Đề Xuất 6/2023 # #5 Mẫu Xác Nhận Lương Chuẩn Để Vay Vốn Ngân Hàng Năm 2022 # Top 10 Like | Hanoisoundstuff.com

Đề Xuất 6/2023 # #5 Mẫu Xác Nhận Lương Chuẩn Để Vay Vốn Ngân Hàng Năm 2022 # Top 10 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về #5 Mẫu Xác Nhận Lương Chuẩn Để Vay Vốn Ngân Hàng Năm 2022 mới nhất trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Giấy xác nhận lương là gì?

Mẫu xác nhận lương (giấy xác nhận thu nhập) là giấy tờ để chứng minh tài chính, thu nhập của cá nhân. Nội dung của giấy xác nhận lương chủ yếu là xác định thu nhập thực tế và mức lương mà bạn nhận được hàng tháng tại cơ quan, doanh nghiệp mà bạn đang làm việc.

Thông thường, nơi làm thủ tục sẽ yêu cầu bạn nộp giấy xác nhận thu nhập của 3 tháng liên tiếp trước thời điểm làm xác nhận.

Mọi người thường làm giấy xác nhận lương với các mục đích: Thực hiện vay vốn ngân hàng; làm thủ tục xin visa du lịch, định cư tại nước ngoài; quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoặc mua nhà ở xã hội.

Nội dung của phiếu xác nhận lương

Mỗi một cơ quan tổ chức sẽ có một biểu mẫu xác nhận khác nhau. Tuy nhiên về nội dung, một mẫu xác nhận lương cơ bản luôn sẽ bao gồm các nội dung như sau:

Phần tiêu đề: gồm quốc hiệu và tên văn bản.

Phần thông tin cá nhân: Họ và tên của khách hàng, Địa chỉ nơi hiện tại, Số Chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân.

Phần thông tin nơi làm việc: Tên công ty/đơn vị nơi khách hàng đang công tác, Địa chỉ công ty, Số điện thoại, Vị trí công tác, Chức vụ, Loại hợp đồng lao động, Thời gian bắt đầu làm việc, thời hạn kết thúc hợp đồng.

Phần thông tin thu nhập: Mức lương chính, Thu nhập khác, phụ cấp

Phần xác nhận của lãnh đạo cơ quan: là người có thẩm quyền xác nhận thường là giám đốc hoặc phó giám đốc công ty nơi khách hàng đang làm việc.

Chữ ký và họ tên của chính khách hàng.

Các mẫu xác nhận lương chuẩn thường được sử dụng

Mẫu xin vay vốn

Khi vay vốn tại các ngân hàng với số tiền lớn, ngân hàng thường yêu cầu khách hàng phải cung cấp các giấy tờ để chứng minh tài chính và thu nhập trong đó các giấy xác nhận lượng trong ít nhất 3 tháng gần nhất. Mẫu xác nhận lương để vay vốn ngân hàng sẽ có mẫu như sau:

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hiện đang làm việc tại:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ công ty:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bộ phận:………………………………………………………………. Chức vụ:………………………………………………………………………

Hợp đồng lao động      :  Thời vụ                       Thời hạn 1 năm Thời hạn 2 năm

 Thời hạn 3 năm             Không xác định thời hạn Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/…….

Ngày vào làm việc: 20/09/……

Mức lương chính: ……………………… VNĐ/ tháng             Trước thuế Sau thuế 

Thu nhập khác: ………………………… VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng.

                                                                                                                                          ………….., ngày……tháng…..năm……..

Xác nhận của công ty                                                                                       Ký và ghi rõ họ tên Xác nhận các thông tin về chức vụ,thời gian làm                                                                                                                                                  việc và mức lương nêu trên là chính xác

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND: ………………………..  Ngày cấp: …/…/………………… Nơi cấp:………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin sau:

Nơi công tác:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vị trí công tác: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hình thức trả lương:          Tiền mặt  Chuyển khoản

Cụ thể thu nhập 3 tháng gần nhất như sau:

Tháng 08/2020 09/2020 10/2020

Lương thực lãnh

Phụ cấp

Tổng thu nhập

Lý do xin xác nhận:……………………………………………………………………………………………………….

Trân thành cảm ơn!

                                                                                                      …………….., ngày … tháng … năm 2020

Xác nhận của Công ty                                                                                  Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu xác nhận lương để quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN)

Để làm được quyết toán thuế cá nhân, các bạn cũng cần phải làm đơn xin xác nhận thu nhập gửi đến đơn vị/cơ quan/tổ chức xác nhận thu nhập (nơi mình làm việc, công tác). Mẫu xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP

Năm………..

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)……………………………………………………………………..

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ (nếu có):…………………………………………………………………………………………………………………………………

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

  Ngày đến Việt Nam:       ngày….tháng……..năm………………………

  Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ..…đến ngày 31 tháng 12 năm……………………………………..

  Số tiền là……………………..đồng

  Trong đó:

  Tại Việt nam:………………………đồng

  Tại nước ngoài:…………………….đồng

  Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):…………………………………………………………………………………….

  – Thuế thu nhập cá nhân:……………………………………………………………………………………………………………………

  – Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:………………………………………………………………………..

  – Các khoản bị khấu trừ khác:………………………………………………………………………………………………………………

   Tiền thuê nhà cho ông/bà …………tại Việt Nam là do………………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:…………………………………………………………..đồng.

   Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

   Gửi kèm:

   Hợp đồng lao động số……………ngày…….tháng……năm…….

    …, ngày …… tháng …… năm …

   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

   Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu  có)

   Mẫu xác nhận nhập để xin visa

   Mẫu tiếng Anh

   SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

   Independence – Freedom – Happiness

   ———ab———

   CONFIRMATION OF SALARY

   Full name            : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Address              : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

   ID No.                : ……………………… Date of issue: …/…/…. Place of issue:……………………………………………………….

   I am currently working at     

   Company            : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Address              : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Telephone           : ………………………………………………  Fax:…………………………………………………………………………….

   Position               : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Department         : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Type of labor contract:    One-year;    Two-year;    Three-year;    Not identified time;

   Other (details):…………………………………………………………………………….

   Period of working at the company from …/…/…… to present

   Current salary     : ……………………………… VND per month       Before tax             After tax

   …..…, … / … / …

   Certified by the head of organization                                                                   Applicant

   Confirms that the above information is correct

   (Signed, full name, and sealed)                                                                        (Signed and full name)

   Mẫu tiếng Việt

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

   Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   Số CMND:……………………….. Cấp ngày: ……………….. Nơi cấp:……………………………………………………………………

   Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Hiện đang làm việc tại: ………………………………………………………………………………………………………………………….

   Địa chỉ công ty:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Mã số thuế:………………………. Số điện thoại:……………………………………………………………………………………………..

   Bộ phận:………………………….. Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………….

   Loại hợp đồng lao động:…………………………………………………………………………………………………………………………

   Mức lương chính:…………………………… VNĐ/tháng           £ Trước thuế         £ Sau thuế

   Phụ cấp:……………………………………….. VNĐ/tháng

   Tổng thu nhập: ……………………………… VNĐ//tháng

                                                                                                                    ………, ngày…tháng…năm …….

   Xác nhận của Công ty                                                                                        Người làm đơn

   Xác nhận các thông tin về chức vụ,                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)                                                         thời gian làm việc, thu nhập                                                                                                                                                                             nêu trên là chính xác

   Hướng dẫn cách điền mẫu giấy xác nhận lương

   Việc điền giấy xác nhận lương cũng khá đơn giản. Bạn chỉ cần điền chính xác thông tin mà mẫu đơn yêu cầu. Cụ thể như sau:

   Kính gửi: Ở phần này bạn điền theo công thức Kính gởi Ban giám đốc + Tên công ty bạn đang làm việc thật đầy đủ và chính xác

   Họ và tên: Điền họ tên thật của bạn theo CMND/CCCD

   Điền Số CMND: Điền 9 chữ sô trên CMND của bạn vào ô hoặc 12 chữ số nếu bạn sử dụng CCCD.

   Địa chỉ thường trú: Điền thông tin địa chỉ trên hộ khẩu.

   Địa chỉ tạm trú: Điền nơi ở hiện tại của bạn gồm số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/ thành phố.

   Tên công ty: Là tên trong giấy đăng ký kinh doanh của công ty.

   Điện thoại công ty: Điền số điện thoại cố định của công ty, bạn nên điền số điện thoại của phòng/ ban mà bạn làm việc để tiện liên hệ với bạn nhất khi cần.

   Thời gian công tác: Các bạn sẽ cung cấp thời gian bắt đầu thử việc tại công ty đến thời điểm hiện tại.

   Loại hợp đồng: Ghi rõ thời hạn hợp đồng mà bạn đăng ký với công ty là 1 năm hay 2 năm hay 3 năm,… nếu hợp đồng vô thời hạn bạn cũng phải ghi nhận là hợp đồng vô thời hạn.

   Vị trí công tác: Ghi phòng ban nơi bạn làm việc.

   Chức vụ: ghi rõ chức vụ hiện tại của bạn là nhân viên, kỹ thuật viên hay phó phòng, trưởng phòng,…

   Mức lương: Ghi mức lương thực nhận hàng tháng bao gồm cả phụ cấp, thưởng…Sau đó,diễn giải chi tiết như: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp xăng xe, điện thoại, doanh số, tiền hoa hồng, lương tăng ca, thưởng,…

   Những điểm lưu ý quan trọng khi điền mẫu xác nhận lương

   Các bạn cần phải ghi nhận thật chính xác các thông tin cá nhân, khớp với các giấy tờ chứng nhân như CMND/CCCD hoặc hộ khẩu.

   Các chi tiết trong thu nhập của bạn bao gồm: Mức lương, phụ cấp, các loại tiền thưởng theo tháng phải được ghi thật chính xác, đầy đủ và cụ thể.

   Mẫu giấy xác nhận lượng phải ghi rõ mức lương trong ít nhất 3 tháng gần nhất.

   Trên mẫu xác nhận lương phải có chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền của công ty bạn làm việc như là giám đốc hoặc phó giám đốc thì mâu xác nhận lương mới được công nhận.

   Việc xin giấy xác nhận lương thường khá khó khăn, bạn thường phải chờ đợi lãnh đạo cơ quan ký khá lâu và họ chỉ chấp nhận duyệt 1 – 2 lần. Vì thế, trước khi tiến hành thực hiện đơn xác nhận các bạn cần xin mẫu ở bộ phận nhân sự và xác nhận với nơi nộp giấy tờ xem mẫu xác nhận của bạn có hợp lệ không. Bên cạnh đó, bạn cần kiểm tra thật kỹ thông tin trước khi xét duyệt để tránh sai sót phải làm lại nhiều lần mất nhều thời gian.

   5

   /

   5

   (

   3

   bình chọn

   )

   Vay Vốn Ngân Hàng Agribank

   Vay vốn ngân hàng agribank

   Vay vốn ngân hàng agribank không thế chấp

   Vay vốn ngân hàng Agribank không thế chấp là các gói vay tiền ngân hàng Agribank giành cho các cá nhân, tổ chức cần vay vốn theo hình thức vay tín chấp. Sử dụng uy tín để vay tiền kinh doanh tại ngân hàng Agribank.

   Các gói vay vốn ngân hàng Agribank không thế chấp được thiết kế khoản vay theo nhu cầu cũng như năng lực thanh toán của khách hàng. Và được chia ra nhiều kiểu như vay tiền trả góp, vay tiền góp lãi, vay tiền hằng năm đáo hạn ….

   Vay vốn ngân hàng agribank thế chấp sổ đỏ

   Vay vốn ngân hàng agribank thế chấp sổ đỏ được thiết kế phục vụ các nhu cầu vay vốn nhiều, từ vài trăm triệu trở lên và sử dụng sổ để thế chấp. Hình thức vay thế chấp sổ đỏ thường có tính chất là vay nhiều, lãi suất thấp, thời gian dài hạn hoặc ngắn hạn.

   Với một sổ đỏ bạn có thể vay thế chấp tại ngân hàng Agribank với số tiền tương đương từ 70% đến 90% giá trị thực của tài sản thế chấp. Cũng còn tùy vào khả năng chi trả của bạn ra sao.

   mẫu hồ sơ vay vốn ngân hàng agribank

   Mẫu hồ sơ vay vốn ngân hàng Agribank bạn có thể tham khảo và tải ở cuối trang. Với thông tin về bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng Agribank mới nhất 2020 bạn sẽ có đầy đủ các loại mẫu đơn cũng như giấy tờ bổ sung.

   Các khoản vay vốn ngân hàng Agribank khác

   giáo viên vay vốn ngân hàng agribank

   giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng agribank

   Điều kiện vay vốn ngân hàng agribank

   Điều kiện vay vốn ngân hàng Agribank được quy định như sau: Trước tiên bạn phải hiểu rõ mình cần vay vốn làm gì, và hình thức vay vốn phù hợp nhất với bạn là hình thức vay vốn nào sau đây: Vay vốn ngân hàng agribank thế chấp sổ đỏ, không thế chấp, vay vốn sinh viên, giáo viên vay tiền hoặc vay vốn phát triển kinh doanh, phát triển nông thôn … Rồi sau đó sẽ phải đảm các yếu tố sau:

   Đối với nam độ tuổi 18 – 60 tuổi, còn đối với nữ tuổi từ 18 – 55 tuổi.

   Đi làm, Có thu nhập ổn định và có khả năng chi trả.

   Không nợ xấu trong thời gian đi vay vốn.

   Nếu vay thế chấp thì bạn cần phải có tài sản để bảo đảm. có thể là nhà, đất, sổ đỏ hoặc xe cộ.

   Có sổ hộ khẩu photo và gốc để ngân hàng đối chiếu.

   Có CMND hoăc thẻ căn cước công dân còn hạn sử dụng

   Thủ tục vay vốn ngân hàng Agribank

   Giấy tờ tùy thân: CMND hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu

   Giấy tờ chứng minh được mục đích sử dụng vay vốn.

   Hồ sơ để nghị vay vốn theo mẫu ngân hàng quy định

   Trên là các thủ tục và quy định chung cho việc vay vốn cá nhân, vay vốn tiêu dùng còn trường hợp nếu bạn là chủ doanh nghiệp cần vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh. Bạn cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau:

   Chứng nhận đăng ký kinh doanh.

   Hồ sơ chứng minh hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo hoạt động kinh doanh.

   Hồ sơ thẩm định và chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.

   Chứng nhận về giấy tờ các loại tài sản đảm bảo.

   Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90 % dân số làm nông nghiệp, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng kinh tế xã hội, từng bước đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại, hoá tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển.

   Khách hàng là những doanh nghiệp quốc doanh và các hợp tác xã phần lớn làm ăn thua lỗ, thiếu việc làm và luôn đứng trước nguy cơ phá sản. đến nay N gân hàng Agribank đã trở thành ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu Việt Nam trên mọi phương diện. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2017

   có tổng tài sản trên 1.000.000 tỷ đồng nguồn vốn huy động 965.000 tỷ đồng dư nợ cho vay nền kinh tế 800.000 tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 70 % tổng dư nợ và chiếm hơn 50 % thị phần dư nợ. Lĩnh vực này của toàn ngành ngân hàng.

   Tạp chí Global Finel bình chọn Ngân hàng tốt nhất Đông Nam Á Đầu tư phát triển nông thôn tháng 6 năm 2017 được Tổ chức xếp hạng quốc tế uy tín, nâng triển vọng xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn từ ổn định lên tích cực.

   Vay tiền ngân hàng Agribank lãi suất thấp

   Sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp, doanh nhân trên cả nước. N gân hàng Agribank ngày hôm nay gắn liền với quá trình lớn mạnh không ngừng của cộng đồng Vay tiền ngân hàng Agribank

   Qua mọi thời kỳ, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn năng động, sáng tạo, đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng trong mục tiêu phát triển công nghiệp hoá và hiện đại, hoá đất nước, tham gia giải quyết việc làm, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách trực tiếp, tạo nên động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế đất nước cùng ngành.

   cùng nghành Ngân hàng luôn luôn xem trọng lợi ích của doanh nghiệp, vì doanh nghiệp phát triển thì ngân hàng mới phát triển. Trên cơ sở định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ,

   Ngân hàng Nhà nước, góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi trong giai đoạn khó khăn và yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

   N gân hàng Agribank Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm mở rộng tín dụng có hiệu quả, tiên phong, triển khai mạnh mẽ các chương trình tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng khách hàng, doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất và cá nhân. gân hàng Agribank Tuy là ngân hàng thương mại phải cạnh tranh huy động vốn theo cơ chế thị trường, mỗi năm bằng tài chính của Ngân hàng, N

   vẫn dành hàng ngàn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp đối với các đối tượng khách hàng cùng khách hàng tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

   N gân hàng Agribank ban hành đồng bộ chính sách ưu đãi về lãi suất tiền gửi, tiền vay, phí, thanh toán phí dịch vụ và các chính sách khác để khách hàng có thể sử dụng nhiều gói sản phẩm, dịch vụ có tính liên kết.

   N gân hàng Agribank Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi khách hàng truyền thống, thu hút khách hàng mới, khách hàng tiềm năng. Mọi sự thay đổi của Agribank đều nhằm mục đích hướng đến và phục vụ tốt hơn khách hàng, những người đã đặt niềm tin và cùng đồng hành với trong suốt chặng đường gần 30 năm qua, sự đồng hành, hợp tác, gắn kết giữa và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân làm nên sức mạnh tổng hợp, hình thành nên các thương hiệu quốc gia khẳng định sức mạnh và giá trị Việt trên trường quốc tế có đóng góp tích cực, quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng với Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến 2030 gân hàng Agribank đặt mục tiêu Giữ vững vị trí ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, có nền tảng công nghệ, mô hình quản trị hiện đại, tiên tiến và năng lực tài chính cao, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định, bền vững. N

   Giữ vững vai trò chủ lực trong đầu tư, hỗ trợ phát triển và cung cấp các dịch vụ tài chính, tín dụng cho nền kinh tế, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn để đạt được mục tiêu đề ra. gân hàng Agribank Quán triệt phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm trong mục tiêu hướng tới phát triển bền vững. N

   N gân hàng Agribank Xác định không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải tiến quy trình nghiệp vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng. Nỗ lực đổi mới toàn diện hoạt động nhằm hướng tới phục vụ khách hàng với phương châm lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo hiệu quả và thành công của khách hàng chính là thành công của gân hàng Agribank . N

   ự gắn bó, đồng hành thuỷ chung giữa N gân hàng Agribank và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Tiếp tục góp phần hiện thực hoá quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển và trở thành động lực phát triển đất nước, cùng nhau xây dựng hệ sinh thái lành mạnh mà ở đó tất cả các thành phần kinh tế đều phát triển bình đẳng, kết nối và hỗ trợ nhau, đem lại sự thịnh vượng và phát triển kinh tế chung cho Việt Nam trong những giai đoạn phát triển mới.

   Vay tiền bằng thẻ atm agribank – THỦ TỤC VAY BẰNG THẺ ATM

   Xin chào mọi người tiếp tục đến với cái máy tính và hôm nay mình sẽ tư vấn cho bạn một sản phẩm vay mới. Sản phẩm này dành cho khách hàng có sử dụng thẻ ATM, sử dụng thẻ ATM của ngân hàng nào cũng được, chỉ cần trong tài khoản của quý vị có số tiền đổ vào tài khoản lương tháng tháng nào cũng có một khoản tiền ít nhất từ 3.000.000 đồng trở lên chuyển vào tài khoản của bạn thì bạn đã có cơ hội vay tiền rồi vay tín chấp và hồ sơ vay Vay tiền bằng thẻ atm agribank

   Chúng ta chỉ cần chứng minh thư nhân dân bản sao kê tài khoản 6 tháng gần nhất sao kê tài khoản 6 tháng gần nhất mà bạn đã có cơ hội vay tiền rồi, hồi giơ tay rất đơn giản, đúng không?

   Chối từ 10 số tiền vay từ 10 đến 50.000.000 đồng tuỳ thuộc vào sau kêu bạn sao kê tài khoản càng nhiều thì càng được nhiều tiền và các bạn đều nghĩ là sản phẩm này chỉ khoảng 3 ngày để giải ngân thôi, bà chắc chắn sẽ có đến phòng trọ thì sẽ có người đến phòng trọ thẩm định, nếu nhà thì sẽ đi vào đến nhà thẩm định và lãi suất ưu đãi, lãi suất không cao, lãi suất nếu các bạn có thể gọi điện thoại cho sự im lặng, hình nhân viên tư vấn cho các bạn về các khoản vay được thẻ phù hợp nhất thế nào các bạn cũng có thể bay được,

   Từ Xin chào mọi người. Người tiếp tục đến vay tiền ngân hàng và hôm nay mình sẽ tư vấn cho bạn một sản phẩm máy mới. Sản phẩm này dành cho khách hàng có sử dụng thẻ ATM sử dụng thẻ ATM của ngân hàng nào cũng được, chỉ cần trong tài khoản của quý vị có số tiền đổ vào tài khoản lương tháng tháng nào cũng có một khoản tiền ít nhất từ 3.000.000 đồng trở lên chuyển vào tài khoản bạn của bạn thì các bạn đã có cơ hội vay tiền rồi vay tín chấp và hồ sơ vay.

   Chúng ta chỉ cần chứng minh thư nhân dân bản sao kê tài khoản 6 tháng gần nhất sao kê tài khoản 6 tháng gần đây đã có cơ hội vay tiền rồi hô rất hay, rất đơn giản đúng không? Chối từ được vay từ 10 số tiền vay từ 10 đến 50.000.000 đồng tuỳ thuộc vào sau.

   Kêu bạn sao kê tài khoản càng nhiều thì bay cả đống tiền. Lưu ý sản phẩm này khoảng 3 ngày để giải ngân thôi. Bà chắc chắn sẽ đến phòng trọ thì sẽ có những phong trào thẩm định, nếu nhà sẽ đi thẳng đến nhà thẩm định và lãi suất ưu đãi, lãi suất không cao, lãi suất. Nếu bạn có tiền thì hãy gọi điện thoại cho sự im lặng.

   Ngân hàng Agribank đẩy mạnh cho vay tiêu dùng ngăn ngừa tín dụng đen

   ​Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động tín dụng đen, vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai đồng bộ các giải pháp giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay một cách nhanh chóng và thuận lợi. Với phương châm đẩy lùi tín dụng đen, ngân hàng đã triển khai chính sách vay vốn với thời gian xét duyệt và giải ngân ngay trong ngày, thủ tục nhanh gọn, lãi suất tương đương với lãi suất thương mại, cho vay tín chấp không phải đảm bảo bằng tài sản, thời hạn vay có thể trả ngay hoặc đến 25 hả hắn bước mỗi món vay không quá ba mươi triệu đồng phục vụ các mục đích tiêu dùng hợp pháp, cấp thiết của khách hàng cá nhân, hộ gia đình như chi phí học tập, khám chữa bệnh, mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình. Nhiều khách hàng đã tin tưởng và tiếp cận nguồn vốn vay trước khi tôi vay lãi suất cao hơn ngân hàng. Tôi là trong ngân hàng thì lãi suất rất thấp. Mấy cái thứ hai là vay vay xám thì làm giấy chiều thì thấy mấy anh ngân hàng này có cái gói gọn nhẹ như thế này thì vai nào sử dụng và sắm sửa chữa sốt thì hợp lý cũng không cao như bên ngoài, bên ngoài gấp đôi, gấp ba. Từ tháng 1 đến hết tháng 10 năm 2019, Ngân hàng Agribank đã cho 630 khách hàng vay, doanh số cho vay gần 13 tỷ 800.000.000 đồng. Hiện tại còn trên 370 khách hàng nợ lại với số tiền gần 7 tỷ 800.000.000 đồng Chúng tôi đã triển khai một cách đồng bộ thông qua tất cả các kênh, trong đó chú trọng nhất là hệ thống truyền thanh xã, thí dụ các tổ chức chính trị xã hội như nông dân, phụ nữ rồi nói tục vay vốn để làm sao mà người dân người ta hiểu được để mời người ta sử dụng dịch vụ này để người dân có thể tiếp cận được cái này tốt nhất thì cái đầu tiên của chúng tôi xác định là công tác tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để cho người dân người ta hiểu được những tiện ích trong việc sử dụng này. Cùng với việc tuyên truyền nó thì các tiện ích mới 2 đang triển khai cụ thể mới nhất, đó là tiện ích về việc mở thẻ cho các cá nhân và nông thôn. Thế mà cái thẻ này có một cái đặc biệt là được cái thấu chi với một mức tiền nhất định, tức là mặc dù dân không đến ngân hàng vay và cũng không phải làm thủ tục nhưng vẫn có thể mang cái thẻ này đi sử dụng các dịch vụ 1 đặc biệt như dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ chi trả tiền điện, nước tưới rồi các dịch vụ khác để tiện lợi cho người dân. Hiện chính sách ưu đãi mà Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai đã tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu vay vốn tiêu dùng được tiếp cận nguồn vốn vay hạn chế thấp nhất tình trạng phải vay tín dụng đen

   THỦ TỤC VAY VỐN TẠI AGRIBANK

   Vâng, tiếp theo là giấy lập thân, tức là giấy chứng nhận độc thân. Nếu vậy thì kết hôn hoặc là đã ly hôn hoặc là có một người không còn nữa. Vâng, giấy phép kinh doanh kinh doanh gì đó cho bạn có tiếp theo là giấy chứng tử. Trường hợp mà tôi đã nói đó, nếu người ấy đi rồi thì giấy chứng tử d

   Kinh nghiệm vay tiền ngân hàng Agribank

   Nếu bạn trả nợ gốc, trả bớt phần gốc, còn nếu không thì chỉ có một phần lãi tương ứng với nó sẽ như sau Số tiền gốc ứng với số tiền gốc rồi dòng tiền lãi nếu các bạn trẻ sẽ có thêm dòng lãi quá hạn. Phần đặc biệt anh nhìn kỹ phần ghi chú coi ngài tới hạn là ngày 1 tháng 8. Chúng ta cứ nhìn qua phần lãi quá hạn.

   Vay thế chấp ngân hàng Agribank

   Vay thế chấp ngân hàng Agribank là sản phẩm cho vay tiền của ngân hàng Agribank sử dụng tài sản thế chấp để vay vốn với mức lãi suất đảm bảo phù hợp.

   Các sản phẩm cho vay thế chấp có thể là:

   Vay thế chấp sổ đỏ

   Vay thế chấp ô tô

   Vay thế chấp nhà

   Vay thế chấp

   Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 4/2020

   Trong đầu tháng tư, lãi suất tiền gửi bằng video Andy áp dụng tại ngân hàng Agribank giảm ở một số kỳ hạn dưới 12 tháng trong tháng 4 năm 2020, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank có sự thay đổi lãi suất so với tháng 3 lãi suất huy động cao nhất là 6,8 % 1 năm áp dụng tại các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đối với tiền gửi cá nhân lãi suất tiền gửi bằng video Andy có kỳ hạn giao động từ 4,3 % 1 năm đến 6 tỷ 8 % 1 năm, trong đó lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 4,3 % 1 năm giữ nguyên so với tháng 3 năm 2020 lãi suất các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và năm tháng ở mức 4,7 % 1 năm giảm 1 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng là 5,1 % 1 năm giảm 2 điểm phần trăm so với tháng trước lãi suất kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng là 5,2 % 1 năm giảm 2 điểm phần trăm đối với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng là 0,2 % 1 năm Lãi suất tiền gửi ngoại tệ bằng US, NI và Euro tại Agribank là 0 % 1 năm theo biểu lãi suất ngân hàng Agribank đối với khách hàng cá nhân Kỳ hạn Visa ngân hàng Agribank không kỳ hạn 0. 2 % 0 % 0 % Một tháng 4 năm 3 mươi phần trăm 0 % 0 % Hai tháng T năm 3 mươi phần trăm 0 % 0 % 3 tháng 4 năm 7 mươi phần trăm 0 phần trăm 0 phần trăm bốn tháng 4 năm 7 mươi phần trăm 0 Phần trăm 0 Phần trăm năm tháng 4 năm 7 mươi phần trăm 0 Phần trăm 0 Phần trăm 6 tháng 5 năm 10 % 0 % 0 % 7 tháng 5 năm 10 % 0 % 0 % 8 tháng 5 năm 10 % 0 % 0 % 9 tháng 5 năm20 % 0 %

   Không phần trăm 10 tháng 5 năm 20 % Không phần trăm 0 Phần trăm 11 tháng 5 năm 20 % 0 % 0 % 12 tháng 6 năm 8 mươi phần trăm 0 Phần trăm 0 Phần trăm 13 tháng 6 năm 8 mươi phần trăm 0 Phần trăm 0 Phần trăm 15 tháng 6 năm 8 mươi phần trăm 0 phần trăm 0 Phần trăm 18 tháng 6 năm 8 mươi phần trăm 0 Phần trăm 0 Phần trăm 24 tháng 6 năm 8 mươi phần trăm 0 % 0 % Tiền gửi thanh toán 0. 2 % 0 % 0 % theo biểu lãi suất Ngân hàng Agribank đối với khách hàng doanh nghiệp kỳ hạn Visa ngân hàng Agribank hưu à không kỳ hạn 0. 2 % 0 % 0 % Một tháng 4 năm 3 mươi phần trăm 0 % 0 % 2 tháng tư 30 % 0 % 0 % 3 tháng 4 năm 7 mươi phần trăm 0 % 0 % 4 tháng tư 70 % 0 % 0 % Năm tháng 4 năm 7 mươi phần trăm 0 % 0 % 6 tháng 5 tỷ 10 % 0 % 0 % 7 tháng 5 năm 10 % 0 % 0 % 8 tháng 5 10 % 0 % 0 % 9 tháng 5 năm 20 % 0 % 0 % 10 tháng 5 20 % 0 % 0 % 11 tháng 5 năm 20 % 0 % 0 % 12 tháng 6 30 % Không phần trăm 0 Phần trăm 13 tháng 6 năm 3 mươi phần trăm 0 Phần trăm 0 Phần trăm 15 tháng 6 30 % Không phần trăm 0 phần trăm mười tám tháng 6 năm 3 mươi phần trăm 0 phần trăm 0 phần trăm 24 tháng 6 tới 30 % 0 % 0 % Tiền gửi thanh toán 0. 2 % 0 % 0 % Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng, tư duy Bank dành 100. 000 tỷ đồng cho vay ưu đãi, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Cô viết 19 để phục hồi anh ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Chương trình được áp dụng cho các khoản vay giải ngân từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến thời điểm sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch, cô viết 19 hoặc đến khi giải ngân hết gói tín dụng 110 000 tỷ đồng. Khách hàng là đối tượng của chương trình sẽ được áp dụng lãi suất thấp hơn 1 % đối với khoản vay bằng đồng Việt Nam và thấp hơn không 2 5 % đối với khoản vay bằng ngoại tệ so với lãi suất cho vay cùng loại

   Mẫu Xác Nhận Lương Của Ngân Hàng Vpbank Và Thủ Tục Vay Tín Chấp

   5

   /

   5

   (

   4

   bình chọn

   )

   Xác nhận lương là thủ tục không thể thiếu khi khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng tín chấp cá nhân. Tuy nhiên hầu hết các ngân hàng yêu cầu người dùng phải chứng thực lương của mình bằng sao kê tài khoản. Tuy nhiên có nhiều trường hợp, người lao động được trả lương bằng tiền mặt thay vì qua ngân hàng hoặc vừa nhận tiền mặt vừa nhận ngân hàng. Mẫu xác nhận lương VPBank được xem là giải pháp cho người đi vay theo lương, không cần sao kê lương mà bạn vẫn có thể hoàn thành thủ tục vay một cách đơn giản, nhanh chóng.

   Vay tiêu dùng tín chấp cá nhân

   Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hiện đang hỗ trợ gói sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp cá nhân nhằm đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu nhanh chóng, thuận tiện. Theo đó khách hàng chỉ cần mẫu xác nhận lương của ngân hàng VPbank mà không cần tài sản bảo đảm. Cụ thể như sau:

   Đặc điểm

   Hạn mức cho vay tối đa lên tới 10 tháng lương, không quá 500 triệu đồng.

   Thời gian cho vay tối đa lên đến 48 tháng

   Số tiền trả hàng tháng bằng nhau, trong đó lãi theo dư nợ giảm dần.

   Thủ tục cho vay đơn giản, lãi suất cạnh tranh và thời gian phê duyệt nhanh chóng.

   Đối tượng khách hàng

   Khách hàng là người Việt Nam

   Có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại địa bàn kinh doanh của VPBank

   Thời gian công tác tối thiểu:

   Dưới 25 tuổi 3 tháng chính thức tại đơn vị hiện tại và 1 năm kinh nghiệm làm việc (không yêu cầu phải ở đơn vị hiện tại)

   Từ 25 tuổi trở lên: 3 tháng chính thức tại đơn vị hiện tại

   Độ tuổi từ 22 đến 55 ( đối với nữ) và đến 60 ( đối với nam).

   Thu nhập sau thuế từ 4,5 triệu đồng/ tháng

   Hồ sơ vay vốn

   Giấy đề nghị vay vốn

   Bản sao HKTT/ KT3

   Bản sao HĐLĐ hoặc giấy tờ chứng minh vị trí và thâm niên công tác khác

   Sao kê tài khoản lương/ Phiếu lương/ Bảng lương/ Mẫu xác nhận lương của ngân hàng VPBank

   Mẫu xác nhận lương của ngân hàng VPBank

   Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

   Kính gửi: Ban Giám đốc:…………………………………………………………………………………………………. Họ & tên:………………………………………………………………………………………………………………………………………. Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. Số CMND:……………………Cấp ngày:…………………………Nơi cấp:…………………………………………………………. Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ tạm trú:……………………………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại nhà riêng:…………………………Di động:…………………………………………………………………… Hiện đang công tác tại:………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ công ty:…………………………………………………………………………………………………………………………….. Điện thoại công ty:………………………………………………………………………………………………………………………… Phòng ban:………………………………………Chức vụ:……………………………………………………………………………… Hình thức trả lương: ▢ Tiền mặt ▢ Chuyển khoản – Tháng……năm 20…: Lương thực lãnh: – Tháng……năm 20…: Lương thực lãnh: – Tháng……năm 20…: Lương thực lãnh: Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc (hoặc Công ty) xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật. Lý do: để bổ sung hồ sơ xin vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

   ………, ngày … tháng … năm 20.. Xác nhận của Công ty                                                                           Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

   Chức vụ:………………Họ tên:………………

   Với mẫu xác nhận lương VPBank, người dùng không chỉ giúp người dùng có thể vay vốn tiêu dùng mà còn giúp chứng minh thu nhập khi họ có nhu cầu mở thẻ tín dụng quốc tế. Với những ưu điểm trên, có thể nói mẫu xác nhận lương VPBank là một tiện ích giúp khách hàng thực hiện được nhiều sản phẩm, dịch vụ tài chính khác nhau mà không cần hồ sơ hay thủ tục quá rườm rà.

   Admin CVTN

   chúng tôi là một blog tổng hợp các thông tin về dịch vụ vay tiền nhanh, vay tiền online, mở thẻ tín dụng. Với những thông tin CVTN cung cấp có thể giúp bạn có thêm kiến thức về tài chính.

   Vay Vốn Ngân Hàng Nhà Nước

   Vay vốn ngân hàng nhà nước – Điều kiện và thủ tục

   Lưu

   Đã lưu

   Removed

   0

   Like

   0

   Like

   0

   Vay vốn ngân hàng nhà nước như: Agribank, Vietcombank, Vietinbank hay BIDV thì cần giấy tờ thủ tục gì? Điều kiện để được vay vốn là gì? Bài viết sau của Onlinebank sẽ giúp các bạn tìm và chuẩn bị đầy đủ thủ tục cần thiết khi vay vốn để tiến hành giao dịch thuận tiện và nhanh chóng nhất.

   Điều kiện vay vốn ngân hàng nhà nước

   Agribank sẽ chấp nhận cho vay vốn khi bạn có đủ điều kiện sau.

   Là nam nằm trong độ tuổi 18 – 60 tuổi, nữ từ 18 – 55 tuổi.

   Có thu nhập ổn định và có khả năng chi trả.

   Không nợ xấu trong thời gian đi vay vốn.

   Nếu vay thế chấp thì bạn cần phải có tài sản để bảo đảm.

   Có sổ hộ khẩu ở nơi mà Agribank hỗ trợ.

   Còn nếu bạn là cá nhân nước ngoài thì bên cạnh các điều kiện vay vốn trên. Bạn cũng cần phải đáp ứng là có năng lực hành vi dân sự, pháp luật dân sự. Theo đúng quy định của nước bạn có quốc tịch.

   Thủ tục vay vốn 

   Ngoài điều kiện thì khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ các thủ tục sau để ngân hàng Agribank thực hiện vay vốn nhanh chóng và dễ dàng hơn.

   Giấy tờ tùy thân. Chứng minh thư / thẻ căn cước / hộ chiếu.

   Giấy tờ chứng minh được mục đích sử dụng vay vốn.

   Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của ngân hàng).

   Đây là thủ tục chung, tuy nhiên tùy vào từng đối tượng khách sẽ có các thủ tục riêng.

   Nếu bạn là doanh nghiệp, công ty, bạn cần chuẩn bị thêm các giấy tờ khác.

   Giấy phép kinh doanh.

   Giấy chứng minh tình hình hoạt động kinh doanh.

   Giấy chứng minh mục đích dùng vốn.

   2. Vay vốn ngân hàng Vietinbank

   Điều kiện vay vốn ngân hàng nhà nước

   Tùy vào từng đối tượng khách hàng mà ngân hàng Vietinbank đưa ra các điều kiện khác nhau.

   Đối với khách hàng là doanh nghiệp

   Thành lập doanh nghiệp ít nhất là 2 năm.

   Lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp ít nhất là 15 tỷ đồng.

   Tùy vào từng thời kỳ mà không hạn chế các lĩnh vực kinh doanh.

   Có tài sản bảo đảm là bất động sản.

   Doanh nghiệp uy tín trả nợ tốt nếu từng vay vốn ngân hàng.

   Một số điều kiện khác.

   Đối với khách hàng là cá nhân

   Là công dân Việt Nam, có độ tuổi 19 – 59 tuổi với nam giới, nữ giới từ 20 – 59 tuổi.

   Thu nhập hàng tháng ổn định.

   Không có nợ xấu trước đó.

   Mục đích vay vốn rõ ràng.

   Thủ tục vay vốn

   Thủ tục vay tiền ngân hàng Vietinbank được đánh giá là khá đơn giản. Nhằm mang đến cho khách hàng sự thuận tiện, bạn chỉ cần chuẩn bị một số giấy tờ.

   Chứng minh thư / thẻ căn cước / hộ chiếu bản sao.

   Sổ hộ khẩu / giấy tạm trú bản sao.

   Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy chứng nhận độc thân.

   Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính như hợp đồng lao động. Bảng kê lương ổn định trong vòng 3 tháng.

   Điều kiện vay vốn ngân hàng nhà nước

   Chỉ cần chứng minh thu nhập và khả năng trả nợ của mình đối với ngân hàng là đã có thể được chấp thuận cho vay.

   Khách hàng chỉ cần có mức thu nhập tối thiểu 5 triệu đồng nếu còn độc thân. Và có tổng mức thu nhập của cả hai vợ chồng tối thiểu 10 triệu đồng nếu đã kết hôn. Và cả hai vợ chồng cùng cam kết trả nợ. 

   Khách hàng chỉ cần đạt chuẩn xếp hạng tín dụng của Vietcombank theo quy định. Có nghĩa là có lịch sử trả nợ tốt, không bị xếp hạng nợ xấu từ cấp độ ba. Là đã có thể đủ điều kiện vay vốn.

   Khách hàng có thể thế chấp bằng chính ngôi nhà hoặc chiếc xe của mình làm tài sản đảm bảo mà không cần bất kì tài sản nào khác bên ngoài. Nếu có bất động sản hoặc tài sản có giá trị khác muốn thế chấp. Ngân hàng có thể sẽ cho bạn vay lên đến 100% giá trị khoản vay của mình.

   Thủ tục vay vốn 

   Cho vay bất động sản

   Hợp đồng mua bán nhà có công chứng / chứng thư định giá (trường hợp vay mua nhà). Hoặc giấy phép xây dựng và / hoặc hợp đồng xây dựng (trường hợp vay xây sửa nhà).

   Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn khác phù hợp với mục đích vay mua nhà. Vay bù đắp tài chính, vay xây sửa nhà theo từng giai đoạn.

   Chứng minh nhân dân / hộ chiếu. Sổ hộ khẩu / giấy chứng nhận tạm trú của người vay (và bên bảo lãnh).

   Giấy đăng ký kết hôn / chứng nhận độc thân.

   Giấy đề nghị vay tiền Vietcombank theo mẫu (ngân hàng cung cấp).

   Giấy tờ chứng minh thu nhập.

   Giấy tờ chứng minh tài sản bảo đảm.

   Cho vay cá nhân

   Chứng minh nhân dân / hộ chiếu. Sổ hộ khẩu / giấy chứng nhận tạm trú của người vay.

   Giấy đề nghị vay tiền Vietcombank theo mẫu (ngân hàng cung cấp).

   Giấy tờ mục đích sử dụng vốn. Giấy tờ chứng minh thu nhập. Giấy tờ chứng minh tài sản bảo đảm.

   Cho vay mua ô tô

   Hợp đồng mua bán ô tô.

   Giấy biên nhận tiền đặt cọc / phiếu thu (nếu có).

   Chứng minh nhân dân / hộ chiếu. Sổ hộ khẩu / giấy chứng nhận tạm trú của người vay. Giấy đăng ký kết hôn / chứng nhận độc thân.

   Giấy đề nghị vay tiền Vietcombank theo mẫu (ngân hàng cung cấp).

   Giấy tờ mục đích sử dụng vốn. Giấy tờ chứng minh thu nhập. Giấy tờ chứng minh tài sản bảo đảm.

   4. Vay vốn ngân hàng BIDV

   Điều kiện vay vốn ngân hàng nhà nước

   Ngoài băn khoăn về thủ tục vay ngân hàng BIDV. Nhiều khách hàng khi được tư vấn còn băn khoăn về điều kiện cần thiết để làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng này. Điều kiện vay ngân hàng BIDV nhìn chung không quá phức tạp, chỉ cần quan tâm đến một số vấn đề.

   Lịch sử tín dụng

   Để hồ sơ vay vốn được ngân hàng chấp thuận, bạn cần phải có lịch sử tín dụng “sạch”. Tức không có nợ xấu hay nợ quá hạn tại bất kỳ ngân hàng hay tổ chức tín dụng nào. Nếu bạn đã có tiền sử nợ xấu, rất khó để ngân hàng đồng ý giải ngân.

   Khả năng tài chính

   Về vấn đề này, bạn nên xem xét trên 2 khía cạnh bao gồm thu nhập hiện tại và khả năng tài chính hiện tại. Để vay mua nhà, vay mua xe, tốt nhất bạn phải có công ăn việc làm hoặc hoạt động kinh doanh ổn định với thu nhập không dưới 10 triệu / tháng. Về khả năng tài chính, theo các chuyên gia, tốt nhất bạn nên có trong tay khoảng 30% đến  40% giá trị căn nhà, mảnh đất cần vay mua. Như thế sẽ đảm bảo áp lực trả nợ không quá lớn, không ảnh hưởng nhiều đến chi phí sinh hoạt hàng tháng của gia đình.

   Thủ tục vay vốn 

   Vay mua nhà

   Thủ tục vay ngân hàng BIDV đối với sản phẩm vay mua nhà tương đối đơn giản.

   Giấy tờ chứng minh nhân thân khách hàng. Bản photo chứng minh nhân dân / hộ chiếu / thẻ căn cước công dân của khách hàng. Sổ hộ khẩu hoặc KT3 (sổ tạm trú) bản photo. Với khoản vay mua nhà trả góp tại nơi khác quê quán của bạn. Ngân hàng yêu cầu bạn cần phải có KT3 tại nơi vay vốn. Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy chức nhận độc thân.

   Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn. Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu sẵn của ngân hàng). Hợp đồng mua bán. Chứng từ nộp tiền các lần đã thanh toán vốn tự có. Giấy chứng nhận quyền sở hữu & hồ sơ pháp lý của nhà đất dự định mua.

   Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập trả nợ. Hồ sơ về nguồn thu nhập trả nợ trong quá trình làm thủ tục vay mua nhà trả góp. Tùy thuộc vào nguồn thu nhập của bạn sẽ cần chuẩn bị những giấy tờ khác nhau. Nếu thu nhập đến từ lương thì thủ tục bao gồm hợp đồng lao động, sao kê tài khoản lương, sao kê đóng dấu xác nhận lương nếu nhận lương qua tài khoản ngân hàng.

   Vay mua xe

   Tương tự như với sản phẩm vay mua nhà đất, sản phẩm vay mua xe ngân hàng BIDV cũng có lãi suất ưu đãi không kém. Thủ tục vay ngân hàng BIDV để mua xe trả góp cũng tương đối đơn giản, giống như các sản phẩm vay khác tại ngân hàng này. 

   Vay mua xe tiêu dùng

   Vay mua xe kinh doanh

   – Bản sao giấy chứng minh thư, hộ khẩu.

   – Bản sao giấy đăng ký kết hôn/giấy chứng nhận độc thân.

   – Hợp đồng mua ô tô (bản gốc), phiếu thu tiền đặt cọc mua bán xe (bản gốc).

   – Bản sao giấy tờ nhà đất. Sổ tiết kiệm. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần / cổ phiếu hoặc các chứng từ có giá khác (nếu có).

   – Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận con dấu, đăng ký mã số thuế.

   – Bản sao chứng minh thư của giám đốc, kế toán trưởng, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng (nếu có).

   – Báo cáo tài chính 1 năm gần nhất. Bản sao 1 số hóa đơn đầu ra, đầu vào gần đây nhất.

   – Các hợp đồng kinh tế đã ký kết gần đây.

   – Biên bản góp vốn (nếu là công ty TNHH hoặc công ty cổ phần).

   – Hợp đồng mua ô tô (bản gốc). Bản sao phiếu thu tiền đặt cọc mua bán xe (bản gốc).

   Bạn đang đọc nội dung bài viết #5 Mẫu Xác Nhận Lương Chuẩn Để Vay Vốn Ngân Hàng Năm 2022 trên website Hanoisoundstuff.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!