Đề Xuất 3/2023 # Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Theo Thông Tư 39 # Top 3 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 3/2023 # Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Theo Thông Tư 39 Mới Nhất # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Theo Thông Tư 39 mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

Theo thông tư 39/2014/TT-BCT hướng dẫn về hóa đơn thì khi kế toán viết sai hóa đơn giá trị gia tăng thì khi người bán và mua phát hiện hóa đơn có sai sót phải hủy bỏ, thì người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.

Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Kế Toán Thiên Ưng xin được cung cấp mẫu biên bản thu hồi hóa đơn cho kế toán nhu sau:

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ…………………………… – Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Công ty TNHH dịch vụ đào tạo Thiên Ưng – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/. Điện thoại : …

Hôm nay, ngày Phòng 607, tòa tháp B, 173 xuân thủy – Cầu giấy – Hà Nội 0989.233.284 … MST: … 0123456789 Do Ông (Bà) : … Nguyễn Thu Thủy … Chức vụ : …… giám đốc sô 11 Nguyễn Viết Xuân – Thanh Xuân – Hà Nội Công ty TNHH Bảo An 0212345688 Nguyễn Thị Hiền ………. Chức vụ : ……… Điện thoại : 0989.233.285…….. MST: …… giám đốc 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/15P số . 0000067 … ngày … 02/06/2015

Hai bên, thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn . để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/15P số …0000089.. ngày …04/06/2015… do viết sai mã số thuế của công ty TNHH Bảo An

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này. Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Xem kết quả: / 83 số bình chọn

Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Đã Lập Sai Theo Thông Tư 39

– Căn cứ vào khoàn 7 điều 2 thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng; quản lý thuế và hóa đơn.

Hôm nay, ngày …….., đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :

Địa chỉ :

Điện thoại : MST:

Do Ông (Bà) : Chức vụ :

BÊN B :

Địa chỉ :

Điện thoại : MST:

Do Ông (Bà):.. Chức vụ :

Hai bên, thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn …………đã lập, có ký hiệu: ……… số ………. ngày …………… để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số ……………,ký hiệu: ……….. số ……….. ngày …………………

Lý do thu hồi :

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải Biên Bản Hủy Hóa Đơn Gtgt Mới Nhất Theo Thông Tư 39/2014/Tt

1. Khi nào cần sử dụng biên bản hủy hóa đơn?

Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn

Hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp CQT đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày CQT thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất

Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán

Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật

Thông tư này cũng quy định, các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

(*) Lưu ý: Với trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua có sai sót thì lập biên bản thu hồi hoặc biên bản điều chỉnh sai sót chứ không lập biên bản hủy hóa đơn. Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh:

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn

Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót

Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục)

Biên bản hủy hóa đơn

Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

3. Tải biên bản hủy hóa đơn GTGT mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Để kế toán dễ dàng hơn trong việc lập biên bản hủy hóa đơn, MISA meInvoice sẽ hướng dẫn điền thông tin trên biên bản này:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-oOo-BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày 01/01/2021 chúng tôi gồm có:

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa Annsoft, 111 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội

Địa chỉ: Tòa Lann Building, 456 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

3. Lý do huỷ hoá đơn: Không thực hiện hợp đồng mua bán nữa

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Mẫu biên bản hủy hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

TẢI MẪU BIÊN BẢN HỦY FILE DOC TẠI: MISA-bien-ban-huy-hoa-don

Thay vì phải tìm mẫu và lập biên bản một cách thủ công, kế toán có thể lập và gửi biên bản hủy này ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice. Trên phần mềm MISA meInvoice đã có sẵn biển mẫu hủy hóa đơn cập nhật theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Do đó doanh nghiệp chỉ cần chọn và điền thông tin cần thiết, MISA meInvoice sẽ tự động lập biên bản, cho phép người bán: Ký số và gửi biên bản này tới khách hàng để khách hoàn thành nốt thủ tục xác nhận và ký số.

Cho phép Doanh nghiệp lập hóa đơn, ký số điện tử phát hành hóa đơn mọi lúc mọi nơi qua mobile, website, desktop

Dễ dàng kết nối hơn 60 phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị phổ biến tiết kiệm hơn 80% thời gian nhập liệu

Đáp ứng đầy đủ mẫu hóa đơn theo nhu cầu mọi ngành nghề, lĩnh vực & đầy đủ thông tin theo quy định của CQT

….

Tải Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Mới Nhất Năm 2022

Hiểu thế nào là biên bản thu hồi hóa đơn?

Biên bản thu hồi hóa đơn được coi là một trong những mẫu biên bản được sử dụng phổ biến trong quá trình xử lý sai sót khi ghi hóa đơn cùng với một số biên bản khác: biên bản hủy hóa đơn, biên bản điều chỉnh hóa đơn…

Biên bản này là một loại chứng từ xác nhận việc hóa đơn đã lập trước đó được phát hiện ra có sai sót, cần hủy bỏ hiệu lực của hóa đơn này. Biên bản này được lập trong trường hợp hóa đơn đã lập ra để xử lý vi phạm hoặc xuất bán hàng hóa, dịch vụ nhưng chưa kê khai thuế.

Lưu ý, mục đích sử dụng của biên bản này khác với biên bản hủy hóa đơn. Đây là hai mẫu biên bản khác nhau nhưng thường bị hiểu lầm và gộp thành một.

Trường hợp nào cần lập biên bản thu hồi hóa đơn?

Căn cứ theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính theo nội dung thông tư 39/2014/ TT-BTC, cần thiết phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn trong các trường hợp sau:

– Trường hợp 1: Khi bên bán đã lập hoá đơn và đã giao cho bên mua nhưng hàng hóa, dịch vụ chưa được giao đến thì phát hiện sai sót.

– Trường hợp2: Khi bên bán đã lập hoá đơn và đã giao cho bên mua; hàng hóa, dịch vụ cũng được chuyển đến cho bên mua đầy đủ theo hợp đồng thì phát hiện ra sai sót nhưng hai bên chưa tiến hành kê khai thuế.

Trong hai trường hợp này, doanh nghiệp chủ động liên hệ, thông báo cho đối tác về sai sót trên hóa đơn. Sau đó, hai bên tiến hành lập văn bản để xác nhận việc thu hồi hóa đơn. Nội dung quan trọng nhất của văn bản này là phải thể hiện được lý do tại sao cần thiết phải tiến hành thu hồi hóa đơn.

Khi mẫu văn bản này đã được ký, bên bán thu hồi lại hóa đơn đã lập sai từ đối tác (nếu đã giao hóa đơn), gạch chéo trên tất cả các liên của số hóa đơn lập sai nhưng phải lưu lại hóa đơn đó bằng cách để vào tập tài liệu riêng hoặc kẹp lại ngay trên quyển hóa đơn.

Tiếp đó, bên bán lập hóa đơn mới theo quy định để xuất lại cho khách hàng nhưng cần lưu ý, ngày lập hóa đơn mới phải trùng với ngày viết biên bản.

Trong các trường hợp khác, hóa đơn xảy ra sai sót phải xử lý như thế nào?

– Trường hợp bên bán đã lập hóa đơn nhưng chưa xé khỏi cuống, hóa đơn và hàng hóa, dịch vụ chưa giao cho bên mua thì phát hiện sai sót. Trường hợp này, bên bán không xé hóa đơn đã lập sai đó mà chỉ cần gạch chéo các liên trên hóa đơn và lưu giữ lại số hóa đơn đó tại quyển hóa đơn để dùng cho công tác thanh kiểm tra khi cần thiết .

– Trường hợp bên bán đã lập hóa đơn, hóa đơn đã xé ra khỏi cuống và giao cho người mua; hàng hóa, dịch vụ cũng đã được giao đầy đủ; hai bên đã kê khai thuế rồi mới phát hiện sai sót.Trường hợp này hai bên phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn ghi rõ sai sót, tiếp đó bên bán lập hóa đơn mới điều chỉnh để xuất cho khách hàng. Ngày lập hóa đơn điều chỉnh cũng cần trùng với ngày lập biên bản điều chỉnh hóa đơn. Căn cứ trên hóa đơn điều chỉnh, hai bên tiến hành kê khai lại doanh số, thuế…

Biên bản thu hồi hóa đơn do ai ký?

Mẫu văn bản này được lập ra nhằm mục đích thu hồi lại hóa đơn do bên bán viết sai. Biên bản này được lập ra trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch của của cả bên mua và bên bán, dựa trên những quy định của luật pháp hiện hành.

Bên bán và bên mua cử đại diện tham gia ký và đóng dấu vào biên bản, cùng cam kết chịu trách nhiệm về việc xóa bỏ hóa đơn này. Thông thường người chịu trách nhiệm ký vào biên bản này là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền..

Cũng như các biên bản khác, biên bản này đảm bảo được tiêu chí đầy đủ về nội dung và chính xác về mặt pháp lý. Khi viết biên bản này, cần đảm bảo các nội dung chủ yếu sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên và số biên bản.

– Các căn cứ tiến hành thu hồi hóa đơn.

– Thời gian, địa điểm hai bên lập biên bản.

– Thông tin về hai bên cùng nhau lập và ký vào biên bản: tên công ty, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên người đại diện, chức vụ

– Thông tin về hóa đơn bị thu hồi:

+ Tên hóa đơn: hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý…

+ Số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn.

+ Ngày lập hóa đơn.

– Thông tin về hóa đơn thay thế:

+ Ký hiệu hóa đơn giống hóa đơn đã bị thu hồi nhưng số hóa đơn được thay đổi.

+ Ngày lập của hóa đơn trùng với ngày trên biên bản này và ngày trên hóa đơn mới.

– Lý do thu hồi hóa đơn ghi cụ thể: sai mã số thuế, sai thuế suất, sai đơn giá…

– Hai bên phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu lên biên bản để đảm bảo đầy đủ tính pháp lý cho mẫu biên bản này.

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2020

Phần cuối cùng trong bài viết, mình xin gửi các bạn tham khảo một số mẫu biên bản phân theo lý do thu hồi phổ biến nhất hiện nay.

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai đơn giá

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn sai ngày tháng

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mẫu Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn Theo Thông Tư 39 trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!