Top 12 # Xem Nhiều Nhất Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Mới Nhất / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm Theo Mẫu Mới Nhất / 2023

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT đang được hướng dẫn thực hiện theo thông tư 39/2014/TT-BTC

1. Hóa đơn điều chỉnh được lập trong những trường hợp nào? – Khi viết sai hóa đơn: Hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. – Khi thực hiện giảm giá hàng bán: khi bên bán chấp thuận giảm giá sau khi đã bán hàng (đã ghi nhận doanh thu) và phát hành hoá đơn (giảm giá ngoài hoá đơn) do hàng bán kém, mất phẩm chất, hàng lỗi…

– Khi thực hiện chiết khấu thương mại: trong trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. – Khi điều chỉnh doanh thu: khi quyết toán giá trị công trình xây dựng, lắp đặt2. Cách viết hóa đơn điều chỉnh như thế nào? Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…3. Khi viết hóa đơn điều chỉnh cần chú ý gì? – Hóa đơn đã lập trước đó bị sai chỉ tiêu nào thì điều chỉnh chỉ tiêu đó. – Chỉ ghi giá trị chênh lệch cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh. – Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-) – Khi lập hóa đơn điều chỉnh gười bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót hoặc lý do phải điều chỉnh hóa đơn.

4. Kê khai hóa đơn điều chỉnh như thế nào? – Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. II. Cách lập hóa đơn điều chỉnh trong từng trường hợp cụ thể: – Hóa đơn điều chỉnh phát sinh vào kỳ nào thì kê khai vào kỳ đó

1. Cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm: Trường hợp 1: điều chỉnh giảm nhiều chỉ tiêu trên cùng 1 hóa đơn

+ Đơn giá: 11.000.000đ/bộ (đã bao gồm chưa thuế), + Tổng thanh toán: 55.000.000

ề ghi âm nha Một vài lưu ý trên hóa đơn điều chỉnh: – Khi kê khai: cả 2 công ty kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào kỳ quý 3/2019 – Chỉ ghi giá trị cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh – Các bạn thấy trong mẫu hóa đơn điều chỉnh giảm bên trên không h

+ Bên bán KK giảm đầu ra (tại bảng kê bán ra hoặc tại chỉ tiêu 32, 33 trên tờ khai 01/GTGT) + Bên mua KK giảm đầu vào (tại bảng kê mua vào hoặc tại chỉ tiêu 23,24,25 trên tờ khai 01/GTGT)

+ Số lượng: 12 + Đơn giá: 10.000.000đ/bộ (chưa bao gồm chưa thuế) + Thành tiền: 120.000.000 + Tiền thuế: 12.000.000 + Tổng thanh toán: 132.000.000

+ Số lượng: 21 + Đơn giá: 10.000.000đ/bộ (chưa bao gồm chưa thuế) + Thành tiền: 120.000.000 + Tiền thuế: 12.000.000 + Tổng thanh toán: 132.000.000

+ Số lượng: 1 + Đơn giá: 9.700.000đ/bộ + Thành tiền: 9.700.000 + Tiền thuế: 970.000 + Tổng thanh toán: 10.670.000

Theo công văn số 63746/CT-TTHT ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Cục thuế TP Hà Nội về hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn

thì: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh.

Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm / 2023

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm giá bán, số lượng, thuế suất, thành tiền …Hóa đơn điều chỉnh tăng giảm được dùng khi kế toán viết sai hóa đơn làm ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp hay tiền thuế được khấu trừ, mà hai bên đã kê khai thuế. Các sai sót có xảy ra như: sai số lượng hàng hoá, đơn giá, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng.

Theo điều 20, thông tư 39/2014/TT-BTC thì Cách viết hóa đơn điều chỉnh như sau: ” Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… ” Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). Trình tự thực hiện như sau: – lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính theo mẫu sau:

Ký hiệu: AA/13P

Liên 1: Lưu Số: 0001235

Ngày …. tháng …. năm 20…

Đơn vị bán hàng: …………………………………………………………………………………… Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………. Số tài khoản ………………………………

Họ tên người mua hàng: …………………………………………………………………………. Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………………… Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Hình thức thanh toán:…… CK …………… Số tài khoản………………………

Thuế suất GTGT: 10 %, Tiền thuế GTGT:

Tổng cộng tiền thanh toán:…………………………………………………………………………..

Số tiền viết bằng chữ: ……………………………………………………………………………………

Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Số Lượng Hàng Hóa / 2023

Khi phát hiện sai sót đối với những đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hai bên đã kê khai thuế thì việc mà bên bán và bên mua cần làm là lập hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm hoặc tăng. Điều này đã được quy định rõ tại Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa nhanh chóng, chính xác trong bài viết này chắc chắn sẽ là những thông tin cực cần thiết và hữu ích giúp kế toán kịp thời khắc phục lỗi nhập sai số lượng hàng hóa trên hóa đơn.

1. Khi nào cần viết hóa điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa?

Tại Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định rất rõ những trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, hàng hóa/dịch vụ đã được giao đi, người bán và người mua cũng đã kê khai thuế nhưng sau đó phát hiện sai sót thì hai bên phải lập biên bản điều chỉnh tăng/giảm, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Theo đó, hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa được hiểu là các hóa đơn đã lập và giao cho người mua, 2 bên bán và mua đã kê khai thuế nhưng sau đó phát hiện có sai sót về số lượng hàng hóa nên cần phải tiến hành cách viết hóa đơn điều chỉnh số lượng hàng hóa.

Cụ thể hơn, hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa sẽ được áp dụng với những hóa đơn có ghi nhận số lượng hàng hóa cao hơn với thực tế giao dịch giữa hai bên mua và bán nên cần phải điều chỉnh lại.

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh giảm, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không cần thiết phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Bước 1: Hai bên bán và bên mua phải lập biên bản ghi nhận rõ sai sót về số lượng hàng hóa gặp phải hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi nhận rõ sai sót này.

Bước 2: Bên bán có trách nhiệm phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm theo đúng quy định vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT. Đồng thời, bên mua phải kê khai vào mẫu 01-2/GTGT.

Bước 3: Bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh. Khi thực hiện cách viết hóa đơn điều chỉnh, bạn cũng lưu ý một số điểm như sau:

– Chỉ ghi nhận số lượng hàng hóa cần điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh.

– Bên bán cần kê khai giảm đầu vào còn bên mua sẽ kê khai giảm đầu ra trong các hóa đơn điều chỉnh giảm.

3. Mẫu hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa

Những việc NLĐ cần làm với bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc

Tiền trợ cấp hưu trí 01 lần có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Cách viết hóa đơn điều chỉnh chỉ được thực hiện đúng khi bên bán và mua áp dụng điều chỉnh đúng theo mẫu hóa đơn điều chỉnh được quy định bởi pháp luật.

Cụ thể, căn cứ vào Công văn 3430/TCT-KK, khi kê khai, điều chỉnh giảm thì các đơn vị kinh doanh phải áp dụng các mẫu sau:

– Đối với bên bán, cần thực hiện cách viết hóa đơn điều chỉnh theo Bảng kê mẫu 01-1/GTGT và ghi giá trị âm.

– Với bên mua, cần thực hiện kê khai điều chỉnh giảm theo Bảng kê mẫu 01-2/GTGT và ghi giá trị âm.

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua tiến hành kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh giảm phát sinh kỳ nào thì kê khai kỳ vào kỳ đó.

Hướng Dẫn Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh / 2023

Kế toán phải viết hóa đơn điều chỉnh trong các trường sau:

TH1: Hóa đơn đã lập bị sai mã số thuế

TH2: Hóa đơn đã lập bị sai số lượng

TH3: Hóa đơn đã lập sai đơn giá

TH4: Hóa đơn đã lập sai thành tiền

II. Hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh trong những trường hơp cụ thể

Khi “Hóa đơn điều chỉnh tên/địa chỉ/MST của a. Hóa đơn đã viết sai tên, địa chỉ nhưng không ảnh hưởng tới số thuế phải nộp viết hóa đơn điều chỉnh với những hóa đơn viết sai tên, địa chỉ và mẫ số thuế người mua được đánh giá là những hóa đơn điều chỉnh không ảnh hướng đến số thuế phải nộp, kế toán thực hiện viết lại hóa đơn điều chỉnh như sau: – Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi lại đầy đủ các nội dung viết sai – Bước 2: Viết hóa đơn điều chỉnh cùng ngày với ngày lập lại biên bản điều chỉnh. Nội dung của hó đơn điều chỉnh gồm những phần sau :hóa đơn GTGT ký hiệu….., mẫu số…… Số hóa đơn….. được lập ngày………… đã kê khai quý/tháng…..” .Trên hóa đơn bỏ trống cột phần thành tiền và tiền thuế.

Trường hợp viết hóa đơn điều chỉnh là hóa đơn viết đã viét sai số thuế lớn hơn số thuế phải nộp đã nộp, kế toán phải – Bước 3: Tiến hành Nếu hóa đơn điều chỉnh được lập ra bởi bên bán thực hiện b. Viết hóa đơn điều chỉnh giảm số thuế trên hóa đơn viết hóa đơn điều chỉnh giảm thuế như sau: – Bước 1: Lập lại biên bản điều chỉnh hóa đơn – Bước 2: Trên hóa đơn điều chỉnh ghi tiền hàng, tiền thuế phải nộp với nội dung như sau: “Điều chỉnh giảm cột đơn giá/ tính thành tiền/tiền thuế/thuế suất….của hàng hóa….của hóa đơn ký hiệu…., mẫu số……số…… được lập ngày……………

kê khai lại hóa đơn điều chỉnh theo công văn 3430/TCT-KK của tổng cục thuế. Đối với bên mua, khi viết hóa đơn điều chỉnh thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm trên bảng kê đầu vào, ghi âm giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. kê khai hóa đơn điều chỉnh và giảm vào bảng kê đầu ra và ghi âm số thuế GTGT đầu ra.