Đề Xuất 3/2023 # Hướng Dẫn Viết Đơn Khiếu Nại, Tố Cáo – Luật Nam Hải # Top 3 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 3/2023 # Hướng Dẫn Viết Đơn Khiếu Nại, Tố Cáo – Luật Nam Hải # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Viết Đơn Khiếu Nại, Tố Cáo – Luật Nam Hải mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Khiếu nại là gì?

Theo quy định tại Luật khiếu nại 2011:

Khiếu nại là việc công dân, tổ chức, cán bộ công chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi vi phạm hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước hoặc quyết định trong kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của của mình

2. Tố cáo là gì?

Theo quy định tại Luật Tố cáo 2018

Tố cáo là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, Nhà nước.

I. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

– Chủ tịch UBND cấp xã; Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu: Quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

– Chủ tịch UBND cấp huyện:

+ Giải quyết khiếu nại lần đầu với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình;

+ Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

– Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

– Giám đốc Sở và tương đương:

+ Giải quyết khiếu nại lần đầu: Quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp;

+ Giải quyết khiếu nại lần hai: Quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

– Chủ tịch UBND cấp tỉnh:

+ Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình;

+ Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết;

+ Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

II. Thẩm quyền giải quyết tố cáo

– Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

– Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết tố cáo với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện…

– Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn trực thuộc cơ quan mình và cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

– Chủ tịch UBND cấp tỉnh: Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

III. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO – LUẬT NAM HẢI

1. Mẫu đơn khiếu nại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày …… tháng….năm ……

ĐƠN KHIẾU NẠI

                               Kính gửi: ……………………………(1)

Họ và tên: ………………………(2); mã số hồ sơ…………………….(3)

Địa chỉ: …………………………………………………………………..

Khiếu nại: ………………………………………………………………(4)

Nội dung khiếu nại: …………………………………………………….(5)

…………………………………………………………………………….

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo-nếu có)

Người khiếu nại

(ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

(2) Họ tên của người khiếu nại.

– Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần 2) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

– Ghi tóm tắt sự việc đến khiếu nại;

– Yêu cầu (đề nghị) của ngườu khiếu nại (nếu có);

2. Mẫu đơn tố cáo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày………. tháng……..năm 202….

ĐƠN TỐ CÁO

                                                      Kính gửi: ……….

1. Họ và tên. …

Sinh ngày ….. tháng …… năm …  Nam (Nữ).

Địa chỉ cư trú (hoặc địa chỉ liên lạc): ……

Giấy chứng minh nhân dân số: ……, cơ quan cấp…….., ngày…. tháng …..năm …..

2. Đối tượng bị khiếu nại (tố cáo, phản ánh, kiến nghị): Quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (hoặc cá nhân, tổ chức) bị tố cáo, phản ảnh, kiến nghị;

3. Nội dung vụ việc;

a) Tóm tắt nội dung vụ việc;

b) Vi phạm những quy định của pháp luật (Điểm, Khoản, Điều của Luật, Nghị định, Thông tư)

c) Những quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng bị xâm hại;

d) Chứng minh sự thiệt hại.

5. Những yêu cầu, kiến nghị của người viết đơn (Thu hồi, hủy bỏ Quyết định hành chính, hành vi hành chính; yêu cầu thực hiện một công việc cụ thể; yêu cầu bồi thường thiệt hại …);

6. Cam kết của người viết đơn: ……..

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

Phần kính gửi: người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết;

(1) Tên người viết đơn tố cáo, thông tin cá nhân bao gồm ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, số chứng minh thư nhân dân

BỘ PHẬN TƯ VẤN – SOẠN THẢO ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

ĐIỆN THOẠI: 0931876355  Hoặc zalo: 0931876355

Email: luatnamhaiinfo@gmail.com

Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Khiếu Nại Tố Cáo Mới Nhất 2022

Đơn khiếu nại là văn bản có nội dung hướng về đối tượng bị tác động, chịu quy chế từ các quyết định hành chính hoặc là các hành vi hành chính là trái pháp luật. Đơn khiếu nại được thực hiện bởi người dân, những công dân nhận thấy có hành vi vi phạm pháp luật của một ai đó, họ có thể là người thi hành quyết định tại các cơ quan hoặc bất cứ ai có hành vi vi phạm pháp luật.

Mẫu đơn xin khiếu nại tố cáo giúp cho chúng ta có thể trình bày toàn bộ những nội dung khiếu nại, tố cáo đối với những hành vi được cho là xâm phạm tới quyền lợi của bản thân người làm đơn. Mẫu đơn này có thể được diền nội dung bên trong bất cứ khi nào bạn quan sát thấy có những hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi phạm tội hay hành vi xâm phạm đến quyền lợi chung của xã hội, của cá nhân nào đó bạn chứng kiến được.

Mục đích quan trọng nhất để chúng ta sử dụng mẫu đơn xin khiếu nại tố cáo đó chính là nhằm đưa ra yêu cầu cơ quan tư pháp tố tụng bảo vệ lợi ích cho các bạn.

Bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin khiếu nại tố cáo và cách viết đơn đang được đăng tải ngay tại trang web Timviec365.vn như dưới đây:

Để giúp bạn hiểu rõ hơn khi nào người lao động cần sử dụng mẫu đơn khiếu nại tố cáo bảo vệ chính quyền lợi của mình vậy thì hãy cùng Timviec365.vn khám phá những trường hợp người công dân có thể được khiếu nại ở nội dung bên dưới.

2. Những trường hợp được quyền khiếu nại, tố cáo

Căn cứ vào Bộ Luật lao động ban hành năm 2012, người lao động sẽ được thực hiện quyền khiếu nại tố cáo trong một số trường hợp dưới đây:

– Bên thuê lại vi phạm vào những thỏa thuận có trong hợp đồng – Căn cứ vào Khoản 4 của Điều 58

– Những người bị xử lý kỷ luật về lao động như phải bồi thường trách nhiệm vật chất hoặc bị tạm đình chỉ công tác nhưng không thấy thỏa đáng – Căn cứ vào điều số 132

– Không đồng ý với các quyết định ban hành từ Tòa án đối với tính chất hợp pháp của việc đình công – Căn cứ vào Điều 232

Đối với ba trường hợp cơ bản trên thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng mẫu đơn xin khiếu nại tốt cáo/ Tuy vậy, ở trong thực tế thì còn rất nhiều lý do khác nữa mà người lao động cần thực hiện quyền khiếu nại của mình khi họ không tìm thấy tiếng nói chung với những yêu cầu hay quyết định được đưa ra từ người sửu dụng lao động.

3. Hướng dẫn bạn cách viết đơn khiếu nại, tố cáo

Theo một cuộc điều tra thống kê cho thấy, việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo hiện nay gia tăng một cách bất ngờ. Xuất phát từ những nhu cầu trong thực tế lao động và sự bất đồng giữa bên người lao động và bên sử dụng lao động, do vậy chúng ta sẽ sử dụng đúng đắn quyền hạn này của mình. Vậy bạn đã biết cách viết mẫu đơn xin khiếu nại, tố cáo như thế nào để có thể sử dụng có hiệu quả quyền khiếu nại, tố cáo của mình hay chưa?

Sau đây, Timviec365.vn sẽ gửi đến bạn những nội dung cần ghi trong đơn khiếu nại, tố cáo. Hãy theo dõi nhé:

– Trường hợp người thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo là một cá nhân thì cần phải ghi một cách đầy đủ họ và tên, địa chỉ. Nếu như có đại diện thay mặt thì sẽ ghi đầy đủ thông tin học và tên của người đại diện đó và bạn phải nêu rõ mối quan hệ giữa người đại diện với bạn.

– Trường hợp người thực hiện quyền khiếu nại là tổ chức, cơ quan thì sẽ cần ghi rõ ràng tên cơ quan/ tổ chức đó, địa chỉ.

– Người khiếu nại cần ghi rõ khiếu nại ai, khiếu nại về việc gì

– Quyết định hành chính: cần ghi rõ ràng cơ quan đưa ra quyết định, số quyết định và thời gian, người ký quyết định

– Hành vi hành chính: Cần ghi rõ họ và tên, địa chỉ và chức vụ của người thực hiện hành vi hành chính

– Tóm tắt lại vấn đề khiếu nại một cách ngắn gọn, rõ ràng và trung thực mọi diễn biến của vụ việc đang cần khiếu nại

– Quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân khi bị xâm phạm cần ghi rõ đó là quyền, lợi ích nào.

Biểu mẫu đơn xin khiếu nại.docx

(4) Quá trình và kết quả của việc khiếu nại: cần ghi rõ sự việc khiếu nại này sẽ gửi tới cơ quan nào

(5) Yêu cầu của người khiếu nại

(6) Cam kết của người gửi mẫu đơn khiếu nại

– Cam kết về những nội dung đã trình bày ở trong mẫu đơn, khẳng định tính chính xác của những nguồn dẫn chứng đính kèm

– Nếu như sự việc đã được giải quyết thì cần cam kết sẽ không khởi kiện ra tòa nữa

(7) Các tài liệu được gửi kèm theo mẫu đơn khiếu nại, tố cáo

Như vậy, Timviec365.vn đã giúp các bạn tìm hiểu một cách rõ ràng thế nào là mẫu đơn xin khiếu nại tố cáo và cách viết mẫu đơn này. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích nhiều hơn cho các bạn trong quá trình sử dụng các mẫu giấy tờ hành chính.

Tác giả: Timviec365.vn

Hướng Dẫn Viết Đơn Khởi Kiện Đòi Nợ – Luật Nam Hải

Hướng dẫn viết đơn khởi kiện đòi nợ. Hiện nay việc cho vay và vay tiền giữa các cá nhân, tổ chức với nhau ngày một phổ biến. Tuy nhiên khi đến hạn thanh toán một bên vi phạm hợp đồng dẫn đến không có khả năng thanh toán. Vì vậy để yêu cầu bên vi phạm phải có nghĩa vụ trả nợ thì bên cho vay phải làm đơn khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bên vay phải thực hiện nghĩa vụ mà hai bên đã thỏa thuận. Sâu đây Luật Nam Hải xin cung cấp và hướng dẫn viết đơn khởi kiện đòi nợ để quý khách hàng tham khảo.

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ Luật dân sự 2015;

– Bộ Luật tố tụng dân sự 2015.

2. Hướng dẫn viết đơn khởi kiện đòi nợ chi tiết nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                   ……., ngày …. tháng …năm ….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                       Kính gửi:  Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh

Người khởi kiện:

Ông/ Bà …………….., sinh năm…………….

CMND số: ………. Cấp ngày ……………….. tại Công an tỉnh ………….

Địa chỉ thường trú: ………………….  Điện thoại: ………………….

Người bị kiện:

Ông/Bà …………………, sinh năm ……..

CMND số: ………. Cấp ngày 20/04/2010 tại Công an tỉnh ………….

Địa chỉ thường trú: ………………….  Điện thoại: ………………….

Điện thoại: ……………

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:

Ngày 20/03/2019 tôi và ông ……… có thỏa thuận và ký hợp đồng vay tiền với số tiền là: …….. đồng (………. triệu đồng), lãi suất thỏa thuận là: 5%/tháng. Theo thỏa thuận trong hợp đồng cho vay cá nhân thì ông …….. phải có trách nhiệm thanh toán cả gốc và lãi trong thời hạn 012 tháng kể từ ngày ………… đến ngày ……………..

Tuy nhiên, sau khi ký kết hợp đồng đến hạn thanh toán là ngày 20/03/2020 Ông A không thanh toán cho tôi theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký. mặc dù tôi đã nhiều lần đến nhà, gọi điện nhắc nhở nhưng vẫn cố tình không trả và trốn tránh ngược lại còn thách thức chúng tôi cứ việc kiện.

Do ông Khánh vi phạm hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên tôi viết đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện ……. giải quyết buộc ông………thanh lý hợp đồng trả cho tôi số tiền nợ bao gồm các khoản sau:

Trả toàn bộ khoản nợ gốc: ……………….. đồng

Trả khoản bộ khoản nợ lãi từ ngày …… cho đến ngày Tòa án đưa vụ án ra xét xử tạm tính hết ngày ………… với số tiền lãi là: ……………….đồng.

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện:

Hợp đồng cho cá nhân vay tiền ngày …………………..

CMND + Sổ hộ khẩu của tôi (Bản photo sao y).

CMND +Sổ hộ khẩu của ông ……………………. (Bản photo)

Hướng dẫn ghi chi tiết:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: TP. Hồ Chí Minh, ngày…..tháng…..năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện B thuộc tỉnh C, nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân TP. Hồ Chí Minh) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại 20 điện biên phủ TP. Hồ Chí Minh); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hoa Vàng có trụ sở: Số 20 Đinh tiên Hoàng, TP. Hồ Chí Minh).

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP. Hồ Chí Minh).

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

3. Dịch vụ tư vấn hướng dẫn viết đơn khởi kiện đòi nợ của Luật Nam Hải:

– Tư vấn các điều kiện hồ sơ khởi kiện đòi nợ;

– Tư vấn, hướng dẫn khách hàng soạn thảo, nộp đơn khởi kiện đòi nợ;

– Đại diện khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp về yêu cầu đòi nợ tại tòa án nhân dân có thẩm quyền;

• Hướng dẫn viết đơn khởi kiện – Công ty Luật Nam Hải

•  Hướng dẫn viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt mới nhất;

• Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất chính xác nhất;

• Hướng dẫn viết đơn tố cáo xúc pham danh dự nhân phẩm;

• Mẫu Đơn khởi kiện ly hôn đơn phương mới nhất hiện nay;

• Mẫu Đơn xin tạm hoãn phiên tòa chính xác nhất hiện nay;

• Mẫu đơn khởi kiện yêu cầu thanh toán nợ mới nhất

Download Mẫu Đơn Xin Khiếu Nại Có Hướng Dẫn (Mẫu Đơn)

Mẫu đơn xin khiếu nại (có hướng dẫn) là một biểu mẫu được tổng thanh tra nhà nước đưa ra để các công dân, cá nhân, tổ chức… gửi khiếu nại của mình tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Mẫu đơn xin khiếu nại có hướng dẫn là mẫu đơn khiếu nại được sử dụng khi các công dân có vấn đề nào đó cần làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị được giải quyết khi quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, các bạn có thể lưu lại ngay mẫu đơn khiếu nại này về sử dụng và tìm hiểu cách viết đơn khiếu nại chi tiết và chính xác nhất để được tiếp nhận xử lý theo đúng quy định.

Download Mẫu đơn xin khiếu nại có hướng dẫn

Mẫu đơn xin khiếu nại có hướng dẫn này còn có các hướng dẫn cụ thể giúp các công dân, cá nhân… dễ hiểu, dễ viết, đề cập được nguyện vọng của mình, các phần của đơn xin khiếu nại bao gồm tên người khiếu nại, đối tượng bị khiếu nại, nội dung khiếu nại, tóm tắt vụ việc khiếu nại, những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại, những yêu cầu của người khiếu nại, cam kết của người khiếu nại….

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Viết Đơn Khiếu Nại, Tố Cáo – Luật Nam Hải trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!