Báo Cáo Đề Dẫn Hội Thảo Chuyên Đề “giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Và Điều Hành Của Chính Quyền Xã Trong Xây Dựng …

--- Bài mới hơn ---

 • Báo Cáo Đề Dẫn Hội Thảo Chuyên Đề “giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Giải Phóng Mặt Bằng Trên Địa Bàn Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa”
 • Hội Thảo Khoa Học & Giáo Dục: Tất Cả Tin Tức
 • Làm Sao Lập Bản Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh?
 • 11 Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Du Lịch Được Đánh Giá Cao
 • 10+ Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Du Lịch Hot Nhất 2022
 • Báo cáo đề dẫn Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền xã trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Nga Sơn hiện nay”

  (Do đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đọc tại hội thảo)

  Kính thưa các quý vị đại biểu! Thưa các đồng chí!

  Nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn là vấn đề chiến lược trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”. Xác định được tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân và nông thôn, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của người nông dân. Trực tiếp và toàn diện nhất là Nghị quyết số 26 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về“Nông nghiệp, nông thôn, nông dân” với mục tiêu ” Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường”. Để thực hiện thành công mục tiêu trên, ngày 04/6/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 800/QĐ – TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2022 làm cơ sở pháp lý để các ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

  Quán triệt chủ trương Nghị quyết của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã quyết nghị Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là một trong năm chương trình kinh tế – xã hội trọng tâm của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2015. Trên cơ sở đó, ngày 7/6/2010 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 định hướng đến năm 2030. Trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Thanh Hóa đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng.

  Kính thưa các đồng chí!

  Nga Sơn là một trong những huyện ven biển của tỉnh Thanh Hoá, có 26 xã và 01 thị trấn; Thấm nhuần chủ trương phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, huyện Nga Sơn đã ban hành Đề án số 1080/QĐ-UBND về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 03-CT/HU, ngày 9/5/2012 và tổ chức lễ phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã (Năm 2013 đổi tên thành Ban chỉ đạo phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới). Sau hơn 3 năm thực hiện, Nga Sơn đã chủ động trong triển khai, quyết liệt trong chỉ đạo và sáng tạo trong tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của địa phương. Theo đó, đã đạt được những bước đầu quan trọng. Hệ thống kết cấu hạ tầng của địa phương từng bước được hiện đại hoá; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; môi trường sinh thái từng bước được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tính đến tháng 12 năm 2013, bình quân toàn huyện đạt 12,31 tiêu chí. Trong đó, 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; 5 xã đạt 15 tiêu chí; 5 xã đạt 14 tiêu chí; 3 xã đạt 13 tiêu chí; 5 xã đạt từ 10 – 12 tiêu chí; 7 xã đạt từ 6 – 9 tiêu chí. Với kết quả trên, Nga Sơn đựơc xếp mức trung bình khá trong cả tỉnh, mức khá đối với các huyện miền biển. Có được kết quả như vậy là do tổng hợp của nhiều nhân tố tạo thành, trong đó nhân tố quản lý, điều hành của chính quyền xã giữ vai trò quan trọng và mang tính quyết định. Song cũng như tình hình chung của các cơ sở trong tỉnh, quá trình thực hiện Chương trình ở một số xã còn gặp nhiều khó khăn. Bởi lẽ, xây dựng nông thôn mới đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ, hợp lý cả về đời sống kinh tế, quản lý xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện dân chủ. Hay nói cách khác, xây dựng nông thôn mới chính là thực hiện chương trình phát triển toàn diện và vững chắc nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vì vậy, cùng với các giải pháp về kinh tế – sản xuất, kỹ thuật – công nghệ, kinh tế – xã hội,… cần chú trọng tới việc nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền xã, vì đây là lực lượng trực tiếp trong tổ chức, triển khai thực hiện đóng vai trò quyết định đối với sự thành công của chương trình này.

  Thực tế cho thấy, trong những năm qua, năng lực quản lý và điều hành của một số chính quyền xã còn bất cập dẫn đến ở các xã này sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội còn yếu kém; tỷ lệ lao động thiếu việc làm còn cao, nhiều tiêu chí về nông thôn mới chưa đạt (tính đến 31/12/2013, có xã mới đạt 06 tiêu chí).

  Để đạt được mục tiêu đề ra, Hội thảo cần tập trung làm rõ những nội dung sau:

  1. Nhận thức chung về năng lực quản lý và điều hành của chính quyền xã trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; những kết quả và kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Nga Sơn.

  2. Thực trạng năng lực quản lý và điều hành của chính quyền cấp xã đối với việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

  3. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền xã trong xây dựng nông thôn mới ở huyện trong thời gian tới.

  Thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội thảo chuyên đề:“Giải pháp nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền xã trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Nga Sơn hiện nay”.

  Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Lập Bảng Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Theo Mẫu B02
 • Giáo Viên Cần Coi Trọng Cách Ghi Chép Trong Sổ Dự Giờ
 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm
 • Cách Trình Bày Bài Báo Cáo Ca Bệnh Và Hàng Loạt Ca Bệnh
 • Trình Bày Powerpoint Và Thuyết Trình Báo Cáo Thế Nào?
 • Báo Cáo Đề Dẫn Hội Thảo Chuyên Đề “giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Giải Phóng Mặt Bằng Trên Địa Bàn Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa”

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Thảo Khoa Học & Giáo Dục: Tất Cả Tin Tức
 • Làm Sao Lập Bản Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh?
 • 11 Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Du Lịch Được Đánh Giá Cao
 • 10+ Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Du Lịch Hot Nhất 2022
 • 19 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Du Lịch Hay Cho Bài Bctt, Hay
 • Giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng… Làm tốt công tác GPMB có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo lập môi trường thông thoáng cho đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất, giảm thiểu tình trạng tranh chấp, bất đồng, khiếu nại, tố cáo trong nhân dân.

  Đối với huyện Tĩnh Gia, nơi có Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS), là một trong năm Khu kinh tế trọng điểm của cả nước với nhiều các dự án đầu tư trong và ngoài nước đang được triển khai thì công tác GPMB càng đặc biệt quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác GPMB, Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tĩnh Gia (Khóa XXIV) tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV xác định: ” Tập trung thực hiện tốt quản lý quy hoạch, GPMB, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là xây dựng phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và xây dựng phát triển đô thị”

  Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động và mở rộng Khu Kinh tế Nghi Sơn , t heo đó, diện tích Khu Kinh tế Nghi Sơn sẽ được điều chỉnh tăng gần 6 lần, từ 18.611,8 ha lên 106.000 ha; trước yêu cầu xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn trở thành “Trung tâm đô thị- công nghiệp và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, công tác giải phóng mặt bằng phải được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của huyện Tĩnh Gia nói riêng, của tỉnh Thanh Hóa nói chung, cần phải được quan tâm tập trung giải quyết.

  Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh và Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Gia trong 5 năm (2011-2015) đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác GPMB. Cụ thể:

  – Huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trong GPMB, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

  – Tập trung chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là ở cấp cơ sở. Đảm bảo trình tự, thủ tục thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định; đảm bảo cho người dân có đất bị thu hồi được thụ hưởng đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách theo quy định hiện hành, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đúng tiến độ; giải quyết tốt vấn đề tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động, xây dựng các khu tái định cư theo tiêu chí đô thị, đảm bảo đầy đủ kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, theo quan điểm “nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ”.

  – Công tác giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân được quan tâm đúng mức.Trong 5 năm, huyện Tĩnh Gia đã giải quyết hàng ngàn lượt đơn, thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân. Đây là cơ sở quan trọng, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ GPMB các dự án trên địa bàn huyện, đặc biệt là các dự án trọng điểm, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư;

  Giai đoạn 2011- 2022, là thời kỳ cao điểm của nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. Trong đó, đã giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh, như Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Trung tâm Nhiệt điện Nghi Sơn; Xi măng Công Thanh; Nhiệt điện Công Thanh; hạ tầng khu công nghiệp luyện kim giai đoạn 1… Tính riêng năm 2022, huyện Tĩnh Gia đã tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 50 dự án. Trong đó, các dự án giao thông như: đường giao thông từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn, mở rộng đường 513- Khu Kinh tế Nghi Sơn đoạn qua xã Mai Lâm, đường Bắc Nam 2- Khu Kinh tế Nghi Sơn, xây dựng đường giao thông nông thôn; hoàn tất GPMB khu C- Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

  Thứ nhất làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.

  Thứ hai, thực trạng công tác GPMB trên địa bàn huyện Tĩnh Gia thời gian qua, tập trung làm rõ những kết quả đạt đươc, những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn công tác giải phóng mặt bằng.

  Với tinh thần đó, thay mặt ban chủ trì hội thảo, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc hội thảo chuyên đề: ” Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa . Kính chúc các quý vị đại biểu sức khoẻ. Chúc hội thảo thành công tốt đẹp.

  (*) Bài báo cáo đề dẫn do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị đọc tại Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Báo Cáo Đề Dẫn Hội Thảo Chuyên Đề “giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Và Điều Hành Của Chính Quyền Xã Trong Xây Dựng …
 • Cách Lập Bảng Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Theo Mẫu B02
 • Giáo Viên Cần Coi Trọng Cách Ghi Chép Trong Sổ Dự Giờ
 • Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm
 • Cách Trình Bày Bài Báo Cáo Ca Bệnh Và Hàng Loạt Ca Bệnh
 • Cách Viết Đề Cương Báo Cáo Thực Tập, Chuyên Đề, Luận Văn, Chuẩn

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đề Cương Báo Cáo Chuyên Đề Khoa Học Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Làm Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Dự Án Đầu Tư
 • Hướng Dẫn Giám Sát Và Báo Cáo Phản Ứng Có Hại Của Thuốc (Adr) Tại Các Khoa Lâm Sàng (Thực Hiện Theo Quyết Định Số 1088/qđ
 • Cách Làm Báo Cáo Doanh Số Bán Hàng Trên Excel Cho Doanh Nghiệp
 • Tổng Quan Về Báo Cáo Bán Hàng Nhà Quản Lý Nên Biết
 • Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề làm đề cương báo cáo thực tập? luận văn?

  1. Bạn đang chưa biết lựa chọn cho mình 1 đề tài phù hợp và tìm cách viết đề cương báo cáo thực tập
  2. giáo viên đang yêu cầu làm đề cương nhưng bạn chưa biết bắt đầu từ đâu
  3. đề cương của bạn bị giáo viên chỉnh sửa nhiều lần nhưng bạn không biết sửa
  4. Bạn không biết làm đề cương của bạn như thế nào cho đúng yêu cầu
  5. Bạn đang cần mình làm giúp đề cương vì đang quá gấp

  QUY TRINH LAM BAO CAO THUC TAP

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Các bạn có thể tham khảo những đề cương mẫu trên mạng từ những bài bài báo cáo thực tập cũ, chỉ cần các bạn search Google là có thể ra rất là nhiều đề cương để cho các bạn tải về và sử dụng. Tuy nhiên đây là những đề cương của một sinh viên khác, của một đề tài khác, của một giáo viên khác và của một trường khác, tại 1 thời điểm khác trong quá khứ. Nó có thể hay với giáo viên A nhưng có thể không hay đối với giáo viên B. Cho nên đấy là những đề cương chủ yếu mang tính chất tham khảo để các bạn có thể tự xây dựng cho mình một đề cương chi tiết cho riêng mình.

  Lựa chọn đề tài phù hợp rất quan trọng, các yếu tố chủ chốt?

  Tuy nhiên trước khi viết đề cương hôm nay mình sẽ hướng dẫn qua cho các bạn trước cách lựa chọn đề tài phù hợp nhất. Nếu các bạn chọn đề tài phù hợp nhất thì sẽ dễ dàng hơn cho các bạn trong thời gian tiếp theo, nếu như bạn nào chọn một đề tài rất hay rất đồng nghĩa với việc các bạn đang tự làm khó bản thân mình về sau

  • ĐỀ TÀI ĐÚNG NGÀNH HỌC
  • ĐỀ TÀI RÕ RÀNG, GIẢI QUYẾT 1 VẤN ĐỀ
  • ĐỀ TÀI PHÙ HỢP VỚI LOẠI HÌNH CÔNG TY
  • ĐỀ TÀI DỄ XIN ĐƯỢC SỐ LIỆU
  • ĐỀ TÀI PHỔ BIẾN ĐỂ DỄ THAM KHẢO

  Những bạn muốn thử thách bản thân có thể lựa chọn đề tài khó và lạ, đó cũng là một thử thách lớn lên như các bạn làm tốt những đề tài mới lạ ấy thì giảng viên hướng dẫn rất đánh giá cao sự sáng tạo và đầu tư của các bạn. Tất nhiên là những đề tài mới lấy các bạn cũng rất khó để tìm kiếm cho mình những tài liệu mổ những đề cương mẫu để tham khảo. Nói tóm lại chắc chắn các bạn sẽ phải đầu tư rất nhiều

  Có 2 loại đề cương – tùy giáo viên yêu cầu

  Viết đề cương chi tiết của đề tài thực tập, Trước tiên mình xin khuyên các bạn rằng các bạn nên đọc file hướng dẫn quy định làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của trường các bạn, Bởi vì mỗi trường đều có một quy định chung cho tất cả sinh viên và khác với trường khác tất nhiên cũng có một số trường giống nhau nhưng tốt nhất thì các bạn vẫn nên đọc kỹ các yêu cầu hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn, của Khoa và của trường đã gửi cho các bạn sinh viên, chắc chắn các bạn phải làm theo Nếu không bài của các bạn có hay đến mấy cũng sẽ không được chấp nhận.

  1. LOẠI ĐỀ CƯƠNG 1: ĐỀ CƯƠNG LÀ MỤC LỤC
  2. LOẠI ĐỀ CƯƠNG 2: ĐỀ CƯƠNG LÀ MỞ ĐẦU ( LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU,….)
  1. lý do chọn đề tài,
  2. Mục đích đề tài
  3. phạm vi nghiên cứu
  4. phương pháp nghiên cứu
  5. cấu trúc của đề tài

  DE CUONG BAO CAO

  Cách trình bày đề cương hay và đẹp mình khuyên chân thành các bạn sinh viên làm đề cương chi tiết các bạn cũng cần phải đau chút để cho giáo viên hướng dẫn ấn tượng bài báo cáo của các bạn ngay từ lần đầu tiên.

  Các bạn cũng nên làm bìa ghi rõ họ tên tiêu đề là đề cương chi tiết đề tài là gì Các bạn ghi vào sau đó trạng thứ 2 các bạn có thể ghi thêm thông tin cá nhân của mình hoặc là các bản triển khai đề cương ngay từ trang 2

  BIA DE CUONG CHI TIET

  MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC khi làm đề cương báo cáo thực tập.

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  ” Viết báo cáo thực tập anh văn thương mại

  Chuyện bên lề.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Để Viết Một Báo Cáo Khoa Học
 • Hướng Dẫn Làm Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Đạt Điểm Cao Nhất
 • Tham Khảo 10 Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Thương Mại Tốt Nhất
 • Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Trong Quân Đội
 • Cách Viết Bản Kiểm Điểm Nghỉ Học Không Phép
 • Hướng Dẫn Trình Bày Bài Viết Tham Luận Hội Thảo Khoa Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Bài Luận Về Bản Thân Trong Hồ Sơ Du Học
 • Bài Tham Luận Về Đổi Mới Phương Pháp Học Tập
 • Hướng Dẫn Cách Trình Bày Khóa Luận Tốt Nghiệp Chi Tiết Nhất
 • Cách Chọn Đề Tài Khóa Luận Chuyên Ngành Kế Toán
 • Cách Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Dược Hà Nội
 • HỘI THẢO KHOA HỌC

  ĐỀ TÀI

  • Tên bài tham luận, thông tin tác giả
  • Tóm tắt, từ khóa
  • Nội dung bài tham luận

  1.1. Tên bài tham luận

  Tên bài tham luận (viết CHỮ IN HOA, canh giữa). Phía dưới bên phải của tên bài tham luận: Ghi tên tác giả, chức danh và đơn vị công tác, địa chỉ Email và số điện thoại liên hệ.

  1.2. Tóm tắt, từ khóa

  Tóm tắt (khoảng 200 từ), từ khóa: 4-6 từ.

  1.3. Nội dung bài tham luận

  Bài tham luận có dung lượng từ 5-10 trang A4. Bao gồm các nội dung:

  • Khái quát (Dẫn nhập, cơ sở lý luận)
  • Quy định của pháp luật (phân tích các quy định của pháp luật)
  • Bất cập và kiến nghị hoàn thiện và kết luận

  2.1. Hình thức phần tóm tắt và nội dung

  • Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13, định dạng file MS.Word
  • Lề: Lề trái 3 cm; lề phải 2cm; phía trên 2,5cm; phía dưới 2 cm;
  • Cách dòng: đơn (single), cách giữa các khổ: Before 0.6pt.
  • Tiêu đề cấp 1: chữ in hoa, đậm; đánh thứ tự theo ký tự La tinh (1, 2, 3,…)
  • Tiêu đề cấp 2: chữ thường, đậm; đánh thứ tự theo ký tự La tinh (2.1.; 3.2.,…).
  • Tiêu đề cấp 3: chữ thường, in nghiêng, đậm, đánh thứ tự theo ký tự La tinh (1.1.;3.2.1.,….).
  • Trình bày bảng: tên bảng sử dụng chữ in đậm, đánh số theo thứ tự 1, 2, 3 (Bảng 1., Bảng 2., Bảng 3,…), tiêu đề của bảng viết chữ thường ở phía trên bảng.
  • Trình bày hình: tên hình sử dụng chữ in đậm, đánh số theo thứ tự (Hình 1., Hình 2., Hình 3.,…) tiêu đề của hình viết chữ thường ở phía dưới hình.
  • Ghi chú: Phía cuối bảng và hình ghi rõ nguồn trích dẫn, căn lề phải.
  • Xếp theo thứ tự A,B,C…theo họ của tác giả.
  • Đối với bài đăng trên tạp chí:Tác giả (Năm XB). Tên bài báo. Tên tạp chí, Số tạp chí, Trang.
  • Đối với chương sách hay bài đăng trong một cuốn sách: Tác giả (Năm XB). “Tên chương”. Tên chủ biên sách, Tên sách, (trang). Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản.
  • Đối với là sách, tham luận: Tác giả (Năm XB). Tên sách (Lần tái bản). Nơi xuất bản: Tên nhà xuất bản.
  • Đối với bài tham dự hội thảo:Tác giả (Năm XB). Tên bài viết. Tên Hội thảo. Nơi tổ chức Hội thảo, ngày tổ chức.
  • Đối với bài đăng trên Internet:Tác giả (Năm XB). Tên bài viết. Tên website đăng bài viết (đường dẫn URL). (Ngày truy cập)

  2.3. Hình thức trích dẫn

  Trích dẫn theo hình thức Footnot trực tiếp nguồn.

  Nếu là sách, báo, tạp chí, bài trên internet thì trích theo hình thức sau: Tên tác giả (năm công bố), tên tác phẩm, trang tham khảo hoặc đường link internet (ngày truy cập). Ví dụ:

  Nếu trích dẫn cơ sở pháp lý thì theo hình thức: Điểm, Khoản, Điều, Tên VPQPPL năm ban hành. Ví dụ: Điểm 2, Khoản 2, Điều 6 Luật thương mại năm 2005.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Tiểu Luận Triết Học Hay, Đạt Điểm Cao
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Bài Tiểu Luận Hay
 • Cách Viết Bài Luận Ưu Tiên Xét Tuyển Thẳng Vào Đại Học Kinh Tế
 • Vào Đại Học Bằng Bài Luận, Thư Giới Thiệu
 • Bài Luận Tuyển Thẳng Đại Học
 • Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Marketing

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Và Các Mẫu Báo Cáo Thực Tập Marketing Hay
 • Cách Viết Lời Mở Đầu Trong Báo Cáo Thực Tập Marketing, Hay Nhất!
 • 9 Mẫu Báo Cáo Marketing Và Các Ví Dụ Cho Báo Cáo Hàng Ngày, Hàng Tuần Và Hàng Tháng
 • Cách Xây Dựng Đề Cương Và Viết Một Báo Cáo Nghiên Cứu Khoa Học Y Học (Phần 2)
 • Tổng Hợp Mẫu Báo Cáo Nghiên Cứu Thị Trường
 • Download tài liệu

  1. Báo cáo thực tập marketing du lịch

  Download tài liệu

  4. Đề cương báo cáo thực tập tốt nghiệp marketing

  Download tài liệu

  Marketing mix là một lĩnh vực còn khá mới mẻ hiện nay và chưa được nhiều doanh nghiệp biết đến. Tuy nhiên hiệu quả của marketing mix đến sự phát triển ổn định của các doanh nghiệp là cực kỳ quan trọng. Nắm rõ điều đó các doanh nghiệp đã nhanh chóng đưa ra những chiến lược marketing mix phù hợp. Để có thể định hướng và đưa ra những giải pháp phát triển bền vững cho doanh nghiệp của mình.

  Download tài liệu 100++ Báo cáo thực tập Marketing

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoạt động marketing tại công ty Hoa Cương là một bài báo cáo rất chi tiết cụ thể về hoạt động marketing tại công ty Hoa Cương, các bạn sinh viên theo ngành học marketing có thể tham khảo để làm bài báo cáo đạt được kết quả cao.

  Các mẫu báo cáo thực tập tại công ty dược hay nhất Báo cáo thực tập công nợ phải trả

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoạt động marketing tại công ty CP thương mại Royal được làm rất tốt và chi tiết, các hoạt động marketing tại công ty đều được thống kê và đánh giá cụ thể.

  II. Marketing trong doanh nghiệp

  1. Marketing là gì?

  Marketing là một thuật ngữ được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực và hoạt động kinh tế hiện nay. Hiểu đơn giản thì đây là một dạng hoạt động của con người thông qua trao đổi để có thể làm thỏa mãn những mong muốn và nhu cầu trong cuộc sống.

  Marketing được hình thành từ rất lâu trước đây và nhờ vào sự tăng trưởng của quá trình trao đổi buôn bán hàng hóa mà phát triển. Vì thế chuyên ngành này đã được mang vào việc giảng dạy mà được nhiều sinh viên theo học.

  2. Vai trò của marketing trong doanh nghiệp

  Vai trò chính của marketing là giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu cụ thể thông qua những con đường phù hợp. Và thông qua các phản hồi của khách hàng để đoán trước những cơ hội hay nguy cơ của sản phẩm. Từ đó doanh nghiệp sẽ có thêm thời gian để đổi mới và cải tiến thêm nhiều tính năng sản phẩm sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

  Marketing cũng xác định chính xác các mục tiêu có thể sinh lợi nhuận, tạo sự an toàn và thế lực chắc chắn trong các hoạt động kinh doanh. Chính vì thế mà các doanh nghiệp phát triển bền vững thì không thể thiếu marketing.

  3. Chức năng hoạt động của marketing trong doanh nghiệp

  10+ Báo cáo thực tập kế toán tiền lương MỚI NHẤT 2022

  Một số chức năng hoạt động của marketing trong doanh nghiệp:

  • Marketing có vai trò chỉ đạo, định hướng cũng như phối hợp các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách nhịp nhàng, ăn ý.
  • Dựa vào các chiến lược marketing mà ban lãnh đạo có thể quyết định các phương thức sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển của doanh nghiệp.
  • Hoạt động marketing tốt sẽ tạo ra những sản phẩm luôn phù hợp với nhu cầu của thị trường.
  • Marketing là yếu tố quyết định lợi nhuận, doanh số, nguồn chi phí ban đầu và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

  III. Cách viết báo cáo thực tập ngành marketing

  Để có thể viết được các bài báo cáo thực tập marketing đúng chuẩn và đầy đủ những thông tin cần thiết. Thì bạn cần phải dành nhiều thời gian tìm hiểu tài liệu và đưa vào bài báo cáo những thông tin sau:

  15+ báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền không thể bỏ qua năm 2022 Báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh mới nhất 2022

  • Tổng quan về hoạt động kinh doanh của đơn vị thực tập.
  • Thực trạng các hoạt động marketing tại đơn vị thực tập.
  • Vị trí, nhiệm vụ và phòng ban của sinh viên trong thời gian thực tập.
  • Kết luận và đưa ra giải pháp phù hợp.

  Các nội dung cần phải được trình bày cụ thể, khoa học và rõ ràng nhất có thể. Sử dụng ngôn từ trang trọng, lịch sự để thể hiện sự tôn trọng đối với người đọc. Như thế bài báo cáo thực tập marketing của sinh viên mới được đánh giá cao.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 13+ Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Marketing Hot Nhất Dành Cho Sinh Viên
 • Chia Sẻ Mẫu Báo Cáo Thực Tập Marketing
 • Hướng Dẫn Cách Viết Đồ Án Tốt Nghiệp Và Đồ Án Môn Học
 • Hướng Dẫn Trình Bày Báo Cáo Tham Luận
 • Dạy Cách Viết Bài Tham Luận Chuẩn Nhất Theo Chuyên Gia
 • Hướng Dẫn Cách Mời Khách Hàng Tham Dự Hội Thảo Đầy Đủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Mời Người Nổi Tiếng Làm Diễn Giả Cho Hội Nghị Mà Không Phải Trả Tiền
 • Teamx Hcmc Gửi Lời Mời Trở Thành Diễn Giả Chương Trình “open Innovation”
 • Mời Diễn Giả Về “diễn Thật” Cho Sự Kiện Của Bạn?
 • Cách Viết Nội Dung Email Marketing Tăng 23% Tương Tác
 • Cách Viết Tiêu Đề Email Marketing Hay Gây Chú Ý Khách Hàng
 • Trước thời gian tìm hiểu về cách mời người sử dụng tham dự hội thảo hiệu quả thì bạn cần quan tâm đến những lỗi lo sau:

  1. Chọn lựa đúng nhu cầu của người tiêu dùng mà bạn sẽ mời dự hội thảo

  Trên cơ sở xác định chuẩn xác nhu cầu của khách mời, hiểu sâu những gì họ đang cần và mơ ước , có khả năng thỏa mãn các nhu cầu của họ. Vậy thì bạn sẽ tìm được bí quyết mời người tiêu dùng tham dự hội thảo đơn giản và hiệu quả hơn.

  2. Thông tin của buổi hội thảo

  Bất kì một cuộc hội thảo nào cũng hướng tới một lỗi lo chủ đạo, một thông tin chính để bàn bạc với khách hàng. B í quyết mời khách hàng tham dự hội thảo hiệu quả đó là cần truyền đạt các nội dung tại buổi hội thảo một cách chân thực, đáng tin tưởng nhất. Như vậy tổ chức của bạn sẽ xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng , các buổi hội thảo khác của tổ chức sẽ nhận được sự quan tâm, tham dự của đông đảo người tiêu dùng.

  Việc triển khai các chương trình ưu đãi; hoặc tặng quà trong chương trình hội nghị là cách để các doanh nghiệp bảo hiểm thu hút được khách hàng đến với sự kiện.

  Đây là cách thức đánh vào tâm lý tò mò; mong muốn được hưởng ưu đãi hoặc quà tặng của người dân. Đã được rất nhiều đơn vị áp dụng và rất thành công

  II. Các bí quyết mời người tiêu dùng tham dự hội thảo đem đến thành công

  1. Mời khách hàng bằng các cơ chế liên hệ phổ biến

  Cách mời người sử dụng tham dự hội thảo chủ yếu đuối hiện nay mà chúng ta ứng dụng đó là gọi di động trực tiếp, gửi tin nhắn, gởi email, gởi thiệp mời…Trong số những cách thức liên lạc trên để đảm hiệu quả cao nhất nên gọi dế yêu trực tiếp để mời khách hàng. X ác nhận họ có tham dự hay không.

  2. Gia tăng giới thiệu trên những mạng xã hội, truyền thông

  Ngày nay kênh social có khả năng nói là phương tiện giới thiệu có tốc độ nhanh và hiệu quả nhất. Đây chính là nền tảng để đem đến thắng lợi cho cách mời người tiêu dùng tham dự hội thảo. Hãy đăng bài đăng tuyên dạy bảo cuộc hội thảo của bạn trên những trang kênh mạng xã hội như Facebook , Twitter…Như vậy bạn sẽ giới thiệu được phổ biến nhất sự kiện của tổ chức mình và mang đến hiệu ứng cực kỳ khả quan. Ngoài ra những diễn đàn, blog cộng đồng Trực tuyến cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc truyền bá buổi hội thảo tại cộng động.

  3. Mời khách mời có tiếng tham dự hội thảo

  5. Xây dựng ý tưởng sáng sủa xây dựng, khi tổ chức hội thảo

  Một cuộc hội thảo mới mẻ, độc đáo có thể mang lại sự thu hút đông đảo khách hàng tham dự. Hãy điều chỉnh một tí kết cấu chương trình gia tăng liên kết chặt chẽ giữa toàn bộ mọi người đang tham dự. Xây dựng nên sự không giống nhau thì bạn giản đơn lôi kéo nhiều người tham dự sự khiếu nại của mình.

  6. Tạo điều kiện mở mênh mông mối quan hệ cho người tiêu dùng tham dự

  Lan Anh- tổng hợp

  Nguồn: phonghoitruong.com.vn/cybershow.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • #1 Cách Mời Khách Hàng Tham Dự Hội Thảo Tỉ Lệ
 • 11 Cách Viết Email Marketing Hiệu Quả Khiến Khách Hàng Phải Khao Khát Mua Hàng.
 • Cách Viết Email Bán Hàng Đỉnh Cao, Giúp “thôi Miên” Người Đọc
 • Soạn Bài Luyện Tập Cách Viết Đơn Và Sửa Lỗi Lớp 6 Hay Nhất Đầy Đủ
 • Cách Học Tốt Môn Toán Ở Lớp 6
 • Mẫu Báo Cáo Thử Việc Mới Nhất. Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Thử Việc

  --- Bài mới hơn ---

 • Viết Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh Giá Rẻ
 • Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần, Tháng, Ngày File Excel
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày, Báo Cáo Tuần, Tháng…
 • Cách Viết Báo Cáo Theo Ngày Và Tuần Của Nhân Viên Bán Hàng
 • Cách Viết Báo Cáo Tiến Độ (Sample Template)
 • Thử việc luôn được coi là điều kiện tiên quyết sau quá trình phỏng vấn đề người lao động có thể chứng minh khả năng và thực lực của bản thân với người sử dụng lao động. Sau quá trình thử việc, người lao động sẽ phải làm báo cáo thử việc nhằm thống kê lại kết quả những việc được giao trong thời gian này. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được mẫu của báo cáo này, bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ và nắm được mẫu báo cáo thử việc.

  Báo cáo thử việc là mẫu báo cáo đánh giá kết quả sau quá trình làm việc của ứng viên đối với công ty mới, đây là tiền đề để công ty xem xét ứng viên có phù hợp với vị trí ứng tuyển hay không. Và đây cũng được coi là bằng chứng cho khả năng thích nghi, khả năng thăng tiến trong công việc của người lao động.

  Lãnh đạo Công ty…………………………………………………………………………

  Trưởng Phòng/Ban ……………………………………………………………………….

  – ………………………………………………………………………………………………….

  Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………..

  Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………….

  Số CMND/CCCD: …………………………..Cấp ngày: ……………………Tại: ……………………………

  Trình độ chuyên môn, kỹ thuật:…………………………………………………………………………………..

  Thời gian thử việc: Từ ngày……………tháng……………năm……………..đến ngày…………..tháng………….năm………………..

  Vị trí/Chức vụ trong thời gian thử việc tại Công ty: ………………………………………………………..

  Phòng/Ban: ………………………………………………………………………………………………………………

  Người hướng dẫn: …………………………………………………………………………………………………….

  Kết quả cá nhân đạt được trong quá trình thử việc:

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  Ý kiến đóng góp, đánh giá của cá nhân về quá trình thử việc tại công ty:

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  Mong muốn, nguyện vọng của cá nhân sau quá trình thử việc tại công ty:

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  …………………., ngày…….. tháng…….. năm……….

  Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG/BAN……………

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………

  Hướng dẫn cách viết báo cáo thử việc

  • Ở góc trên cùng bên trái, bạn sẽ đề tên công ty, phòng/ban mà bạn thử việc. Và ở góc phải đối diện bạn sẽ ghi “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…”
  • Người báo cáo ghi rõ các thông tin cá nhân về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc CCCD, ngày cấp, nơi cấp tại các Mục Tôi tên là; Sinh ngày; Số CMND/CCCD.
  • Mục Trình độ chuyên môn, kỹ thuật: Ghi rõ trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật. Ví dụ: trung cấp. cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ,…
  • Mục Thời gian thử việc: Ghi rõ ngày tháng năm bắt đầu thời gian thử việc, ngày tháng năm kết thúc thời gian thử việc. Lưu ý: Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì thời gian thử việc tối đa đối với công việc, chức danh cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên là không quá 60 ngày, đối với công việc, chức danh cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ là không quá 30 ngày, đối với các công việc khác là không quá 6 ngày làm việc.
  • Người báo cáo ghi rõ các thông tin về Vị trí/ Chức vụ trong thời gian thử việc tại Công ty, Phòng/Ban nơi thử việc và Người hướng dẫn trong thời gian thử việc (nếu có). Ghi các công việc đươc giao, kết quả hoàn thành. Những nội dung rất quan trọng bởi dựa vào đây Ban lãnh đạo công ty cũng như trưởng phòng sẽ quyết định có tiếp tục làm việc với chúng ta hay không.
  • Về phần tự đánh giá, ý kiến, bên cạnh các ưu điểm cần ghi vào khoảng 1-2 điểm hạn chế và xin hứa sẽ khắc phục. Nếu như trong làm việc, bạn cảm thấy năng lực của mình có thể phát huy mạnh hơn nữa ở nhiều vị trí khác thì bạn có thể đề xuất.
  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Báo Cáo Thử Việc
 • (Tải Miễn Phí) Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày, Tuần, Tháng
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày Gây Ấn Tượng Với Sếp
 • Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Chi Tiết
 • Hướng Dẫn Cách Làm Báo Cáo Thực Tập Chi Tiết Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Kiến Tập Tour Ngành Hướng Dẫn

  --- Bài mới hơn ---

 • 7 Kỹ Năng Viết Báo Cáo Chuyên Nghiệp Cho Nhân Viên
 • Tổng Hợp 80+ Báo Cáo Và Nghiên Cứu Thị Trường, Ngành Hàng, Khách Hàng… Và Mẫu Kế Hoạch/báo Cáo Pr
 • Làm Thế Nào Để Viết Báo Cáo Lỗi Tốt?
 • Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ
 • Lập Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Trực Tiếp Theo Thông Tư 200
 • Hướng dẫn cách viết báo cáo kiến tập tour ngành Hướng dẫn

  Ngày đăng: 25/08/2017

  Download file đính kèm

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA

  NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN

  TRUNG TÂM THỰC TẬP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 20227

  HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÁO CÁO KIẾN TẬP TOUR

  NGÀNH HƯỚNG DẪN

  Trung tâm Thực tập hướng dẫn cho sinh viên đi Kiến tập tour ( Sinh viên ngành Hướng dẫn, Lữ hành) về việc viết báo cáo như sau:

  I. QUY CÁCH

  – Đánh máytrên giấy A4

  – Số trang báo cáo: từ 20 đến 60 trang (KHÔNG kể Trang bìa, Trang nhận xét và Phụ lục)

  – Sử dụng bảng mã Tiếng Việt Unicode (Times New Roman): Tiêu đề phần/chương cỡ chữ 16 + in hoa + in đậm (Bold); Tiêu đề các mục: cỡ chữ 13, chữ thường, in đậm; Nội dung thông thường: chữ thường, cỡ chữ 13, dãn cách dòng là 1,5 lines.

  – Định lề trang giấy: Top: 2 cm, Left: 3,0 cm, Header: 2 cm, Right: 2 cm

  II. NỘI DUNG BÁO CÁO

  1.1 Giới thiệu về Công ty tổ chức tour

  1.2 Giới thiệu về Hướng dẫn viên: chuyên môn, tác phong, nghiệp vụ, cách xử các tình huống phát sinh trong quá trình đi tour…

  1.3 Giới thiệu lộ trình toàn bộ tuyến một cách ngắn gọn:

  Sinh viên phải vẽ tay Sơ đồ mô tả tuyến.

  Lịch trình hoạt động từng ngày (Ghi rõ thời gian ngày , giờ cụ thể)

  Sinh viên trình bày theo lịch trình tham quan từng ngày

  2.1 Lộ trình tham quan ngày thứ 1

  2.1.1 Vị trí địa lý của các tỉnh đến trong ngày

  2.1.2 Tài nguyên du lịch của các tỉnh đến trong ngày: tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn, các lễ hội và sự kiện ….

  2.1.3 Các điểm tham quan trong ngày: khoảng cách giữa các điểm đến, thông tin vắn tắt điểm đến, dịch vụ tại điểm đến, giá vé tham quan – dịch vụ, các phương tiện sử dụng của điểm đến, thuyết trình tại điểm, các cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ ăn uống trong ngày.

  2.1.4 Phân tích các loại hình dịch vụ bổ sung và các loại hình tham quan du lịch (): du lịch sinh thái, du lịch rừng, du lịch biển, du lịch mạo hiểm …

  2.2 Lộ trình tham quan ngày thứ 2

  ….Thứ tự và Nội dung trình bày giống như mục 2.1…

  2.5 Nhận xét và Thiết kế tour mới

  2.5.1 Tính logic của chương trình tour

  2.5.2 Chất lượng của các dịch vụ: dịch vụ hướng dẫn, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, phương tiện vận chuyển…

  2.5.3 Thiết kế chương trình tour: sinh viên có thể đề xuất thay đổi hoặc điều chỉnh lại để hoàn thiện Chương trình tour 2 một cách tốt nhất (theo ý kiến cá nhân)

  2.5.4 Kiến thức sinh viên tiếp nhận từ chương trình đi kiến tập tour thực tế.

  ü Sinh viên phải biết tổng hợp thông tin, lấy những thông tin cần thiết và viết lại bằng văn viết của chính tác giả. Không nên chép lan man, thông tin không chọn lọc.

  ü Kẹp phần nội dung ghi chép khi đi tour (bản photo), có chữ ký và nhận xét của Hướng dẫn viên hoặc Giảng viên theo đoàn. Lưu ý, chỉ nộp bản photo và đóng vào phần cuối cùng của Báo cáo.

  ü Ngoài các phần trên có thể bổ sung phần phụ lục. Phần phụ lục không tính trang (tuy nhiên cần đưa những vấn đề cần thiết bổ sung cho báo cáo, không quá lạm dụng)

  III. TRÌNH TỰ TRÌNH BÀY BÁO CÁO

  Thứ tự trình bày Báo cáo kiến tập tour

  TRANG BÌA CHÍNH (file mẫu)

  Trang bìa lót

  Nhận xét của Giảng viên hướng dẫn

  Phần 1: TỔNG QUAN TOUR KIẾNTẬP

  …… ( Trình bày nội dung hướng dẫn ở mục 2.1)…..

  Phần 2: THUYẾT TRÌNH TUYẾN

  …… ( Trình bày nội dung hướng dẫn ở mục 2.2)…..

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHỤ LỤC (nếu có)

  TRUNG TÂM THỰC TẬP

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Khảo Sát Địa Hình Chuẩn, Đầy Đủ Nhất
 • 95 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Hành Chính Hay Nhất
 • Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Luật Hành Chính Điểm Cao
 • Hướng Dẫn Cách Làm Báo Cáo Thuế Hàng Tháng
 • Hướng Dẫn Quy Cách Bài Viết Tham Luận Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế: “giao Lưu Văn Hoá Việt
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Xin Cấp Phép Tổ Chức Hội Nghị, Hội Thảo Quốc Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Thành Lập Công Ty Tnhh 1 Thành Viên
 • Mẫu Đơn Xin Thành Lập Công Ty Cổ Phần
 • Thủ Tục Cấp Giấy Phép Tổ Chức Họp Báo
 • Mẫu Đơn Xin Vào Hội Người Cao Tuổi, Đơn Xin Vào Hội Người Cao Tuổi
 • Mẫu Đơn Xin Việc Và Những Lưu Ý Khi Viết Đơn Xin Việc
 • Khi lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế doanh nghiệp bạn phải đối diện với việc xin giấy phép tổ chức sự kiện và bạn cần phải hiểu rõ về quy trình xin cấp phép để tránh xảy ra sai sót khi tổ chức.

  I) CÁCH THỨC XIN PHÉP

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống dịch vụ bưu chính viễn thông.

  II) SỐ LƯỢNG HỒ SƠ 

  1. Thành phần hồ sơ:

  Có tờ trình (kèm theo đề án hoặc kế hoạch tổ chức) đề nghị của cơ quan, đơn vị cần nêu rõ:

  – Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo

  – Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có)

  – Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến)

  – Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo

  – Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài

  – Nguồn kinh phí (đối với trường hợp hội nghị, hội thảo quốc tế do tổ chức nước ngoài tổ chức thì không cần làm rõ nguồn kinh phí)

  2. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

  III) THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

  Nếu quá thời gian trên, các Sở, ngành không có ý kiến xem như đồng ý. Sau khi nhận được ý kiến từ các Sở, ngành chuyên môn, trong thời gian 02 ngày làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định và trả lời cho các cơ quan, tổ chức. Đối với các nội dung hội nghị, hội thảo vượt thẩm quyền, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố trong thời gian 03 ngày làm việc.

  IV) QUY TRÌNH THỰC HIỆN

  Bước 1: Cần xin phép ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức, tổ chức đề nghị Cấp phép Hội nghị, Hội thảo quốc tế chuẩn bị hồ sơ và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

  Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

  * Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

  * Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ hướng dẫn bổ sung:

     + Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

     + Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

  Đối với các nội dung hội nghị, hội thảo vượt thẩm quyền, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố trong thời gian 03 ngày làm việc.

  Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mãu Đơn Xin Phép Về Sớm 30 Phút
 • Thủ Tục Cấp Giấy Phép Nhập Khẩu, Xuất Khẩu Văn Hóa Phẩm
 • Giấy Phép Xin Nhập Khẩu Văn Hóa Phẩm
 • Biểu Mẫu Hồ Sơ Thành Lập Nhóm Trẻ Tư Thục Hiện Đang Được Áp Dụng
 • Mẫu Đơn Thành Lập Nhóm Trẻ Gia Đình, Lớp Mẫu Giáo
 • Cách Viết Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày, Báo Cáo Tuần, Tháng…

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Báo Cáo Theo Ngày Và Tuần Của Nhân Viên Bán Hàng
 • Cách Viết Báo Cáo Tiến Độ (Sample Template)
 • Hướng Dẫn Báo Cáo Adr
 • Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Tiếng Anh Thương Mại Trường Tôn Đức Thắng
 • Cách Viết Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh Điểm Cao
 • Kỹ năng viết bản báo cáo công việc rất quan trọng và cần thiết vì qua các bản báo cáo công việc mà các nhà lãnh lãnh đạo có thể đánh giá nhân viên làm việc như thế nào và đạt hiệu quả tốt không.

  Một số điểm cần lưu ý trong cách viết báo cáo công việc

  Đối với cách viết báo cáo công việc, nội dung cần phải xác định trong báo cáo:

  Xác định được những điểm quan trọng trong cách viết báo cáo công việc

  • Trong một bản báo cáo về công việc cần cần đảm bảo các yếu tố sau:
  • Bố cục, cách trình bày rõ ràng.
  • Mục đích rõ ràng: Viết cho ai, viết về cái gì.
  • Nội dung trình bày rõ ràng, chính xác.

  Xác định các sự kiện quan trọng, các vấn đề đã xảy ra để đưa ra các biện pháp giải quyết khắc phục.

  • Một số điểm chính trong việc tạo một báo cáo
  • Mục đích là gì? Người nhận là ai?
  • Bạn phải xác định mục đích trong bản báo cáo và người nhận là ai hay những ai, đối tượng nào đọc.
  • Bạn có thể chia thành ba đối tượng nhận báo cáo. Cấp trên, thành viên nội bộ và khách hàng.
  • Khi đã xác định được đối tượng bạn cần lưu ý một số điểm để viết báo cáo phù hợp với từng đối tượng mà bạn đã xác định.

  Bản báo cáo công việc cần phải ngắn gọn đầy đủ dễ hiểu và xúc tích. Để có thể dễ dàng nắm bắt nội dung nhanh chóng và đưa ra nhận xét. Vì họ có rất nhiều công việc cần bàn bạc và giải quyết nên không có nhiều thời gian đọc hết từng bản báo cáo. Nên bạn chỉ nên chú trọng những ưu điểm và nhược điểm để họ đưa ra quyết định một cách nhanh nhất, như vậy bạn đã tiết kiệm được thời gian của cả hai bên.

  Để khách hàng có một cái nhìn tốt về tin tưởng tôn trọng bạn. Bạn cần đảm bảo đúng thời hạn đã hẹn, hình thức và thể hiện sự tôn trọng đối với khách hàng. Hoặc bạn có thể nộp sớm hơn nếu có thể.

  Để chuẩn bị và viết một bản báo cáo khoa học điều quan trọng là bạn phải biết trình bày và nhận thức được cấu trúc tổng thể. Thường các bản báo cáo thường được mô phỏng theo hình của một kim tự tháp. Bạn coi đỉnh của kim tự tháp là một bản tóm tắt, càng chi tiết và rõ ràng khi bạn càng đi xuống.

  Cấu trúc kim tự tháp được chia thành ba lớp, theo hướng từ trên xuống dưới: TIÊU ĐỀ, TÓM TẮT, CHI TIẾT.

  Tiêu đề vô cùng quan trọng, nó bao quát nội dung của bản báo cáo. Trong trường hợp bạn chưa xác định được tiêu đề là gì bạn có thể bắt đầu từ phần chi tiết, sau đó kết hợp lại và rút ra tiêu đề. Hoặc bạn có thể viết từ chi tiết sau đó tóm tắt và từ toán tắt đó bạn viết tiêu đề. Ý thức về cấu trúc sẽ giúp bạn viết báo cáo một cách dễ dàng rõ ràng và mạch lạc có sự logic hơn.

  Bạn nên tránh những từ ngữ đa nghĩa trong bản báo cáo. Báo cáo không phải là viết văn vì vậy khi viết một bản báo cáo cần những thông tin chính xác ngắn gọn và từ ngữ dễ hiểu. Bạn còn có thể kết hợp một số sơ đồ hay bảng số liệu để làm bản báo cáo thêm hấp dẫn. Ngoài ra, để thể hiện các nội dung quan trọng bạn có thể gạch đầu dòng in đậm hay gạch dưới.

  Hãy tập trung vào các nhược điểm và ưu điểm chính để các câu không trở nên quá dài. Bạn có thể đặt dấu phẩy, dấu chấm vào những câu quá dài sao cho phù hợp.

  Trong cách viết nên tránh các từ xuồng xã trong văn nói đặc biệt là các báo cáo dành cho khách hàng. Sửa chữa và xem xét một lượt trước khi gửi bản báo cáo.

  Những loại báo cáo cơ bản

  • Báo cáo định kỳ.
  • Báo cáo giải trình.
  • Báo cáo nghiên cứu.

  Tóm tắt những điểm cần lưu ý khi viết báo cáo.

  • Nội dung báo cáo chính xác.
  • Dễ đọc dễ hiểu
  • Cách diễn đạt rõ ràng, khoa học.
  • Trình bày đúng sự thật.
  • Tuân thủ đúng deadline.

  Cảm xúc của tác giả khi viết bản báo cáo không phải là điều ấn tượng. Bạn không nên chỉ ghi những gì bạn nghĩ. Điều quan trọng là thông qua bản báo cáo bạn dự định sẽ sử dụng nó như thế nào trong công việc. Và nên đưa ra những đề xuất để cải thiện để có thể được tiếp tục phát triển, và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

  Trang bìa báo cáo bắt buộc

  Tùy vào từng loại báo cáo, có thể có hoặc không có trang bìa. Báo cáo nội bộ, trang bìa ít khi được đính kèm. Nếu báo cáo có nội dung bên ngoài, bắt buộc phải có trang bìa đính kèm.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần, Tháng, Ngày File Excel
 • Viết Báo Cáo Thực Tập Bằng Tiếng Anh Giá Rẻ
 • Mẫu Báo Cáo Thử Việc. Hướng Dẫn Cách Viết Báo Cáo Thử Việc
 • Cách Viết Báo Cáo Thử Việc
 • (Tải Miễn Phí) Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Ngày, Tuần, Tháng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100