Đề Xuất 6/2023 # Mẫu Đơn Xin Thành Lập Công Ty Cổ Phần # Top 15 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 6/2023 # Mẫu Đơn Xin Thành Lập Công Ty Cổ Phần # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Đơn Xin Thành Lập Công Ty Cổ Phần mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————–

…., ngày … tháng … năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………….……….. Giới tính: ………..

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../..…/…….. Nơi cấp: …………………………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): …………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …../……/…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: ……………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………. Fax: ………………………………………………

Email: ………………………………………. Website: ………………………………………

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi  

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………………………………………

Tên công ty viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………. Fax: ………………………………………

Email: …………………………………………… Website: ………………………………..

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): …………………………………………………………………………

Tổng số cổ phần: ……………………………………………………………………………………………….

Mệnh giá cổ phần: ……………………………………………………………………………………………..

6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: …………………………………………………

7. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn

Tỷ lệ (%)

Số tiền (bằng số; VNĐ)

Vốn trong nước:+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

Vốn nước ngoài

Vốn khác

Tổng cộng

8. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):

9. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm

10. Thông tin đăng ký thuế:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):…….

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng:………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………..

2

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:……………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:…………………………………….

Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………….. Fax:………………………

Email:…………………………………………………………………………………………………….

3

Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): ……/….…/………

4

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  

5

Năm tài chính:Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6

Tổng số lao động (dự kiến):……………………………………………………………………

7

Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):…………………………………………………………….

8

Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai): Tài khoản ngân hàng:……………………………………………………………………………..

Tài khoản kho bạc:…………………………………………………………………………………

9

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng  

Tiêu thụ đặc biệt  

Thuế xuất, nhập khẩu  

Tài nguyên  

Thu nhập doanh nghiệp  

Môn bài  

Tiền thuê đất  

Phí, lệ phí  

Thu nhập cá nhân  

Khác  

10

Ngành, nghề kinh doanh chính1:…………………………………………………………….

1 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

11. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

i) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

ii) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Tôi cam kết:

– Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

Các giấy tờ gửi kèm: – Danh sách cổ công sáng lập; – ……………… – ……………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký và ghi họ tên)

Mẫu Quyết Định Thành Lập Doanh Nghiệp, Công Ty Cổ Phần Mới Nhất 2022

Quyết định mở công ty năm 2021

Khi tiến hành đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp thì các chủ kinh doanh cần thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết thì trong đó mẫu quyết định thành lập công ty là một thủ tục vô cùng cần thiết để nhận được giấy phép kinh doanh.

Vậy mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp là gì? Có thực sự cần mẫu quyết định công ty để thành lập doanh nghiệp? Nếu cần thì soạn thảo mẫu này cần những điều kiện gì?

THAM KHẢO BÀI VIẾT:

Quyết định thành lập công ty là gì?

Biểu mẫu quy định thành lập công ty

Có thể hiểu đơn giản quyết định thành lập doanh nghiệp là một văn bản được thống nhất bởi các thành viên sở hữu và góp vốn của doanh nghiệp.

Nội dung của văn bản quyết định mở công ty này bao gồm:

Số thành viên góp vốn

Số tiền góp trong hợp đồn góp vốn

Tài sản góp vốn

Mức tỷ lệ góp vốn của từng thành viên

Quy định về cơ cấu doanh nghiệp

Tên công ty

Trụ sở chính

Ngành nghề kinh doanh,

Tên người đại diện pháp luật.

Và đây cũng là tài liệu quan trọng cần nộp trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hình ảnh mẫu văn bản quyết định thành lập công ty

Văn bản quyết định thành lập doanh nghiệp sẽ được ban hành cho:

Hội đồng thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên)

Chủ sở hữu (Công ty TNHH 1 thành viên)

Đại hội đồng cổ đông (Công ty cổ phần)

Mở công ty có cần có quyết định thành lập phòng kinh doanh không?

Theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì các chủ sở hữu nếu là một cá nhân, tổ chức khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần thì trong thủ tục đăng ký kinh doanh bắt buộc phải có quyết định quy định thành lập công ty.

Chính vì vậy, quyết định thành lập doanh nghiệp này là thủ tục bắt buộc nhằm xác nhận sự thống nhất và được chấp nhận bởi tất cả các thành viên.

LƯU Ý

Trong trường hợp không có quyết định thành lập doanh nghiệp thì các chủ kinh doanh phải thay thế bằng những giấy tờ có giá trị tương đương như Giấy chứng nhận đăng ký công ty, doanh nghiệp.

Nội dung mẫu văn bản quyết định thành lập công ty

Nội dung mẫu hồ sơ quyết định thành lập công ty cổ phần

Xét về điểm chung, mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp sẽ đảm bảo được các nội dung sau:

Thông tin các thành viên, tổ chức cùng đứng ra quyết định thành lập doanh nghiệp (CMND/ hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân)

Tên mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp

Địa chỉ thời gian đưa ra quyết định

Căn cứ thành lập doanh nghiệp

Nội dung văn bản quyết định:

Trong nội dung văn bản quyết định thành lập công ty sẽ có những nội dung nhỏ như sau:

Danh sách thành viên góp vốn

Tổng giá trị tài sản góp vốn

Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện pháp luật, người chịu trách nhiệm và thông tin các thành viên có trách nhiệm

Tên chủ tịch hội đồng quản trị/giám đốc/tổng giám đốc.

Lưu ý quy định thành lập của công ty

Một điểm cần chú ý là trước khi đưa được quyết định thành lập doanh nghiệp đó là bạn cần có biên bản cuộc họp thông qua nội dung thành lập công ty, các điều kiện, nội dung thỏa thuận giữa các thành viên của công ty.

Nội dung biên bản cuộc họp bao gồm các nội dung như:

Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần mới nhất 2021

Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên mới nhất 2021

Đối với mẫu quyết định thành lập công ty TNHH MTV thì được chia theo 2 trường hợp khi chủ sở hữu là cá nhân và tổ chức.

Đối với mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty là cá nhân:

Đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân thì mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp 1 thành viên không cần biên bản họp hội đồng thành viên hay mẫu quyết định thành lập của các thành viên góp vốn

Đối với mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty tổ chức:

Cùng chung mẫu với các mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp khác. Bạn chỉ cần lưu ý khi lựa chọn mô hình:  

Lưu ý đầu tiên:

Chủ sở hữu công ty ủy quyền cho một thành viên trở thành người đại diện pháp luật

Người này sẽ giữ chức chủ tịch công ty TNHH. Mô hình công ty sẽ theo chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.

Lưu ý thứ hai:

Chủ sở hữu ủy quyền cho từ 2 thành viên làm người đại diện pháp luật:

Mô hình quản lý công ty sẽ theo Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên

Mẫu quyết định thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Mẫu quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Mẫu quyết định này áp dụng cho các thay đổi như sau:

Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở

Mức thay đổi mức vốn điều lệ, mức tỷ lệ vốn góp

Thay đổi ngành nghề kinh doanh, thông tin đăng ký thuế, thay đổi tài khoản ngân hàng.

Thời gian yêu cầu nộp chậm nhất là 10 ngày từ khi có quyết định thay đổi. Khi nộp hồ sơ lên phòng Đăng ký kinh doanh cần mang theo CMND bản sao công chứng và bản gốc.

Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện hoặc các chi nhánh mới nhất 2021

Đối với mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện thì sẽ được chia làm 3 mẫu văn bản cho công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

Mẫu quyết thành lập chi nhánh công ty cổ phần năm 2021

Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV

Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH MTV

Mẫu quyét định thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện công ty TNHH 2 thành viên

Mẫu quyết định thành lập phòng ban

Mẫu quyết định giải thể công ty TNHH

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân mới nhất năm 2021

Mẫu quyết định chia lợi nhuận công ty tnhh

Hướng dẫn soạn quyết định thành lập doanh nghiệp năm 2021

Môt số lưu ý trong soạn thảo quyết định công ty

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp đã được Luật Doanh nghiệp quy định rõ ràng, bạn chỉ cần tải mẫu về và điền đầy đủ các thông tin trống và có ký tên xác nhận phía dưới là được.

Căn cứ trên biên bản họp trước đó

Đối với các loại hình doanh nghiệp có nhiều hơn hai chủ sở hữu hoặc một chủ sở hữu nhưng là tổ chức, cần có biên bản cuộc họp đi kèm cùng quyết định thành lập doanh nghiệp.

Quyết định doanh nghiệp hay quyết định công ty chỉ là văn bản tổng hợp và thống nhất lại các nội dung chính trong biên bản cuộc họp.

Các nội dung công khai minh bạch đầy đủ và chi tiết

Cụ thể trong các phần điều khoản phải minh bạch, nhất trí về hoạt động cơ cấu thành lập, mức vốn điều lệ hay bầu cử người đại diện pháp luật, người chịu trách nhiệm hoạt động.

Văn bản quyết định thành lập doanh nghiệp cần có sự liệt kê chi tiết và rõ ràng mức vốn góp và tỉ lệ vốn góp mỗi thành viên.

Giá trị tài sản vốn góp này đã được sự tán thành dựa trên tinh thần số đông các thành viên.

Có thông tin người chịu trách nhiệm quản lý phần vốn

Văn bản cần làm rõ ai là người chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn và thực hiện các quyền trong công ty. Thông tin chi tiết cá nhân và trách nhiệm của từng thành viên ủy quyền.

Yêu cầu có đầy đủ chữ ký

Mọi thành viên sáng lập doanh nghiệp phải có chữ ký, họ và tên trong văn bản quyết định thành lập doanh nghiệp.

Lưu ý về quyết định thành lập công ty, doanh nghiệp

Lưu ý về quyết định mở công ty, doanh nghiệp 2021

Khi đưa ra quyết định thành lập công ty, doanh nghiệp, chủ sở hữu và đồng sở hữu cần làm rõ mọi vấn đề thông tin ban đầu sau đây:

Xác định ngành nghề kinh doanh và mục đích hoạt động

Ngành nghề kinh doanh thuộc mã ngành nào, có điều kiện hoạt động như thế nào, Doanh nghiệp đã đủ điều kiện đáp ứng hay chưa.

Mã ngành nghề này yêu cầu mức vốn pháp lý bao nhiêu, doanh nghiệp nên lựa chọn mức vốn điều lệ nào là hợp lý nhất.

Xác định vị trí và cơ cấu các thành viên

Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty như thế nào, cần phải làm rõ ngay từ đâu.

Các vị trí đảm nhiệm không thể thiếu là gì, ai giữ chức vụ nào và có quyền nghĩa vụ thực hiện ra sao. Đâu là thành viên sáng lập, đâu là thành viên góp vốn, cần làm rõ.

Hay các thành viên của hội đồng quản trị gồm những ai (đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần).

Cần lựa chọn tên công ty và trụ sở chính hoạt động

Tên doanh nghiệp cần tham khảo trước trong danh sách công ty trên cổng thông tin quốc gia để tránh trùng sẽ không được đăng ký.

Tên công ty sẽ bao gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Địa chỉ đặt trụ sở chính công ty không được là khu tập thể hay căn chung cư.

Chủ sở hữu nên lựa chọn trụ sở chính là nơi cố định để có thể hoạt động lâu dài, tránh thời gian cho các thủ tục thay đổi về sau.

Quy trình để thành lập doanh nghiệp ra sao?

Quy trình thành lập công ty thế nào?

Thành lập doanh nghiệp cần được thực hiện theo trình tự của pháp luật với đầy đủ các bước và hồ sơ mỗi giai đoạn. Sau các bước đã xác định các thông tin giấy tờ cần thiết, doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại văn phòng Đăng ký kinh doanh.

Tham khảo bài viết

Mẫu kế hoạch kinh doanh phát triển công ty 2021

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Có 3 hình thức nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh như:

Tham khảo bài viết: Hướng dẫn cách tra cứu thông tin doanh nghiệp 2021

Hình thức 1:

Doanh nghiệp nộp trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương (trụ sở chính nằm ở địa phương cấp huyện trở xuống)

Hình thức 2:

Doanh nghiệp nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch Đầu tư (trụ sở chính nằm ở cấp tỉnh trung ương)

Hình thức 3:

Doanh nghiệp cũng có thể nộp online trên Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp và gửi hồ sơ giấy qua đường bưu điện.

Bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đầy đủ bao gồm:

Đơn đăng ký thành lập công ty (có mẫu sẵn, người làm đơn chỉ cần điền đầy đủ và ký tên)

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp, biên bản họp (nếu có)

Bản dự thảo điều lệ công ty,

Bản sao công chứng thông tin cá nhân (CMND/ hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân) của người đại diện pháp luật, của các thành viên sáng lập, chủ sở hữu doanh nghiệp.

Chứng chỉ hành nghề, bằng cấp (đối với các mã ngành nghề kinh doanh có điều kiện)

Bước 2: Nhận kết quả chứng nhận thành lập doanh nghiệp

Kể từ thời gian phòng đăng ký kinh doanh nhận đầy đủ thông tin hồ sơ là 3 ngày, quyết định thông qua việc thành lập doanh nghiệp sẽ được gửi đến người nộp.

Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Sở sẽ gửi thông báo về các giấy tờ cần bổ sung hay sửa đổi.

Dịch vụ thành lập công ty với GIÁ 0 ĐỒNG

Để đưa tới quyết định thành lập một doanh nghiệp không hề đơn giản khi cần trải qua nhiều bước thực hiện và thủ tục pháp lý rất khó khăn

Doanh nghiệp càng có mô hình cơ cấu tổ chức càng phức tạp, hồ sơ và các bước thực hiện lại càng nhiều hơn.

Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp tìm đến giải pháp tư vấn thành lập doanh nghiệp từ các đơn vị uy tín như STARTUPLAND.

Nhiều năm kinh nghiệm trong các dự án đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, STARTUPLAND tự hào khi trở thành đơn vị uy tín hàng đầu được nhiều khách hàng lựa chọn.

Kết luận

Mẫu Đơn Xin Giải Thể Công Ty Cổ Phần Đúng Quy Định

Mẫu đơn xin giải thể công ty cổ phần hay mẫu giải thể công ty cổ phần, mẫu hồ sơ giải thể công ty cổ phần, mẫu thông báo giải thể công ty cổ phần… là những thủ tục, giấy tờ được rất nhiều bạn quan tâm. Với những bật mí trong bài viết này, khách hàng sẽ biết được các mẫu công văn, giấy tờ, đơn từ…. cần chuẩn bị để giải thể công ty cổ phần đúng quy định.

Mẫu đơn xin giải thể công ty cổ phần

Việc tải mẫu đơn xin giải thể công ty cổ phần, mẫu giải thể công ty cổ phần… cần phải lưu ý. Những mẫu đơn này chỉ phục vụ cho việc bạn tham khảo, không phải là dành riêng cho công ty của bạn. Vì vậy bạn cần chọn lọc những nội dung chính nào có thể áp dụng cho mình nội dung nào thì không. Bên cạnh đó, phần lý do giải thể công ty cũng là mục quan trọng mà bạn cần cân nhắc để hoàn thành cho chính xác.

Nếu muốn tham khảo hay tải mẫu đơn xin giải thể công ty cổ phần, mẫu giải thể công ty cổ phần, các bạn có thể truy cập website của Nam Việt Luật để được tư vấn miễn phí và tải về máy nhanh chóng nhất. Sau khi tải về bạn hãy lọc ra nội dung chính và viết lại cho phù hợp với công ty của mình.

Mẫu hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Mẫu hồ sơ giải thể công ty cổ phần thực tế là bộ hồ sơ giải thể công ty được bán tại các cơ quan quản lý có thẩm quyền, hoặc bạn có thể tự biên soạn theo đúng quy định và nội dung luật định. Thông thường nếu không lựa chọn cách mua hồ sơ giải thể công ty cổ phần từ cơ quan chức năng có thẩm quyền, chủ doanh nghiệp sẽ tự biên soạn theo mẫu hồ sơ giải thể công ty cổ phần tham khảo trên mạng. Trong đó có cả mẫu đơn xin giải thể công ty cổ phần…. Nhưng việc tham khảo này lại mang tính chung chung và không có sự hướng dẫn chi tiết. Vì vậy chúng tôi vẫn khuyên các bạn nên lựa chọn phương án nhờ đến sự trợ giúp của các công ty tư vấn luật uy tín như Nam Việt Luật để được hướng dẫn làm hồ sơ giải thể công ty cổ phần chính xác nhất.

Mẫu thông báo giải thể công ty cổ phần

Sau khi bạn biết được mẫu đơn xin giải thể công ty cổ phần, mẫu giải thể công ty cổ phần và mẫu hồ sơ giải thể công ty cổ phần, đương nhiên bạn cũng sẽ nắm được mẫu thông báo giải thể công ty cổ phần. Vì trong hồ sơ giải thể công ty cổ phần sẽ bao gồm cả mẫu thông báo giải thể công ty cổ phần để bạn có thể tham khảo và biên soạn theo.

Thủ Tục Mua Bán Công Ty Cổ Phần

Luật Tiền Phong – Hoạt động mua bán công ty cổ phần là một lĩnh vực kinh doanh được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Tuy nhiên không phải ai cũng biết được các thủ tục cần thiết trong hoạt động mua bán công ty cổ phần. Nhằm phần nào giúp quý vị và các bạn nắm được nội dung trên, Luật Tiền Phong xin giới thiệu các bước cơ bản trong quá trình mua bán công ty cổ phần.

1. Các cổ đông bán cổ phần của mình cho các tổ chức, cá nhân khác

Các cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần trừ các trường hợp:

– Bị hạn chế bởi điều lệ công ty, sự hạn chế này phải được ghi rõ trên cổ phiếu tương ứng với cổ phần;

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết: cổ đông sở hữu cổ phần ưu đã biểu quyết không được phép chuyển nhượng loại cổ phần này;

– Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong thời hạn 3 năm từ khi công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong thời hạn này, cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần cho người khác, không phải đồng cổ đông sáng lập của công ty phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, người mua và người bán cần làm thủ tục đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh. (Trường hợp tất cả các thành viên công ty chuyển nhượng cổ phần cho một cá nhân, hoặc một nhóm dưới 3 tổ chức, cá nhân thì cần làm thêm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp).

2. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật

Việc đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập được thực hiện tại cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ thời điểm thay đổi cổ đông sáng lập với hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập;

– Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ, nếu có thiếu sót thì phản hồi lại doanh nghiệp trong thời gian 3 ngày làm việc. Khi nhận thông báo và hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật cũng được thực hiện tại cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký, hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh trả giấy biên nhận hồ sơ, xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo ở các bài viết khác của Luật Tiền Phong như:

Comments

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Đơn Xin Thành Lập Công Ty Cổ Phần trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!