Đề Xuất 3/2023 # Nghi Thức Quy Y Tam Bảo # Top 12 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 3/2023 # Nghi Thức Quy Y Tam Bảo # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nghi Thức Quy Y Tam Bảo mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Quý thiện nam tín nữ khi phát tâm quy y Tam Bảo, trước tiên nên tìm hiểu ý nghĩa và lợi ích của quy y Tam Bảo. Sau đó đến ngôi tự viện mình có duyên đăng ký và nghe chư Tăng hướng dẫn trước về buổi lễ truyền thọ Tam quy. Đến ngày ấn định nên tắm gội sạch sẽ, chuẩn bị áo tràng về chùa đúng giờ quy định.

Giới tử chuẩn bị khai lễ, khánh, cử đại diện vào phương trượng (phòng khách) tác bạch cầu thỉnh chư Tăng truyền trao quy giới. Khi thỉnh chư Tăng đến trước bàn thờ Tổ, vị đại diện đứng giữa bạch: “Bạch trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, chúng con là… bấy lâu có lòng khát ngưỡng quy giới, nay đủ duyên lành, cần cầu trên Thượng tọa, Đại đức Tăng, thùy từ lân mẫn, truyền trao quy giới cho chúng con được ân triêm công đức.”

Khi được chư Tăng hoan hỷ chấp nhận rồi, giới tử lễ ba lễ. Sau khi chư Tăng nguyện hương lễ Tổ xong, giới tử thỉnh Giới Sư lên chánh điện. Lên chánh điện, Giới Sư nguyện hương, đảnh lễ Tam Bảo, tụng chú Đại bi, tán lư hương, kệ khai luật. Thỉnh Giới Sư lên bàn truyền giới. Giới Sư tụng bài tán lư hương, kệ khai luật. Sau đó Giới Sư khai đạo.

2. Giới sư khai đạo giới tử

Ba cõi không yên, như ở trong nhà lửa. Muốn xa lìa cõi khổ, thì phải nương về ngôi Tam Bảo. Người muốn thoát khỏi biển sanh tử luân hồi, không thể bỏ qua sự thọ trì giới pháp mà được. Giới như chiếc bè báu đưa người qua biển khổ; giới như đất bằng phẳng, muôn vật đều từ đấy phát sinh; giới như ngọn đèn sáng, chiếu phá các chỗ tối tăm; giới là con đường tắt đưa đến cõi nhơn thiên, là cửa ngỏ vào cảnh Niết Bàn. Nếu người nào giữ được thanh tịnh, cho đến trong giây phút quy y Tam Bảo, ở đời vị lai cũng được chứng quả Niết Bàn.

Người Quy y Tam Bảo trước phải sám hối cho thân tâm được thanh tịnh. Cũng như, muốn chứa dựng vị cam lồ, trước phải súc bình cho thật sạch. Người khi thọ quy giới, trước cần phải sám hối trừ phiền não cho tâm được thanh tịnh, mới có thể lãnh thọ quy giới. Sám nghĩa là ăn năn, tự thú tội ra, chừa bỏ các lỗi đã làm, chẳng những tội lỗi trong một đời mà cho đến các tội nhiều kiếp về trước, cần phải sám. Hối, nghĩa là hối hận. Biết lỗi mà chừa bỏ, đổi lại cho tốt, không cho tội lỗi mới phát sanh.

Giới tử quỳ thẳng sám hối: Đệ tử chúng con tên là… kể từ vô thỉ cho đến ngày nay, lỡ tạo những điều tội lỗi, ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành, cúi xin Tam Bảo từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử, tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, tai quan nạn khỏi, hiện tiền phước huệ trang nghiêm, một hậu sanh về cõi Phật. (đọc 3 lần, lễ Phật 3 lễ)

4. Giảng nghĩa Quy y Tam Bảo

Chữ Quy là trở về; Y là nương tựa, là trở về nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp say mê lầm lạc, nay cần phải quay về với chánh pháp, nương tựa Tam Bảo. Người đời nương tựa với cha mẹ, vợ chồng, anh em, bạn bè, thì không hoàn toàn an lành. Nên phải nương tựa với Phật, là một đấng từ bi bình đẳng, như ông cha lành. Nương tựa với Pháp, là một phương pháp giải khổ, như thuốc hay chữa lành bịnh tật. Nương tựa với Tăng là bậc đại trí hoằng pháp lợi sanh, mới thật là hoàn toàn an lành.

Phật là một đấng giác ngộ hoàn toàn, toàn năng, toàn trí, toàn đức, là người cha lành của chúng sanh, vị Đại sư của mười pháp giới. Phật là một bảo hiệu chung cho tất cả những bậc tu hành đã giác ngộ, đầy đủ vô lượng phước đức và trí huệ.

Pháp là khuôn phép, là giáo lý phân tích rõ ràng sự khổ não, vạch rõ nguyên nhân của khổ và đề ra phương pháp diệt trừ khổ. Đây chính là những lời của đức Phật Thích Ca chỉ dạy. Nếu mỗi người y theo giáo pháp ấy mà tu hành, thì sẽ được thoát ly sanh tử, chứng thành Phật quả. Cho nên, trong kinh nói rằng: “Pháp là mẹ sanh ra chư Phật”.

Chữ Tăng (Tăng già) nghĩa là một đoàn thể thoát ly tất cả những gì của mình, là một quần chúng hòa hợp không không chống trái nhau, như nước hòa với sữa. Tăng là những người đứng trung gian giữa Phật và chúng sanh, thực hành những pháp của Phật dạy và thay Phật diễn thuyết chánh pháp giải thoát. Tăng là một cái tên chung chỉ cho hang đệ tử xuất gia của Phật, từ bốn vị Tỳ Kheo trở lên.

Tam bảo có đủ công đức như thế. Cho nên, Phật Pháp Tăng là ba ngôi quý báu nhất của thế gian và xuất thế gian. Nếu người nào phát tâm quy y thì không đọa vào ba đường dữ, luôn được Tam Bảo gia hộ, sớm chứng quả bồ đề.

5. Truyền thọ Tam quy, Tam kết

Người có duyên lành phát tâm quy y Tam Bảo, nên vận hết tâm thành nghe lời chỉ dẫn từ Giới Sư mà phát nguyện. Nếu tự mình không đọc phát nguyện Tam quy và không xưng tên họ thì quy y bất thành. Do vậy Giới Sư hướng dẫn, giới tử phát nguyện theo:

Đệ tử chúng con tên là… xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (3 lần).

Đệ tử chúng con suốt đời quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Quy y Phật rồi, khỏi đọa vào Địa ngục. Quy y Pháp rồi, khỏi đọa vào Ngạ quỉ. Quy y Tăng rồi, khỏi đọa vào Bàng sanh. (3 lần).

Quý Phật tử đã quy y Phật rồi, từ nay trở đi thà bỏ thân mạng, trọn không quy y Thiên thần và Quỉ vật. Vì Thiên thần và Quỉ vật kia còn bị luân hồi sanh tử, không phải là Thánh nhân xuất thế gian.

Quý vị đã quy y Pháp rồi, thà bỏ thân mạng, chớ không nghe theo những lời tà thuyết. Vì đó không phải là pháp môn vô lậu giải thoát.

Quý vị đã quy y Tăng rồi, thà bỏ thân mạng, chớ suốt đời không đi theo thầy tà bạn ác. Vì những vị đó không phải là người giải thoát chứng quả Tam thừa, họ sẽ dẫn dắt quý vị vào con đường tối tăm nguy hiểm.

Quý vị đã quy y mười phương Phật, Pháp, Tăng rồi, thì từ đây về sau Tăng ở xứ nào, chùa nào, hay nước nào, cũng đều kính quý, không phải chỉ kính quý Tăng chùa mình cầu quy y mà thôi, như thế mới phải là một người Phật tử hiểu biết chơn chánh.

Đã Quy y rồi, phải thường nhớ Phật, niệm Phật, chán cõi Ta Bà này là nhiều khổ, cầu sau khi mạng chung thần thức sanh về nước Cực Lạc của Phật A Di Đà, liên hoa hóa sanh, sống mãi không phải sanh, già, bịnh, chết nữa. Theo lời Phật Thích Ca dạy: Đức Phật A Di Đà đang chờ đợi tiếp dẫn chúng sanh về Cực Lạc, nếu ai thành tâm chuyên niệm danh hiệu Ngài. Vậy mỗi vị phải có một xâu chuỗi mỗi ngày đêm niệm danh hiệu đức Phật, niệm càng nhiều càng tốt. Nên biết: ngọc Ma ni gieo vào nước đục, nước đục trở thành trong; câu hiệu Phật gieo vào tâm chúng sanh, tâm chúng sanh trở thành tâm Phật. Trong kinh có câu: Chớ chờ đến già rồi mới niệm Phật, mồ hoang ngoài đồng phần nhiều là người tuổi trẻ.

Khi chưa quy y, người nam gọi là Thiện nam tử (người trai tốt), nữ thì gọi là Thiện nữ nhơn (người gái tốt). Bây giờ đã quy y rồi, người nam thì gọi là Ưu Bà Tắc (cận sự nam) là người nam gần gủi phụng sự Tam Bảo; người nữ gọi là Ưu Bà Di (cận sự nữ) là người gái gần gủi phụng sự Tam Bảo. Các Phật tử! Từ hôm nay trở đi, quý vị phải tinh tấn siêng năng học hỏi giáo lý của Phật dạy, rồi y theo đó mà tu hành, gieo hạt giống phúc lành, làm cái nhân tốt, về sau sẽ thành Phật quả.

Phải thường hay đến chùa lạy Phật sám hối, mỗi tháng hai lần: chiều 14 và 29, nếu tháng thiếu thì 28, hoặc nghe kinh, nên tìm hiểu bổn phận, trách nhiệm, vai trò của người Phật tử tại gia.

Khi vào chùa lễ Phật không mang giày dép vào chánh điện, vì sợ mang đồ dơ bẩn vào chùa mà có tội và để tỏ lòng cung kính Phật. Vào chùa phải y phục sạch sẽ, kín đáo, trang nghiêm và tề chỉnh.

Nếu thuận tiện thì ở nhà nên lập một bàn thờ Phật, để thường ngày chiêm ngưỡng và lễ Phật, tụng kinh, cho tăng trưởng phước lành. Về cách thờ Phật, tụng kinh thì nên nhờ chư Tăng chỉ dẫn.

7. Giới sư giảng về phái quy y

1. Y như pháp thì các vị nay đã thành tựu một người Phật tử chân chánh. Lá phái chẳng qua là vật để đánh dấu và tiêu biểu nhắc nhở các vị. Hằng ngày nên nhìn đến lá phái mà luôn luôn nhớ rằng: Năm ấy, tháng ấy, ngày ấy, chúng ta đã đến chùa này, cầu thầy truyền thọ cho giới pháp Tam quy với pháp danh là … Có như thế thì thiện căn mỗi ngày một tăng trưởng và sẽ hưởng phước báo vô cùng.

2. Tam quy y cũng là một giới, nếu không giữ trọn thì mất. Ví dụ người đã quy y rồi mà cũng thờ cúng tín ngưỡng quỷ thần tà ma ngoại đạo hay tin theo tà thuyết của thế gian và nhập vào bè đảng tàn ác, là mất giới Tam quy. Người ấy không còn gọi là đệ tử Phật: mất hết công đức trong Phật pháp.

3. Người quy y Phật rồi, phải chánh tín nhân quả. Vì nhân quả là một định luật của thế gian và xuất thế gian mà đức Phật đã chứng minh một cách xác thực. Có tin nhân quả mới tinh tấn bỏ ác làm lành, hoán cải cảnh đời xấu xa trở nên tốt đẹp. Như thế mới là chân chính đệ tử của đức Phật.

4. Thể theo đức từ bi của đức Phật, người Phật tử cần phải phát nguyện mỗi tháng ít nhất ăn chay từ hai ngày cho tới mười ngày và các ngày vía kỷ niệm chư Phật để tỏ lòng thương xót đối với loài vật.

5. Từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động, ít nhất mỗi ngày phải có một việc lành, như dùng lời giáo hóa, tán thán công đức Tam Bảo hoặc khuyến khích ít nhất mỗi năm cũng phải có một người noi theo mình mà quy y Tam Bảo. Đây là một điều vô cùng phước đức, các vị cần phải chú ý.

6. Không được vô tình hay hữu ý trong lúc nói hoặc hành động để cho người bàng quan chê bai Tam Bảo, có hại đến danh dự của chánh pháp. Nếu sơ lỡ, phải lễ Phật sám hối liền, vì đó là một điều vô cùng tội lỗi. Trái lại, phải luôn luôn tìm mọi cách hộ trì chánh pháp là bổn phận tối cao của người Phật tử.

7. Phải học hiểu chánh pháp, ít nhất cũng phải biết qua tôn chỉ, mục đích của đạo Phật và đời tu hành cao quý của đức Phật. Phải thuộc những bài kinh thường tụng, để huân tập vô lậu nghiệp vào tâm thức.

Giới Sư trở lại điện Phật tụng hồi hướng và tam tự quy y. Thỉnh Giới Sư trở về nơi thờ Tổ giới tử dâng lời cảm tạ tri ân. Sau đó thỉnh Giới Sư trở về phương trượng.

Quy y là giới tử trực tiếp phát nguyện trước Tam Bảo. Nếu vắng mặt thì không được nhận phái quy y. Dù được đọc tên trong buổi lễ, hoặc tấm phái đã in xong.

Trẻ em còn nhỏ chưa hiểu biết chỉ dự lễ cầu nguyện Tam Bảo gia hộ, chúc phúc. Khi lớn có sự hiểu biết nên đăng ký dự lễ quy y mới đúng pháp.

Ba pháp quy y này gìn giữ trọn đời. Nên mỗi ngày tự đọc để nhắc nhở chúng ta hướng tâm về Tam Bảo.

Ba pháp quy y là nền tảng của sự giải thoát. Khi đủ duyên nên thọ các cấp độ giới pháp của người phật tử.

Không được tự phát nguyện. Lễ cần sự hướng dẫn, trao truyền từ người xuất gia.

Người lớn tuổi, người bệnh nặng có thể thỉnh chư Tăng về tư gia truyền giới.

Thọ giới Bát quan trai rồi tự xưng mình là Phật tử không đúng pháp. Vì giới Bát quan trai chỉ có thời hạn 24 giờ.

Không được nghĩ quy y xong không đi chùa là có tội để chờ tuổi già mới quy y.

Những Quan Niệm Sai Lầm Về Quy Y Tam Bảo

  Quy y Tam Bảo là thời khắc thiêng liêng để bạn chính thức được trở thành người Phật tử tại gia, được nương tựa vào ba ngôi báu của nhà Phật, được tiếp nhận cương lĩnh về cách sống đạo đức dựa theo năm giới mà Đức Phật truyền lại nhằm giúp bạn biết cách tự tạo ra và gìn giữ phước báu cho riêng mình, để cuộc sống trở nên an vui, bình an ở hiện tại và những kiếp sống về sau.

Quy y Tam Bảo là gì?

Quy y Tam Bảo nghĩa là trở về nương tựa với ba ngôi báo của đạo Phật: nương tựa Phật (chính là nương tựa vào sự trí tuệ giác ngộ), nương tựa Pháp (chính là nương tựa vào Tam Tạng giáo điển, những lời di huấn của Đức Phật để lại qua kinh sách), nương tựa Tăng ( chính là nương tựa vào sự hòa hợp, nương tựa vào tăng đoàn để có cách tu hành đúng với Chánh Pháp) để mang đến sự lợi lạc cho đời sống ở hiện tại.

Vì bạn đang sống trong sự vô minh, bị mê hoặc bởi ngũ dục, bị chúng lôi kéo để tạo tác nên những ác nghiệp, thân tâm bị ô trược trầm trọng do si mê. Để thoát khỏi điều này phải cần nương tựa vào ánh sáng trí tuệ của Đức Phật mới đủ sức mạnh phá tan sự mê muội này. Quy y chính là quay đầu lại với cái thấy biết sai lầm của mình mà nương tựa về chánh tri chánh kiến, quay đầu với tất cả tâm ô trược mà về nương tựa với tâm thanh tịnh.

Vì thế, điều cơ bản của người học Phật chính là cần phải quy y Tam Bảo để tự nhận biết lỗi sai và tự biết cách sửa chữa, hoàn thiện lại cách sống đạo đức của mình theo đúng Chánh Pháp.

Có rất nhiều người ngần ngại trước việc quy y Tam Bảo mặc dù họ rất thích giáo lý của đạo Phật, rất thích đến chùa, rất thích làm công quả. Nếu không giải nghi được những ngộ nhận này thì đó sẽ là rào cản cho việc bước vào ngôi nhà của Chánh Pháp.

1. Cho rằng: Quy y là quy y với một vị thầy nào đó, hay càng quy y với nhiều vị thầy càng tốt

Nghi thức quy y sẽ gồm : người phát tâm quy y, vị thầy làm lễ quy y và phải được chứng minh trước Tam Bảo. Vị thầy làm lễ quy y được gọi là vị Bổn Sư thế độ, người có trách nhiệm làm lễ quy y và truyền giới để bạn chính thức là người Phật tử tại gia. Vì thế, chính xác là bạn chỉ quy y vào Tam Bảo, không phải quy y một cá nhân, một vị tăng nào.

Do chưa rõ điều này mà nhiều người còn cố chấp, phải tìm gặp cho được vị cao tăng, có tiếng mới quy y, không thì không chịu quy y Tam Bảo. Và lại muốn quy y càng nhiều thầy càng tốt. Theo kinh điển, quy y chỉ một lần và người Phật Tử chỉ có một vị Bổn Sư thế độ, được ví như cha mẹ trong đạo của bạn. Quy y càng nhiều là không đúng với chánh pháp, làm sai giá trị và ý nghĩa của quy y.

2. Cho rằng: “Trẻ vui nhà, già vui chùa”. Quy y là quy y là phải thường xuyên vào chùa, phải ăn chay, đọc kinh, gõ mõ, bỏ hết những việc của thế gian

Người đời có câu : “Trẻ vui nhà, già vui chùa”, nghĩa là việc đến chùa chỉ dành cho người già, những người thất bại trong chuyện làm ăn, tình cảm. Và những người còn trẻ thì đến chùa sẽ trở nên yếu đuối hơn. Các ông bố bà mẹ thường hay ngăn cản hoặc không tạo duyên để con cái đến chùa và khi chúng muốn quy y Tam Bảo.

Họ sợ rằng con mình sẽ xuất gia luôn hoặc không biết phấn đấu trong cuộc sống. Còn những người đàn ông nghĩ rằng: đi chùa đi lễ, lo hương khói cúng bái là việc của phụ nữ. Nên là đàn ông, họ thấy ngại ngùng và sợ người ta cười mình khi đứng dự hàng vào việc lễ lạy cúng bái. Đó là những nhìn nhận mà tự cá nhân, người đời đặt ra với những ý nghĩ tiêu cực về quy y Tam Bảo.

Cần phải điều chỉnh lại là: Đi chùa càng sớm thì càng tốt! Vì sao? Đi chùa, quy y Tam bảo là nguyện nương theo Phật Pháp Tăng để học theo hạnh trí tuệ và từ bi, bỏ ác làm lành,  thanh tịnh thân tâm, vun bồi phước đức, trở thành một Phật tử chân chính, một công dân mẫu mực, sống lợi đạo ích đời. Trong bối cảnh đạo đức của giới trẻ có nhiều biểu hiện suy đồi, tội phạm ở giới trẻ ngày càng gia tăng. Việc bạn hướng đến Phật giáo để trau dồi đạo đức, để sống thiện là một tín hiệu lành cho bản thân, gia đình và cả xã hội.

Tuổi trẻ như búp măng, cần phải uốn nắn sớm thì sau tre già mới thẳng. Nếu tuổi trẻ mà không hướng thiện, không tu dưỡng đạo đức thì không lấy gì đảm bảo có tuổi già hạnh phúc, thảnh thơi để đi chùa.Ngoài ra, người Phật tử luôn nỗ lực làm việc thiện để vun bồi phước đức cho mình. Hiện nay, các bạn sinh viên Phật tử vào những ngày cuối tuần tập trung về chùa tham dự các khóa tu và làm việc thiện rất đông. Sau những ngày học tập mệt nhọc, chùa là “sân chơi” lành mạnh, bổ ích được các bạn sinh viên lựa chọn.

3. Cho rằng: Quy y mà không làm đúng điều Phật dạy thì sẽ bị tội còn nặng hơn không quy y.

Quy y và thọ năm giới  là nguyện tự sửa mình, giúp mình ngày càng hoàn thiện hơn. Nếu không tự sửa mình, không sống theo lời Phật dạy, quen theo tập nghiệp làm những điều xấu ác thì chịu hậu quả. Sỡ dĩ người đời sợ có tội nặng hơn khi không giữ được giới cấm là do: họ cho rằng Đức Phật có quyền năng ban phước giáng họa cho con người, làm không đúng sẽ bị tội.

Quy y không phải là một mối đe dọa khủng khiếp như lầm tưởng. Nếu đạo Phật có những giáo điều như thế thì đạo Phật đang gài bẫy giết chết những người Phật tử có tín tâm đến với đạo, chẳng khác nào việc kêu gọi người khác đừng nên quy y sẽ mang thêm họa nếu không làm đúng. Giả sử sự thật như thế thì làm sao đạo Phật tồn tại được trên 2500 năm? Và bạn sẽ nhận được điều ngược lại nếu không biết giữ năm giới này.

Cuộc sống luôn vận hành theo luật nhân quả vốn có của nó, bất di bất dịch. Đức Phật suốt thấu luật nhân quả nên đưa ra những lời khuyên dạy cho người Phật tử rõ biết và tránh xa. Còn nghe theo và thực hiện hay không là do bạn và bạn phải chấp nhận hậu quả trước mọi hành động của mình. Cũng giống như một vị bác sĩ, hiểu rõ căn bệnh nên khuyên bệnh nhân của ông không nên như thế này thế kia mới khỏe mạnh.

Còn kết quả như thế nào là do người bệnh có thực hiện hay không? Vị bác sĩ đó không có quyền ban sức khỏe hay lấy đi sức khỏe của một ai. Đức Phật cũng như thế và việc quy y Tam Bảo cũng như thế.

Tạo ác phải nhận nghiệp ác và tạo thiện nhận được nghiệp thiện. Luật  nhân quả không phân biệt bạn là Phật Tử hay không.

Tuy nhiên với người quy y ít ra họ còn sợ tội lỗi, biết ăn năn sám hối và nguyện khắc phục. Còn người không quy y học Phật, không tin hiểu nhân quả, làm sai mà tự mình không biết hay làm sai mà không ai biết thì nghĩ mình hay nên ngày càng lún sâu vào tội lỗi, quả báo nặng nề hơn rất nhiều.

4. Cho rằng: Quy y Tam Bảo là được phước, không phải đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh

Ý nghĩ này xuất phát có lẽ từ bài pháp: Tự quy y

” Tự quy y Phật, không đọa địa ngục

Tự quy y Pháp, không đọa ngạ quỷ

Tự quy y Tăng, không đọa súc sanh”

Sẽ không đọa vào ba đường dữ nếu bạn giữ đúng ngũ giới. Bởi khi giác ngộ sẽ không còn vô minh để rơi vào ngục tù u tối. Khi có trí tuệ sẽ không ích kỷ, hẹp hòi để đọa vào ngạ quỷ. Khi có sự hòa hợp, đoàn kết lẫn nhau sẽ không đọa vào sự si mê nữa.

Nhưng phải tu tập mới chuyển hóa được thân tâm, không gây tạo nên tội ác để đọa vào ác đạo. Quy y không được phước, đó chỉ là gieo duyên với đạo Phật. Nhưng sẽ có phước nếu bạn đã quy y và thọ nhận năm giới cấm, giữ giới và làm theo lời dạy thì phước đức sẽ tự sinh ra và bảo vệ cuộc sống của bạn.

Đừng nhầm tưởng quy y sẽ được phước rồi quy y thật nhiều mà không biết thực hành. Tu mà không thực hành không bao giờ có kết quả cũng như cầm một hạt giống tốt mà không gieo trồng thì không bao giờ nhận được quả ngọt.

Quy Y Để Làm Gì ?

Cũng như đạo Thiên Chúa đứa trẻ mới sanh ra thì được ” rửa tội ” và được đặt tên ” Thánh “. Theo đạo Phật thì ” quy y ” và có ” Pháp Danh “.

Hình thức :

– Pháp Danh chỉ là tên gọi không có nghĩa là vào danh sách cửa Phật, là đã ” thi đậu ”

– Giấy chứng nhận Quy Y cho người có Pháp Danh chứ không phải tên thật :

Nội dung :

Ba Bảo là Phật, Pháp, Tăng có nghĩa là thân cận nơi cửa Phật coi đó là nơi nương tựa

(→ Phật), thực hành theo phương pháp đạo Phật đã dạy để thoát kh ổ (→ Pháp), hòa hợp với các vị ” tu sĩ ” như phật tử cho tới cấp cao nhất là Hòa Thượng (→ Tăng). Nói tới hòa hợp tức là nói tới sự tôn kính kính trọng lẫn nhau.

Tất cả những giới răn trên chẳng có gì khác lạ với chương trình học công dân giáo dục trong các lớp học, như cha mẹ thường dạy con cái mình :

Năm Giới răn : giết người (sát sanh), trộm cắp, tà dâm, nói điều vô ích, uống rượu.

– Không giết người. Có nghĩa là không sát hại sinh vật từ con kiến, ruồi, muỗi cho tới con người.

– Không trộm cắp : không lấy của người khác mà không có sự đông ý của họ.

– Không tà dâm : không ái ân ngoại tình khi đã có vợ có chồng.

– Không nói điều vô ích : như nói lời độc ác, nói nặng lời, chửi rủa ; nói dối ; nói lời chia rẽ ; nói khoe khoang.

– Không uống rượu : không say sưa mất tự chủ và không kiểm soát lời nói.

Hình ảnh một số nghệ sỹ đi tu : Thẩm Thúy Hằng, Bạch Tuyết, Việt Trinh, Steven Seagal …

Bé Như Ý mới 9 tuổi đã bắt đầu thuyết pháp … mời bạn nghe :

Quy y như thế nào ?

Thật sự thì quy y hay không quy y chẳng là điều quan trọng bởi lẽ sống thế nào cho phải ” đaọ ” mới là mục đích của cuộc sống. ” Chiếc áo không làm thành người tu ” là như vậy (L’habit ne fait pas le moine).

Quy y tức là nghe, hiểu và hành ba Bảo và năm Giới (tam Bảo và ngũ Giới). Khi quy y thì người Phật tử phải nghe, hiểu và hứa thực hành lời dạy và nhắc lại từng câu :

– Con xin quy y Phật

– Con xin quy y Pháp

– Con xin quy y Tăng

Hứa như vậy nhưng thực hành được bao nhiêu phần trăm ? Đó là điều hoàn toàn tự nguyện và không bắt buộc phải tới chùa. Vào dịp này mình có người bạn thân kể lại quy y của anh ta, không giống ai ! Anh ta không phải vì là bạn của vị tu sỹ (khi đó là Thượng Tọa, nay là Hòa Thượng) mà được quy y một cách rất tự nhiên : TT vì biết anh chàng này hiểu triết lý đạo Phật hơn cả nhiều Phật tử, cho nên tự ý cho pháp danh và chỉ nhắc sơ qua vài giới răn mà không hề buộc phải lập lại câu nào ! Phải chăng đó cũng là một cách để nói rằng tất cả đều là tương đối ?

Biểu Thức Chính Quy Regexp

Biểu thức chính quy – Regular expression

Biểu thức chính quy là gì?

Biểu thức chính quy là một nhóm các ký tự, ký hiệu nó được sử dụng để tìm kiếm văn bản (text).

Một biểu thức chính quy là một mẫu nó tương đồng quy luật với một chuối từ trái qua phải. Biểu thức chính quy tên tiếng anh là Regular Expression gọi tắt là regex hoặc regexp

Trong lập trình nó được dùng với các hàm xử lý chuỗi, xử lý văn bản với các tác vụ cụ thể như: tìm và thay thế chuỗi, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, trích xuất chuỗi con từ một chuỗi … Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều hỗ trợ Regex như PHP, C#, JAVA … Thậm chí RegExp còn rất phổ biến trong các ứng dụng, công cụ khác nhau như rewrite URL mod_rewrite, tìm kiếm và thay thế trong các IDE

Thử xem xét một ví dụ về Regex – Giả sử bạn ứng dụng của bạn yêu câu người dùng phải tuân thủ quy tắc đặt tên: (1)Tên được phép chứa các ký tự, các số, gạch dưới, gạch nối. (2) Tên phải có độ dài trong khoảng cho phép từ 3 đến 15 ký tự.. Thì biểu thức chính quy biểu diễn quy tắc đó sẽ như sau:

^[a-z0-9_-]{3,15}$

^ Ký hiệu cho biết bắt đầu một dòng

[a-z0-9_-] Cho phép tên chứa ký tự a-z, số từ 0 – 9, ký tự -, ký tự _

{3,15} Tên dài 3 đến 15 ký tự

$ Điểm kết thúc dòng

Với biểu thức chính quy trên thì các tên như xuanthu, xuan-xhu, xuanxhu_123 … được chấp nhận vì dài trong khoảng 3 – 15, chữ đều viết thường.

Biểu thức RegExp cơ bản

Một biểu thức Regex chỉ là một mẫu các ký tự dùng để tìm kiếm trong text (chuỗi). Ví thụ một biểu thức ước có nghĩa phù hợp với nó là bắt đầu bằng ư theo sau là ớ và tiếp theo là c, mang biểu thức so với text thì thấy hợp mẫu như sau:

(Chạy thử vidu01)

Biểu thức chính quy Regex là phân biệt chữ hoa chữ thường. Có cơ chế bật cờ thiết lập không phân biệt chữ hoa, chữ thường ở phần dưới

Các ký tự biểu diễn – Meta

Các ký hiệu biểu diễn thông tin tóm tắt lại và giải thích chi tiết từng mục ở phần sau

Ký tự Meta Mô tả . Biểu diễn bất kỳ ký tự nào ngoài trừ ký tự xuống dòng [ ] Tập hợp ký tự. Phù hợp nếu có bất kỳ ký tự nào trong dấu [] [^ ] Tập hợp ký tự phủ định. Phù hợp nếu không có ký tự nào trong [] * Lặp lại 0 đến nhiều lần. + Lặp lại 1 hoặc nhiều lần ? Tùy chọn có hay không cho mẫu phía trước {n,m} Độ dài tối thiểu là n tối đa là m (xyz) Biểu diễn một nhóm. Biểu diễn thay thế, phép toán or ^ Điểm bắt đầu của dòng. $ Điểm kết thúc của dòng

Ký hiệu chấm .

Ký hiệu dấu chấm . là một meta đơn giản, nó biểu diễn bất kỳ ký tự nào ngoài trừ ký tự return r hoặc newline n. Ví dụ biểu thức .oàn thì có nghĩa là: một ký tự nào đó, tiếp theo đến ký tự o, tiếp theo đến à cuối cùng là n. Ví dụ dùng mẫu đó tìm trong chuỗi.

thì chúng ta sẽ chạm đến sự xuất sắc.

(Chạy thử vidu02

Tập hợp ký tự []

Dùng [] để chứa tập hợp các ký tự. Có thể dùng dấu - để biểu diễn một dải các ký tự theo vị trí trong bảng chữ cái như a-z, 0-9 …, biểu thức so sánh sẽ hợp mẫu nếu chứa bất kỳ ký tự nào trong đó (không cần quan tâm thứ tự)

Ví dụ biểu thức [ưƯ]ớc có nghĩa là: Có một chữ ư hoặc Ư, theo sau bởi ớ, tiếp theo là c

(Chạy thử vidu03

Nếu [] chứa . thì nó biểu diễn ký tự . chứ không con ý nghĩa đại diện như trường hợp trên.

Chạy thử vidu04

Tập hợp ngoại trừ [^]

Thông thường thì ^ biểu diễn điểm bắt đầu của chuỗi, tuy nhiên nếu nó nằm ở vị trí sau dấu [ của cặp [] thì nó lại mang ý nghĩa tạo ra tập hợp ký tự loại trừ (phụ định). Ví dụ biểu thức [^n]hanh có nghĩa là bất kỳ ký tự nào ngoại trừ ký tự n, theo sau bởi h, tiếp theo bởi a, n và h

Chạy thử vidu05

Lặp lại với ký tự *

Ký hiệu * cho biết có sự lặp lại 0 hoặc nhiều lần mẫu phù hợp đứng phía trước nó. Ví dụ mẫu a* có nghĩa là ký tự a lặp lại 0 hoặc nhiều lần là phù hợp. Nếu nó đi sau tập hợp thì lặp tập hợp đó lặp lại 0 hoặc nhiều lần. ví dụ [a-z]* có nghĩa là dòng có số lượng bất kỳ các ký tự chữ viết thường thì phù hợp.

* có thế sử dụng với . để biểu diễn bất kỳ chuỗi nào, hay dùng mẫu (.*) * có thể sử dụng với ký tự trắng s để biểu diễn bất kỳ khoảng trắng nào. Ví dụ s*mìnhs* có nghĩa bắt đầu bởi không hoặc nhiều khoảng trắng, tiếp theo là ký tự m, ì, n, h tiếp theo là không hoặc nhiều khoảng trắng.

Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân

mình

. Bill Gates

Chạy thử vidu06

Lặp lại với ký tự +

Ký hiệu + tương tự như * nhưng lặp lại 1 hoặc nhiều. Ví dụ có.+! có nghĩa ký tự bắt đầu bằng có theo sau ít nhất một ký tự nào đó, tiếp theo là ký tự !.

Chạy thử vidu07

Mẫu phía trước có hay không đều được với ?

Trong biểu thức Regex thông thường ? là một tùy chọn cho biết mẫu phía trước nó có thể có hoặc không. Ví dụ [h]?ôn nghĩa là tùy chọn có h hoặc không, theo sau là ô, tiếp theo là n

Chạy thử vidu08

Biểu diễn độ dài {}

{} là biểu diễn số lượng, nó chỉ ra số lần mà một ký tự hoặc một nhóm các ký tự lặp lại. Ví dụ [0-9]{2,3} có nghĩa là có tối thiểu 2 tới 3 ký tự số.

Bạn có thể bỏ đi số thứ 2, ví dụ [0-9]{2,} có nghĩa là chuỗi có 2 hoặc nhiều ký tự số. Nếu bỏ đi ký tự , ví dụ [0-9]{3} có nghĩa là chuỗi chính xác có 3 ký tự.

Nhóm mẫu (...)

Nhóm ký tự là một mẫu (pattern) con được viết biên trong (). Ví dụ (ab)* lặp lại ab 0 hoặc nhiều lần.

Chạy thử vidu09

Xem ví dụ trên

Biểu diễn ký tự đặc biệt với

Bắt đầu của dòng ^

Sử dụng ^ để cho biết sẽ kiểm tra sự phù hợp nếu ký tự đầu tiên của chuỗi hợp mẫu. Ví dụ ^a thì chuỗi phù hợp có dạng như abcxyz, nếu vẫn chuỗi đó nó lại không phù hợp với ^b.

Điểm kết thúc của chuỗi $

Cho biết kết thúc dòng phải thỏa mãn mẫu phía trước $

Ngược lại với ^ ví dụ (at.)$ nghĩa là cuối chuỗi có at. thì là phù hợp.

Ký hiệu tắt cho tập hợp

Viết tắt Diễn tả . Bất kỳ ký tự nào ngoại trừ xuống dòng w Chữ,sô, và _, tương đương với: [a-zA-Z0-9_] W Ngoài bảng chữ cái, tương đương với: [^w] d Các số: [0-9] D Không phải số: [^d] s Là ký tự trắng, tương đương với: [tnfrp{Z}] S Không phải ký tự trắng: [^s]

Biểu thức ?= lookahead

Lookahead ?= cho thêm vào để lọc kết quả.

Ký hiệu ?=. Phần đầu của biểu thức phải được tiếp nối bởi biểu thức lookahead. nghĩa là T hoặc t theo sau là he vậy tìm được 2 kết quả. Nhưng do có biểu thức lookahead, điều này thì kết quả phù hợp là chỉ lấy khi theo sau nó là chuỗi fat

Chạy thử vidu10

Chạy thử vidu11

Biểu thức ?! phủ định lookahead

Ký hiệu là ?!, nghĩa là lấy kết quả mà đi sau nó không có chuỗi lookahead

Chạy thử vidu12

Biểu thức (?<=...) Lookbehind

Sử dụng để lấy các phù hợp mà đi trước là một mẫu cũ thể.

Chạy thử vidu13

Biểu thức (?<!...) phủ định Lookbehind

Sử dụng để lấy các phù hợp mà đi trước không có một mẫu lookbehind chỉ ra.

Chạy thử vidu14

Các cờ

Cờ Diễn tả i Thiết lập không phân biệt chữ hoa chữ thường g Tìm kiếm toàn chuỗi. m Multiline: Anchor meta character works on each line.

Các cờ này được đưa vào mẫu theo dạng /RegExp/flags

cat

sat

on the

mat

.

Trong PHP các hàm sử dụng RegExp thường các biểu thức này nằm trong cặp /../

Tác giả: https://twitter.com/ziishaned

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nghi Thức Quy Y Tam Bảo trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!