Đề Xuất 3/2023 # Báo Cáo Đề Xuất Cung Cấp Dịch Vụ Bao Thanh Toán # Top 4 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 3/2023 # Báo Cáo Đề Xuất Cung Cấp Dịch Vụ Bao Thanh Toán # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Báo Cáo Đề Xuất Cung Cấp Dịch Vụ Bao Thanh Toán mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ BAO THANH TOÁN Số Ngày NG/TH/NN Trang …/… Chi nhánh Bộ phận lập Cán bộ lập I. THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG Tên khách hàng VIẾT HOA & TÊN TẮT TIẾNG ANH NẾU CÓ Địa chỉ khách hàng Mã CIF Ngành hàng TM / XD / CN / NN QUAN HỆ CỦA KHÁCH HÀNG VỚI NHNT Tại Chi nhánh quản lý Khách hàng truyền thống Khách hàng mới Khác Tổng GHTD Cấp ngày …./…./…. Hạn mức bao thanh toán bên bán Cấp ngày …./…./…. Hạn mức đã sử dụng Hạn mức còn được sử dụng II. GIAO DỊCH BAO THANH TOÁN Mặt hàng cần bao thanh toán Kinh nghiệm kinh doanh Doanh số bán hàng năm trước Doanh số dự kiến năm nay Phương thức thanh toán hiện tại Kế hoạch giao hàng sắp tới THÔNG TIN VỀ BÊN MUA VÀ ĐẠI LÝ BTT/CHI NHÁNH BÊN MUA Tên, địa chỉ: Thời gian giao dịch với bên bán Uy tín của bên mua Mức BĐRRTD bên mua được cấp Phí BĐRRTD Bên mua Đại lý BTT/Chi nhánh bên mua (Tên, địa chỉ) Thời hạn thanh toán Mức BĐRRTD ĐLBTT bên mua Phí BĐRRTD ĐLBTT bên mua ĐÁNH GIÁ VỀ KHOẢN PHẢI THU Chất lượng KPT Đánh giá về mặt hàng Phương thức kiểm tra chất lượng hàng Phương thức vận chuyển hàng Đánh giá khác III. ĐỀ XUẤT Cung cấp dịch vụ BTT Có Không Loại hình dịch vụ BTT Ứng trước Thu nợ Bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua Bảo đảm rủi ro tín dụng Đại lý bao thanh toán bên mua Mức ứng trước tối đa Lãi suất ứng trước Phí bao thanh toán Phí quản lý Phí xử lý hoá đơn tại Chi nhánh bên bán Phí xử lý hoá đơn tại Chi nhánh/ĐLBTT bên mua Phí BĐRRTD bên mua Phí BĐRRTD ĐLBTT bên mua TỔNG PHÍ Đề xuất khác Tài liệu đính kèm: Yêu cầu cung cấp dịch vụ BTT Thông báo hạn mức của BP QHKH Thông báo kết quả thẩm định bên mua CÁN BỘ LẬP (Ký và ghi rõ họ tên) PHẦN PHÊ DUYỆT CỦA CTQ

Xuất Hóa Đơn Dịch Vụ

Bên em nhận sửa chữa máy của bên A và thuê bên B để sửa chữa máy đó. Bên em đã xuất hóa đơn cho bên A tháng 7 nhưng sau hai tháng mới nhận được hóa đơn mua vào xuất trả của B. Vậy trong trường hợp này.

Trong trường hợp này việc xuất HĐ của bên em là đúng hay sai và có bị phạt không?

Theo Thông tư 219/2014/TT-BTC tại điểu 8,khoản 2 quy định về thời điểm xác định doanh thu đối với dịch vụ là :

Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC tại điều 16, khoản 2, điểm a quy định:

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiệnthu tiền trướchoặc trong khi cung ứng dịch vụ thìngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Theo những quy định trên thì có 2 trường hợp xẩy ra đối với hóa đơn dịch vụ:

– Ngày xuất hóa đơn của dịch vụ có thể là trước thời điểm dịch vụ được thực hiện và hoàn thành, nếu bên thuê sửa chữa trả tiền trước

– Ngày xuất hóa đơn của dịch vụ là ngày dịch vụ hoàn thành, nếu bên thuê sửa chữa không ứng trước tiền

Nếu công ty bạn, nhận được hợp đồng sửa chữa, cùng với tiền ứng trước. Sau đó đi thuê lại bên sửa chữa, nhưng không ứng tiền trước cho họ. Sau 2 tháng, dịch vụ sửa chữa đó mới hoàn thành, thì việc bên sửa chữa xuất hóa đơn đầu vào cho bên bạn sau khi bạn đã xuất đầu ra 2 tháng là đúng

Để tránh tình trạng khi cơ quan kiểm tra có những kết luận sai, bạn nên ghi rõ thời gian thực hiện dịch vụ này trong hợp đồng sửa chữa .

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Hệ Thống Báo Cáo Sản Xuất

Hệ thống báo cáo sản xuất là chi tiết về tình hình chi phí phát sinh tại phân xưởng và kết quả hoàn thành nhằm cung cấp thông tin cho các cấp quản trị để từ đó có các quyết định thích hợp. Thực chất báo cáo sản xuất mô tả các hoạt động sản xuất nhằm đánh giá trách nhiệm của Quản đốc phân xưởng hay đội quản lý sản xuất.

Thông thường mỗi phân xưởng phải lập một báo cáo chi tiết chi phí sản xuất, sản phẩm hoàn thành, sản phẩm dở dang để cung cấp cho cấp quản trị cao hơn biết tình hình chi phí của phân xưởng mình. Báo cáo sản xuất có vai trò như các phiếu chi phí công việc trong việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Từ những thông tin trên các nhà quản trị biết được kết quả sản xuất của toàn doanh nghiệp để có căn cứ đưa ra quyết định sản xuất và tiêu thụ với một mức sản lượng thích hợp. Nó là một tài liệu chủ yếu của các phương pháp xác định chi phí công việc và quy trình sản xuất, có ý nghĩa quan trọng đối với nhà quản trị doanh nghiệp trong việc kiểm soát chi phí và đánh giá hoạt động sản xuất của từng phân xưởng. Đồng thời là nguồn thông tin quan trọng để xây dựng các định mức, dự toán chi phí cho các kỳ tiếp theo.

Nội dung của báo cáo sản xuất

Báo cáo sản xuất thường được lập cho các phân xưởng, đội sản xuất, gồm 3 phần:

Phần 1: Kê khai sản lượng sản phẩm hoàn thành và sản lượng sản phẩm tương đương (Sản lượng tương đương)

TH 1: Doanh nghiệp áp dụng phương pháp trung bình cộng

Như vậy, theo phương pháp này thì chỉ cần xác định sản lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ thành sản lương tương đương, không cần xem xét sản lượn sản phẩm dở dang đầu kỳ, và coi sản lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ luôn luôn hoàn thành trong kỳ hiện hành nên không cần quy đổi. Do vậy phương pháp này độ chính xác không cao, nhưng thuận tiện cho quá trình tính toán.

TH 2: Áp dụng phương pháp FIFO (Nhập trước, xuất trước)

Trong đó

Hoặc

Theo phương pháp này thì sản lượng tương đương trong kỳ của phân xưởng bao gồm sản lượng tương đương của sản phẩm dở dang đầu kỳ và sản lượng tương tương đương của sản phẩm dở dang cuối kỳ. Do vậy phương pháp này phản ánh độ chính xác cao hơn phương pháp trung bình trọng.

Phần 2: Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định chi phí đơn vị sản phẩm

Phần tổng hợp chi phí sản xuất và xác định chi phí đơn vị sản phẩm nhằm phản ánh tổng chi phí sản xuất phải tính trong kỳ ở từng phân xưởng rồi từ đó tính giá thành đơn vị sản phẩm hoàn thành chuyến đi và cho sản phẩm dở dang cuối kỳ. Trình tự lập phần này như sau:

Theo phương pháp trung bình trọng tổng hợp chi phí sản xuất gồm hai bộ phận: CHi phí của sản lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ và chi phí sản xuất của sản phẩm phát sinh trong kỳ.

Theo phương pháp nhập trước – xuất trước tổng hợp chi phí sản xuất chỉ gồm các chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ.

Xác định chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm hoặc giá thành sản xuất phân xưởng sản phẩm bằng cách chi phí đã tổng hợp theo từng yếu tố chi phí chia theo sản lượng tương đương theo từng yếu tố. Từ đó tổng hợp các chi phí đơn vị tính theo yếu tố ta được chi phí đơn vị của sản phẩm hoàn thành chuyển đi.

Phần 3: Cân đối chi phí sản xuất

Phần cân đối chi phí sản xuất thường phản ánh hai nội dung như sau:

Chỉ rõ nguồn chi phí bao gồm chi phí dở dang đầu kỳ và chi phí phát sinh trong kỳ.

Chỉ rõ phần phân bố chi phí như thế nào cho sản phẩm đã hoàn thành, chuyển đi và chi sản phẩm dở dang cuối kỳ.

TH 1: Phương pháp trung bình trọng phân bổ chi phí cho 2 bộ phận:

TH 2: Phương pháp FIFO phân bổ chi phí sản xuất cho ba bộ phận:

Sản lượng tương đương của sản phẩm dở dang đầu kỳ, chi phí sản xuất phải tiến hành liên tục kết tinh vào để hoàn tất sẳn lượng này, được xác định theo từng yếu tố sản xuất rồi tổng hợp lại lại. Cách tính tương tự như đối với sản lượng dở dang cuối kỳ ở phương pháp trung bình trọng.

Sản lượng mới đưa vào sản xuất hoàn tất trong kỳ, chi phí xác định theo công thức:

Sản lượng tương đương của sản phẩm dở dang cuối kỳ, chi phí phân bổ cho sản lượng này cũng được xác định tương tự như đối với sản lượng dở dang cuối kỳ ở phương pháp trung bình trọng.

Categorised in: Chuyên Mục

This post was written by admin

Mẫu Báo Cáo Đề Xuất Chủ Trương Đầu Tư Theo Quy Định Mới

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin đề xuất chủ trương…

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là gì

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi, tính hiệu quả, dự kiến nguồn vốn và mức vốn của chương trình đầu tư công, dự án nhóm B, nhóm C làm cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Qui định về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Nội dung báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công

Nội dung chủ yếu của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trường học chương trình đầu tư công bao gồm:

Mục tiêu, phạm vi và qui mô chương trình;

Dự kiến kế hoạch bố trí vốn và tiến độ thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lí, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả;

Phân tích, đánh giá sơ bộ những ảnh hưởng, tác động về môi trường, xã hội của chương trình, tính toán hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế – xã hội của chương trình;

Phân chia các dự án thành phần của chương trình theo qui định của pháp luật;

Giải pháp tổ chức thực hiện.

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C

Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công do Bộ, cơ quan trung ương quản lí

Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương có trách nhiệm:

Giao đơn vị trực thuộc tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn;

Chỉ đạo đơn vị hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định.

Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lí

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:

Giao cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình quản lí;

Chỉ đạo cơ quan hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trường học theo ý kiến thẩm định. (Theo Luật Đầu tư công năm 2019)

Một số hạn chế trong quy định về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Chưa có cơ sở rõ ràng

Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014, cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư chương trình, dự án có trách nhiệm giao đơn vị trực thuộc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Tuy nhiên, nhiều đơn vị trực thuộc các cơ quan này không có đầy đủ về bộ máy, nhân lực và chuyên môn để thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư như UBND các xã, các đơn vị sự nghiệp công lập không có chuyên môn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nên phải thuê các đơn vị tư vấn đủ điều kiện, năng lực thực hiện việc này nhưng lại vướng do chưa có hướng dẫn cụ thể về quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án đầu tư công.

Có ý kiến cho rằng, có thể thực hiện theo Luật Xây dựng 2014. Tuy nhiên, tại Khoản 20, Điều 1 và Khoản 21, Điều 3 Luật Xây dựng 2014, chỉ quy định các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng như:

Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu…

Còn ở bước lập báo cáo chủ trương đầu tư, chưa có cơ sở rõ ràng để tổ chức thực hiện các công tác như: Lập và phê duyệt đề cương, khảo sát sơ bộ, lên phương án thiết kế sơ bộ, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư…

“Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn chuẩn bị đầu tư của dự án”.

Do vậy, cơ sở của định mức chi phí hoặc cơ sở để lập dự toán chi phí như vậy là chưa rõ ràng nên hầu hết các dự án được phê duyệt đều không ghi vốn cho các khoản, mục chi phí bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Một vướng mắc nữa là các đơn vị trực thuộc nêu trên không có kinh phí chi trả nên phụ thuộc các đơn vị tư vấn.

Ngược lại thì các đơn vị tư vấn này cũng không chắc chắn rằng mình có được trả phí cho việc lập hồ sơ báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư hay không, nên các ý tưởng chủ chốt của dự án hoặc là rất nghèo nàn hoặc là đã bị hướng theo các chủ ý khác.

Dù vô tình hay hữu ý thì đến bước lập dự án, lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, các đơn vị tư vấn này đều muốn được tiếp tục giao thực hiện để có chi phí bù vào bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đã không được chi trả.

Điều này dẫn đến sự không bình đẳng, phụ thuộc, ảnh hưởng tới chất lượng dự án do việc chủ đầu tư đều phải lựa chọn đơn vị tư vấn đã thực hiện ở bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trường học lập các bước tiếp theo của dự án.

Một số đơn vị đã nhận ra các vướng mắc này nhưng do chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng nên chưa mạnh dạn đưa chi phí này vào tổng mức đầu tư.

Có một số bộ, ngành Trung ương đưa chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư vào tổng mức đầu tư của dự án.

Do đó kiến nghị phải có hướng dẫn, quy định về các nội dung còn thiếu này, đảm bảo phủ kín các bước chuẩn bị, thực hiện, hậu đầu tư.

Cần quy định cụ thể về thời gian

Các cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư vướng mắc trong quá trình thuê tư vấn hoặc các cơ quan này không có chuyên môn về đầu tư xây dựng nên lúng túng, chậm trễ, thường gửi các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư về đơn vị đầu mối

và các đơn vị tham gia ý kiến rất muộn kéo theo việc các cơ quan tham gia thẩm định không có đủ thời gian xem xét, không thể tham mưu hết tất cả các mặt dẫn đến chất lượng một số Báo cáo không tốt.

Từ đó nâng cao chất lượng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức kiểm tra hiện trường đầy đủ, tăng tính khả thi của chương trình, dự án.

Thời gian thẩm định chương trình, dự án của Luật Đầu tư công cũng chưa rõ ràng, Luật Đầu tư công năm 2014 chỉ nêu:

“Điều kiện chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm là chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án”.

Điều này có thể dẫn tới một số hệ lụy như: Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư không cần thiết phải trình sớm để chương trình, dự án được thẩm định đủ thời gian theo quy định; thời gian trình thẩm định thường được dồn đến cuối kỳ hạn; các đơn vị tham gia thẩm định không có đủ thời gian tối thiểu để đề xuất, chỉnh sửa các nội dung dự án, làm giảm chất lượng dự án, phải điều chỉnh nhiều lần, thậm chí có dự án bị kết luận chưa khả thi vào thời điểm thẩm định;

UBND các cấp bị động trong quá trình phê duyệt. Các sở, ngành, địa phương bị động trong quá trình thẩm định, tham gia ý kiến…

BÁO CÁOĐề xuất chủ trương đầu tư dự án …………………..

Kính gửi: (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án)

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án) Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án) với các nội dung chính sau:

THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

Tên dự án:

Dự án nhóm:

Cấp quyết định đầu tư dự án:

Tên chủ đầu tư (nếu có):

Địa điểm thực hiện dự án:

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:

(trong đó làm rõ nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể):

Thời gian thực hiện:

Các thông tin khác (nếu có):

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

Nội dung chủ yếu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C: báo cáo đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 36 của Luật Đầu tư công.

Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp nhóm B, nhóm C báo cáo đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 36 của Luật Đầu tư công và các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 19 của Nghị định này.

(Tên cơ quan) trình (Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án) xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án (Tên dự án)./.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)Tên người đại diện

Bạn đang đọc nội dung bài viết Báo Cáo Đề Xuất Cung Cấp Dịch Vụ Bao Thanh Toán trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!