Top 4 # Xem Nhiều Nhất Cách Viết Báo Cáo Theo Chuẩn Iso Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Hanoisoundstuff.com

Cách Viết Báo Cáo/Bài Báo Theo Yêu Cầu

Công việc viết báo cáo đòi hỏi tính chính xác, chuẩn mực. Nếu là báo cáo tiếng Anh thì lại càng phải cẩn thận hơn nữa. Bên cạnh đó, bài viết cũng giới thiệu với các bạn cách viết một bài báo bằng tiếng Anh.

Phần 1: Viết báo cáo bằng tiếng Anh

Cấu trúc bài báo cáo công việc bằng tiếng Anh

1. Introduction : Giới thiệu

-This report looks into… and suggests… : Báo cáo này nghiên cứu về vấn đề… và đề xuất…

-This report studies… and recomends… : Báo cáo này nghiên cứu về vấn đề… và đề xuất…

-The aim/purpose of this report is to consider/suggest/…: mục đích của báo cáo này là để xem xét, đề nghị

-This report is intended to…: báo cáo này nhằm

2. Reporting results: mục tiêu báo cáo

-Most people seem to feel that…: hầu hết mọi người có vẻ cảm thấy…

-Several people said/told me/suggested/thought that…: nhiều người đã nói/ đề nghị/ nghĩ rằng…

3. Making recommendations – Đưa ra những kiến nghị

– It would seem that banning mobile phones is the best idea: Có vẻ như việc cấm sử dụng điện thoại là lựa chọn hợp lý nhất

– Having considered the options, …: sau khi xem xét các lựa chọn…

– I would like to suggest/recommend…: tôi muốn đề xuất/ kiến nghị…

– You may wish to consider …: anh có thể xem xét…

– I would therefore recommend that we expand the library/installing a new coffee machine…: Vì vậy tôi xin đề nghị chúng ta mở rộng thư viện / lắp đặt một máy pha cà phê mới…

Ngôn ngữ sử dụng khi viết báo cáo

1. Introduction language (ngôn ngữ giới thiệu)

* sets out: đưa ra, đặt ra* shows: trình bày, cho thấy* demonstrates: chứng minh, chứng tỏ* establishes: thiết lập, củng cố* shows why: cho thấy tại sao…* shows how: chỉ ra làm thế nào…

2. Way of dealing with the issue (cách đối phó với vấn đề)

* Approach: cách tiếp cận, phương pháp* Method: phương pháp* The approach used here: cách tiếp cận/ phương pháp được sử dụng ở đây là* Qualitative: định tính* Quantitative: định lượng

* respond to: đáp ứng với…* react to: phản ứng với..* take account of : có tính đến…

4. The problem (vấn đề)

* There is a significant problem of : có một vấn đề quan trọng về…* This can be looked at by…: điều này có thể được xem xét bởi…* One way to examine this point is: một cách để khảo sát điểm này là…* It is important to : đó là quan trọng để…

5. Response to the problem (giải đáp cho các vấn đề)

* Thus: do đó, như vậy* Therefore: do vậy, do đó, vì thế* As a result: kết quả là

6. Action you recommend (hành động/ giải pháp bạn đưa ra)

* Recommend: giới thiệu, đề nghị, tiến cử* must / should / ought to: phải/ nên* to be recommended: được đề nghị* to approve: phê duyệt, chứng minh, xác nhận

7. Ways of discussing how people respond to issues (cách diễn tả mức độ phản hồi của mọi người về một vấn đề)

* Flexible: linh hoạt* Inflexible: không linh hoạt, cứng nhắc* Suitable: phù hợp* Unsuitable: không phù hợp* Appropriate: thích hợp* Inappropriate: không thích hợp* Correct: chính xác* Incorrect: không chính xác* Right: đúng* Wrong: sai

8. Reasons for a problem (nói về các lý do của vấn đề)

* Cause: nguyên nhân* Create: tạo nên* Effect: ảnh hưởng, hiệu quả* Induce: gây ra, khiến* Produce: sinh ra, kết quả

9. Results & conclusions (kết quả và kết luận)

* Support: hỗ trợ* show indicate* can be interpreted: có thể được giải thích* should be understood as: nên được hiểu như là* demonstrate: chứng minh* establish: thiết tập, củng cố

10. Reason a problem is serious (nói về tại sao vấn đề đó nghiêm trọng)

* results in: kết quả trong…* has the effect of : có tác động…* contribute to: góp phần vào…* adds to: bổ sung thêm, làm tăng thêm* to aid: để hỗ trợ

Bài báo cáo mẫu

The gym you work for has been losing members recently and would like to know why they are leaving. The gym manager has asked you to write a report about why these customers are leaving. In your report you should specify what the problems are and should give recommendations for improvement.

The aim of this report is to explain the main reasons why members are leaving the gym. After interviewing some clients, we have identified some serious problems.

Limited opening hours

Some members have complained that the gym opens a little late for them. For this reason, workers cannot exercise before going to work. If the gym opened at 7 a.m., clients could exercise easily before going to work.

The changing rooms

Many of the lockers are broken so customers cannot leave their belongings in a safe place. Also, some of the showers are not working properly so members have to queue before having a shower. In order to solve this, I suggest replacing all lockers and showers immediately.

Lack of parking spaces

Some previous members have joined gyms which have a parking lot. Although we cannot build a parking lot, we can offer a parking area for bicycles. As a result, this might encourage members to use their bikes to come to the gym.

Conclusion

To sum up, I believe that if we take care of these problems, members will be happier and will decide to stay with us.

Your college has just published the rst issue of the new college magazine. The organisers are interested in knowing what students thought about it, so they have asked you to write a report. In your report, you should talk about what the students liked and disliked about the articles, the sports section and the news section. Then, you should make suggestions on how to improve the magazine.

The purpose of this report is to outline students’ opinions about the new college magazine, and to make recommendations based on their views.

The articles

Most students thought the articles were interesting and well written. However, they did not talk about modern topics, so some students found this part of the magazine a little boring.

The sports section

It is thought that the sports section is good, but most articles were about football or basketball. This is not a good thing because most of our sporty students play rugby, not football or basketball.

The news section

Many students complained about the news section, because it only focused on news about the college. These students were expecting to read some news about the city, too.

Recommendations

In order to solve the problems above, I recommend taking some measures. Firstly, article writers should focus more on technology and other modern issues. Secondly, we should consider writing more about rugby and less about other sports. Finally, we should include some news about our city. If we do these things, the magazine will be more interesting to our students.

You have visited a new car museum in your town with your school. Now your teacher would like you to write a report talking the things you found most and least interesting and whether you recommend the visit to future students.

The aim of this report is to assess last week’s visit to the car museum and to decide whether it would be a good idea to visit it in the future.

Interesting exhibitions

All the students who visited the museum agreed that the best part of it was the 19th-century cars exhibition. It displayed some models of the rst cars that arrived in Spain. As a result, we learned a lot about the history of cars in our country. Another interesting exhibition was the one about sports cars, which we all enjoyed.

Guided tour and less interesting exhibitions

Although most displays were ne, most of us did not enjoy the cars exhibited in the exhibition of the fastest cars of the 20th century. We believe that there is a lack of faster and more interesting models. Also, the live talks by some of the guides were a little too long and boring.

Conclusion

Despite the boring talks and some dull exhibitions, I recommend this visit to all students in our school. I believe most students will nd it quite interesting and educational.

Phần 2: Viết bài báo bằng tiếng Anh

1. Mục tiêu của bài báo

2. Ngôn ngữ

Các bài báo thường mang tính nghi thức, trang trọng yếu hơn các bài luận. Bởi vì chúng nhằm mục đích giải trí, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ thoải mái hơn, sử dụng các cách viết rút gọn, cụm động từ và các từ mang nghĩa thân mật, gần gũi hơn. Ngoài ra, khi viết bài báo, bạn cũng có thể sử dụng câu hỏi tu từ và dấu chấm than để giữ thu hút sự chú ý của người đọc hoặc để đưa ra quan điểm. Hãy sử dụng văn phong hài hước ở những vị trí phù hợp.

3. Kết cấu

Bài báo thường có một tiêu đề. Nếu có thể, tiêu đề này phải thật lôi cuốn để thu hút sự chú ý của người đọc.

Sau đó, bạn nên có từng đoạn văn cho mỗi khía cạnh bạn đề cập đến.

Trong phần kết luận, bạn có thể đưa ra một đề nghị. Sẽ là một ý tưởng tốt để ghi dấu bài báo của bạn với một câu hỏi tu từ.

4. Cấu trúc, từ vựng thông dụng khi viết bài báo

Câu hỏi tu từ:

· Have you ever ……..?

· What do you think about ……..?

· Are you one of those people who thinks that ……?

· Are you one of those people who …….?

· What would life be like if ……?

· Will the future bring us ….. ?

Giới thiệu điểm đầu tiên:

· Firstly

· In the first place

· First of all

· The first thing to consider is

· One thing to consider is

· To begin with

Giới thiệu nhiều điểm khác:

· Secondly

· Another consideration

· Yet another consideration

· Another thing to consider is

· Added to that

· Apart from that

· In addition to this

Giới thiệu điểm cuối cùng:

· In conclusion

· To conclude

· To sum up

Trình bày quan điểm, ý kiến cá nhân:

· So

· I think

· In my opinion

· Personally I believe that

· In my view

· If you ask me

· To my mind

· My personal opinion is

5. Bài báo mẫu

The Internet: A Great Invention

A local magazine has asked readers to write an article about their favourite things about the Internet. Write the article talking about the things you do with the Internet and recommend a website to other readers.

Write your article.

The Internet has changed the way we live. It started as something that we could access only through a computer, but nowadays it is everywhere, and I love it!

One of the cool things about the world wide web is that you can look up anything you want and nd out the answer straight away. Isn’t that fantastic? For example, imagine you are arguing with your friends about how to do something. Easy solution! Go online and nd the answer.

However, the greatest thing about the Internet is how you can learn tons of things very cheaply or even for free! In fact, my favourite website is chúng tôi where people register to teach and learn about different things: music, website design, making apps, history, etc. So I totally recommend it to everyone!

In conclusion, the Internet has a lot of great things. For me, the best are nding information and learning online. What about you? What are your favourite things about it?

Cách Làm Báo Cáo Thuế Theo Quý

Theo quy định về luật thuế thì doanh nghiệp phải báo cáo thuế theo tháng hay theo quý là phụ thuộc vào doanh thu bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ năm trước liền kề của doanh nghiệp. Thực chất việc làm báo cáo thuế theo tháng và theo quý về cơ bản là giống nhau.

Đối với những người chưa biết thì báo cáo thuế không hề đơn giản, nhưng đối với những ai đã tìm hiểu cách làm báo cáo thuế thì làm báo cáo thuế là vô cùng đơn giản. Vậy chúng ta hãy đi tìm hiểu xem cách làm báo cáo thuế theo quý là như thế nào ?

1. Báo cáo thuế là gì?

Tất cả các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ đều phải báo cáo thuế. Tùy theo doanh thu của mỗi doanh nghiệp mà kì báo cáo thuế của mỗi doanh nghiệp là khác nhau. Vậy báo cáo thuế là gì? Báo cáo thuế là kê khai và nộp tất cả các loại thuế mà nhà nước quy định. Ví dụ như: Thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu…

2. Cách làm báo cáo thuế theo quý như thế nào?

– Kê khai thuế giá trị gia tăng

Để kê khai được thuế giá trị gia tăng, chúng ta phải biết được doanh nghiệp thực hiện kê khai theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp. Thông thường những doanh nghiệp có doanh thu trên 1 tỉ đồng sẽ phải áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ hoặc có thể tự nguyện.

Cách làm báo thuế theo quý chủ yếu chứng từ là hóa đơn

Những doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có doanh thu nhỏ hơn 1 tỷ đồng sẽ thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

Thuế giá trị gia tăng phải nộp được tính trên doanh thu. Mỗi loại hình sản xuất khác nhau sẽ có cách tính khác nhau. Sau khi tính chúng ta sẽ làm tờ khai theo mẫu số 04/GTGT được quy định tại thông tư số 119/2014/TT – BTC của Bộ Tài chính và tiến hành nộp thuế.

Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

– Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT Học kế toán ở đâu tốt

Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

– Trực tiếp trên GTGT: Tở khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT

– Trực tiếp trên doanh thu: Tở khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT

Những doanh nghiệp mới thành lập thì phải kê khai thuế GTGT theo quý và kê kai theo phương pháp trực tiếp.

Lưu ý: Dù phát sinh hay không phát sinh thì hàng tháng các bạn vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế.

– Kê khai thuế thu nhập cá nhân

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý, thì thuế thu nhập cá nhân cũng phải kê khai theo quý. Kê khai thuế thu nhập cá nhân là việc kê khai bắt buộc mà các doanh nghiệp phải thực hiện.

Theo thông tư 151/2014/TT – BTC của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp có đối tượng phải chịu thuế thu nhập cá nhân phải kê khai thuế thu nhập cá nhân cho các nhân có ủy quyền. Sau khi xác định số tiền phát sinh được giảm trừ và số thuế phải nộp. Chúng ta tiến hành kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động theo mẫu số 05/KK – TNCN thông tư 92/TT – BTC của Bộ Tài chính. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

– Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế có biến động. Và căn cứ vào lợi nhuận thu được sau khi trừ tất cả các chi phí để tính số thuế phải nộp. Nên theo thông tư 151/2014/TT – BTC của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý chỉ cần kê khai số tạm tính phát sinh và nộp chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau. Doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính hàng quý.

Nếu số tiền tạm nộp chênh lệch với số quyết toán lớn hơn 20% thì doanh nghiệp phải nộp số còn thiếu so với số quyết toán vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4.

Nếu số tiền tạm nộp chênh lệch với số quyết toán nhỏ hơn 20% thì doanh nghiệp phải nộp số tiền chênh lệch từ ngày tạm nộp thuế đến ngày hết hạn nộp thuế.

Ví dụ: Doanh nghiệp X tạm nộp thuế là 100 triệu đồng

Nếu số thuế quyết toán phải nộp là 140 triệu đồng.

20% số chênh lệch so với quyết toán là: 20% x 100 triệu = 20 triệu

Số chênh lệch lớn hơn 20% là: 40 – 20 = 20 triệu

Tức là khi hết thời hạn nộp thuế quý 4 doanh nghiệp phải nộp 160 triệu đồng.

Nếu số quyết toán thuế là 110 triệu đồng thì số chênh lệch là 10 triệu đồng thấp hơn 20% số thuế phải nộp. Nên doanh nghiệp chỉ cần nộp số thuế còn thiếu theo đúng thời gian quy định.

Khi quyết toán năm thì kế toán thuế phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân và nộp nốt số thuế còn thiếu.

Tham khảo ngay khóa học kế toán ở Hà Nội và tphcm tại trung tâm Lê Ánh để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc.

Ngoài lĩnh vực kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: chúng tôi

Cách Viết Báo Cáo Theo Ngày Và Tuần Của Nhân Viên Bán Hàng

hZWYl5ZgkW6clpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ–oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qUl5WEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ.. Answer 11 7

Dear các bạn,

Mình có một vấn đề đang rất cần tư vấn từ những người có kinh nghiệm về quản lý. Công ty mình có đội bán hàng, mình là quản lý trực tiếp và yêu cầu nhân viên BH của mình phải viết báo cáo ngày vào cuối ngày và báo cáo tuần vào thứ 2 đầu tuần để check xem kế hoạch trong tuần đó làm những việc gì. Nhân viên của mình rất lười viết báo cáo, và không theo form chuẩn của công ty đưa ra. Vậy có cách nào gắn việc viết báo cáo vào trách nhiệm của NVBH ko ?

Thanks for your answers. !

hZWYl5ZgkW6clpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ–oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qUl5WEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ.. Answer 11 7

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Best Answer

Chuyện báo cáo là vấn đề muôn thuở của sales, hầu hết sales các công ty đều lười làm báo cáo, không riêng gì công ty bạn đâu. Cho nên bạn phải có những phương pháp làm cho sales tự nguyện mới được, nếu không có báo cáo bạn sẽ không nắm được tình hình và không có giải pháp kịp thời để hỗ trợ, mình có một số cách bạn có thể áp dụng thử :

1. Các form mẫu báo cáo phải đơn giản, dễ làm, dễ hiểu : các nhà quản lý thì thường muốn biết thông tin rất nhiều thứ về thị trường dẫn đến việc cái gì cũng đưa vào form B/c làm cho mẫu bc rất dài dòng, khó hiểu, khó làm. Cho nên bạn chỉ cần tập trung một vài điểm then chốt nhất, cụ thể nhất. Tùy từng giai đoạn, từng mục tiêu mà bạn có những form mẫu khác nhau

2. Giải thích cho nhân viên biết tầm quan trọng của việc làm báo cáo : những báo cáo này không phải công ty muốn vẽ ra làm tốn nhiều thời gian của nhân viên rồi sau đó đem bỏ vào tủ cất. Bạn phải cho họ biết mục đích của những bc đó, và nó được công ty sử dụng để làm gì và đánh giá như thế nào

3. Trách nhiệm phải đi đôi với quyền lợi : không ai muốn mình bị mất quyền lợi và đa số các công ty hay sử dụng hình thức phạt nếu nhân viên không làm báo cáo. Nhưng mình thì không thích làm cách này vì bạn ép nhân viên làm chứ họ không tự nguyện cho nên các bc này thường mang lại giá trị thấp. Mình thì thích sử dụng hình thức thưởng hơn, ví dụ : nếu bạn có thể đề nghị công ty thì tốt nhất bạn đề nghị nếu ai làm b/c đúng yêu cầu và đúng thời hạn thì thưởng thêm cho họ. Nếu hình thức này làm tăng chi phí cho công ty thì có cách thứ 2 : đó là tách cơ cấu lương của sales ví dụ cơ cấu lương đang áp dụng là 6tr thì bây giờ bạn tách ra trong đó 5tr là lương là 1tr là thưởng về b/c. Mặc khác nếu ai làm b/c tốt và có chất lượng mang lại hiệu quả cho công ty thì sẽ được đề nghị thăng chức hay tăng lương…..Khi sales gặp khó khăn và họ có làm b/c về tình hình khó khăn ngoài thị trường thì công ty phải có giải pháp hỗ trợ kịp thời, còn nếu ai không làm thì sẽ bị mất quyền lợi này….

Anphabe Expert

Quản lý sales phải bằng bàn tay sắt – Chia xẻ các lý do tại sao sales lười không viết báo cáo

01- Sales làm theo hứng không theo qui trình công ty vì vậy ngại viết ra

02- Sales lười không thăm viếng khách hàng – vì vậy không viết ra

03- Sales sợ bị công ty lấy mất khách hàng các contact- không viết ra

Nghĩ cho người còn nghĩ cho ta

Các công ty cần phải nghiên cứu báo cáo sales cho đơn giản đỡ mất thời gian- có nhiều báo cáo sales công ty thực hiện rất tào lao. quá nhiều thông tin và chi tiết. làm báo cáo cũng hết cả thời gian thăm viếng khách hàng

Tóm lại

Muốn báo cáo tốt thì bản thân cũng phải quản lý sales chuyên nghiệp và hiệu quả . nếu như vậy mà sales không thực hiện thì sử dụng bàn tay sắt xử lý thôi

Đánh vào kinh tế xem có viết không 🙂

Cách Viết Đề Cương Báo Cáo Thực Tập, Chuyên Đề, Luận Văn, Chuẩn

Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề làm đề cương báo cáo thực tập? luận văn?

Bạn đang chưa biết lựa chọn cho mình 1 đề tài phù hợp và tìm cách viết đề cương báo cáo thực tập

giáo viên đang yêu cầu làm đề cương nhưng bạn chưa biết bắt đầu từ đâu

đề cương của bạn bị giáo viên chỉnh sửa nhiều lần nhưng bạn không biết sửa

Bạn không biết làm đề cương của bạn như thế nào cho đúng yêu cầu

Bạn đang cần mình làm giúp đề cương vì đang quá gấp

QUY TRINH LAM BAO CAO THUC TAP

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Các bạn có thể tham khảo những đề cương mẫu trên mạng từ những bài bài báo cáo thực tập cũ, chỉ cần các bạn search Google là có thể ra rất là nhiều đề cương để cho các bạn tải về và sử dụng. Tuy nhiên đây là những đề cương của một sinh viên khác, của một đề tài khác, của một giáo viên khác và của một trường khác, tại 1 thời điểm khác trong quá khứ. Nó có thể hay với giáo viên A nhưng có thể không hay đối với giáo viên B. Cho nên đấy là những đề cương chủ yếu mang tính chất tham khảo để các bạn có thể tự xây dựng cho mình một đề cương chi tiết cho riêng mình.

Lựa chọn đề tài phù hợp rất quan trọng, các yếu tố chủ chốt?

Tuy nhiên trước khi viết đề cương hôm nay mình sẽ hướng dẫn qua cho các bạn trước cách lựa chọn đề tài phù hợp nhất. Nếu các bạn chọn đề tài phù hợp nhất thì sẽ dễ dàng hơn cho các bạn trong thời gian tiếp theo, nếu như bạn nào chọn một đề tài rất hay rất đồng nghĩa với việc các bạn đang tự làm khó bản thân mình về sau

ĐỀ TÀI ĐÚNG NGÀNH HỌC

ĐỀ TÀI RÕ RÀNG, GIẢI QUYẾT 1 VẤN ĐỀ

ĐỀ TÀI PHÙ HỢP VỚI LOẠI HÌNH CÔNG TY

ĐỀ TÀI DỄ XIN ĐƯỢC SỐ LIỆU

ĐỀ TÀI PHỔ BIẾN ĐỂ DỄ THAM KHẢO

Những bạn muốn thử thách bản thân có thể lựa chọn đề tài khó và lạ, đó cũng là một thử thách lớn lên như các bạn làm tốt những đề tài mới lạ ấy thì giảng viên hướng dẫn rất đánh giá cao sự sáng tạo và đầu tư của các bạn. Tất nhiên là những đề tài mới lấy các bạn cũng rất khó để tìm kiếm cho mình những tài liệu mổ những đề cương mẫu để tham khảo. Nói tóm lại chắc chắn các bạn sẽ phải đầu tư rất nhiều

Có 2 loại đề cương – tùy giáo viên yêu cầu

Viết đề cương chi tiết của đề tài thực tập, Trước tiên mình xin khuyên các bạn rằng các bạn nên đọc file hướng dẫn quy định làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của trường các bạn, Bởi vì mỗi trường đều có một quy định chung cho tất cả sinh viên và khác với trường khác tất nhiên cũng có một số trường giống nhau nhưng tốt nhất thì các bạn vẫn nên đọc kỹ các yêu cầu hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn, của Khoa và của trường đã gửi cho các bạn sinh viên, chắc chắn các bạn phải làm theo Nếu không bài của các bạn có hay đến mấy cũng sẽ không được chấp nhận.

LOẠI ĐỀ CƯƠNG 1: ĐỀ CƯƠNG LÀ MỤC LỤC

LOẠI ĐỀ CƯƠNG 2: ĐỀ CƯƠNG LÀ MỞ ĐẦU ( LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU,….)

lý do chọn đề tài,

Mục đích đề tài

phạm vi nghiên cứu

phương pháp nghiên cứu

cấu trúc của đề tài

DE CUONG BAO CAO

Cách trình bày đề cương hay và đẹp mình khuyên chân thành các bạn sinh viên làm đề cương chi tiết các bạn cũng cần phải đau chút để cho giáo viên hướng dẫn ấn tượng bài báo cáo của các bạn ngay từ lần đầu tiên.

Các bạn cũng nên làm bìa ghi rõ họ tên tiêu đề là đề cương chi tiết đề tài là gì Các bạn ghi vào sau đó trạng thứ 2 các bạn có thể ghi thêm thông tin cá nhân của mình hoặc là các bản triển khai đề cương ngay từ trang 2

BIA DE CUONG CHI TIET

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC khi làm đề cương báo cáo thực tập.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

” Viết báo cáo thực tập anh văn thương mại

Chuyện bên lề.