp A gồm các con vật trong hình.
  2. Tìm Tập hợp B gồm các số trong hình.

  BÀI 2 : Cho hình bên :

  1. Tìm Tập hợp A gồm các con vật trong hình. Tập hợp A có tính chất đặc trưng gì ?
  2. Bạn Hùng được 12 tuổi. Hỏi Bạn Hùng tuổi con gì ? giải thích.

  BÀI 3 :

  1. Viết tập hợp A , tập hợp B dưới dạng liệt kê ?
  2. Tìm C = A U B và D = A ∩ B .

  ==========================

  Bài 1:

  a)     Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai cách.

  b)     Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 12 bằng hai cách.

  c)     Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20 bằng hai cách.

  d)     Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 9, nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng hai cách.

  e)     Viết tập hợp A  các số tự nhiên không vượt quá 30 bằng hai cách.

  f)      Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 bằng hai cách.

  g)     Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 và không vượt quá 100 bằng hai cách.

  Bài 2: Viết Tập hợp các chữ số của các số:

  a) 97542

  b)29635

  c) 60000

  Bài 3: Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng của các chữ số là 4.

  Bài 4: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

  Bài 5: Cho hai tập hợp A = {5; 7}, B = {2; 9}

  Viết tập hợp gồm hai phần tử trong đó có một phần tử thuộc A , một phần tử thuộc B.

  Bài 6: Viết tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử

  a)     Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 50.

  b)     Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 100.

  c)     Tập hơp các số tự nhiên lớn hơn 23 và nhỏ hơn hoặc bằng 1000

  d)     Các số tự nhiên lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 9.

  BÀI TẬP CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN :

  Bài 1.            Nếu ta viết thêm chữ số 0 vào giữa các chữ số của một số có hai chữ số ta được một số mới có 3 chữ số lớn hơn số đầu tiên 7 lần . Tìm số đó

  ————————Giải————————

  số tự nhiên có hai chữ số có dạng :

  thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số :

  theo đề bài :

  = 7.

  Hay 100a + b = 7(10a + b)

  30a = 6b

  5a = b

  • Khi a = 1, ta được : b = 5 (nhận) là : 15
  • Khi a = 2, ta được : b = 10 (loại)

  Đáp số : 15

  Bài 2.            Nếu xen vào giữa các chữ số của một số có hai chữ số của chính số đó, ta được một số mới có bốn chữ số và bằng 99 lần số đầu tiên. Tìm số đó

  Bài 3.            Nếu xen vào giữa các chữ số của một số có hai chữ số một số có hai chữ số kém số đó 1 đơn vị thì sẽ được một số có bốn chữ số lớn gấp 91 lần so với số đầu tiên. Hãy tìm số đó

  Bài 4.            Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số mới viết theo thứ tự ngược lại nhân với số phải tìm thì được 3154; số nhỏ trong hai số thì lớn hơn tổng các chữ số của nó là 27

  Bài 5.            Cho số có hai chữ số . Nếu lấy số đó chia cho hiệu của chữ số hàng chục và hàng đơn vị của nó thì được thương là 18 và dư 4 . Tìm số đã cho

  Bài 6.            Cho hai số có 4 chữ số và 2 chữ số mà tổng của hai số đó bằng 2750. Nếu cả hai số được viết theo thứ tự ngược lại thì tổng của hai số này bằng 8888 . Tìm hai số đã cho

  Bài 7.            Tìm số có bốn chữ số khác nhau, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 0 vào giữa hàng nghìn và hàng trăm thì được số mới gấp 9 lần số phải tìm

  Bài 8.            Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, sao cho khi nhân số đó với 4 ta được số gồm bốn chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lại

  Bài 9.            Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, sao cho khi nhân số đó với 9 ta được số gồm bốn chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lại

  Bài 10.       Tìm số tự nhiên có năm chữ số, sao cho khi nhân số đó với 9 ta được số gồm năm chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lại

  Chia sẻ:

  Like this:

  Số lượt thích

  Đang tải…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Đọc Rap Người Mới Bắt Đầu – 4 Lưu Ý Dành Cho Các Newbie
 • Cấu Trúc Một Bài Rap – Đâu Là Cấu Trúc Bài Rap Chuẩn?
 • Nói Một Chút Về Rap – Melody, Hook, Punchline
 • Tất Tần Tật Về Gieo Vần (P2): Vần Phụ, Số Vần Trong Bar Và Cách Đặt Vần
 • Hướng Dẫn Về Tang Lễ Dành Cho Cá Nhân Và Gia Đình
 • Tập Hợp Mẫu Chữ Và Cách Viết Chữ P Sáng Tạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Các Mẫu Chữ Và Cách Viết Chữ T Sáng Tạo
 • Cách Viết Chữ U Thường Và Hoa Chính Xác Trong Luyện Chữ Đẹp
 • Tuần 33. Chữ Hoa: V (Kiểu 2)
 • Mẫu Đơn Di Chúc Thừa Kế Đất Đai Và Chi Tiết Cách Viết Đúng Luật
 • Cách Viết Di Chúc Thừa Kế Tài Sản, Đất Đai. Hướng Dẫn Lập Bản Di Chúc Viết Tay, Đánh Máy Theo Mẫu
 • Hướng dẫn viết chữ P sáng tạo

  Thêm vào đó bạn đọc có thể tìm hiểu về mẫu chữ cà cách viết một số chữ cái khác trong cùng nhóm như: Cách viết chữ R sáng tạo, cách viết chữ B sáng tạo. Cách viết chữ D sáng tạo hay cách viết chữ Đ sáng tạo. Để qua đó có những phương pháp luyện chữ đẹp tốt nhất.

  1. Chữ P sáng tạo có gì khác với chữ P truyền thống

  Trước tiên, để viết được chữ P sáng tạo. Bạn cần biết sự khác biệt giữa chữ P sáng tạo và chữ P truyền thống.

  + Chữ P truyền thống: Thường cao 5 li (6 đường kẻ ngang). Là sự kết hợp của hai nét, móc ngược trái và cong trên. Để viết chữ P hoa truyền thống, bạn đặt bút trên đường kẻ 6. Sau đó hơi lượn bút sang trái để viết nét móc ngược trái. Dừng bút trên đường kẻ 2. Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đường kẻ 5. Viết tiếp nét móc cong trên, cuối nét hơi lượn vào trong. Dừng bút gần đường kẻ 5.

  + Mẫu chữ và cách viết chữ P sáng tạo: Đây là chữ được sáng tạo dựa trên cấu tạo, cách viết của chữ P truyền thống. Nhưng sẽ điểm xuyết thêm các nét thanh, đậm, móc, uốn lượn… Ngoài ra, bạn cũng có thể chấm phá thêm họa tiết hoa lá… ở cuối hoặc đầu mỗi nét viết.

  2. Kinh nghiệm viết chữ P sáng tạo đẹp và ít mất thời gian nhất

  Tập viết mẫu chữ P sáng tạo là môn học của bàn tay và cơ thể. Đòi hỏi sự chính xác của nét bút. Sự khéo léo của trình bày, sự nhạy cảm về mĩ thuật khi viết chữ.

  Quá trình luyện viết trải qua 2 giai đoạn. Đó là giai đoạn nhận biết, hiểu và giai đoạn điều khiển vận động. Để kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai giai đoạn này đòi hỏi phải mất rất nhiều thời gian.

  – Đầu tiên bạn phải lựa chọn bút, mực, giấy phù hợp. Bút không quá dài hoặc quá ngắn. Khi viết phải thường xuyên kiểm tra đầu bút. Luôn đảm bảo đầu bút luôn đẹp như mới.

  Tuân thủ nguyên tắc 3 đúng trong cách viết chữ P sáng tạo

  + Ngồi đúng: Ngồi thẳng, không tì ngực vào bàn. Đầu hơi cuối, mắt cách vở khoảng 25-30cm. Cầm bút bằng tay phải, tay trái tì lên mép vở. Hai chân đặt song song, thoải mái.

  + Cầm bút đúng: Nguyên tắc này giúp bạn tự tin thể hiện các mẫu chữ và cách viết chữ P sáng tạo. Theo đó, bạn nên cầm bằng 3 ngón tay (ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa). Cầm bút thoải mái, đừng quá gồng. Di chuyển, rê bút, lia bút nhẹ nhàng. Đừng ghì mạnh bút vào giấy.

  + Đặt vở đúng cách: Bạn nên đặt vở ngay ngắn. Sao cho mép vở phía dưới cùng với mép bàn tạo thành một góc 15°. Khi viết, độ nghiêng của nét chữ hợp với mép bàn một góc 90°

  – Tập viết từ những nét cơ bản đến phức tạp: Bạn nên tập viết thường xuyên. Nhưng khi tập viết nên tập từ những nét cơ bản rồi mới đến những nét sáng tạo. Bởi lẽ, chữ muốn đẹp trước tiên phải đúng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luyện Viết Chữ Hoa Sáng Tạo, Chữ Nghệ Thuật, Chữ Cách Điệu Đúng Cách
 • Cách Viết Chữ Hoa Sáng Tạo Cực Dễ Giúp Bé Học Nhanh
 • Cách Luyện Viết Chữ Hoa Sáng Tạo Độc Đáo Ít Đụng Hàng Nhất
 • Giáo Án Tập Viết 2 Tuần 30: Chữ Hoa M Kiểu 2
 • Giáo Án Tập Viết Tiết 10: Chữ H
 • Giải Toán Lớp 6 Bài 1: Tập Hợp. Phần Tử Của Tập Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Thiết Lập Cách Viết Nhật Ký Học Tập Sao Cho Khoa Học
 • Gợi Ý Cách Viết Kế Hoạch Học Tập Khi Đi Du Học Úc
 • Hướng Dẫn Cách Viết Bản Kế Hoạch Học Tập Du Học Hoàn Chỉnh Nhất
 • Hướng Dẫn Viết Bản Kế Hoạch Học Tập Để Xin Học Bổng Du Học Đài Loan
 • Những Câu Lyric Rap Love Kinh Điển Của Binz
 • Lý thuyết Tập hợp. Phần tử của tập hợp

  1. Tập hợp

  Tập hợp là khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và cuộc sống. Ta hiểu tập hợp thông qua các ví dụ.

  Ví dụ:

  • Tập hợp các đồ vật (sách, bút) đặt trên bàn.
  • Tập hợp học sinh lớp 6A.
  • Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 7.
  • Tập hợp các chữ cái trong hệ thống chữ cái Việt Nam.

  2. Cách viết tập hợp

  • Tên tập hợp được viết bằng chữ cái in hoa như: A, B, C,…
  • Để viết tập hợp thường có hai cách viết:

  + Một là, liệt kê các phần tử của tập hợp:

  Ví dụ: A = {1; 2; 3; 4; 5}

  + Hai là, theo tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó:

  + 2 ∈ A đọc là 2 thuộc hoặc là 2 là phần tử của A.

  + 6 ∉ A đọc là 6 không thuộc A hoặc là 6 không là phần tử của A.

  * Chú ý:

  • Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, ngăn cách nhau bởi dấu “;” (nếu có phần tử số) hoặc dấu “,” nếu không có phần tử số.
  • Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.
  • Ngoài ra ta còn minh họa tập hợp bằng một vòng tròn kín, mỗi phần tử của tập hợp được biểu diễn bằng 1 dấu chấm bên trong vòng tròn kín đó.

  Ví dụ: Tập hợp B trong hình vẽ là B = {0; 2; 4; 6; 8}

 • Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào (tức tập hợp rỗng, kí hiệu B, đọc là: A là tập hợp con của tập hợp B hoặc A được chứa trong B hoặc B chứa A.
 • Mỗi tập hợp đều là tập hợp con của chính nó. Quy ước: tập hợp rỗng là tập hợp con của mọi tập hợp.
 • Giao của hai tập hợp (kí hiệu: [ cap ]) là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó.
 • * Cách tính tổng số tập hợp con của một tập hợp: Nếu A có n phần tử thì số tập hợp con của tập hợp A là 2 n.

  Trả lời câu hỏi trong bài Tập hợp. Phần tử của tập hợp

  Câu hỏi 1 (Bài 1 – Trang 6, SGK Toán 6 – tập 1)

  Đề: Viết tập hợp D các số tự nhiên nhỏ hơn 7 rồi điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông: 2

  Điền kí hiệu thích hợp: 2 ∈ D; 10 ∉ D

  Câu hỏi 2 (Bài 1 – trang 6, SGK Toán 6 – Tập 1)

  Đề: Viết tập hợp các chữ cái trong từ “NHA TRANG”.

  Lời giải:

  A = { N, H, A, T, R, G }

  Giải thích: Các chữ cái trong từ ” NHA TRANG” gồm N, H, A, T, R, A, N, G.

  Tuy nhiên, trong các chữ cái trên, chữ N và chữ A được xuất hiện 2 lần, nên ta chỉ viết mỗi chữ một lần cho phù hợp với quy tắc chung.

  Giải bài tập lớp 6 trang 6

  Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1

  Đề bài: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

  12

  Cách 1: Liệt kê các phân tử: A = {9; 10; 11; 12; 13}.

  Điền ký hiệu thích hợp là: 12 ∈ A; 16 ∉A.

  Lưu ý: Vì phần tử của A là số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 nên 8 và 14 không thuộc tập hợp A.

  Bài 2 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1

  Đề bài: Viết tập hợp các chữ cái trong từ “TOÁN HỌC”.

  Giải: Tập hợp các chữ cái trong từ TOÁN HỌC là: {T; O; A; N; H; C}

  Lưu ý: Ở đây ta áp dụng quy tắc mỗi phần tử chỉ được liệt kê một lần.

  Bài 3 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1

  Đề bài: Cho hai tập hợp:

  A = {a, b} ; B = {b, x, y}.

  Điển kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

  x

  Bài 4 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1

  Đề bài: Nhìn các hình 3, 4 và 5, viết các tập hợp A, B, M, H.

  Lưu ý: Mỗi đường cong kín biểu diễn một tập hợp, mỗi dấu chấm trong một đường cong kín biểu diễn một phần tử của tập hợp đó. Ở đây bút vừa là phần tử của tập hợp M, vừa là phần tử của H. M là tập hợp con của tập hợp H.

  Bài 5 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1

  Đề bài:

  a) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm.

  b) Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày.

  a) A = {tháng tư; tháng năm; tháng sáu}.

  Giải:

  Lưu ý: Vì mỗi quý có 3 tháng, ở đây ta chỉ tập hợp các tháng của quý hai theo yêu cầu của đề bài.

  b) B = {tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11}

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Flow Cho Ai Tập Rap
 • Cách Viết Lyric Vs Flow Trong Rap …..
 • Lời Bài Hát Thich Thi Dizz
 • Hướng Dẫn Dạy Trẻ Tập Viết Nên Bắt Đầu Từ Đâu?
 • Hướng Dẫn Đọc Rap Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Cách Viết Cv Xin Thực Tập

  --- Bài mới hơn ---

 • Tạo Cv Xin Thực Tập Ấn Tượng Dành Cho Sinh Viên
 • Hướng Dẫn Cách Viết Cv Xin Việc Thực Tập Hoàn Chỉnh, Chuyên Nghiệp Cho Các Bạn Sinh Viên Thuyết Phục Được Nhà Tuyển Dụng
 • Hướng Dẫn Viết Cv Xin Thực Tập Bằng Tiếng Nhật
 • Cách Viết Cv Tiếng Nhật Cực Chuẩn
 • Cách Viết Cv Tiếng Nhật Khiến Ntd “nhìn 1 Phát Muốn Tuyển Luôn”
 • Đối với sinh viên việc thực tập là giai đoạn mà đa phần các bạn sinh viên đều phải trải qua trong quãng đường những năm đại học. Việc thực tập sẽ mang lại cho các bạn sinh viên những lợi ích về kiến thức chuyên môn và đặc biệt là kinh nghiệm thực tế cũng như khả năng được nhận làm nhân viên chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập.

  1. CV cho sinh viên mới ra trường dài bao nhiêu thì hợp lý ?

  Trên thực tế không có giới hạn nào cho việc này, tuy nhiên các CV cho sinh viên xin thực tập có thể chỉ cần dài tầm 1 trang A4.

  Vì sao vậy? vì đơn giản là hiện nay việc chính của các bạn vẫn là học. Với một người có kinh nghiệm, CV thường dài không quá 2 trang A4. Do đó, cũng không có lý do gì để sinh viên thực tập như bạn có một bản CV dài hơn 2 trang A4. Với chia sẻ này, có thể nghĩ rằng việc không phải viết CV dài là một niềm hạnh phúc lớn lao với sinh viên thực tập.

  Vậy làm sao để tạo CV khác biệt ? Bạn có thể dùng các phần mềm chuyên dụng như AI để thiết kế nếu như rành về nó, còn không thì chỉ cần dùng Word cũng đã đủ để thiết kế CV đẹp rồi.

  Các bạn có thể xem CV này để tham khảo trước khi bắt tay vào viết CV của mình!

  3. Những nội dung cần phải có trong CV Thực tập sinh

  Phần này bao gồm các thông tin cơ bản như là hình của bạn nhớ chọn hình đẹp tí :), ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ (nơi ở hiện tại). Rất căn bản nhưng hãy nêu thật chính xác vì không hiếm trường hợp nhà tuyển dụng không liên hệ được cho ứng viên vì sai số điện thoại.

  Hãy viết vào CV mục tiêu thật ngắn gọn súc tích, bạn muốn đạt được điều gì, trong thời gian bao lâu. Hay sau khi thực tập bạn sẽ …

  Học trường nào, ngành gì, sinh viên năm mấy, điểm số hiện tại.

  Các chứng chỉ, chứng nhận (nếu có) mà bạn đã đạt được trong các khóa học ngắn hạn,…

  Ôi, kinh nghiệm gì trời, tui không có kinh nghiệm nên mới đi thực tập mà. Đừng nghĩ thế, hãy nêu ra những kinh nghiệm của các công việc mà bạn đã từng làm khi đang là sinh viên, hoặc các project bạn đã làm.

  Phần này rất quan trọng hỗ trợ đắc lực cho việc ghi điểm đấy. Bạn muốn xin thực tập công việc gì thì nên viết kỹ năng theo hướng công việc đó. ví dụ: Viết CV xin thực tập chuyên ngành mạng thì bạn phải để các kỹ năng trong nhóm ngành mạng

  Cái này không quan trọng, nhưng cũng nên có để xem bạn có phù hợp với văn hóa của công ty hay không.

  4. CV có giá trị nếu như có bằng chứng

  Đây là phần rất quan trọng trong cách viết CV cho sinh viên thực tập. CV của bạn sẽ chuyên nghiệp và có tính thuyết phục rất cao nếu như bạn có bằng chứng với những điều mà bạn đã nêu ra. Vì người khác không chắc là bạn có nói thật hay đang chém gió ?

  Bạn nên đính kèm các minh chứng trong phần chứng chỉ, các học bổng, thành tích. Như vậy, bạn đã tạo sự tin tưởng cho nhà tuyển dụng và chắc chắn họ sẽ rất hứng thú để gặp bạn.

  Phần này cũng quan trọng không kém, do các bạn chưa có đi làm mà thường là làm các project với các Giảng viên. Vì vậy bạn nên đưa thêm thông tin liên hệ của Giảng viên, để doanh nghiệp cần có thể đối chiếu.

  Cv mẫu dành cho vị trí thực tập lập trình các bạn có thể tham khảo

  Dễ hiểu khi kinh nghiệm (experiences), kiến thức (knowledge) và kỹ năng (skills) vẫn là bộ ba yếu tố nhà tuyển dụng tìm kiếm nhiều nhất trong CV của bạn, vượt lên hẳn so với những yếu tố như thành tích hay học vấn. Chắc bạn đã hiểu mình phải tìm cách highlight gì ở trong CV của mình rồi chứ?

  Bất ngờ ở đây là bên cạnh nội dung, thì hai phần của hình thức là dễ đọc và ngữ pháp – chính tả chiếm vị trí rất cao. Lý do rất đơn giản, nhà tuyển dụng sẽ hiểu cái cách bạn cẩn thận với bản CV của mình cũng chính là cách bạn sẽ cẩn thẩn và tận tụy như vậy trong công việc.

  Như vậy đầu tư vào nội dung của một bản CV là quan trọng, nhưng hình thức của nó cũng quyết định không nhỏ đến thành công của bạn đấy.

  Nguồn: tổng hợp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Cv Xin Việc Và Gửi Mail Cho Nhà Tuyển Dụng
 • Cách Viết Cv Xin Việc Ấn Tượng Dành Cho Dân Công Nghệ Thông Tin
 • Hướng Dẫn Cách Viết Cv Thông Minh Và Ấn Tượng Nhất
 • Giúp Bạn Cách Viết Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh Cực Ấn Tượng
 • Làm Thế Nào Để Viết Bài Luận Xin Học Bổng Thành Công
 • Bà Mẹ Viết Đơn Xin Cho Con Bớt Học Thêm Để Đi Tập Gym

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Miễn Giảm Vi Phạm Hành Chính
 • Đơn Xin Thôi Việc Trong Cơ Quan Nhà Nước
 • Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Cấp 2
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nơi Cư Trú Của Vợ/chồng Khi Ly Hôn
 • Mẫu Đơn Xin Về Phép Nghĩa Vụ Quân Sự
 • Tôi chưa bao giờ nếm cảnh sáng vất vả đưa con xuyên qua thành phố đi học, vì con tôi luôn chọn học trường gần nhà nhất. Lớp 4, chuyển nhà về ngoại ô, tôi chuyển cô út từ trường đình đám với hàng ngàn học sinh ngay trung tâm thành phố (cạnh nhà cũ), về ngôi trường làng sát nhà (cả trường chỉ vẻn vẹn 11 lớp). Và tôi thấy đó là sự thay đổi tuyệt vời nhất.

  Con từ một cô bé “số không” ở trường cũ (do quá đông học sinh), đã lột xác trở nên tự tin, mạnh mẽ ở trường mới. Đơn giản vì trường bé quá, ít học sinh, nên con được tham gia vào mọi hoạt động như: đội hát, đội điền kinh, đội nhảy biểu diễn… và cũng được đi biểu diễn cấp quận. Ở trường làng, các cô giáo như người mẹ, cô hiệu trưởng thấy con học yếu toán, rảnh lại gọi con vào phòng để dạy thêm bài. Lên cấp 2, dù trường lớn hơn nhiều, nhưng con đã tự tin tới mức trở thành thành viên đội tuyển bóng ném, bóng rổ, điền kinh, cô giáo nào cũng biết mặt.

  Tôi ít khi chú ý xem con học thế nào, chỉ hay bảo con đọc sách, xem phim, đi chơi thể thao. Bạn ấy cũng thích chơi game, mẹ không cấm nhưng chơi chừng mực, khỏi hại mắt. Ấy vậy mà bạn học cũng ổn. Đợt này toàn bị mẹ cấm không được học nhiều, nhất là học văn, vì thấy cách cô giáo dạy văn không thích hợp với tư duy của con. Khoản chơi của cháu thì không phải nghĩ: bơi giỏi, trượt băng giỏi, chạy khỏe, cao nhất trường, vui vẻ hiếu động suốt ngày.

  Trong hai năm, khi bạn bè vùi đầu vào học luyện thi đại học thì bạn ấy tung tăng học đàn, tiếng Italy, tiếng Anh, học may, học vẽ… Bạn ấy không thi đại học vì đã sớm thi đỗ học bổng sang Italy. Lớp 10-11, bạn ấy đã có thể tự đi du lịch ở Singapore một mình.

  Hai con đi học, tôi chưa bao giờ biếu tiền cô giáo. Cô nào quý thì 20/11 tặng món quà nhỏ (thường là khăn quàng). Ấy vậy mà hầu như tất cả các cô đều quý con. Bạn út khá nghịch, nhiều lần bị cô mắng, nhưng các con không thấy bị trù úm, thậm chí còn bênh cô khi mẹ chê cô có gì chưa ổn.

  Tôi chẳng bao giờ phải bận tâm học phí cho con. Cấp một thì 50.000/tháng, cấp 2 hình như cũng vậy, cả năm chỉ thu có một hai triệu bao gồm tất tần tật phí nước uống, vệ sinh… Cái nạn tiền trường không hiểu sao không rơi vào mình. Hôm qua tôi đi họp phụ huynh thấy tổng động viên đóng hơn một triệu.

  Không tốn tiền trường, tôi dành tiền cho con học tiếng Anh, học đàn, học vẽ, bơi lội, thể thao, phòng gym, đi du lịch… Trong khi bạn tôi, nhiều người riêng tiền trường cho con đã chục triệu mỗi tháng.

  Tôi không thấy gì phiền khi dậy từ 5h sáng, gọi con dậy sớm để có thời gian thong thả trước khi đi học. Con tôi không xem TV, thỉnh thoảng xem phim có chọn lọc, tối ngủ sớm, nên sáng dậy khỏe mạnh, thoải mái. Khi tôi muốn cho con đi du lịch, tôi xin phép cho cháu nghỉ học. Năm ngoái, con gái út nghỉ học tổng cộng tới gần một tháng để đi chơi với mẹ. Thậm chí trong tuần, nếu ngày nào con không thích đi học, tôi cũng đồng ý.

  Bây giờ, ai nhìn các cô gái của tôi cũng bảo tôi là bà mẹ hạnh phúc, có những đứa con vui vẻ, dễ thương, quấn mẹ như sam. Cô gái lớn, dù chưa bao giờ là học sinh giỏi kể từ khi vào cấp 2, vẫn là một cô gái thông minh và đầy năng lực, đủ khả năng tự lo liệu cuộc sống của mình.

  Con gái lớn của tôi mới đi du học về bảo mẹ: “Đừng cho em đi quá sớm, để hết cấp 3. Con thấy các em đi sớm quá thương lắm, thiếu vòng tay bố mẹ, kiến thức văn hóa non nớt, dễ bị tổn thương, dễ bị trầm cảm hoặc bị nhiễm thói xấu”.

  Muốn trẻ em sung sướng, tôi vẫn thấy thứ cần thay đổi không phải chỉ là xã hội hay nền giáo dục… mà phần rất lớn còn là từ bố mẹ. Bố mẹ cứ chăm học, chăm làm, thích thể thao, không đút lót, không nịnh nọt thầy cô, không có nhu cầu thể hiện mình giỏi bằng mọi giá. Tóm lại bố mẹ thế nào thì các con cũng sẽ giống thế đó.

  Lê Phương Hoa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Thôi Việc Bằng Tiếng Nhật
 • Hướng Dẫn Cách Viết Hồ Sơ Xin Việc Chuẩn Cho Ứng Viên
 • Đơn Xin Nhập Hộ Khẩu Vào Nhà Người Thân Năm 2022
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Thcs, Đơn Xin Phép Nghỉ Học Dành Cho Học Sinh Tru
 • Đơn Xin Cắt Bán Trú
 • Học Tập Cách Viết Của Bác Hồ

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Di Chúc Thừa Kế Tài Sản
 • Tư Vấn Cách Viết Di Chúc Tay
 • Mẫu Di Chúc Và Hướng Dẫn Lập Di Chúc Hợp Pháp
 • Mẫu Bản Di Chúc Thừa Kế Đất Đai Bạn Nên Tải Về Ngay
 • Cách Lập Di Chúc Hợp Pháp Theo Quy Định Pháp Luật
 • (GD&TĐ) – Hồ Chí Minh là nhà báo lớn của dân tộc. Người đã hoạt động báo chí liên tục suốt cuộc đời cách mạng của mình. Người để lại một di sản báo chí quý báu với khoảng 2000 bài báo đủ các thể loại. Tìm hiểu di sản báo chí đồ sộ của Bác Hồ, mỗi người làm báo có thể tiếp cận học tập được nhiều điều bổ ích cho công việc của mình. Bài viết này sẽ trình bày một số điểm thiết thực có thể học tập từ cách viết của Bác Hồ.

  Bác làm việc trong vườn Phủ Chủ tịch, 1957

  Viết phải có mục đích

  Hồ Chí Minh tâm niệm: “Viết và nói phải có mục đích, phải có nội dung”. Trả lời câu hỏi “Viết để làm gì?” Người khẳng định: “Viết để tuyên truyền, để giác ngộ, để đoàn kết, để thức tỉnh quần chúng”. Người cũng chỉ rõ thêm: “Báo chí của ta phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ Chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới” và “Báo chí của ta không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ cho nhân dân, để tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ”. Với mục đích như vậy, rõ ràng hoạt động báo chí nói chung và việc viết báo nói riêng không thể tách rời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Điều này đòi hỏi người viết phải có lập trường chính trị đúng đắn, vững vàng, phải có nhãn quan chính trị sắc bén và phải có độ nhạy cảm chính trị – xã hội cao. Trong đó, ngòi bút của nhà báo phải hướng tới phục vụ lợi ích của Đảng, của dân, của đất nước và dân tộc.

  Viết phải có nội dung

  Về nội dung, Hồ Chí Minh xác định: “Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội”. Còn đối với địch “thì nêu những cái xấu của nó để cho bộ đội ta, đồng bào ta biết…để gây lòng căm thù đối với quân địch”. Như thế, nội dung viết phải nhằm tới việc thực hiện mục đích viết, giúp cho việc đạt được mục đích viết. Nội dung viết phải chứa đựng những thông tin, những vấn đề của thực tiễn thực sự cần thiết cho bạn đọc, phục vụ lợi ích của bạn đọc, lợi ích của dân của nước. Muốn được như vậy, người viết phải năng động, xông xáo, bám sát thực tiễn, tìm tòi, phát hiện.

  Viết phải đúng sự thật

  Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Viết phải đúng sự thật, không được bịa ra”. Như vậy, Người yêu cầu bài viết phải bảo đảm tính chân thực. Không bảo đảm tính chân thực sẽ làm mất niềm tin của bạn đọc, sẽ không thuyết phục được họ. Muốn vậy, người viết phải bám sát thực tiễn, điều tra, nghiên cứu, xem xét, kiểm tra, chọn lọc thông tin, phải thực sự cẩn trọng khi viết bài, đưa tin. Với tinh thần như vậy, Hồ Chí Minh căn dặn: “Không nên nói ẩu”; “Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói chớ viết”. Đáng tiếc là hiện nay nhiều người viết còn chưa thực sự cẩn trọng khi viết bài, đưa tin, vì nôn nóng muốn có tin bài “nóng” mà không thẩm tra, cân nhắc kỹ lưỡng, đưa lên mặt báo những tin bài có nội dung sai lạc; điều này nhiều khi gây ra những hậu quả tiêu cực khôn lường.

  Ngắn gọn

  Ngắn gọn là điều Hồ Chí Minh rất chú trọng khi viết. Người chỉ rõ: “Trước hết là cần phải tránh cái lối viết “rau muống”, nghĩa là lằng nhằng “trường giang đại hải”, làm cho người xem như là “chắt chắt vào rừng xanh”. Mình viết ra cốt để giáo dục, cổ động, nếu người xem mà không nhớ được, không hiểu được, là viết không đúng, nhằm không đúng mục đích…”. Người giải thích: “Ngắn gọn có nghĩa là gọn gàng, rõ ràng, có đầu, có đuôi, có nội dung thiết thực, thấm thía, chắc chắn”. Ngắn gọn với ý nghĩa như vậy đòi hỏi bài viết phải hàm súc, cô đọng, mỗi chữ, mỗi ý đều phải thực sự thiết thực, gắn với mục đích đặt ra, không có chữ thừa, ý thừa. Để đạt được điều này, điều tối quan trọng là người viết phải rèn luyện công phu. Hồ Chí Minh đã từng kể lại việc Người đã học viết báo công phu như thế nào, khởi đầu là viết ngắn, sau đó là viết dài, rồi từ viết dài phải tập viết ngắn lại, viết cho cô đọng ra sao. Viết dài, ba hoa, sáo rỗng rõ ràng là điều tối kỵ đối với người viết, nhưng không phải hiện nay người viết báo nào cũng tránh được điều này. Để bài viết được ngắn gọn, cũng cần chống tư tưởng viết dài chiếm nhiều “diện tích” trên mặt báo để được trả nhuận bút nhiều hơn.

  Trong sáng, giản dị, dễ hiểu

  Trong sáng, giản dị, dễ hiểu là điều có thể nhận thấy rất rõ ở tất cả các bài viết của Hồ Chí Minh, dù các bài viết này thuộc thể loại nào, phục vụ cho đối tượng người đọc nào, nói về những vấn đề cụ thể nào của cuộc sống chiến đấu, lao động hay những vấn đề lớn nào của đất nước, dân tộc, thời đại. Theo Hồ Chí Minh, muốn viết được trong sáng, giản dị, dễ hiểu phải học cách nói của quần chúng. Có học cách nói của quần chúng thì mới được người đọc là quần chúng chấp nhận. Người dạy “chớ ham dùng chữ”, “viết phải thiết thực”. Mặc dù là người uyên bác, am hiểu văn hóa phương Đông, phương Tây, biết nhiều ngoại ngữ nhưng Người thường sử dụng từ ngữ đơn giản, thông dụng mà lại phản ánh đúng bản chất sự vật, có sức thuyết phục cao. Chính bởi vậy nhiều câu, nhiều ý trong các bài viết của Người đã đi vào đời sống và trở thành khẩu hiệu, phương châm hành động như: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…” vv… Người cực lực phê phán những cách dùng chữ cầu kỳ, không phù hợp đối tượng, ví dụ như đem “tân dân chủ nghĩa” giáo dục cho các cháu nhi đồng chẳng hạn.

  Cái tâm người cầm bút

  Tôi muốn dùng mục nhỏ này để thay cho lời kết của bài viết. Cái tâm là điều chúng ta có thể cảm nhận được và học tập từ tất cả các bài viết của Bác Hồ. Cái tâm là điều không thể dùng kỹ thuật viết thay thế được. Cái tâm ở đây chính là tình cảm rộng lớn và sâu sắc của Người đối với đồng bào, đồng chí, đồng loại, với các cháu thiếu niên, nhi đồng, với đất nước, dân tộc. Chính tình cảm lớn này đã góp phần quan trọng nâng nhà báo lớn Hồ Chí Minh lên tầm một danh nhân văn hóa kiệt xuất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Di Chúc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh: Sự Kết Tinh Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh
 • Cách Viết Di Chúc Thừa Kế Tài Sản, Đất Đai. Hướng Dẫn Lập Bản Di Chúc Viết Tay, Đánh Máy Theo Mẫu
 • Mẫu Đơn Di Chúc Thừa Kế Đất Đai Và Chi Tiết Cách Viết Đúng Luật
 • Tuần 33. Chữ Hoa: V (Kiểu 2)
 • Cách Viết Chữ U Thường Và Hoa Chính Xác Trong Luyện Chữ Đẹp
 • Bài 1+2+3+4 : Tập Hợp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tất Tần Tật Về Flow (P1): Sơ Đồ Flow, Beat Và Bar, Âm Tiết Và Nhấn Âm Tiết
 • Nên Dùng Mẫu Giấy Tập Viết Tiếng Nhật Nào Cho Hiệu Quả?
 • Ký Hiệu Phi Ø Là Gì? Cách Viết, Chèn Kí Hiệu Phi Vào Word, Excel, Cad Đơn Giản Nhất
 • Tất Tần Tật Về Vần (Bonus): Liên Kết Vần Đa Âm Tiết, Cách Tìm Vần
 • Chữ Sáng Tạo Nhất ❤️ 1001 Mẫu Chữ Hoa Sáng Tạo Đẹp
 • 1. Định nghĩa :

  Tập hợp một hay nhiều đối tượng có tính chất đặc trưng giống nhau. Những đối tượng gọi là phần tử.

  Tập hợp được kí hiệu bằng chữ cái in hoa.

  Các phần tử được ghi trong hai dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu , hay ;

  • Tập hợp nhóm bạn gồm 4 bạn : A = { Long,Nam, Ngọc, Hạnh }.
  • Tập hợp các chữ số tự nhiên : C = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9};
  • Tập hợp số tự nhiên nhỏ hơn 15 và lớn hơn 10: D = {11; 12; 13; 14}.
  • C = Ø :tập rỗng không chứa phần tử nào.

  3.b. Cách tính chất đặc trưng :

  Tập hợp số tự nhiên nhỏ hơn 15 và lớn hơn 10:

  I.4. Phần tử thuộc, hay không thuộc Tập hợp con :

  kí hiệu : x A ta đọc : phần tử x thuộc tập hợp A

  kí hiệu : x A ta đọc : phần tử x không thuộc tập hợp

  tất cả các phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B, ta gọi tập hợp A là tập con của B.

  Kí hiệu : A B

  Cho tập hợp A và tập hợp B. tất cả các phần tử của A và B gọi là hợp của A và B.

  Ví dụ : cho A = {1, 2, 3}; B = {2, 4, 5}

  Kí hiệu : A ∩ B

  Ví dụ : cho A = {1, 2, 3}; B = {2, 4, 5}

  A ∩ B = {2}

  Tập hợp số tự nhiên :

  Tập hợp các chữ số tự nhiên : A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} gồm 10 phần tử.

  Tập hợp các số tự nhiên : N = {0, 1, 2, . .,10, 11, . . , 100, 101, . . . }

  Tập hợp các số tự nhiên khác không: N* = { 1, 2, . .,10, 11, . . , 100, 101, . . . }

  Hệ thập phân :

  Hệ số dùng các chữ số tự nhiên làm kí hiệu gọi là hệ thập phân.( hệ mười).

  Không đơn vị đến chín : 0, 1, 2 , …, 8, 9

  Hàng chục : a: hàng chục; b : hàng đơn vị.

  Ví dụ : 45 = 10.4 + 5 có nghĩa là 4 chục và 5 đơn vị.

  Hàng trăm: a: hàng trăm b: hàng chục; c : hàng đơn vị.

  II.3. Hệ la mã :

  Hệ la mã dùng 7 kí hiệu :

  Ví dụ :

  BÀI 2 TRANG 6 : viết tập hợp các chữ cái trong từ “TOÁN HỌC”

  A = {T, O, A, N, H, C}

  a) Viêt số tự nhiên liền sau mỗi số :

  17 có số số tự nhiên liền sau là : 18.

  99 có số số tự nhiên liền sau là : 100.

  Nhận xét : số số tự nhiên liền sau của a là : a + 1

  b) Viêt số tự nhiên liền trước mỗi số :

  35 có số số tự nhiên liền trước là : 34

  1000 có số số tự nhiên liền trước là : 999

  b N* có số số tự nhiên liền trước là : b – 1

  viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử :

  A = {13, 14, 15}

  B = {1, 2, 3, 4}

  C = {13, 14, 15}

  a) Viết tập hợp A dưới dạng tính chất đặc trưng, tập hợp B dưới dạng liệt kê ?

  b) Tìm C = A U B và D = A ∩ B .

  Tìm số tự nhiên có 3 chữ số. biết rằng số ấy gấp 6 lần số được tạo ra do ta bỏ ra chữ số hàng trăm của nó.

  BÀI TẬP BỔ SUNG :

  Dạng toán cấu tạo số tự nhiên :

  bài 1 : Điền dấu * biết : số tự nhiên có tổng các chữ số là 12.

  Theo đề bài, ta có :

  2 + * + 5 = 12

  * + 7 = 12

  * = 12 – 7

  * = 5

  Vậy : số tự nhiên cần tìm là : 255

  Bài 2 : tìm số tự nhiên có hai chữ số biết : chữ số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị và tổng hai chữ số là 9.

  Sơ đồ số phần :

  Theo đề bài : tổng hai chữ số là 9.

  Tổng số phần : 2 + 1 = 3 (phần)

  Giá trị một phần : 9 : 3 = 3

  chữ số hàng chục : 3 . 2 = 6

  chữ số hàng đơn vị : 3 . 1 = 3

  Vậy số tự nhiên cần tìm là 63

  cách 2 :

  Gọi x chữ số hàng đơn vị.

  chữ số hàng chục : 2x.

  theo đề bài : tổng hai chữ số là 9, nên :

  2x + x = 9

  3x = 9

  x = 9 : 3 = 3

  Vậy số tự nhiên cần tìm là 63

  Một số bài nâng cao

  ============

  Thời gian: 45 phút

  giải ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 6 :

  bài 1 :

  a) 325 + 138 + 12 +12 =

  =(325 + 25) + (138 + 12 )

  = 372.(36 +63 + 1)

  = 8/19+ 11/19

  = 19/19

  =1

  d)

  = 2,4(1,24 +7,26 ) + 7,6(4,2 + 4,3)

  =8,5.10

  =85

  bài 2 :

  bài 3 : sơ đồ

  hiệu số lít dầu của hai thùng là : 2.3 = 6 lít

  số lit dầu của thùng hai: (92 – 6) : 2 = 43 (lít)

  số lit dầu của thùng một: (92 + 6) : 2 = 49 (lít)

  Nhận xet : số gồm ba chữ số 1, 2, 3 và mỗi chữ số dùng một lần là một số được tạo ra từ ba chữ số 1, 2, 3 và mỗi lần hoán đổi ba vị trí sẽ tạo thành một số.

  giải.

  số gồm ba chữ số 1, 2, 3 là

  123

  213

  132

  321

  312

  231

  1332 (tổng)

  Văn ôn – Võ luyện :

  1. Tìm Tập hợp A gồm các con vật trong hình.
  2. Tìm Tập hợp B gồm các số trong hình.

  1. Tìm Tập hợp A gồm các con vật trong hình. Tập hợp A có tính chất đặc trưng gì ?
  2. Bạn Hùng được 12 tuổi. Hỏi Bạn Hùng tuổi con gì ? giải thích.
  1. Viết tập hợp A , tập hợp B dưới dạng liệt kê ?
  2. Tìm C = A U B và D = A ∩ B .

  ==========================

  a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai cách.

  b) Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 12 bằng hai cách.

  c) Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20 bằng hai cách.

  d) Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 9, nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng hai cách.

  e) Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 30 bằng hai cách.

  f) Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 bằng hai cách.

  g) Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 và không vượt quá 100 bằng hai cách.

  Bài 2: Viết Tập hợp các chữ số của các số:

  Bài 3: Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng của các chữ số là 4.

  Bài 4: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

  Viết tập hợp gồm hai phần tử trong đó có một phần tử thuộc A , một phần tử thuộc B.

  Bài 6: Viết tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử

  a) Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 50.

  b) Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 100.

  c) Tập hơp các số tự nhiên lớn hơn 23 và nhỏ hơn hoặc bằng 1000

  d) Các số tự nhiên lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 9.

  BÀI TẬP CẤU TẠO SỐ TỰ NHIÊN :

  Bài 1. Nếu ta viết thêm chữ số 0 vào giữa các chữ số của một số có hai chữ số ta được một số mới có 3 chữ số lớn hơn số đầu tiên 7 lần . Tìm số đó

  số tự nhiên có hai chữ số có dạng :

  thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số :

  theo đề bài :

  = 7.

  Hay 100a + b = 7(10a + b)

  30a = 6b

  5a = b

  • Khi a = 1, ta được : b = 5 (nhận) là : 15
  • Khi a = 2, ta được : b = 10 (loại)

  Bài 2. Nếu xen vào giữa các chữ số của một số có hai chữ số của chính số đó, ta được một số mới có bốn chữ số và bằng 99 lần số đầu tiên. Tìm số đó

  Bài 3. Nếu xen vào giữa các chữ số của một số có hai chữ số một số có hai chữ số kém số đó 1 đơn vị thì sẽ được một số có bốn chữ số lớn gấp 91 lần so với số đầu tiên. Hãy tìm số đó

  Bài 4. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số mới viết theo thứ tự ngược lại nhân với số phải tìm thì được 3154; số nhỏ trong hai số thì lớn hơn tổng các chữ số của nó là 27

  Bài 5. Cho số có hai chữ số . Nếu lấy số đó chia cho hiệu của chữ số hàng chục và hàng đơn vị của nó thì được thương là 18 và dư 4 . Tìm số đã cho

  Bài 6. Cho hai số có 4 chữ số và 2 chữ số mà tổng của hai số đó bằng 2750. Nếu cả hai số được viết theo thứ tự ngược lại thì tổng của hai số này bằng 8888 . Tìm hai số đã cho

  Bài 7. Tìm số có bốn chữ số khác nhau, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 0 vào giữa hàng nghìn và hàng trăm thì được số mới gấp 9 lần số phải tìm

  Bài 8. Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, sao cho khi nhân số đó với 4 ta được số gồm bốn chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lại

  Bài 9. Tìm số tự nhiên có bốn chữ số, sao cho khi nhân số đó với 9 ta được số gồm bốn chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lại

  Bài 10. Tìm số tự nhiên có năm chữ số, sao cho khi nhân số đó với 9 ta được số gồm năm chữ số ấy viết theo thứ tự ngược lại

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Dạng Toán Về Tập Hợp Và Bài Tập Vận Dụng
 • Lý Thuyết Và Bài Tập Các Tập Hợp Số Lớp 10
 • Hướng Dẫn Đọc Rap Người Mới Bắt Đầu
 • Kinh Nghiệm Viết Tiểu Luận, Bài Tập Lớn Từ A Đến Z
 • Cấu Trúc Một Bài Rap
 • Lý Thuyết Và Bài Tập Các Tập Hợp Số Lớp 10

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Dạng Toán Về Tập Hợp Và Bài Tập Vận Dụng
 • Bài 1+2+3+4 : Tập Hợp
 • Tất Tần Tật Về Flow (P1): Sơ Đồ Flow, Beat Và Bar, Âm Tiết Và Nhấn Âm Tiết
 • Nên Dùng Mẫu Giấy Tập Viết Tiếng Nhật Nào Cho Hiệu Quả?
 • Ký Hiệu Phi Ø Là Gì? Cách Viết, Chèn Kí Hiệu Phi Vào Word, Excel, Cad Đơn Giản Nhất
 • Tài liệu sẽ bao gồm lý thuyết và bài tập về các tập hợp số, mối liên hệ giữa các tập hợp, cách biểu diễn các khoảng, đoạn, nửa khoảng, các tập hợp con thường gặp của tập số thực. Hy vọng, đây sẽ là một bài viết bổ ích giúp các em học tốt chương mệnh đề-tập hợp.

  I/ Lý thuyết về các tập hợp số lớp 10

  Trong phần này, ta sẽ đi ôn tập lại định nghĩa các tập hợp số lớp 10, các phần tử của mỗi tập hợp sẽ có dạng nào và cuối cùng là xem xét mối quan hệ giữa chúng.

  N={0, 1, 2, 3, 4, 5, ..}.

  Z={…, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, …}.

  Tập hợp số nguyên bao gồm các phân tử là các số tự nhiên và các phần tử đối của các số tự nhiên.

  Tập hợp của các số nguyên dương kí hiệu là N*

  Q={ a/b; a, b∈Z, b≠0}

  Một số hữu tỉ có thể được biểu diễn bằng một số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn.

  Mỗi số được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn không tuần hoàn được ta gọi là một số vô tỉ. Tập hợp các số vô tỉ được quy ước kí hiệu là I. Tập hợp của các số thực bao gồm các số hữu tỉ và các số vô tỉ.

  5. Mối quan hệ các tập hợp số

  Ta có : R = Q I.

  Tập N ; Z ; Q ; R.

  Khi đó quan hệ bao hàm giữa các tập hợp số là : N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R

  Mối quan hệ giữa các tập hợp số lớp 10 còn được thể hiện trực quan qua biểu đồ Ven:

  6. Các tập hợp con thường gặp của tập hợp số thực

  Kí hiệu – ∞ đọc là âm vô cực (hoặc âm vô cùng), kí hiệu +∞ đọc là dương vô cực (hoặc dương vô cùng)

  II/ Bài tập về các tập hợp số lớp 10

  Sau khi ôn tập lý thuyết, chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức trên để giải các bài tập về các tập hợp số lớp 10. Các dạng bài tập chủ yếu là liệt kê các phần tử trên tập hợp, các phép toán giao, hợp, hiệu giữa các tập hợp con của tập hợp số thực.

  Bài 1: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

  a)

  c)

  Giải:

  Chọn đáp án D. vì

  b) (-1;6]∩

  b) (-1;6]∩

  d) (-3;2) = (-1;2)

  d) (-3;2)

  b) . Xác định các tập hợp: A ∪ B, A ∩ B, AB, BA.

  Viết các tập sau dưới dạng khoảng – đoạn – nửa khoảng: A ∩ B, AB, BA, R(A∪B)

  Xác định các tập hợp: A ∪ B, A ∩ B, AB, BA

  Xác định các tập hợp: A ∪ B, A ∩ B, AB, BA

  Bài 11: Cho A={2,7} và B=(-3,5]. Xác định các tập hợp: A ∪ B, A ∩ B, AB, BA

  Bài 12: Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

  a) R((0;1) ∪ (2;3))

  b) R((3;5) ∩ (4;6)

  c) (-2;7)[1;3]

  d) ((-1;2) ∪ (3;5))(1;4)

  Bài 14: Viết phần bù trong R các tập hợp sau:

  Bài 16: Cho các tập hợp

  a) Dùng kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng để viết lại các tập hợp trên

  b) Biểu diễn các tập hợp A, B, C, D trên trục số

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Đọc Rap Người Mới Bắt Đầu
 • Kinh Nghiệm Viết Tiểu Luận, Bài Tập Lớn Từ A Đến Z
 • Cấu Trúc Một Bài Rap
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Tiếng Anh Và Cách Viết 2022
 • Trao Giải Cuộc Thi Viết Thư Quốc Tế Upu Lần Thứ 49
 • Cách Viết Cover Letter Khi Xin Thực Tập

  --- Bài mới hơn ---

 • Cover Letter For An Internship Samples And Writing Tips
 • Cách Viết Cover Letter “chuẩn” Khi Xin Việc Và Xin Học Bổng
 • Mẫu Thư Bày Tỏ Nguyện Vọng Motivation Letter Xin Học Bổng Và Cách Viết
 • 11 Mẫu Cover Letter Giúp Bạn Apply Học Bổng Không Trượt Phát Nào.
 • Cách Viết Cover Letter Bằng Tiếng Anh Chuyên Nghiệp
 • Trong phần hướng dẫn này, SAGA xin giới thiệu tới các bạn các yếu tố của một lá thư giới thiệu chuẩn và cấu trúc của nó. Chúng tôi có sẽ đưa ra một số mẫu thư bạn có thể sử dụng để tham khảo cho thư xin việc thực tập của bạn.

  CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN MỘT LÁ ĐƠN XIN THỰC TẬP TỐT

  Phù hợp với nhu cầu thực tập

  Giống như bất kỳ thư xin việc khác, thư xin thực tập phải được viết dành riêng cho vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Việc sở hữu một bức thư xin việc mẫu có thể dùng để ứng tuyển cho tất cả các vị trí nghe có vẻ khá hay nhưng bạn luôn cần phải chỉnh sửa bức thư xin việc dựa trên từng vị trí cụ thể. Mỗi lần bạn ứng tuyển vào vị trí thực tập mới, bạn cần phải viết lại thư xin việc để có thể tăng khả năng bạn được nhận vào vị trí thực tập đó.

  “Bạn sẽ được yêu cầu để làm việc và phối hợp với một đội nhóm tám người.”

  Điều đó có nghĩa là bạn sẽ muốn làm nổi bật các kỹ năng và đặc điểm cần nhấn mạnh như:

  “Tôi có một năm kinh nghiệm hoạt động tích cực trong ban tổ chức cho đội tranh biện”

  Đưa ra các ví dụ cụ thể

  Bây giờ, bạn sẽ không muốn chỉ liệt kê các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn một cách thụ động. Điều quan trọng là bạn cần phải chứng tỏ cho nhà tuyển dụng bạn đã thực hiện các hoạt động sử dụng những kỹ năng đó. Bạn không thể chinh phục nhà tuyển dụng chỉ bằng việc nói rằng bạn đam mê lĩnh vực này hay thể hiện rằng bạn là một người tỉ mỉ – bạn sẽ muốn cho họ biết lý do bạn đưa ra các khẳng định đó.

  Khi bạn đưa các ví dụ cụ thể vào lá đơn xin thực tập của mình, bạn muốn định lượng ví dụ của mình càng nhiều càng tốt. Có nghĩa là hãy sử dụng số liệu làm bằng chứng. Vậy nên, thay vì nói bạn đã làm một gia sư dạy toán, hãy xác định chính xác bạn đã làm việc gia sư trong bao nhiêu năm. Bằng chứng định lượng sẽ bao gồm những yếu tố như:

  • Số năm hoặc khoảng thời gian bạn làm điều gì đó.
  • Phần trăm hoặc cấp độ về các thành tích

  Hãy nhớ rằng ví dụ của bạn có thể đến từ kinh nghiệm làm việc trong quá khứ. Nhưng khi bạn nộp đơn xin thực tập và có thể bạn vẫn còn đang đi học, bạn sẽ bị hạn chế về mặt kinh nghiệm. Đây không phải là vấn đề, vì bạn có thể rút ra thêm nhiều ví dụ từ các hoạt động ngoại khóa – ví dụ: bao gồm bất kỳ hoạt động từ thiện hoặc hoạt động tình nguyện nào bạn đã làm.

  Thể hiện sự ham học hỏi của bạn

  Vì thực tập là một vị trí dành cho những người chưa có kinh nghiệm làm việc phong phú, thư xin việc của bạn cũng nên tập trung vào những điều bạn muốn đạt được từ cơ hội này. Công ty không tìm kiếm một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm mà là một người có thể học hỏi được từ vị trí đó và đóng góp được cho tổ chức trong quá trình thực tập. Do đó, thư xin việc thực tập của bạn phải thể hiện được sự nhiệt tình và thái độ sẵn lòng học hỏi.

  Thư giới thiệu của bạn không nên chỉ nói về kinh nghiệm và tài năng của bạn, mà còn nên bao gồm một phần phác thảo những gì bạn muốn đạt được từ vị trí đó. Bạn cần thể hiện việc vị trí thực tập này phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bạn và cách mà vị trí đó sẽ giúp cho sự nghiệp tương lai của bạn phát triển như thế nào.

  Điều này thực sự có thể là thông tin quan trọng cho nhà tuyển dụng vì nó làm nổi bật rằng bạn hiểu những yêu cầu của vị trí này. Nếu bạn có thể nói cụ thể về những kỹ năng mà bạn mong muốn đạt được, điều đó có nghĩa là bạn hiểu được chi tiết vai trò mà bạn sẽ đảm nhiệm. Điều này sẽ thể hiện cho nhà tuyển dụng rằng bạn nắm bắt được những điều kiện cần thiết để thành công trong vị trí thực tập và bạn nhận thức được thế mạnh và các khía cạnh cần phải cải thiện.

  Chỉnh sửa thư của bạn thật tốt

  Cuối cùng, bức thư xin thực tập tốt cần được chỉnh sửa thật tốt. Nó có thể là thư giới thiệu đầu tiên của bạn, nhưng nó không có nghĩa là bạn không nên học cách chỉnh sửa nó một cách cẩn thận. Điều quan trọng là làm cho bức thư trông chuyên nghiệp nhất có thể.

  Điều quan trọng nhất là kiểm tra thư xin việc của bạn. Bạn không muốn có bất kỳ lỗi ngữ pháp hoặc chính tả nào trong đấy đâu. Nếu có thể, hãy để cho một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình đọc nó – trong lần sửa lỗi thứ hai, hãy đưa cho một người chưa đọc nó trước đó để có thể giúp bạn nhận ra những sai lầm nhỏ trong lá thư

  Bạn cũng cần phải đảm bảo tất cả các thông tin là chính xác. Nếu bạn đã bao gồm ngày tháng, đảm bảo rằng ngày tháng phải thật chính xác (đừng bao giờ nói dối ​​trong lá thư !) Và chi tiết của bạn phải được cập nhật. Sử dụng nghi thức kinh doanh thích hợp trong thư giới thiệu. Điều này có nghĩa là viết tiêu đề phù hợp tới đúng người và bao gồm cả ngày và kết thúc lời chào thư của bạn.

  Thư giới thiệu không được vượt quá một trang, do đó đảm bảo rằng bạn không viết quá lan man. Chọn một phông chữ dễ đọc và không nhỏ hơn cỡ 10 hoặc chữ cái sẽ rất khó đọc.

  CẤU TRÚC CỦA MỘT LÁ THƯ XIN THỰC TẬP TUYỆT VỜI

  Bây giờ bạn đã biết các yếu tố của một lá thư xin thực tập tốt. Nhưng làm thế nào bạn lên outline cấu trúc cho lá thư của bạn? Những trường thông tin nào bạn cần thể hiện trong bức thư và sẽ sắp xếp theo thứ tự nào? Trước khi bạn có thể xem một bức thư mẫu, đây là cấu trúc và định dạng để sử dụng trong thư của bạn.

  Thông tin liên lạc chi tiết

  Đầu của bức thư nên bao gồm thông tin liên lạc chi tiết của bạn. Bạn cần phải bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại của bạn (bao gồm cả điện thoại cố định và di động, nếu có thể) và địa chỉ email của bạn. Hãy nhớ sử dụng địa chỉ email thích hợp – địa chỉ email vui nhộn rất hữu ích cho việc trao đổi thư từ với bạn bè, nhưng không thích hợp dùng để liên hệ với nhà tuyển dụng.

  Ngày của lá thư

  Bên dưới các chi tiết liên lạc, bạn nên viết ngày của lá thư.

  Các thông tin liên lạc chi tiết của nhà tuyển dụng / bộ phận / doanh nghiệp

  Lời chào

  Như đã đề cập trước đây, bạn cần phải làm theo các phép xã giao thích hợp. Điều này có nghĩa là bắt đầu thư của bạn với một lời chào lịch sự nhằm vào người bạn đang nói đến. Đây là những ví dụ tốt về lời chào trong lá thư xin thực tập:

  Dear Ms / Mr Last Name

  Dear Ms Smith

  Dear Full Name

  Dear Janet Smith

  Dear Title (Professor, Dr, Dean, Judge) Last Name

  Dear Professor Smith

  Nếu bạn không biết ai sẽ đọc thư, bạn có thể bắt đầu bằng cách nói “Dear Recruiter / Hiring Manager”. Sử dụng tên công việc hoặc thuật ngữ chung như thế được ưa chuộng hơn là “” To Whom It May Concern, quá mơ hồ, không có tính cá nhân và hay bị lạm dụng.

  Đoạn đầu tiên

  Đoạn đầu tiên của thư xin việc nên bao gồm phần giới thiệu về bản thân bạn. Bạn nên bắt đầu bằng cách đề cập đến tên của bạn và vị trí thực tập mà bạn đang nộp đơn – điều này rất quan trọng vì người đó có thể đọc thư xin việc thực tập cho nhiều vai trò trong tổ chức. Bạn muốn ngay lập tức để người đó biết bức thư đó là gì – nếu bức thư được chuyển cho sai người, nhà tuyển dụng có chuyển tiếp bức thư và không lãng phí thời gian lên nó.

  Những thứ cần viết trong đoạn thứ hai

  Đoạn thứ ba

  Đoạn thứ tư

  Cuối cùng, bạn cần viết một vài câu về kỹ năng và tài năng của mình một cách chi tiết hơn. Có thể liệt kê các kỹ năng chính theo gạch đầu dòng,miễn là bạn nhớ việc bổ sung các ví dụ đi kèm kỹ năng đấy. Bạn muốn các ví dụ của bạn được càng gần đây càng tốt và làm nổi bật các kỹ năng và tài năng cũng như bạn có thể.

  ng vấn vào một thời điểm thuận tiện. Bạn có thể đề cập lại chi tiết liên hệ của bạn bằng cách phác thảo số điện thoại và email của bạn, kể cả thời gian thuận tiện nhất để liên lạc với bạn.

  Lời kết và chữ ký của bạn

  Sau đó bạn nên sử dụng một lời kết thích hợp. Những ví dụ bao gồm:

  Nếu bạn gửi thư qua đường bưu điện, hãy bao gồm chữ ký thực tế của bạn và làm rõ tên. Nếu thư bìa là email hoặc được gửi bằng kỹ thuật số, bạn chỉ có thể viết tên của mình ở cuối.

  Tuy nhiên, bạn cũng muốn tập trung vào niềm đam mê của bạn cho thấy những gì bạn tin rằng bạn có thể học hỏi từ vai trò và làm thế nào điều này sẽ giúp bạn trong sự nghiệp tương lai của bạn. Điều này cho thấy bạn hiểu được vai trò và rằng bạn có quyền lái xe để thực hiện tốt ở vị trí.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cover Letter Là Gì ? Cách Viết Cover Letter Ấn Tượng 2022
 • Cover Letter Là Gì? Cách Viết Cover Letter Ấn Tượng Nhất
 • Cover Letter Là Gì? Bật Mí Cách Viết Cover Letter Ấn Tượng
 • Cover Letter Là Gì? Cách Viết Cover Letter
 • Cách Viết Đơn Xin Việc (Cover Letter) Ấn Tượng
 • Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Khách Sạn

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Làm Báo Cáo Chi Tiết Trên Excel Từ A Đến Z
 • Học Cách Làm Báo Cáo Tài Chính Trên Excel Bằng Hóa Đơn Đỏ
 • Báo Cáo Giải Trình Công Tác Kiểm Tra Đảng Năm 2022
 • Chi Tiết Bản Tự Kiểm Điểm Kiểm Tra Giám Sát Đảng Viên Chấp Hành 2022
 • Báo Cáo Giám Sát Đảng Viên
 • Cách viết báo cáo thực tập khách sạn – thuộc chuyên Ngành QTKD Khách sạn và du lịch cho các bạn sinh viên. Báo cáo thực tập tốt nghiệp là một cơ sở quan trọng để đánh giá kiến thức và kỹ năng sinh viên thu thập được qua quá trình thực tập. Trong báo cáo, sinh viên cần trình bày những vấn đề thực tế của công tác quản trị doanh nghiệp và các nhận xét của mình, xác định những vấn đề và nguyên nhân trong công tác quản trị. Sinh viên có thể đưa ra những đề xuất nếu thấy cần thiết. Các đề xuất cần được đánh giá dưới góc độ nhận định và suy nghĩ độc lập của sinh viên.

  Một số đề tài ngành quản trị khách sạn và du lịch

  • Thực hiện phân tích hoạt động kinh doanh chung:

   • Phân tích về sản phẩm và Marketing
   • Phân tích công tác lao động, tiền lương
   • Phân tích quản lý vật tư, tài sản cố định
   • Phân tích về chi phí và giá thành
   • Phân tích về tài chính của doanh nghiệp
  • Phân tích chuyên sâu về một lĩnh vực trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp về quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch, có thể chia thành các nhóm sau:

   • Phân tích, đánh giá hoạt động thu hút khách du lịch
   • Phân tích hoạt động marketing điến đến du lịch của địa phương
   • Phân tích chất lượng hoạt động phục vụ khách hàng tại khách sạn
   • Phân tích, đánh giá hoạt động thu hút và giữ chân khách hàng tại khách sạn

  Một số nguyên tắc sau có thể giúp sinh viên viết và trình bày báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn một cách chuyên nghiệp:

  • Thu thập tài liệu trước khi viết. Sinh viên nên thu thập các tài liệu trước khi bắt tay vào viết từng phần. Các tài liệu cần được đọc lướt, đánh dấu những phần quan trọng sẽ sử dụng trong báo cáo tốt nghiệp.
  • Suy nghĩ có phê phán. Tất cả các thông tin thu thập được qua tài liệu, trao đổi đều phải xem xét về tính hợp lý, tính khả thi… một cách độc lập. Không đưa ra bất kỳ luận điểm hay ý kiến nào khi chưa hiểu thấu đáo và thiếu căn cứ.
  • Văn phong cần rõ ràng, mạch lạc. Khi sử dụng các tài liệu ngoại văn, cần diễn đạt lại một cách thuần Việt. Chú ý để không mắc lỗi chính tả.
  • Câu văn và đoạn văn cần ngắn gọn. Không viết các câu văn và đoạn văn quá dài. Một trang A4 thường bao gồm 3-5 đoạn văn. Giữa các đoạn nên chừa một khoảng cách rộng để dễ đọc. Những phần quá dài nên đặt tiêu đề phụ để người đọc dễ theo dõi.
  • Tôn trọng các quy ước. Ví dụ các dấu chấm (.), phẩy (,) phải viết liền kề chữ trước đó và phải cách chữ sau một (1) khoảng trắng.
  • Sử dụng các nhấn mạnh khi cần thiết, bao gồm in đậm, in nghiêng hay gạch dưới. Tuy nhiên, không nên lạm dụng vì sẽ làm rối mắt, mất tập
  • Vai trò của phụ lục. Khi một vấn đề đi quá sâu vào chi tiết sẽ làm người đọc mất sự liên kết với toàn bộ bài viết. Do đó, khi có những nội dung đi sâu vào chi tiết cần trình bày những nội dung cơ bản trong bài viết và đưa những vấn đề quá chi tiết vào phụ lục.

  Nội dung bài báo cáo, cụ thể là Cách viết báo cáo thực tập khách sạn hoặc nhà hàng

  Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập

  • Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp:
   • Tên, địa chỉ doanh nghiệp.
   • Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển.
   • Quy mô hiện tại của doanh nghiệp (doanh nghiệp lớn, vừa hoặc nhỏ): (nêu một vài số liệu về vốn, doanh thu, lợi nhuận, số lao động trong một vài năm gần đây,…)
  • Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp:
   • Các lĩnh vực kinh
   • Các loại hàng hoá, dịch vụ chủ yếu mà hiện tại doanh nghiệp đang kinh
  • Công nghệ sản xuất của một số hàng hoá hoặc dịch vụ chủ yếu:
   • Giới thiệu quy trình công nghệ sản xuất (hoặc quy trình thực hiện dịch vụ).
   • Trình bày nội dung cơ bản các bước công việc trong quy trình công nghệ.
  • Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp:
   • Hình thức tổ chức sản xuất ở doanh nghiệp (chuyên môn hoá của các bộ phận).
   • Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp (bộ phận sản xuất chính, phụ, phụ trợ và mối quan hệ giữa chúng).
  • Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp:
   • Sơ đồ phân cấp quản lý của doanh nghiệp.
   • Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý.
   • Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý.
  • Tổ chức công tác quản trị kinh doanh tại doanh nghiệp
   • Tổ chức công tác kinh doanh tại doanh nghiệp.
   • Tổ chức bộ máy quản lý các bộ phận chức năng khác trong doanh nghiệp

  ( Tùy từng doanh nghiệp mà sinh viên thực tập, các thông tin khái quát về công ty có thể linh động thay đổi, không nhất thiết phải có toàn bộ các nội dung trên)

  Chương 2: Thực trạng công tác quản trị tại khách sạn…..

  • Tổng quan về hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp
   • Tình hình tiêu thụ sản phẩm và Marketing
    • Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong những năm gần đây (số liệu phân tích ít nhất là 2 năm)
    • Chính sách 4P (Giá, sản phẩm, xúc tiến bán, sản xuất)
    • Công tác nghiên cứu Marketing
    • Đối thủ cạnh tranh
   • Tình hình quản lý nhân lực
    • Cơ cấu lao động của doanh nghiệp
    • Thực trang chung về: Định mức lao động của doanh nghiệp, năng suất lao động, tuyển dụng và đào tạo, lương và trả lương
   • Tình hình quản lý vật tư, tài sản cố định
    • Các loại nguyên vật liệu dùng trong doanh nghiệp
    • Tình hình sử dụng, dự trữ, bảo quản nguyên vật liệu: Nhập xuất, tồn kho nguyên vật liệu
  • Tình hình sử dụng tài sản cố định (Thời gian làm việc làm thực tế, công suất làm việc thực tế của các tài sản cố định)
  • Phân tích chi phí và giá thành
   • Phân loại chi phí (các cách phân loại chi phí mà doanh nghiệp đang sử dụng, theo yếu tố hay theo khoản mục …)
   • Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế tại doanh nghiệp
   • Các loại sổ sách kế toán (doanh nghiệp ghi chép vào những sổ gì: nhật ký chứng từ, sổ cái, …)
  • Tình hình tài chính của doanh nghiệp
   • Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
   • Phân tích bảng cân đối kế toán
   • Phân tích một số tỷ số tài chính
  • Thực trạng hoạt động quản trị tại khách sạn (ví dụ đối tượng nghiên cứu chuyên sâu của sinh viên tại doanh nghiệp: Quản trị tài chính)
   • Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (tỷ trọng của các loại chi phí, lợi nhuận trong doanh thu thuần, xu thế biến đổi của doanh thu, chi phí và lợi nhuận, ý nghĩa)
   • Phân tích bảng cân đối kế toán (cơ cấu tài sản và nguồn vốn, tỷ trọng của các loại tài sản và nguồn vốn chính trong tổng tài sản của doanh nghiệp, xu thế biến đổi, ý nghĩa)
   • Phân tích một số tỷ số tài chính (tính toán các tỷ số về khả năng thanh toán, cơ cấu tài chính, khả năng hoạt động và khả năng sinh lời, xu thế, ý nghĩa)
   • Nhận xét về tình hình tài chính của doanh nghiệp (về khả năng thanh toán, cơ cấu tài chính, khả năng hoạt động và khả năng sinh lời)

  Chương 3: Nhận xét, đánh giá, kiến nghị và định hướng của đề tài “”

  • Nhận xét, đánh giá về các mặt quản trị của doanh nghiệp
   • Các ưu điểm, hạn chế (tổng kết các ưu điểm, hạn chế ở từng mặt quản trị trong Phần 2: marketing, lao động tiền lương, sản xuất, kế toán, tài chính; có diễn giải ngắn gọn nguyên nhân)
   • Các ưu điểm, hạn chế của lĩnh vực báo cáo nghiên cứu trong mục 2.2 (giải thích ngắn gọn nguyên nhân)
  • Các đề xuất, kiến nghị về các mặt quản trị của doanh nghiệp
  • Định hướng đề tài tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn và du lịch (đồ án tốt nghiệp sẽ giải quyết vấn đề nào, tại sao bạn chọn vấn đề đó, phương hướng giải quyết vấn đề là gì).

  Dịch vụ viết thuê báo cáo của mình ngoài viết báo cáo thực tập khách sạn nhà hàng ra, còn viết thuê báo cáo thực tập một số ngành khác như:

  • Báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh
  • Báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán
  • Báo cáo thực tập ngành quản trị doanh nghiệp
  • Khóa luận tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh
  • Chuyên đề tốt nghiệp marketing
  • Báo cáo thực tập ngành du lịch
  • Báo cáo thực tập ngành thương mại
  • Báo cáo thực tập ngành kinh doanh quốc tế
  • Báo cáo thực tập chuyên ngành xuất nhập khẩu
  • Báo cáo thực tập anh văn thương mại
  • ..v..v…v…

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Mẫu Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Du Lịch Hay Nhất
 • Mẫu Báo Cáo Thực Tập Điểm Cao Nhất Của Sinh Viên Du Lịch Trường Đh Văn Lang
 • Bài Báo Cáo Thực Tập Hay Của Sinh Viên Du Lịch
 • Đề Cương Chi Tiết Và Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Lập Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100